Você procurou por: murphy a dyness gwrydd (Galês - Inglês)

Contribuições humanas

A partir de tradutores profissionais, empresas, páginas da web e repositórios de traduções disponíveis gratuitamente

Adicionar uma tradução

Galês

Inglês

Informações

Galês

tasg paul murphy a minnau yw gweld bod hynny'n digwydd

Inglês

paul murphy's job and mine is to see that that happens

Última atualização: 2009-11-19
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Galês

cafodd paul murphy a minnau gyfle i wneud y pwyntiau hynny iddo'n bersonol

Inglês

paul murphy and i had the opportunity to put those points to him personally

Última atualização: 2009-11-19
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Galês

fe'i gwnaed yn brosiect cenedlaethol gan paul murphy , a dylem oll ymfalchïo yn hynny

Inglês

it was made national by paul murphy , and we should all be proud of that

Última atualização: 2009-11-19
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Galês

mae paul murphy a david hanson wedi bod mewn cysylltiad agos hefyd ar ein rhan ym mhob un o ystyriaethau san steffan

Inglês

paul murphy and david hanson have also been closely involved on our behalf in all the westminster considerations

Última atualização: 2009-11-19
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Galês

siaradodd paul murphy a mi am hyn ddydd gwener , a siaradodd paul murphy â jane hutt amdano hefyd

Inglês

paul murphy and i spoke about this on friday , and paul murphy also spoke to jane hutt about it

Última atualização: 2009-11-19
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Galês

yr ydym yn wirioneddol ffodus bod paul murphy a rhodri morgan yn torvill a dean i'n hoes ni

Inglês

we are indeed fortunate that , in paul murphy and rhodri morgan , we have a modern-day torvill and dean

Última atualização: 2009-11-19
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Galês

mae wedi bod yn briodol i mi ddelio , fel y gwnaeth rhodri ei hun , â paul murphy a david hanson

Inglês

it has been appropriate for me to deal , as rhodri has been doing himself , with paul murphy and david hanson

Última atualização: 2009-11-19
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Galês

mae angen meithrin y berthynas hon gan wleidyddion yn y ddau sefydliad a rhoddaf deyrnged i ymdrechion paul murphy a david hanson yn hynny o beth

Inglês

the relationship needs to be nurtured by politicians in both institutions and i pay tribute to paul murphy and david hanson's efforts in that regard

Última atualização: 2009-11-19
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Galês

mae paul murphy a minnau wedi gwrando ar y ddadl dros y pythefnos diwethaf , ac yr wyf wedi darllen a gwylio'r ddadl

Inglês

paul murphy and myself have listened to the debate over the past two weeks , and i have read and watched the debate

Última atualização: 2009-11-19
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Galês

yr wyf mewn trafodaethau parhaus gyda rhodri morgan fel y prif ysgrifennydd , gyda jane hutt , rosemary butler a phobl eraill yn ogystal â paul murphy a david hanson yn llundain

Inglês

i am in constant dialogue with rhodri morgan as first secretary , with jane hutt , rosemary butler and others , as well as with paul murphy and david hanson in london

Última atualização: 2009-11-19
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Galês

ieuan wyn jones : mae'ch ateb yn dangos yn glir eich bod bellach ar lwybr gwrthdaro gyda paul murphy a'r prif weinidog

Inglês

ieuan wyn jones : your reply clearly shows that you are now on a collision course with paul murphy and the prime minister

Última atualização: 2009-11-19
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Galês

cyfarfu mike german â nick cragg , pennaeth y busnes melinau stribed , a chyfarfûm â paul murphy a syr brian moffat , cadeirydd a phrif weithredwr dros dro corus

Inglês

mike german met nick cragg , the head of the strip mills business , and i have met with paul murphy and sir brian moffat , the chairman and acting chief executive of corus

Última atualização: 2009-11-19
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Galês

mae'n anghlod mawr ar y llywodraeth hon nad yw'n cefnogi camau cyn-ysgrifennydd gwladol cymru , paul murphy , a wnaeth yr ardd yn eicon cenedlaethol

Inglês

it is much to the discredit of this government that it does not back the action of the former secretary of state for wales , paul murphy , who made the garden a national icon

Última atualização: 2009-11-19
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Galês

pryd ydych am ddweud wrth paul murphy a'r llywodraeth yn llundain ein bod am weld diwygiad o barnett a'r holl arian sydd yn ddyledus o ewrop yn dod i gymru ?

Inglês

when will you tell paul murphy and the government in london that we want to see a revision of barnett and all the money that is due from europe coming to wales ?

Última atualização: 2009-11-19
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Galês

mae'n fater cymhleth , fel yr eglurodd y dirprwy ysgrifennydd bodman wrth paul murphy a mi , oherwydd mae'r cyfrifoldeb am negodiadau masnach wedi'i rannu rhwng cyngres uda a gweinyddiaeth uda

Inglês

it is a complicated issue , as deputy secretary bodman explained to paul murphy and i , because there is split responsibility for trade negotiations between the us congress and the us administration

Última atualização: 2009-11-19
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Galês

sut y dylem ddehongli deddf llywodraeth cymru 1998 a mesurau eraill , o ran pwy sydd yn gweithredu i reoli llywodraeth leol neu pwy sydd â'r gair olaf ynglyn â materion llywodraeth leol ? os oes ymylon blêr yn y maes hwnnw , mae paul murphy a minnau yn cytuno mai gorau po gyntaf y cânt eu tacluso

Inglês

how should we interpret the government of wales act 1998 and other measures , regarding who acts to control local government or who has the last word on local government matters ? if there are untidy edges in that area , paul murphy and i are in agreement that the sooner that they are cleared up , the better

Última atualização: 2009-11-19
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Galês

dafydd wigley : a gaf fi eglurhad ? mae disgwyl i'r ysgrifennydd gwladol , paul murphy , a'r is-ysgrifennydd , david hanson , gymryd rhan yn yr un dadleuon

Inglês

dafydd wigley : may i have an explanation ? the secretary of state , paul murphy , and the under secretary , david hanson , are expected to participate in the same debates

Última atualização: 2009-11-19
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Galês

yn dilyn cyfarfodydd a gefais gydag aelodau'r cynulliad , paul murphy a phob un o'r partneriaid eraill , yr wyf yn falch bod yr awdurdod lleol hwn yn dal yn ymrwymedig i brosiect blaengar a fydd yn cynnig amrywiaeth o ddarpariaethau sydd y tu hwnt i'r ddarpariaeth draddodiadol gan ysgolion

Inglês

following meetings that i have had with ams , paul murphy and all the other partners , i am pleased that this local authority remains committed to an innovative project that will offer a range of provision beyond traditional school provision

Última atualização: 2009-11-19
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Galês

prif weinidog cymru : mae fy nghyd-aelodau a minnau'n cael trafodaethau'n aml ag ysgrifennydd gwladol cymru , paul murphy a gweinidogion eraill llywodraeth y deyrnas gyfunol ynglyn â thermau , cynnwys a rhagolygon y ddeddfwriaeth sylfaenol sydd yn effeithio ar gymru

Inglês

the first minister : my colleagues and i have frequent discussions with the secretary of state for wales , paul murphy and other united kingdom government ministers regarding the terms , content and prospects of primary legislation affecting wales

Última atualização: 2009-11-19
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Galês

er i paul murphy a gareth thomas wneud eu gorau i gynhyrchu sbin ddoe i guddio'r ffaith , a ydych yn barod i gydnabod y bydd yn rhaid i lywodraeth y cynulliad ganfod y cyllid cyfatebol o'i chyllidebau addysg ac iechyd ? bydd hynny'n golygu swm o tua £100 miliwn y flwyddyn o gyllidebau sydd eisoes dan bwysau

Inglês

although paul murphy and gareth thomas tried their best to conceal this fact with spin yesterday , are you willing to accept that the assembly government must find the match funding from its education and health budgets ? this will mean a sum of around £100 million per annum from budgets which are already under pressure

Última atualização: 2009-11-19
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Algumas traduções humanas com pouca relevância foram ocultadas.
Mostrar resultados de pouca relevância.

Consiga uma tradução melhor através
4,401,923,520 de colaborações humanas

Usuários estão solicitando auxílio neste momento:Utilizamos cookies para aprimorar sua experiência. Se avançar no acesso a este site, você estará concordando com o uso dos nossos cookies. Saiba mais. OK