Pergunte ao Google

Você procurou por: gylch y crud (Galês - Inglês)

Contribuições humanas

A partir de tradutores profissionais, empresas, páginas da web e repositórios de traduções disponíveis gratuitamente

Adicionar uma tradução

Galês

Inglês

Informações

Galês

Maent yn ddefnyddiol a byddant yn llywio ein trafodaeth wrth inni symud drwy gylch y gyllideb

Inglês

They are helpful and will inform our discussion as we move through the budget round

Última atualização: 2009-11-19
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Galês

Rhaid inni ddylanwadu ar bolisi o ganlyniad i brofiad y mudiadau a fydd yn eistedd o gylch y bwrdd gyda ni

Inglês

We need to influence policy as a result of the experience of the organisations that will be sitting around the table with us

Última atualização: 2009-11-19
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Galês

Yr ydym wedi eistedd o gylch y bwrdd ac wedi trafod y materion hyn am chwe mis , a beth a gyflawnasom ? Dim

Inglês

We have sat around a table and talked about these issues for six months , and what have we achieved ? Nothing

Última atualização: 2009-11-19
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Galês

Cysylltir mwg tybaco ag amrywiaeth o gyflyrau yn amrywio o asthma i farwolaeth yn y crud

Inglês

Tobacco smoke is associated with a variety of medical conditions , ranging from asthma to cot death

Última atualização: 2009-11-19
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Galês

Gallaf eich sicrhau fy mod yn gofyn cwestiynau caled fel rhan o gylch y gyllideb eleni a gall sawl un o Ysgrifenyddion y Cynulliad gadarnhau hynny

Inglês

I assure you that I am asking hard questions as part of this year's budget round and several Assembly Secretaries can vouch for that

Última atualização: 2009-11-19
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Galês

Fodd bynnag , yr ydym yn benderfynol ein bod am wneud pob dim sydd o fewn ein gallu i ddatrys neu ddod o hyd i ffordd o gylch y problemau hyn

Inglês

However , we are determined to do everything possible to resolve , or find a way around these problems

Última atualização: 2009-11-19
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Galês

Yr wyf yn cadeirio'r pwyllgor monitro , ond nid oes gennyf ond un bleidlais a rhaid bod 25 neu 30 o bobl o gylch y bwrdd

Inglês

I chair the monitoring committee , but I only have one vote and there must have been 25 or 30 people around the table

Última atualização: 2009-11-19
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Galês

Gobeithiaf y bydd y Llywodraeth o leiaf yn symud o ymgeiswyr o'r fath , a dewis rhywun o'r tu allan i gylch y Llywodraeth

Inglês

I hope that the Government will at least move from that field of candidates , and draw someone from outside the Government circle

Última atualização: 2009-11-19
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Galês

Byddai Cymru yn cael ei gwasanaethu orau gan gwmni o Gymru sydd yn cael ei reoli yn dda , ac sydd yn ceisio tyfu ei fusnes o gylch y sylfaen gadarn y mae'r cwmni presennol yn ei gynnig

Inglês

Wales will be best served by a strongly managed Wales-based company , seeking to grow its business around the solid base that the current company provides

Última atualização: 2009-11-19
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Galês

Ers i'r comisiwn ddechrau ar ei waith , bu llai o gyfle inni graffu , o ganlyniad i'r newid i gylch y Pwyllgorau o bythefnos i dair wythnos

Inglês

Our opportunities for scrutiny have been reduced since the commission started its work , as a result of the move from the two-week to the three-week Committee cycle

Última atualização: 2009-11-19
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Galês

Mae'n berthnasol i gylch y gyllideb yn nhermau dyrannu cyllid a pha fachau bynnag y byddaf am eu cynnwys mewn setliad i sicrhau gwell cydweithredu rhwng iechyd a'r gwasanaethau cymdeithasol

Inglês

It is pertinent to my budget round in terms of allocation of funds and to whatever hooks I may want to put into a settlement to ensure better co-operation between health and social services

Última atualização: 2009-11-19
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Galês

Yr wyf yn awyddus i gryfhau'r sector , a byddai hynny'n sicr o olygu costau ychwanegol , ond fe'u hystyrir fel rhan o gylch y cyllideb

Inglês

I am keen to build up the sector , which would undoubtedly involve extra costs , but those will be considered as part of the budget round

Última atualização: 2009-11-19
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Galês

Mae buddiannau Cymru wedi'u cynrychioli'n gadarn o gylch y bwrdd , ac mae'r Cynulliad a Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru yn cymryd rhan lawn yn y negodiadau

Inglês

Wales's interests are firmly represented around the table , and the Assembly and the Welsh European Funding Office are taking an active role in the negotiations

Última atualização: 2009-11-19
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Galês

Gwn nad ydych wedi bod yma 12 mis llawn eto , ond pan gymharwch gylch y Pwyllgorau rhwng mis Mai diwethaf a heddiw â'r gwaith a wnaethom yn ystod y pedair blynedd flaenorol fe sylweddolwch ein bod wedi cyflawni llawer iawn yn y cylch pythefnos blaenorol

Inglês

I know that you have not been here yet for a full 12 months , but when you compare the Committee cycle between last May and today with the work that we undertook during the previous four years , you will realise that we achieved a great deal in the former two-week cycle

Última atualização: 2009-11-19
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Galês

Mae materion yn ei gylch , y bydd y Pwyllgor Addysg a Hyfforddiant Ôl-16 a'r rhai sy'n ymgymryd ag adolygiad o'r celfyddydau a diwylliant yn dymuno eu hystyried

Inglês

There are issues surrounding it , of which the Post-16 Education and Training Committee and those undertaking the arts and culture review will want to take account

Última atualização: 2009-11-19
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Galês

Ai lloeren bwrpasol arall yw'r ateb ? Ni fyddai honno ond yn gallu darlledu i gymoedd sy'n wynebu tua'r de gan ei bod yn ddaearsefydlog ac yn mynd o gylch y cyhydedd

Inglês

Is the answer another dedicated satellite ? That will only be able to beam into south-facing valleys because it is geo-stationary and circles the equator

Última atualização: 2009-11-19
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Galês

Nid ydych am gydnabod ymdrech mamau , ar y cyd â gweithwyr proffesiynol , wrth ostwng cyfradd marwolaethau yn y crud yng Nghymru , a gyfrannai gymaint at y ffaith bod gennym , dair blynedd yn ôl , gyfradd uwch na chyfradd Lloegr

Inglês

You do not want to recognise the achievements made by mothers , working with professionals , in bringing down the cot death rate in Wales , which was such a major contributor to our having , three years ago , higher infant mortality rates than those in England

Última atualização: 2009-11-19
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Galês

Ieuan Wyn Jones : Gobeithiaf y byddwch hefyd yn egluro i'ch etholwyr pam y cafodd £50 miliwn o'r arian addysg yn yr adolygiad cynhwysfawr o wariant cyntaf ei ddargyfeirio i gyllid cyfatebol , a pham , yn yr ail gylch , y caiff £100 miliwn y flwyddyn ei ddargyfeirio hefyd o iechyd , addysg ac adrannau eraill

Inglês

Ieuan Wyn Jones : I hope that you will also explain to your constituents why £50 million of education money in the first CSR was siphoned off for match funding , and why , in the second round , £100 million a year will also be siphoned off from health , education and other departments

Última atualização: 2009-11-19
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Galês

Yn y cyfnod hwnnw , mae'r Pwyllgor wedi ychwanegu gwerth mawr at waith y Cynulliad Cenedlaethol ac , wrth baratoi adroddiadau o'r math hwn , mae wedi dangos sut y gall y Cynulliad Cenedlaethol weithio ar ei orau , wrth i Aelodau o'r holl bleidiau gwleidyddol rannu eu barn a'u syniadau o gylch y bwrdd a'u trafod heb fabwysiadu'r arddull cecrus a welir yn aml yn y Siambr

Inglês

In that time , the Committee has added great value to the work of the National Assembly and , in preparing reports of this kind , it has demonstrated how the National Assembly can work at its best , with Members from all political parties sharing their views and ideas around the table and discussing them without adopting the yah-boo style that is often seen in the Chamber

Última atualização: 2009-11-19
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Galês

Er hynny , mae'r modd y gwneir hynny a pha fath o gylch y mae ei angen i ganiatáu hynny -- dylai fod yn gylch mwy hyblyg neu'n gylch mwy sefydlog , fel yr ydych chi'n cymell , yr wyf yn credu -- yn fater i'w drafod gan Banel y Cadeiryddion , o ran canfod y modd gorau i gyflawni hynny

Inglês

However , how you do that and what sort of cycle you need to permit that -- it should be a more flexible cycle or a more fixed one , as I believe you commend -- is a matter for the Panel of Chairs to discuss as to what is the best way to achieve it

Última atualização: 2009-11-19
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Algumas traduções humanas com pouca relevância foram ocultadas.
Mostrar resultados de pouca relevância.

Consiga uma tradução melhor através
4,401,923,520 de colaborações humanas

Usuários estão solicitando auxílio neste momento:Utilizamos cookies para aprimorar sua experiência. Se avançar no acesso a este site, você estará concordando com o uso dos nossos cookies. Saiba mais. OK