Pergunte ao Google

Você procurou por: loonoverdracht (Holandês - Francês)

Contribuições humanas

A partir de tradutores profissionais, empresas, páginas da web e repositórios de traduções disponíveis gratuitamente

Adicionar uma tradução

Holandês

Francês

Informações

Holandês

De vordering is na eenvoudig verzet van de werknemer een door de schuldeiser ingestelde procedure tot bekrachtiging van die loonoverdracht.

Francês

L'action introduite par le créancier a pour objet, à la suite d'une simple opposition du travailleur, la validation de cette cession de rémunération.

Última atualização: 2012-04-05
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Holandês

De vordering is na eenvoudig verzet van de werknemer een door de schuldeiser ingestelde procedure tot bekrachtiging van die loonoverdracht.

Francês

L'action introduite par le créancier a pour objet, à la suite d'une simple opposition du travailleur, la validation de cette cession de rémunération.

Última atualização: 2011-10-23
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Holandês

Wanneer bij loonoverdracht tussen de schuldeisers-overnemers een rangconflict ontstaat, moet de gecedeerde schuldenaar hetzij op eigen initiatief, hetzij ten laatste op het eerste verzoek van de belanghebbende partijen, de overdraagbare gelden storten in de handen van een gerechtsdeurwaarder aangezocht krachtens artikel 1390ter of in de handen van een erkende of aangestelde sekwester. »

Francês

Lorsque en matière de cession de rémunération survient un conflit de rang entre créanciers cessionnaires, le débiteur cédé est tenu, soit d'initiative, soit au plus tard à la première réquisition des parties intéressées, de verser les deniers cessibles, ou bien entre les mains d'un huissier de justice requis en vertu de l'article 1390ter, ou bien entre les mains d'un séquestre agréé ou commis. »

Última atualização: 2012-04-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Holandês

Artikel 31, tweede lid, van de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers schendt niet de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, doordat het aan een werknemer-cedent die als verweerder in een procedure tot bekrachtiging van een loonoverdracht de door de loonoverdracht gewaarborgde schuldvordering wenst te betwisten, de mogelijkheid ontneemt om tegen het vonnis van de vrederechter hoger beroep aan te tekenen.

Francês

L'article 31, alinéa 2, de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il a pour effet qu'un travailleur-cédant qui, en tant que défendeur dans une procédure de validation d'une cession de rémunération, souhaite contester la créance garantie par la cession de rémunération, est privé de la possibilité d'interjeter appel du jugement du juge de paix.

Última atualização: 2012-04-05
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Holandês

De prejudiciële vraag betreft het verschil in behandeling dat er bestaat tussen, enerzijds, de werknemer-cedent (overdrager) die als verweerder optreedt in het kader van een procedure van verzet tegen overdracht van loon zoals bedoeld in de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers en in dat kader de door de loonoverdracht gewaarborgde schuldvordering betwist, in welk geval hij met toepassing van artikel 31, tweede lid, van die wet geen hoger beroep kan instellen tegen de beslissing van de vrederechter en, anderzijds, de werknemer-cedent die als eiser of verweerder in een gemeenrechtelijke procedure veelal wel over een dubbele aanleg beschikt om verweer te voeren in verband met de schuldvordering.

Francês

La question préjudicielle porte sur la différence de traitement qui existe entre, d'une part, le travailleur-cédant qui agit en tant que défendeur dans le cadre d'une procédure d'opposition à une cession de rémunération visée par la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs et qui conteste dans ce cadre la créance garantie par la cession de rémunération, auquel cas il n'est pas en mesure, par application de l'article 31, alinéa 2, de cette loi, d'interjeter appel de la décision du juge de paix et, d'autre part, le travailleur-cédant qui, en tant que demandeur ou défendeur dans une procédure de droit commun, dispose généralement, quant à lui, d'un double degré de juridiction pour se défendre par rapport à la créance.

Última atualização: 2012-04-05
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Holandês

Het Hof beperkt zijn toetsing van artikel 31, tweede lid, met uitsluiting van andere en onder meer de door tussenkomende partijen vooropgestelde interpretaties, tot de interpretatie zoals die door de verwijzingsrechter is vooropgesteld, namelijk dat tegen de beslissing die de vrederechter wijst met toepassing van die bepaling geen hoger beroep openstaat, noch in zoverre hij de overdracht bekrachtigt, noch in zoverre hij bij die gelegenheid uitspraak doet over de betwistingen met betrekking tot de door de akte van loonoverdracht gewaarborgde onderliggende schuldvordering.

Francês

La Cour, excluant d'autres interprétations et notamment celles des parties intervenantes, limite son contrôle de l'article 31, alinéa 2, à l'interprétation du juge a quo, à savoir que la décision rendue par le juge de paix par application de cette disposition n'est pas susceptible d'appel ni en tant qu'il valide la cession, ni en tant qu'il statue à cette occasion sur les contestations relatives à la créance sous-jacente garantie par l'acte de cession de rémunération.

Última atualização: 2012-04-05
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Holandês

Het Hof stelt overigens vast dat niets de werknemer-cedent verhindert om op eigen initiatief, als schuldenaar, de hoofdverbintenis voor de bevoegde rechter te betwisten, vooraleer er sprake is van het voornemen van de schuldeiser om voor de vrederechter over te gaan tot de bekrachtiging van de loonoverdracht.

Francês

La Cour constate, par ailleurs, que rien n'empêche, en tant que débiteur, le travailleur-cédant de contester d'initiative l'obligation principale devant le juge compétent, avant que le créancier ne manifeste son intention de procéder devant le juge de paix à la validation de la cession de rémunération.

Última atualização: 2012-04-05
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Holandês

Wanneer de werknemer-cedent, vooraleer de in de artikelen 28 en volgende van de wet van 12 april 1965 bedoelde procedure is ingezet, zelf het initiatief neemt om de geldigheid van de door de akte van loonoverdracht gewaarborgde onderliggende schuldvordering te betwisten, zal tegen het vonnis dat over die vordering uitspraak doet hoger beroep kunnen worden ingesteld, voor zover de waarde van de vordering bepaald overeenkomstig artikel 617 van het Gerechtelijk Wetboek het bedrag van, naar gelang van het geval, 50.000 frank of 75.000 frank overschrijdt.

Francês

Lorsque le travailleur-cédant, avant que la procédure visée aux articles 28 et suivants de la loi du 12 avril 1965 soit entamée, prend lui-même l'initiative de contester la validité de la créance sous-jacente garantie par l'acte de cession de rémunération, le jugement statuant sur cette demande sera susceptible d'appel pour autant que la valeur de la demande déterminée conformément à l'article 617 du Code judiciaire excède, selon le cas, le montant de 50.000 francs ou de 75.000 francs.

Última atualização: 2012-04-05
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Holandês

Artikel 31, tweede lid, van de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers schendt niet de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, doordat het aan een werknemer-cedent die als verweerder in een procedure tot bekrachtiging van een loonoverdracht de door de loonoverdracht gewaarborgde schuldvordering wenst te betwisten, de mogelijkheid ontneemt om tegen het vonnis van de vrederechter hoger beroep aan te tekenen.

Francês

L'article 31, alinéa 2, de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il a pour effet qu'un travailleur-cédant qui, en tant que défendeur dans une procédure de validation d'une cession de rémunération, souhaite contester la créance garantie par la cession de rémunération, est privé de la possibilité d'interjeter appel du jugement du juge de paix.

Última atualização: 2011-10-23
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Holandês

De prejudiciële vraag betreft het verschil in behandeling dat er bestaat tussen, enerzijds, de werknemer-cedent (overdrager) die als verweerder optreedt in het kader van een procedure van verzet tegen overdracht van loon zoals bedoeld in de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers en in dat kader de door de loonoverdracht gewaarborgde schuldvordering betwist, in welk geval hij met toepassing van artikel 31, tweede lid, van die wet geen hoger beroep kan instellen tegen de beslissing van de vrederechter en, anderzijds, de werknemer-cedent die als eiser of verweerder in een gemeenrechtelijke procedure veelal wel over een dubbele aanleg beschikt om verweer te voeren in verband met de schuldvordering.

Francês

La question préjudicielle porte sur la différence de traitement qui existe entre, d'une part, le travailleur-cédant qui agit en tant que défendeur dans le cadre d'une procédure d'opposition à une cession de rémunération visée par la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs et qui conteste dans ce cadre la créance garantie par la cession de rémunération, auquel cas il n'est pas en mesure, par application de l'article 31, alinéa 2, de cette loi, d'interjeter appel de la décision du juge de paix et, d'autre part, le travailleur-cédant qui, en tant que demandeur ou défendeur dans une procédure de droit commun, dispose généralement, quant à lui, d'un double degré de juridiction pour se défendre par rapport à la créance.

Última atualização: 2011-10-23
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Holandês

Het Hof beperkt zijn toetsing van artikel 31, tweede lid, met uitsluiting van andere en onder meer de door tussenkomende partijen vooropgestelde interpretaties, tot de interpretatie zoals die door de verwijzingsrechter is vooropgesteld, namelijk dat tegen de beslissing die de vrederechter wijst met toepassing van die bepaling geen hoger beroep openstaat, noch in zoverre hij de overdracht bekrachtigt, noch in zoverre hij bij die gelegenheid uitspraak doet over de betwistingen met betrekking tot de door de akte van loonoverdracht gewaarborgde onderliggende schuldvordering.

Francês

La Cour, excluant d'autres interprétations et notamment celles des parties intervenantes, limite son contrôle de l'article 31, alinéa 2, à l'interprétation du juge a quo, à savoir que la décision rendue par le juge de paix par application de cette disposition n'est pas susceptible d'appel ni en tant qu'il valide la cession, ni en tant qu'il statue à cette occasion sur les contestations relatives à la créance sous-jacente garantie par l'acte de cession de rémunération.

Última atualização: 2011-10-23
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Holandês

Het Hof stelt overigens vast dat niets de werknemer-cedent verhindert om op eigen initiatief, als schuldenaar, de hoofdverbintenis voor de bevoegde rechter te betwisten, vooraleer er sprake is van het voornemen van de schuldeiser om voor de vrederechter over te gaan tot de bekrachtiging van de loonoverdracht.

Francês

La Cour constate, par ailleurs, que rien n'empêche, en tant que débiteur, le travailleur-cédant de contester d'initiative l'obligation principale devant le juge compétent, avant que le créancier ne manifeste son intention de procéder devant le juge de paix à la validation de la cession de rémunération.

Última atualização: 2011-10-23
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Holandês

Wanneer bij loonoverdracht tussen de schuldeisers-overnemers een rangconflict ontstaat, moet de gecedeerde schuldenaar hetzij op eigen initiatief, hetzij ten laatste op het eerste verzoek van de belanghebbende partijen, de overdraagbare gelden storten in de handen van een gerechtsdeurwaarder aangezocht krachtens artikel 1390ter of in de handen van een erkende of aangestelde sekwester. »

Francês

Lorsque en matière de cession de rémunération survient un conflit de rang entre créanciers cessionnaires, le débiteur cédé est tenu, soit d'initiative, soit au plus tard à la première réquisition des parties intéressées, de verser les deniers cessibles, ou bien entre les mains d'un huissier de justice requis en vertu de l'article 1390ter, ou bien entre les mains d'un séquestre agréé ou commis. »

Última atualização: 2011-10-23
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Holandês

Wanneer de werknemer-cedent, vooraleer de in de artikelen 28 en volgende van de wet van 12 april 1965 bedoelde procedure is ingezet, zelf het initiatief neemt om de geldigheid van de door de akte van loonoverdracht gewaarborgde onderliggende schuldvordering te betwisten, zal tegen het vonnis dat over die vordering uitspraak doet hoger beroep kunnen worden ingesteld, voor zover de waarde van de vordering bepaald overeenkomstig artikel 617 van het Gerechtelijk Wetboek het bedrag van, naar gelang van het geval, 50.000 frank of 75.000 frank overschrijdt.

Francês

Lorsque le travailleur-cédant, avant que la procédure visée aux articles 28 et suivants de la loi du 12 avril 1965 soit entamée, prend lui-même l'initiative de contester la validité de la créance sous-jacente garantie par l'acte de cession de rémunération, le jugement statuant sur cette demande sera susceptible d'appel pour autant que la valeur de la demande déterminée conformément à l'article 617 du Code judiciaire excède, selon le cas, le montant de 50.000 francs ou de 75.000 francs.

Última atualização: 2011-10-23
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Consiga uma tradução melhor através
4,401,923,520 de colaborações humanas

Usuários estão solicitando auxílio neste momento:Utilizamos cookies para aprimorar sua experiência. Se avançar no acesso a este site, você estará concordando com o uso dos nossos cookies. Saiba mais. OK