Pergunte ao Google

Você procurou por: soveltamisasetuksessa (Finlandês - Italiano)

Contribuições humanas

A partir de tradutores profissionais, empresas, páginas da web e repositórios de traduções disponíveis gratuitamente

Adicionar uma tradução

Finlandês

Italiano

Informações

Finlandês

Yksityiskohtaisetmenettelysäännöt annetaan soveltamisasetuksessa.

Italiano

I dettaglidelle regole di procedura verranno fissati in un regolamento diapplicazione.

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Finlandês

Uudessa soveltamisasetuksessa jäsenvaltioille annetaan ohjelmatyön aloittamiseen tarvittavat tiedot ja ohjeet.

Italiano

Il regolamento intende inoltre garantire una gestione efficiente e flessibile dei programmi, una volta adot­tati dalla Commissione:

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Finlandês

Neuvoston asetuksen mukaisesti soveltamisasetuksessa määritellään uusien maaseudun kehittämisohjelmien tehokkaan ja johdonmukaisen täytäntöönpanon edellytykset.

Italiano

Già previsto nel regolamento del Consiglio, il regolamento d'applicazione definisce le condizioni per un'attuazione coerente ed efficace della nuova generazione di programmi di sviluppo rurale.

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Finlandês

Päävelvollisuus ilmenee neuvoston asetuksesta, ja soveltamisasetuksessa voidaan asettaa ainoastaan joitakin yksityiskohtaisempia kriteereitä tai edellytyksiä.

Italiano

L’obbligo principale figurerebbe nel regolamento del Consiglio e il regolamento di applicazione potrebbe imporre solamente taluni criteri o condizioni più dettagliate.

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Finlandês

Maaseudun kehittämistoimenpiteiden soveltamisasetuksessa (ks. jäljempänä oleva kehys) säädetään taloudellisen kannustimen järjestelmästä.

Italiano

Il regolamento di applicazione (cfr. riquadro) delle misure di sviluppo rurale prevede un sistema di incentivi finanziari.

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Finlandês

Vastedes uutta ohjelmakautta koskevassa soveltamisasetuksessa määrätään sellaisten sääntöjen käyttöönotosta, jotka koskevat menojen hyväksyttävyyttä yhteisrahoitukseen.

Italiano

Da ora in poi, l' elaborazione di regole di ammissibilità delle spese a un cofinanziamento è oggetto, per il nuovo periodo, di un regolamento di applicazione.

Última atualização: 2012-03-21
Frequência de uso: 2
Qualidade:

Finlandês

Soveltamisasetuksessa on neljä osastoa (2) sekä liite, jossa annetaan jäsenvaltioille suuntaviivat maaseudun kehittämissuunnitelmien laatimisen.

Italiano

Il regolamento d'applicazione consta di quattro titoli (2) e di un allegato che forniscono agli Stati membri direttive su come preparare i piani di sviluppo rurale.

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Finlandês

Yhteisön tullikoodeksissa ja sen soveltamisasetuksessa esitetty palautustapausten luettelo ei kuitenkaan ole tyhjentävä, sillä niiden lisäksi on muitakin palauttamisen edellytykset täyttäviä tilanteita.

Italiano

2, del regolamento d’applicazione del CDC). I casi di rimborso elencati nel CDC e nel regolamento d’applicazione del CDC, tuttavia, non sono tassativi, in quanto oltre ad essi vi sono fattispecie meritevoli di rimborso.

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Finlandês

EMOTR:n tukiosastosta rahoitettavat tiedotustoimet* poisista kustannuksista, mutta rahoitusosuutta voi­daan korottaa 75 prosenttiin soveltamisasetuksessa säädettävissä poikkeustapauksissa.

Italiano

Azioni di informazione finanziate dal FEAOG ­ sezione Garanzia' finanziamento è pari al 50% dei costi ammissibili, ma, in casi eccezionali da determinare nel regola­mento di applicazione, può raggiungere il 75%.

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Finlandês

Soveltamisasetuksessa säädetään myös maaseudun kehittämistoimenpiteiden sisällyttämisestä ohjelmiin, mikä aloitetaan maaseudun kehittämissuunnitelmien laatimisella (josta säädetään yksityiskohtaisessa liitteessä).

Italiano

Il secondo aspetto del regolamento d'applicazione riguarda la programmazione delle misure di sviluppo rurale, a cominciare dall'elaborazione del contenuto dei piani di sviluppo rurale (alla quale è dedicato un allegato particolareggiato).

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Finlandês

Tukholman yleissopimuksen soveltamisasetuksessa ei käsitellä pysyvistä orgaanisista yhdisteistä koostuvien tai niitä sisältävien jätteiden siirtämistä, joten se on välttämätöntä tehdä jätteiden siirtoja koskevassa asetuksessa.

Italiano

Il regolamento che recepisce la Convenzione di Stoccolma non contempla la spedizione di tali inquinanti in quanto tali o contenuti nei rifiuti e quindi tale aspetto deve essere assolutamente integrato nella presente normativa.

Última atualização: 2012-03-21
Frequência de uso: 2
Qualidade:

Finlandês

Soveltamisasetuksessa luetellaan joukko laiminlyöntejä, joiden ei katsota tosiasiallisesti vaikuttavan väliaikaisen varastoinnin tai tullimenettelyn asianmukaiseen toimintaan edellyttäen muun muassa, että ne eivät osoita asianomaisen ilmeistä huolimattomuutta.

Italiano

Il regolamento d'attuazione elenca un certo numero d'inosservanze considerate avere alcuna conseguenza sul corretto funzionamento della custodia temporanea o del regime doganale in questione, sempre che, tra l'altro, non rivelino una manifesta negligenza dell'interessato.

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Finlandês

2. Edellä 1 kohdan a ja b alakohdassa tarkoitettujen toimien rahoitusosuus on enintään 50 prosenttia tukikelpoisista kustannuksista. Rahoitusosuutta voidaan kuitenkin korottaa 75 prosenttiin soveltamisasetuksessa säädettävissä poikkeustapauksissa.

Italiano

2. Per le azioni di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), il tasso massimo di finanziamento è pari al 50% dei costi ammissibili. Tale tasso può tuttavia essere portato fino al 75% in casi eccezionali da determinare nel regolamento di applicazione.

Última atualização: 2008-03-04
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Finlandês

On katsottava, että koska soveltamisasetuksessa ei määritellä emolehmän käsitettä tarkasti palkkiota koskevien kelpoisuusedellytysten määrittelemiseksi, jäsenvaltiot voivat vapaasti tehdä nämä täsmennykset käyttämällä perusteena niiden alueilla vallitsevia karjankasvatuskäytäntöjä.

Italiano

Occorre considerare che, in mancanza di una definizione precisa della nozione di vacche nutrici nel regolamento di applicazione ai fini della determinazione delle condizioni per beneficiare del premio, gli Stati membri possono benissimo apportare dette precisazioni in base alle pratiche usuali di allevamento sul loro territorio.

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Finlandês

Tätä kehystä täydennetään toimenpiteiden täytäntöönpanoa ¡a kehittämisohjelmien hallintoa koskevilla yksityiskohtaisilla säännöillä, jotka vahvistetaan komission antamassa soveltamisasetuksessa. Tässä on tiivistelmä niistä.

Italiano

Restava ancora da completare il suddetto quadro mediante la definizione delle modalità d'applicazione per le misure e la gestione dei programmi: è questo l'intento del regolamento d'applicazione adottato dalla Commissione, del quale forniamo una sintesi.

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Finlandês

9Sekä yhteisöjen tuomioistuin oikeuskäytännössään että yhteisön lainsäätäjä yhteisön tullikoodeksin soveltamisasetuksessa ovat täsmentäneet, milloin kysymyksessä on tällainen yhteisön tullikoodeksin 239 artiklassa tarkoitettu ”erityistilanne”.

Italiano

L’occorrenza delle suddette «circostanze particolari» ai sensi dell’art. 239 del CDC è stata precisata sia dalla Corte di giustizia nella propria giurisprudenza sia dal legislatore comunitario nel regolamento d’applicazione del CDC 10.

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Finlandês

Niiden periminen on annettukansallisten hallintovirastojen tehtäväksi, ja niitä koskevat säännötvahvistetaan omia varoja koskevassa päätöksessä ja sen soveltamisasetuksessa (katso tämän luvun 3 jakso).

Italiano

Per quanto riguarda le risorse proprie, la cui riscossione è delegata alleamministrazioni nazionali e che rappresentano la parte fondamentaledelle entrate, le norme di esecuzione sono fissate nella decisione sullerisorse proprie e nel regolamento di applicazione (cfr. la sezione 3).

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Finlandês

Se, ettei soveltamisasetuksessa säädetä mitään tietystä asiasta, jota säännellään perusasetuksessa (toisella tavoin), ei tarkoita aina, että sääntelyssä olisi tahaton aukko.

Italiano

Il silenzio di un regolamento di attuazione riguardo a una determinata fattispecie, disciplinata (in termini diversi) nel regolamento di base, non va inteso sempre come un’anomala lacuna normativa 35.

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Finlandês

Yhtäältä sillä laajennetaan 236, 237 ja 238 artiklaan sisältyviä tapausten ryhmiä yhteisön tullikoodeksin soveltamisasetuksessa (900 artikla) määritellyillä yksittäistapauksilla, joissa palauttaminen tai peruuttaminen on myös mahdollista.

Italiano

236, 237 e 238 con un elenco di casi singoli, fissato nel regolamento d’applicazione del CDC (art. 900 del regolamento d’applicazione del CDC), nei quali è del pari possibile il rimborso o lo sgravio.

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Finlandês

Sen vuoksi olisi vahvistettava yhdenmukaisesti valuuttakurssin määräytymisperuste kaikille asetuksen (EY) N:o 1782/2003 soveltamisalaan kuuluville tuille muuttamalla maatalouden euromääräisen valuuttajärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 22 päivänä joulukuuta 1998 annettua komission asetusta (EY) N:o 2808/98 [3] ja sen vuoksi poistettava kaikki asetuksen (EY) N:o 1782/2003 soveltamisasetuksissa säädetyt määräytymisperusteisiin liittyvät voimassa olevat säännökset.

Italiano

È quindi opportuno fissare uniformemente il fatto generatore del tasso di cambio per tutti gli aiuti che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 1782/2003, modificare il regolamento (CE) n. 2808/98 della Commissione, del 22 dicembre 1998, recante modalità d’applicazione del regime agromonetario dell’euro nel settore agricolo [3], e abrogare inoltre tutte le disposizioni in vigore relative ai fatti generatori contenute nei regolamenti di applicazione del regolamento (CE) n. 1782/2003.

Última atualização: 2014-11-18
Frequência de uso: 2
Qualidade:

Referência: Anônimo

Consiga uma tradução melhor através
4,401,923,520 de colaborações humanas

Usuários estão solicitando auxílio neste momento:Utilizamos cookies para aprimorar sua experiência. Se avançar no acesso a este site, você estará concordando com o uso dos nossos cookies. Saiba mais. OK