Pergunte ao Google

Você procurou por: epäpuhtaustaso (Finlandês - Sueco)

Contribuições humanas

A partir de tradutores profissionais, empresas, páginas da web e repositórios de traduções disponíveis gratuitamente

Adicionar uma tradução

Finlandês

Sueco

Informações

Finlandês

epäpuhtaustaso

Sueco

störämnesnivå

Última atualização: 2014-11-14
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: IATE

Finlandês

epäpuhtaustaso

Sueco

föroreningsnivå

Última atualização: 2014-11-14
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: IATE

Finlandês

Rannikkovesien luokituksessa kannatamme niiden erottamista makeista vesistä, sillä rannikkovesien sallittu epäpuhtaustaso on alhaisempi kuin sisävesien.

Sueco

När det gäller klassificering av kustvatten stöder vi åtskillnaden mellan det och sötvatten, eftersom de tillåtna föroreningsnivåerna för kustvatten är lägre än för inlandsvatten .

Última atualização: 2012-03-21
Frequência de uso: 2
Qualidade:

Referência: IATE

Finlandês

Jos tietoja on saatavilla lyhyemmältä ajalta kuin viideltä vuodelta, jäsenvaltiot voivat yhdistää lyhyet mittausjaksot, jotka on toteutettu sellaisina vuodenaikoina ja sellaisissa paikoissa, joille korkeimmat epäpuhtaustasot todennäköisesti ovat tyypillisiä, sekä päästöjen kartoitusta ja mallintamista koskevat tiedot ja määrittää näiden perusteella ylempien ja alempien arviointikynnysten ylitykset.

Sueco

Om det inte finns data för alla fem åren får medlemsstaterna, för att fastställa om de övre och nedre utvärderingströsklarna har överskridits, kombinera resultat från kortvariga mätkampanjer, som genomförts vid de tidpunkter och på de platser där nivåerna kan antas vara högst, med resultat från utsläppsinventeringar och modellberäkningar.

Última atualização: 2014-11-16
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: IATE

Finlandês

Kaupunkien tausta-alueiden sijainti on valittava niin, että niiden epäpuhtaustasoon vaikuttavat kaikkien asemasta vastatuuleen olevien lähteiden päästöt.

Sueco

Urbana bakgrundsplatser ska väljas så att deras föroreningsnivå påverkas av det samlade bidraget från alla källor som ligger på lovartssidan i förhållande till stationen.

Última atualização: 2014-11-16
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: IATE

Finlandês

Yksittäinen lähde ei saisi olla hallitseva epäpuhtaustasoon nähden, ellei tällainen tilanne ole luonteenomaista suuremmalle taajama-alueelle.

Sueco

Föroreningsnivån ska inte domineras av enda källa, såvida denna situation inte är typisk för ett större stadsområde.

Última atualização: 2014-11-16
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: IATE

Finlandês

Jos ilman epäpuhtaustasot ylittävät raja-arvon tai tavoitearvon sekä kyseisessä tapauksessa sallitun ylitysmarginaalin tietyllä alueella tai tietyssä taajamassa, jäsenvaltioiden on varmistettava, että kyseisille alueille tai taajamille laaditaan ilmanlaatusuunnitelmia liitteissä XI ja XIV eritellyn raja-arvon tai tavoitearvon saavuttamiseksi.

Sueco

Om luftens föroreningsnivåer i vissa zoner eller viss tätbebyggelse överskrider något gränsvärde eller målvärde, inklusive den toleransmarginal som eventuellt är tillämplig, ska medlemsstaterna se till att det upprättas luftkvalitetsplaner för dessa zoner och denna tätbebyggelse i syfte att klara det gränsvärde eller målvärde som anges i bilagorna XI och XIV.

Última atualização: 2014-11-16
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: IATE

Finlandês

Jos tietoja on saatavilla lyhyemmältä ajalta kuin viideltä vuodelta, jäsenvaltiot voivat yhdistää lyhyistä mittausjaksoista saadut tiedot, jotka on kerätty sellaisina aikoina ja sellaisissa paikoissa, joille korkeimmat epäpuhtaustasot todennäköisesti ovat tyypillisiä, sekä päästöjen kartoituksesta ja mallintamisesta saadut tiedot sen määrittämiseksi, onko 1 kohdassa tarkoitetut pitkän aikavälin tavoitteet ylitetty kyseisen viiden vuoden jakson aikana.

Sueco

Om det inte finns data för alla fem åren får medlemsstaterna, för att avgöra om de långsiktiga mål som avses i punkt 1 har överskridits under dessa fem år, kombinera resultat från kortvariga mätkampanjer, som genomförts vid de tidpunkter och på de platser där nivåerna kan antas vara högst, med resultat från utsläppsinventeringar och modellberäkningar.

Última atualização: 2014-11-16
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: IATE

Finlandês

Jos tietyllä alueella tai tietyssä taajamassa on riski, että epäpuhtaustasot ylittävät yhden tai useamman liitteessä XII vahvistetuista varoituskynnyksistä, jäsenvaltioiden on laadittava toimintasuunnitelmia, joista ilmenevät toimenpiteet, jotka on toteutettava lyhyellä aikavälillä kyseisen ylityksen riskin vähentämiseksi tai sen keston lyhentämiseksi.

Sueco

Om det i en viss zon eller tätbebyggelse finns risk för att föroreningsnivån kommer att överskrida ett eller flera av de tröskelvärden för larm som anges i bilaga XII, ska medlemsstaterna upprätta handlingsplaner där det anges vilka åtgärder som ska vidtas på kort sikt för att minska risken för överskridanden och deras varaktighet.

Última atualização: 2014-11-16
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: IATE

Finlandês

Kalojen ja ihmisravintona käytettävien muiden meren antimien epäpuhtaustasot eivät ylitä yhteisön lainsäädännössä tai muissa asiaa koskevissa normeissa asetettuja tasoja.

Sueco

Främmande ämnen i fisk och skaldjur avsedda som livsmedel överskrider inte de nivåer som fastställts i gemenskapslagstiftningen eller andra tillämpliga normer.

Última atualização: 2014-11-16
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: IATE

Finlandês

Jos saatavilla on tietoja lyhyemmältä ajalta kuin viideltä vuodelta, jäsenvaltiot voivat yhdistää lyhyet mittausjaksot, jotka on toteutettu sellaisina vuodenaikoina ja sellaisissa paikoissa, joille korkeimmat epäpuhtaustasot todennäköisesti ovat tyypillisiä, sekä päästöjen kartoituksesta ja mallintamisesta saadut tulokset ja määrittää näiden perusteella ylempien ja alempien arviointikynnysten ylitykset.

Sueco

Om det inte finns uppgifter tillgängliga för alla fem åren får medlemsstaterna kombinera resultat från korta mätperioder under året på platser som sannolikt är typiska för den högsta föroreningsnivån med resultat från uppgifter i utsläppsinventeringar och från modellering för att fastställa om de övre och nedre utvärderingströsklarna har överskridits.

Última atualização: 2014-11-15
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: IATE

Finlandês

Toimia tarvitaan erityisesti alueilla, kuten kaupungeissa, joilla väestö, erityisesti yhteiskunnan herkät ja haavoittuvat ryhmät, ja ekosysteemit altistuvat korkeille epäpuhtaustasoille.

Sueco

Det krävs framför allt åtgärder i områden, som i städer, där människor, särskilt extra känsliga eller sårbara samhällsgrupper och ekosystem utsätts för höga nivåer av föroreningar.

Última atualização: 2014-11-07
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: IATE

Finlandês

Turvallisuuskriittisissä sovelluksissa käytettävien superseosten tuotantoon soveltuvalle erittäin puhtaalle koboltille on asetettu erityisvaatimuksia, jotka määräytyvät sen tarkan kemiallisen koostumuksen ja matalien epäpuhtaustasojen perusteella.

Sueco

Det finns en mycket specifik efterfrågan på högrent kobolt – som definieras av en exakt kemisk sammansättning och låga orenhetshalter – som används för tillverkning av superlegeringar för kritiska tillämpningar.

Última atualização: 2014-11-04
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: IATE

Finlandês

Joissakin tapauksissa todelliset epäpuhtaustasot saattavat olla niin korkeita, että rajaarvoja ei voida kohtuudella olettaa saavutettavan ilman että saastumisen rajoittamistoimille annetaan enemmän vaikutus aikaa.

Sueco

I sådana fall kan en toleransmarginal fastställas.

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: IATE

Finlandês

Kun integrointiaika kasvaa, nämä vaikutukset tasaantuvat ja ennuste antaa epäpuhtaustasojen keskimääräisiä arvoja.

Sueco

Vid modellering beaktas vanligtvis de flesta eller alla av följande faktorer för ett visst område:

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: IATE

Finlandês

Mikäli malli osoittautuu toimivaksi, sellaisille paikoille ennustettuja epäpuhtaustasoja, joissa ei ole mittausasemaa, voidaan pitää luotettavina tietyn virhemarginaalin sisällä.

Sueco

Om man finner att en viss modell kan godkännas går det att, med en viss felmarginal, förutse föroreningsnivåer på platser där det inte finns några mätstationer.

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: IATE

Finlandês

Pohjanmeressä voi esiintyä synteettisiä orgaanisia yhdisteitä, vaikkajoillain alueilla voidaan selvästi havaita suurempia pitoisuuksia; näytejakauma vaikuttaa suuresti havaittuihin epäpuhtaustasoihin.

Sueco

Syntetiska organiska föreningar förekommer i Nordsjön, även här med klart högre halter kring flodmynningarna; kunskapen om deras förekomst är i hög grad påverkad av provtagningsstationernas placering.

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: IATE

Finlandês

Θ Ilmanlaadun alustava arviointi: Jäsenvaltioiden on tehtävä kaikki tarvittavat mittaukset voidakseen toimittaa komissiolle tiedot epäpuhtaustasoista kaikilla alueilla ja kaikissa taajamissa riittävän ajoissa, jotta komissio voi laatia ehdotuksensa tytärdirektiiveiksi.

Sueco

© Inledande utvärdering av luftkvaliteten EU-länderna skall utföra alla de mätningar som behövs för att kommissionen i god tid skall kunna få uppgifter om luftföroreningshalter i samtliga zoner och tätbebyggelser, innan den skriver förslagen till "dotterdirektiven".

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: IATE
Aviso: contém formatação HTML invisível

Finlandês

• Jäsenvaltioiden on laadittava suunnitelmia tai ohjelmia, joilla epäpuhtaustasot saadaan raja-arvojen alapuolelle vahvistetussa määräajassa.

Sueco

• EU-länderna skall utarbeta handlingsplaner för att få ned halterna under respektive gränsvärde ¡nom den angivna tidsgränsen.

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: IATE

Finlandês

• Satunnaismallit (stokastiset mallit): Edellä kuvatut mallit perustuvat olettamukseen, jonka mukaan ilmakehässä tapahtuvia prosesseja voidaan kuvata matemaattisilla yhtälöillä, mikä mahdollistaa ilman epäpuhtaustasojen laskemisen päästö lähteen voimakkuutta koskevien tietojen ja meteorologisten tietojen avulla.

Sueco

• Stokastiska modeller: Ovannämnda modelltyper baseras på antagandet att luftprocesserna kan beskrivas med hjälp av matematiska ekvationer, vilka gör det möjligt att beräkna luftföroreningsnivåer utifrån information om utsläppskällornas styrka och meteorologiska förhållanden.

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: IATE

Consiga uma tradução melhor através
4,401,923,520 de colaborações humanas

Usuários estão solicitando auxílio neste momento:Utilizamos cookies para aprimorar sua experiência. Se avançar no acesso a este site, você estará concordando com o uso dos nossos cookies. Saiba mais. OK