Você procurou por: ympäristösäännöstön (Finlandês - Italiano)

Contribuições humanas

A partir de tradutores profissionais, empresas, páginas da web e repositórios de traduções disponíveis gratuitamente

Adicionar uma tradução

Finlandês

Italiano

Informações

Finlandês

kustannukset ympäristösäännöstön täytäntöönpanon laiminlyömisestä (cowi 2011).

Italiano

i costi della non attuazione dell’acquis in materia ambientale (cowi 2011).

Última atualização: 2014-11-07
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Finlandês

( noudattamaan yhteisön ympäristösäännöstön täytäntöönpanoon varattuja siirtymäaikoja.

Italiano

( fasi transitorie per l’attuazione dell’acquis comunitario in campo ambientale.

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Finlandês

monet näistä parannuksista ovat yhteisön ympäristösäännöstön täytäntöönpanon ansiota.

Italiano

molti di tali miglioramenti sono stati ottenuti attraverso l’attuazione dell’acquis comunitario in materia ambientale.

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Finlandês

nykyään käytössä ei ole sellaista strategista lähestymistapaa, jossa keskityttäisiin yhteisön ympäristösäännöstön integroituun täytäntöönpanoon.

Italiano

attualmente non vi è alcun approccio strategico incentrato su un’attuazione integrata dell’acquis comunitario nel settore ambientale.

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Finlandês

vesiasioita koskevan yhteisön ympäristösäännöstön käyttöönotossa on edistytty jonkin verran. lisäksi on annettu joitakin täytäntöönpanosäädöksiä.

Italiano

in particolare, una legge sullo sviluppo regionale, redatta con l'assistenza dell'ue ed approvata nel giugno del 1998, ha creato un quadro per l'elaborazione e l'attuazione delle politiche regionali.

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Finlandês

bulgaria on edistynyt edelleen yhteisön ympäristösäännöstön saattamisessa osaksi kansallista lainsäädäntöä ja valmistautumisessa yhteisön ympäristödirektiivien täytäntöönpanoon. täntöönpanoon.

Italiano

il paese dovrà quindi dar prova di maggiore impegno in questo settore, in linea con le priorità a medio termine del partenariato per l'adesione.

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Finlandês

se toivoo lisäksi, että romanian viranomaiset nopeuttavat yhteisön ympäristösäännöstön sisällyttämistä omaan lainsäädäntöönsä erityisesti teollisuusturvallisuuden alalla.

Italiano

contro le sostanze pericolose. la decisione proposta prevede, inoltre, che l'elenco divenga un alle gato alla direttiva, attualmente alla fase di pro getto, che istituisce un quadro comunitario nel settore dell'acqua.

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Finlandês

3.9.1 ympäristösäännöstön noudattamiseen tarvittavat kokonaisinvestoinnit kaikissa kymmenessä hakijamaassa saattavat nousta n. 120 miljardiin ecuun.

Italiano

3.8.4 dato che gli enti locali assumono competenze sempre maggiori per quanto riguarda l'applicazione della normativa ambientale dell'ue, la commissione intende aiutare i comuni e le città dei paesi candidati a partecipare alla campagna europea città sostenibili d'europa.

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Finlandês

yhteisön laajasta säännöstöstä. erityisesti ympäristöalalla on kehittämättä yleisstrategia ympäristösäännöstön hyväksymiseksi, yhden mukaistamiseksi ja täytäntöön panemiseksi.

Italiano

ma dovrà impegnarsi per creare o rafforzare le capacità in materia di tutela della proprietà intellettuale, certificazione, aiuti di stato, agricoltura e politica regionale, affari sociali, dogane e giustizia e affari interni.

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Finlandês

kroatian on hyväksyttävä ja pantava täytäntöön koordinoidusti kokonaisvaltainen suunnitelma, jolla turvataan ympäristösäännöstön täytäntöönpanoon tarvittavien hallinnollisten valmiuksien ja varojen saatavuus.

Italiano

adottare e attuare, in modo ben coordinato, un piano globale onde disporre della capacità amministrativa e delle risorse finanziarie necessarie per applicare l’acquis ambientale

Última atualização: 2014-11-13
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Finlandês

käytetään ympäristösäännöstön täytäntöönpanosta saatuihin kokemuksiin liittyviä jälkiarviointien tietoja, jotta voidaan parantaa tämän säännöstön yhtenäisyyttä ja johdonmukaisuutta;

Italiano

utilizzare le informazioni sulle valutazioni ex post riguardo all’esperienza acquisita nell’attuazione dell’acquis in materia ambientale, allo scopo di migliorarne l’attinenza e la coerenza;

Última atualização: 2014-11-07
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Finlandês

jotta ehdokasmaat voisivat ajan myötä panna yhteisön ympäristösäännöstön kokonaisuudessaan täytäntöön, ympäristösäännöstö on saatettava osaksi niiden kansallista oikeusjärjestystä liittymiseen mennessä.

Italiano

per guidare questo processo e garantire nel tempo la completa attuazione delyacquis ambientale nei paesi candidati all'adesione, è necessario che al momento dell'adesione tale acquis sia sta to recepito nell'ordinamento giuridico nazionale.

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Finlandês

komis­sio esitti agenda 2000 ­asiakirjassa, että yh­teisön ympäristösäännöstön siirtäminen koko­naisuudessaan kansalliseen lainsäädäntöön on keskeinen haaste jäsenyyttä hakeneille keski­ja itä­euroopan maille.

Italiano

9-1997, punto 1.3.35 sigla dell'accordo: 6 novembre 1997 proposta della commissione relativa all'applicazione provvisoria del memorandum d'intesa: com(97) 647 e boll. 12-1997, punto 1.3.48 decisione del consiglio relativa all'applicazione provvisoria del memorandum d'intesa: gu l 41 del 13.2.1998

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Finlandês

ympäristösäännöstön täytäntöönpanemiseksi on laadittava kustannusarviot ja niitä vastaavat rahoitussuunnitelmat. romanian teollisuuspolitiikkaa koskeva lähestymistapa ei ole vielä markkinaehtoinen eikä ennustettavissa, ja romanian on vielä kehitettävä virallinen teollisuuspolitiikka sekä kansallisella että alakohtaisella tasolla.

Italiano

si è fatto qualche passo avanti riguardo all'energia, alla politica regionale e al coordinamento degli strumenti strutturali; ora la slovacchia deve accelerare l'allineamento e rafforzare la capacità ammi nistrativa in questi settori.

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Finlandês

pyydämme ehdokasvaltioita ottamaan huomioon yhteisön ympäristösäännöstön, mutta samaan aikaan eu: n jäsenvaltiot tukevat ja kannustavat investointeja kyseisiin maihin, mikä on jo sinänsä hyvin vahingollista ympäristön kannalta.

Italiano

da un lato chiediamo ai paesi candidati di integrare l' acquis in materia ambientale e nel contempo gli stati membri dell' unione europea sostengono ed incoraggiano in quei paesi investimenti che sono di per sé estremamente dannosi per l' ambiente.

Última atualização: 2012-03-21
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Finlandês

pyydämme ehdokasvaltioita ottamaan huomioon yhteisön ympäristösäännöstön, mutta samaan aikaan eu: n jäsenvaltiot tukevat ja kannustavat investointeja kyseisiin maihin, mikä on jo sinänsä hyvin vahingollista ympäristön kannalta.

Italiano

da un lato chiediamo ai paesi candidati di integrare l' acquis in materia ambientale e nel contempo gli stati membri dell' unione europea sostengono ed incoraggiano in quei paesi investimenti che sono di per sé estremamente dannosi per l' ambiente.

Última atualização: 2012-03-21
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Finlandês

turkin on jatkettava yhteisön ympäristösäännöstön ja erityisesti horisontaalisen ja puitelainsäädännön saattamista osaksi kansallista lainsäädäntöä, sen täytäntöönpanoa ja sen soveltamisen valvontaa, muun muassa ympäristövaikutusten arvioinnin osalta, mukaan lukien rajat ylittävät vaikutukset, sekä hallinnollisten valmiuksien tehostamista.

Italiano

proseguire il recepimento, l’attuazione e l’applicazione dell’acquis, in particolare la legislazione orizzontale e quadro riguardante, ad esempio, la valutazione d’impatto ambientale, compresi gli aspetti transfrontalieri, e il rafforzamento della capacità amministrativa.

Última atualização: 2014-11-13
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Finlandês

(6) koska jäsenvaltiot eivät pysty riittävän tehokkaasti täyttämään tämän direktiivin tavoitetta, joka on varmistaa sisämarkkinoiden toiminnan jatkuminen vaatimalla, että ulkona käytettävät laitteet ovat melua koskevien yhdenmukaistettujen ympäristösäännösten mukaisia, vaan se voidaan suunnitellun toiminnan laajuuden ja vaikutusten takia paremmin saavuttaa yhteisön tasolla, yhteisö voi toteuttaa toimenpiteitä euroopan yhteisön perustamissopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. kyseisessä artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä direktiivissä ei ylitetä sitä, mikä on tämän tavoitteen saavuttamiseksi tarpeen, sillä se koskee vain sellaisia laitetyyppejä, joiden osalta ii vaiheen raja-arvojen noudattaminen ei ole tällä hetkellä teknisesti mahdollista.

Italiano

(6) poiché l’obiettivo della presente direttiva – vale a dire, far sì che il mercato interno continui a funzionare esigendo che le macchine e attrezzature usate all’aperto siano conformi alle disposizioni armonizzate in materia di rumore ambientale – non può essere realizzato in misura sufficiente dagli stati membri e può pertanto, a causa della portata e degli effetti dell'azione proposta, essere meglio realizzato a livello comunitario, la comunità può adottare provvedimenti, in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato. la presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità, stabilito dallo stesso articolo giacchè essa riguarda soltanto quei tipi di macchine e attrezzature per i quali il rispetto dei valori limite della fase ii è attualmente impossibile per ragioni tecniche.

Última atualização: 2008-03-04
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Finlandês

-kehityksen kestävyydestä kannetaan aiempaa suurempaa huolta. on toteutettu toimia julkisten palvelujen tehostamiseksi ja julkistalouden alijäämän vähentämiseksi, sosiaaliturvan lujittamiseksi ja sen rahoituksen tasapainottamiseksi sekä ympäristösäännösten laatimiseksi ja ympäristöä vähemmän kuormittavan tekniikan soveltamiseksi energia-alalla ja teollisuudessa.

Italiano

-un maggior interesse verso la sostenibilità dello sviluppo, con misure per rendere più efficienti i servizi pubblici riducendo nel contempo i disavanzi pubblici, per consolidare la previdenza sociale riportandone in equilibrio i conti, per introdurre disposizioni legislative e tecnologie energetiche e industriali che tutelino meglio l'ambiente,

Última atualização: 2008-03-04
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Finlandês

4.8 ympäristösäännösten tulee kuitenkin olla suhteellisuusperiaatteen mukaisia. sääntelyn taloudelliset kustannukset eivät saa olla epäsuhdassa odotettavissa olevaan sosiaaliseen ja ympäristöhyötyyn. etsk on kuitenkin täysin tietoinen laskelmiin liittyvistä vaikeuksista. kuinka esimerkiksi määriteltäisiin ihmisten terveyden hinta? on selvää, että ympäristötoimien ja niiden avulla vältettävien haittojen kustannusten tulisi olla todellisessa tasapainossa. kaikkien osapuolten on myös kyettävä osallistumaan lainsäädännön soveltamiseen. jos nämä näkökohdat jätettäisiin huomiotta, tulokset voisivat olla odotettuun nähden päinvastaiset: lainsäädäntöä olisi vaikea soveltaa taloudellisten ja sosiaalisten ongelmien ja kuluttajien vastustuksen vuoksi.

Italiano

4.8 È tuttavia indispensabile che le norme ambientali obbediscano al principio di proporzionalità. bisogna infatti evitare che il costo economico di una normativa sia sproporzionato rispetto ai benefici socioambientali previsti. il comitato si rende perfettamente conto di quanto sia difficile calcolare tali benefici: come valutare ad esempio il costo della salute umana? È evidente che dovrebbe esistere un vero equilibrio tra il costo della misura ambientale e il costo dei danni con essa evitati. parallelamente, le procedure di attuazione della legislazione devono essere accessibili a tutte le parti. trascurando questi aspetti si potrebbe ottenere l'effetto contrario a quello desiderato: difficoltà di applicare la legge per motivi economici e sociali e resistenza da parte dei consumatori.

Última atualização: 2008-03-04
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Consiga uma tradução melhor através
4,401,923,520 de colaborações humanas

Usuários estão solicitando auxílio neste momento:Utilizamos cookies para aprimorar sua experiência. Se avançar no acesso a este site, você estará concordando com o uso dos nossos cookies. Saiba mais. OK