Pergunte ao Google

Você procurou por: formetanaat (Holandês - Letão)

Contribuições humanas

A partir de tradutores profissionais, empresas, páginas da web e repositórios de traduções disponíveis gratuitamente

Adicionar uma tradução

Holandês

Letão

Informações

Holandês

Formetanaat

Letão

Formetanāts

Última atualização: 2014-11-16
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Holandês

Formetanaat CAS-nr.

Letão

Formetanāts

Última atualização: 2014-10-20
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Holandês

Captan, folpet, formetanaat en methiocarb zijn in deze lijst opgenomen.

Letão

Kaptāns, folpets, formetanāts un metiokarbs ir šajā sarakstā.

Última atualização: 2014-10-20
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Holandês

Onverminderd deze conclusie moet ten aanzien van captan, folpet, formetanaat en methiocarb nadere informatie over bepaalde aspecten worden verkregen.

Letão

Neatkarīgi no šā slēdziena dažos konkrētos jautājumos ir jāiegūst sīkākas ziņas par kaptānu, folpetu, formetanātu un metiokarbu.

Última atualização: 2014-10-20
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Holandês

Zij dragen er zorg voor dat de kennisgever die om opneming van formetanaat in deze bijlage heeft verzocht, deze studies binnen twee jaar na inwerkingtreding van deze richtlijn bij de Commissie indient.

Letão

Tās nodrošina, ka pieteikuma iesniedzējs, pēc kura pieprasījuma formetanāts ir iekļauts šajā pielikumā, iesniedz Komisijai šādu pētījumu materiālus 2 gadu laikā pēc šīs direktīvas stāšanās spēkā.

Última atualização: 2014-10-20
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Holandês

Voor captan, folpet en formetanaat was Italië de rapporterende lidstaat en was alle relevante informatie ingediend op 20 oktober 2003 voor captan en folpet en op 13 juli 2004 voor formetanaat.

Letão

Ziņotāja dalībvalsts par kaptānu, folpetu un formetanātu bija Itālija, un 2003. gada 20. oktobrī tika iesniegta visa attiecīgā informācija par kaptānu un folpetu, bet 2004. gada 13. jūlijā – par formetanātu.

Última atualização: 2014-10-20
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Holandês

tot wijziging van Richtlijn 91/414/EEG van de Raad teneinde captan, folpet, formetanaat en methiocarb op te nemen als werkzame stoffen

Letão

ar ko groza Padomes Direktīvu 91/414/EEK, lai tajā iekļautu darbīgās vielas kaptānu, folpetu, formetanātu un metiokarbu

Última atualização: 2014-10-20
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Holandês

Daarom moet worden geëist dat captan, folpet, formetanaat en methiocarb ter bevestiging van de risicobeoordeling voor sommige kwesties aan verdere tests worden onderworpen en dat de kennisgevers deze studies voorleggen.

Letão

Tādēļ ir lietderīgi prasīt, lai tiktu veikti papildu izmēģinājumi ar kaptānu, folpetu, formetanātu un metiokarbu, lai apstiprinātu riska novērtējumu dažos jautājumos, un pieteikuma iesniedzējie jāliek iesniegt šo pētījumu rezultātus.

Última atualização: 2014-10-20
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Holandês

Voor de toepassing van de uniforme beginselen in bijlage VI moet rekening worden gehouden met de conclusies van het evaluatieverslag over formetanaat dat op 29 september 2006 door het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid is goedgekeurd, en met name met de aanhangsels I en II.

Letão

Lai īstenotu VI pielikuma vienotos principus, ņem vērā Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas 2006. gada 29. septembrī pabeigtā pārskata ziņojuma secinājumus par formetanātu un jo īpaši tā I un II papildinājumu.

Última atualização: 2014-10-20
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Holandês

als captan, folpet, formetanaat of methiocarb de enige werkzame stof in het gewasbeschermingsmiddel is, de toelating indien nodig uiterlijk op 30 september 2011 wordt gewijzigd of ingetrokken; of

Letão

ja līdzeklis satur kaptānu, folpetu, formetanātu un metiokarbu kā vienīgo aktīvo vielu, vajadzības gadījumā atļauju groza vai atsauc vēlākais līdz 2011. gada 30. septembrim; vai

Última atualização: 2014-10-20
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Holandês

Deze verslagen zijn door de lidstaten en de Commissie in het kader van het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid onderzocht en op 29 september 2006 afgerond in de vorm van de evaluatieverslagen van de Commissie over captan, folpet, formetanaat en methiocarb.

Letão

Šos ziņojumus dalībvalstis un Komisija izskatīja Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgajā komitejā, un 2006. gada 29. septembrī tie tika pabeigti Komisijas pārskata ziņojumu veidā par kaptānu, folpetu, formetanātu un metiokarbu.

Última atualização: 2014-10-20
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Holandês

De evaluatieverslagen zijn door de lidstaten en de EFSA intercollegiaal getoetst en zijn op 24 april 2006 voor captan, folpet en formetanaat en op 12 mei 2006 voor methiocarb bij de Commissie ingediend in de vorm van de wetenschappelijke verslagen van de EFSA [4].

Letão

Dalībvalstu un EPNI speciālisti pārskatīja novērtējuma ziņojumus un EPNI zinātnisko ziņojumu veidā [4]2006. gada 24. aprīlī par kaptānu, folpetu un formetanātu un 2006. gada 12. maijā par metiokarbu iesniedza tos Komisijai.

Última atualização: 2014-10-20
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Holandês

Met name residuen van: carbofuran (som van carbofuran en 3-hydroxycarbofuran, uitgedrukt als carbofuran), methomyl en thiodicarb (som van methomyl en thiodicarb, uitgedrukt als methomyl), dimethoaat (som van dimethoaat en omethoaat, uitgedrukt als dimethoaat), triazofos, malathion (som van malathion en malaoxon, uitgedrukt als malathion), profenofos, prothiofos, ethion, carbendazim en benomyl (som van benomyl en carbendazim, uitgedrukt als carbendazim), triforine, procymidon, formetanaat: som van formetanaat en zouten daarvan, uitgedrukt als formetanaathydrochloride.

Letão

Jo īpaši šādu vielu atliekas: karbofurāns (karbofurāna un 3-hidroksi-karbofurāna summa, izteikta kā karbofurāns), metomils un tiodikarbs (metomila un tiodikarba summa, kas izteikta kā metomils), dimetoāts (dimetoāta un ometoāta summa, izteikta kā dimetoāts), triazofoss, malations (malationa un malaoksona summa, izteikta kā malations), profenofoss, protiofoss, etions, karbendazīms un benomils (benomila un karbendazīma summa, kas izteikta kā karbendazīms), triforīns, procimidons, formetanāts (formetanāta un tā sāļu summa, izteikta kā formetanāts (hidrohlorīds)).

Última atualização: 2014-11-17
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Holandês

Met name residuen van: methomyl en thiodicarb (som van methomyl en thiodicarb, uitgedrukt als methomyl), oxamyl, carbendazim en benomyl (som van benomyl en carbendazim, uitgedrukt als carbendazim), clofentezine, diafenthiuron, dimethoaat (som van dimethoaat en omethoaat, uitgedrukt als dimethoaat), formetanaat: som van formetanaat en zouten daarvan, uitgedrukt als formetanaathydrochloride, malathion (som van malathion en malaoxon, uitgedrukt als malathion), procymidone, tetradifon, thiofanaat-methyl.

Letão

Jo īpaši šādu vielu atliekas: metomils un tiodikarbs (metomila un tiokarba summa, izteikta kā metomils), oksamils, karbendazīms un benomils (benomila un karbendazīma summa, kas izteikta kā karbendazīms), klofentezīns, diafentiurons, dimetoāts (dimetoāta un ometoāta summa, izteikta kā dimetoāts), formetanāts (formetanāta un tā sāļu summa, izteikta kā formetanāts (hidrohlorīds)), malations (malationa un malaoksona summa, izteikta kā malations), procimidons, tetradifons, tiofanātmetils.

Última atualização: 2014-11-17
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Holandês

tot rectificatie van Richtlijn 2007/5/EG tot wijziging van Richtlijn 91/414/EEG van de Raad teneinde captan, folpet, formetanaat en methiocarb op te nemen als werkzame stoffen

Letão

ar kuru labo Direktīvu 2007/5/EK, ar ko groza Padomes Direktīvu 91/414/EEK, lai tajā iekļautu darbīgās vielas kaptānu, folpetu, formetanātu un metiokarbu

Última atualização: 2014-11-12
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Holandês

Bij het beoordelen van aanvragen voor toelating van gewasbeschermingsmiddelen die formetanaat bevatten voor andere toepassingen dan bij veldtomaten en sierstruiken, moeten de lidstaten bijzondere aandacht besteden aan de criteria in artikel 4, lid 1, onder b), en ervoor zorgen dat de vereiste informatie en gegevens worden verstrekt voordat de toelating wordt verleend.

Letão

Novērtējot pieteikumus, kas iesniegti, lai saņemtu atļauju lietot formetanātu saturošus augu aizsardzības līdzekļus citādi nekā lauka tomātu un dekoratīvo krūmu apstrādei, dalībvalstīm jāpievērš īpaša uzmanība 4. panta 1. punkta b) apakšpunktā minētajiem kritērijiem un jānodrošina, ka pirms šādas atļaujas izsniegšanas to rīcībā ir visi nepieciešamie dati un informācija.

Última atualização: 2014-10-20
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Holandês

Onverminderd de verplichtingen zoals vastgelegd in Richtlijn 91/414/EEG ten gevolge van de opneming van een werkzame stof in bijlage I, moeten de lidstaten na de opneming zes maanden de tijd krijgen om de bestaande toelatingen voor gewasbeschermingsmiddelen die captan, folpet, formetanaat en methiocarb bevatten, opnieuw te onderzoeken en ervoor te zorgen dat aan de voorwaarden van Richtlijn 91/414/EEG, met name in artikel 13 en bijlage I, is voldaan.

Letão

Neierobežojot Direktīvā 91/414/EEK noteiktos pienākumus, kas izriet no darbīgās vielas iekļaušanas I pielikumā, pēc iekļaušanas dalībvalstīm jāatvēl sešu mēnešu laikposms pašreizējo atļauju pārskatīšanai attiecībā uz augu aizsardzības līdzekļiem, kuru sastāvā ir kaptāns, folpets, formetanāts un metiokarbs, lai nodrošinātu Direktīvas 91/414/EEK un jo īpaši tās 13. panta prasību un attiecīgo I pielikuma nosacījumu ievērošanu.

Última atualização: 2014-10-20
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Holandês

De lidstaten moeten, overeenkomstig Richtlijn 91/414/EEG, zo nodig bestaande toelatingen voor gewasbeschermingsmiddelen die captan, folpet, formetanaat en methiocarb als werkzame stof bevatten uiterlijk op 31 maart 2008 wijzigen of intrekken..

Letão

Ja nepieciešams, dalībvalstis līdz 2008. gada 31. martam saskaņā ar Direktīvu 91/414/EEK groza vai atsauc pašreizējās atļaujas augu aizsardzības līdzekļiem, kuros darbīgās vielas ir kaptāns, folpets, formetanāts un metiokarbs.

Última atualização: 2014-10-20
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Holandês

EFSA Scientific Report (2006) 71, 1-89, Conclusion regarding the Peer review of the pesticide risk assessment of the active substance captan (afgerond op: 24 april 2006).EFSA Scientific Report (2006) 70, 1-78, Conclusion regarding the Peer review of the pesticide risk assessment of the active substance folpet (afgerond op: 24 april 2006).EFSA Scientific Report (2006) 69, 1-78, Conclusion regarding the Peer review of the pesticide risk assessment of the active substance formetanate (afgerond op: 24 april 2006).EFSA Scientific Report (2006) 79, 1-82, Conclusions on the peer review of methiocarb (afgerond op: 12 mei 2006).

Letão

EFSA Scientific Report (2006) 71, 1-89, Conclusion regarding the Peer review of the pesticide risk assessment of the active substance captan (pabeigts 2006. gada 24. aprīlī).EFSA Scientific Report (2006) 70, 1-78, Conclusion regarding the Peer review of the pesticide risk assessment of the active substance folpet (pabeigts 2006. gada 24. aprīlī).EFSA Scientific Report (2006) 69, 1-78, Conclusion regarding the Peer review of the pesticide risk assessment of the active substance formetanate (pabeigts 2006. gada 24. aprīlī).EFSA Scientific Report (2006) 79, 1-82, Conclusions on the peer review of methiocarb (pabeigts 2006. gada 12. maijā).

Última atualização: 2014-10-20
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Holandês

In afwijking van lid 1 voeren de lidstaten op basis van een dossier conform bijlage III bij Richtlijn 91/414/EEG en rekening houdend met deel B van de tekst van bijlage I bij die richtlijn over respectievelijk captan, folpet, formetanaat en methiocarb, overeenkomstig de uniforme beginselen in bijlage VI bij die richtlijn een nieuwe evaluatie uit voor elk toegelaten gewasbeschermingsmiddel dat captan, folpet, formetanaat en methiocarb bevat als enige werkzame stof of als een van verschillende werkzame stoffen die alle uiterlijk op 30 september 2007 in bijlage I bij die richtlijn zijn opgenomen.

Letão

Atkāpjoties no 1. punkta, par katru atļauto augu aizsardzības līdzekli, kura sastāvā ir kaptāns, folpets, formetanāts un metiokarbs kā vienīgā vai viena no vairākām darbīgajām vielām, kuras visas ir iekļautas Direktīvas 91/414/EEK I pielikuma sarakstā vēlākais līdz 2007. gada 30. septembrim, dalībvalstis no jauna izvērtē šo līdzekli saskaņā ar vienotajiem principiem, kas noteikti Direktīvas 91/414/EEK VI pielikumā, pamatojoties uz dokumentāciju, kas atbilst minētās direktīvas III pielikuma prasībām, un ņemot vērā minētās direktīvas I pielikuma ieraksta attiecīgi par kaptānu, folpetu, formetanātu un metiokarbu B daļu.

Última atualização: 2014-10-20
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Consiga uma tradução melhor através
4,401,923,520 de colaborações humanas

Usuários estão solicitando auxílio neste momento:Utilizamos cookies para aprimorar sua experiência. Se avançar no acesso a este site, você estará concordando com o uso dos nossos cookies. Saiba mais. OK