Pergunte ao Google

Você procurou por: verotusarvo (Finlandês - Sueco)

Contribuições humanas

A partir de tradutores profissionais, empresas, páginas da web e repositórios de traduções disponíveis gratuitamente

Adicionar uma tradução

Finlandês

Sueco

Informações

Finlandês

Järjestelyssä omaisuuserien käypä arvo luovutushetkellä ja niiden verotusarvo eriytettiin toisistaan.

Sueco

En sådan ordning ledde till en avvikelse mellan tillgångarnas nuvärde vid tidpunkten för deras överföring och deras skattemässiga värde.

Última atualização: 2014-11-12
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Finlandês

Kontillisella savukkeita on noin yhden miljoonan ecun tullaus- ja verotusarvo.

Sueco

Här har kommissionen tack och lov yttrat sig mycket tydligt.

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Finlandês

Kontillisella savukkeita on noin yhden miljoonan ecun tullaus- ja verotusarvo.

Sueco

En containerlast cigaretter har ett tull- respektive skattevärde av cirka en miljon ecu.

Última atualização: 2012-03-21
Frequência de uso: 2
Qualidade:

Finlandês

-Arvioidaan erityistapauksissa uudelleen tavaroiden tai palvelujen verotusarvo niiden käyvän arvon perusteella.

Sueco

-Omvärdering till marknadsvärde av beskattningsunderlaget för transaktioner av varor och tjänster i vissa särskilda fall.

Última atualização: 2008-03-04
Frequência de uso: 2
Qualidade:

Referência: Anônimo

Finlandês

Siihen asti, kunnes realisoitunut voitto otetaan huomioon verotuksessa, omaisuuserien kirjanpitoarvo ja verotusarvo eivät täsmää.

Sueco

En avvikelse finns mellan tillgångarnas bokförda värde och beskattningsbara värde till dess att den realiserade vinsten beaktats ur skattehänseende.

Última atualização: 2014-11-12
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Finlandês

Yhtiöveron soveltamisen näkökulmasta omaisuuserien kirjanpidolliset uudelleenarvostukset ovat periaatteessa veronalaisia, jos pääomavoitto realisoituu ja kyseisen käyttöomaisuuden verotusarvo nousee.

Sueco

Omvärderingar av tillgångar är i allmänhet beskattningsbara om kapitalvinster görs och en ökning av tillgångarnas skattemässiga värde sker.

Última atualização: 2014-11-12
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Finlandês

Siksi toteutetaan täsmäytys, jossa kyseisten omaisuuserien verotusarvo oikaistaan niiden kirjanpitoarvoa vastaavaksi ja tämän seurauksena pääomavoitto muuttuu veronalaiseksi.

Sueco

En omjustering är därför en skattetransaktion genom vilken tillgångarnas beskattningsbara värde justeras till det bokförda värdet och därmed uppstår en kapitalvinst som är skattepliktig.

Última atualização: 2014-11-12
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Finlandês

Ensimmäiseen kolmeen ennakkoratkaisukysymykseen on vastattava, että EY 90 artiklaa on tulkittava niin, että se ei ole esteenä sellaiselle kansalliselle verosäännökselle, jonka mukaan määritettäessä autoveron perusteena olevaa käytetyn auton verotusarvoa pohjautuu verotusarvo tullausarvoon

Sueco

Generaladvokaten J. Mischo har föredragit förslag till avgörande vid sammanträdet inför domstolen i plenum den 25 oktober 2001.

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Finlandês

Verotusarvon laskentatavan osalta on kansallisen tuomioistuimen asiana tutkia, määritetäänkö verotusarvo niin, että otetaan huomioon samat hinta- ja kustannustekijät kotimaisten ja maahan tuotujen tuotteiden osalta.

Sueco

Eftersom omsättningsskatt, stämpelskatt och särskild konsumtionsskatt påförs såväl importerade varor som inhemska varor, utgör de del av ett allmänt system för inhemska skatter och avgifter på varor, vilket omfattas av bestämmelserna i artikel 95 i fördraget.

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Finlandês

Ensimmäisellä väitteellään komissio kyseenalaistaa sen, ovatko käytettyinä maahan tuotuja autoja koskevan erityisen kulutusveron määrää misperusteen yksityiskohtaiset laskentasäännöt yhteensopivia perustamissopimuksen 95 artiklan kanssa siltä osin, kuin näiden sääntöjen mukaan tällaisten autojen verotusarvo määrätään vähentämällä vastaavien uusien autojen hinnasta 5 prosenttia kyseisten autojen ikävuotta kohti sallitun enimmäisvähennyksen ollessa pääsääntöisesti 20 prosenttia.

Sueco

Det är i förevarande fall utrett att reglerna för att fastställa det beskattningsbara värdet av de importerade begagnade bilarna medför att dessa, oavsett skick, medges en minskning av den särskilda konsumtionsskatten per år som bilen varit i bruk som endast uppgår till 5 procent av den skatt som tas ut på en ny bil och att denna minskning vanligtvis inte kan överstiga 20 procent av det sammanlagda beloppet av sistnämnda skatt, oavsett det berörda fordonets ålder.

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Finlandês

50 OOO verotusarvon alle.

Sueco

Femtio tusen under taxeringsvärdet.

Última atualização: 2016-10-28
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Finlandês

maatilan verotusarvon määrittäminen

Sueco

taxeringsunderlag

Última atualização: 2014-11-14
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: IATE

Finlandês

verotusarvon määrittäminen

Sueco

fastighetstaxering

Última atualização: 2014-11-14
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: IATE

Finlandês

varallisuuden verotusarvoon perustuva vero

Sueco

ad-valorem-skatt

Última atualização: 2014-11-14
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: IATE

Finlandês

Takaus kattoi vain ne vaatimukset, jotka oli laskettava verotusarvoon BWG:n 22 pykälän 2 momentin mukaan ja jotka oli luokiteltu rahamarkkinoiden valvontaviranomaisen [12] (Finanzmarktaufsichtsbehörde, jäljempänä ’FMA’) määräyksen mukaisesti.

Sueco

Garantin täckte endast de fordringar som skulle tas med i enlighet med typberäkningsunderlaget enligt § 22, moment 2 i BWG, och som ingick i klassificeringen enligt finansinspektionens (nedan kallad FMA) förordning [12].

Última atualização: 2014-11-13
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: IATE

Finlandês

Direktiivissä ei kuitenkaan ole säännöksiä siitä, kuinka vastaanottavan yhtiön olisi arvostettava osakkeet, jotka se saa vastikkeena siirretyistä varoista, kun taas lain 218/1990 7 §:n 2 momentissa nimenomaisesti säädetään korvaavan verotusarvon soveltamisesta, mikä johtaa kaksinkertaiseen poikkeamiseen.

Sueco

Därför ska det övertagande bolaget ta över det överlåtande bolagets skatteunderlag utan att kunna utnyttja alternativet att anpassa skatteunderlaget till marknadsvärdet, vilket följaktligen resulterar i ett system med dubbla avvikelser.

Última atualização: 2014-11-12
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: IATE

Finlandês

Edellä esitetyn perusteella komissio vahvistaa muodollisen tutkintamenettelyn aloittamisesta tehdyssä päätöksessä muotoillun alkuperäisen arvioinnin, jonka mukaan se, että a) lailla 218/1990 säädeltyjen operaatioiden puitteissa realisoituneista pääomavoitoista 85 prosenttia ja b) lailla 358/1997 säädeltyjen operaatioiden puitteissa realisoituneet pääomavoitot jätettiin ottamatta verotuksessa huomioon, ei ole valtiontukea, koska vaihdettujen omaisuuserien verotusarvot säilyivät ennallaan [20], ja siksi verotukselliset pääomavoitot eivät materialisoituneet eikä ole syntynyt etua.

Sueco

Mot bakgrund av vad som anges ovan bekräftar kommissionen den preliminära bedömningen i sitt beslut om att inleda det formella granskningsförfarandet att både a) 85 % av de kapitalvinster som realiserats vid transaktioner som styrs av lag nr 218/1990 inte beaktas ur skattehänseende och b) att de vinster som realiserats vid transaktioner som styrs av D.Lgs. nr 358/1997 inte beaktas ur skattehänseende och inte utgör statligt stöd eftersom de utbytta tillgångarnas skattemässiga värde är fortsatt oförändrat [20], så att de skattemässiga vinsterna inte realiserades och ingen skattefördel beviljades.

Última atualização: 2014-11-12
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: IATE

Finlandês

Edellä kuvatun, pankkisektorin uudelleenjärjestelyjen yhteydessä vaihdettujen omaisuuserien ja osakkeiden täsmäytyksen lisäksi lain 342/200019 §:ssä säädettiin, että pääomavoittojen korvaavaa veroa voitiin soveltaa myös yhtiöihin, jotka halusivat täsmäyttää sellaisten omaisuuserien ja osakkeiden verotusarvot, jotka ne olivat saaneet omistukseensa muissa uudelleenjärjestelyissä, joihin sovellettiin asetuksessa 358/1997 tarkoitettua neutraalia verotusta.

Sueco

Parallellt med omjusteringen av de tillgångar och aktier som utbyttes vid den beskrivna omorganisationen av banksektorn, föreskrivs i artikel 19 i lag nr 342/2000 att samma alternativa skatt på kapitalvinster kunde betalas av de företag som var redo att omjustera det skattemässiga värdet på de tillgångar och aktier som de hade efter eventuella andra omorganisationer av bolag som gynnades av systemet med skatteneutralitet i enlighet med D.Lgs.

Última atualização: 2014-11-12
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: IATE

Finlandês

Komissio kuitenkin vastaa, että lain 350/2003 2 §:n 25 momentissa tarkoitettu järjestely ei ole verotuksellisesti neutraaleja uudelleenjärjestelyjä seuraava täsmäyttämättömien arvojen verotäsmäytys vaan verotuksellinen uudelleenarvostusjärjestely, jossa voitiin realisoida pääomavoitot, jotka ovat seurausta siitä, että tuensaajayhtiön hallussa olleiden omaisuuserien verotusarvo saatettiin niiden käypää arvoa vastaavaksi.

Sueco

Kommissionen vidhåller dock att det system som föreskrivs i artikel 2.25 i lag nr 350/2003 inte var en skattemässig justering av avvikande värden till följd av skatteneutrala omorganisationer, utan ett system med omvärdering av skatt som gav möjlighet att realisera dolda vinster som härrör från en justering av det skattemässiga värdet på de tillgångar som innehas av de stödmottagande bolagen till deras respektive nuvärden.

Última atualização: 2014-11-12
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: IATE

Finlandês

Komissio päätteleekin, että yhtiöt, jotka ovat täsmäyttäneet omaisuuseriensä verotusarvot lain 350/2003 2 §:n 26 momentissa tarkoitetulla tavalla ovat saaneet erityistä etua, joka muodostuu verotuksessa huomioon otettujen voittojen yleisen verokannan ja näiden voittojen korvaavan verokannan erotuksesta.

Sueco

Kommissionen drar därför slutsastsen att de bolag som har omjusterat tillgångarnas skattemässiga värden enligt artikel 2.26 i lag nr 350/2003 gynnades av en särskild skattefördel bestående av skillnaden mellan den ordinarie bolagsskatten på de vinster som beaktats ur skattehänseende och den särskilda alternativskatten på samma vinster.

Última atualização: 2014-11-12
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: IATE

Consiga uma tradução melhor através
4,401,923,520 de colaborações humanas

Usuários estão solicitando auxílio neste momento:Utilizamos cookies para aprimorar sua experiência. Se avançar no acesso a este site, você estará concordando com o uso dos nossos cookies. Saiba mais. OK