Pergunte ao Google

Você procurou por: energievoorzieningssystemen (Holandês - Polonês)

Contribuições humanas

A partir de tradutores profissionais, empresas, páginas da web e repositórios de traduções disponíveis gratuitamente

Adicionar uma tradução

Holandês

Polonês

Informações

Holandês

De nationale bepaling die afwijkt van het beginsel van vrije toegang van derden tot de energievoorzieningssystemen, is in strijd met deze doelstelling.

Polonês

Krajowy przepis, który stanowi odstępstwo od zasady swobodnego dostępu stron trzecich do systemów zaopatrzenia w energię byłby sprzeczny z tym celem.

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Holandês

§ 3, punt 18, EnWG definieert de onderneming die energievoorzieningssystemen beheert als een natuurlijk persoon of rechtspersoon die een energievoorzieningssysteem exploiteert.

Polonês

Paragraf 3 pkt 18 tej ustawy definiuje przedsiębiorstwo będące operatorem systemu zaopatrzenia w energię jako osobę fizyczną lub prawną obsługującą system zaopatrzenia w energię.

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Holandês

De elektrische of thermische energievoorzieningssystemen die worden gebruikt, moeten:de treinen in staat stellen de opgegeven prestaties te verrichten;

Polonês

Systemy dostaw energii elektrycznej/cieplnej muszą:umożliwiać osiągnięcie przez pociągi określonego stopnia wydajności,

Última atualização: 2014-11-16
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Holandês

Het rollend materieel en de energievoorzieningssystemen moeten zodanig zijn ontworpen en uitgevoerd dat zij uit elektromagnetisch oogpunt compatibel zijn met de installaties, voorzieningen en openbare of particuliere netten waarmee zij kunnen interfereren.

Polonês

Tabor oraz systemy dostaw energii muszą być zaprojektowane i wykonane w sposób gwarantujący ich kompatybilność elektromagnetyczną z instalacjami, urządzeniami i sieciami publicznymi lub prywatnymi, z którymi mogą się wzajemnie zakłócać.

Última atualização: 2014-11-16
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Holandês

In het geval van elektrische tractie, moeten de eigenschappen van de stroomafname-inrichtingen het treinverkeer met de verschillende energievoorzieningssystemen van het spoorwegsysteem mogelijk maken.

Polonês

W przypadku trakcji elektrycznej parametry urządzeń odbierających prąd muszą umożliwiać przejazd pociągów w ramach systemów dostaw energii dla systemu kolei.

Última atualização: 2014-11-16
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Holandês

De Commissie herinnert eraan dat het beginsel van vrije toegang van derden tot de energievoorzieningssystemen essentieel is, en dat ontheffingen van dit beginsel slechts kunnen worden toegestaan in duidelijk omschreven omstandigheden.

Polonês

Komisja przypomina, że zasada swobodnego dostępu stron trzecich do systemów zaopatrzenia w energię ma podstawowy charakter i że odstępstwa od tej zasady mogą być dopuszczone wyłącznie w jasno określonych przypadkach.

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Holandês

Een van de voornaamste doelstellingen van deze richtlijn bestaat er immers in dat energieleveranciers vrije toegang tot de energievoorzieningssystemen krijgen, opdat de klanten hun leveranciers vrijelijk zouden kunnen kiezen.

Polonês

Jednym z podstawowych celów tej dyrektywy jest bowiem zapewnienie dostawcom energii swobodnego dostępu do systemów zaopatrzenia w energię, tak aby klienci mogli swobodnie wybrać swych dostawców.

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Holandês

„De delen 2 en 3 alsmede de §§ 4, 52 en 92 van de onderhavige wet zijn niet van toepassing op het beheer van energievoorzieningssystemen die zich bevinden op

Polonês

„Część 2 i 3 oraz § 4, 52 i 92 nie znajdują zastosowania do działania systemów zaopatrzenia w energię znajdujących się:

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Holandês

„Het rollend materieel en de energievoorzieningssystemen moeten zodanig zijn ontworpen en uitgevoerd dat zij uit elektromagnetisch oogpunt compatibel zijn met de installaties, voorzieningen en openbare of particuliere netten waarmee zij kunnen interfereren.”

Polonês

„Systemy taborowe i zasilania energetycznego muszą być projektowane i produkowane w taki sposób, żeby były kompatybilne pod względem elektromagnetycznym z instalacjami, sprzętem oraz państwowymi lub prywatnymi sieciami, których funkcjonowanie mogłyby zakłócać.”

Última atualização: 2014-11-13
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Holandês

Gezien de toenemende mondiale vraag naar energie en de economische, politieke en milieurisico's van blijvende afhankelijkheid van fossiele brandstoffen heeft fusie-energie het potentieel om over enkele decennia een belangrijke bijdrage te leveren tot een gevarieerd, duurzaam en zeker energievoorzieningssysteem.

Polonês

W obliczu rosnącego światowego zapotrzebowania na energię oraz gospodarczych, politycznych i środowiskowych zagrożeń wynikających z utrzymującej się zależności od energii pochodzącej z paliw kopalnych, energia syntezy jądrowej może w znaczący sposób przyczynić się do powstania na przestrzeni kilku najbliższych dziesięcioleci systemu wytwarzania energii ze źródeł zróżnicowanych, odnawialnych i bezpiecznych.

Última atualização: 2014-10-23
Frequência de uso: 3
Qualidade:

Holandês

Artikel 20, lid 1, van richtlijn 2003/54 betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor elektriciteit dient aldus te worden uitgelegd dat het in de weg staat aan een nationale regeling die bepaalde beheerders van energievoorzieningssystemen ontheft van de verplichting om derden vrije toegang tot deze systemen te verlenen, op grond dat deze systemen zijn geïnstalleerd in een bedrijvenpark dat een functioneel geheel vormt, en overwegend voor het transport van energie binnen de onderneming of naar verbonden ondernemingen dienen.

Polonês

Wykładni art. 20 ust. 1 dyrektywy 2003/54 dotyczącej wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej należy dokonywać w ten sposób, że sprzeciwia się on obowiązywaniu przepisu krajowego, który zwalnia niektórych operatorów systemów zaopatrzenia w energię z obowiązku pozostawienia stronom trzecim swobodnego dostępu do tych systemów, z uwagi na fakt, że systemy te znajdują się na przynależnym im terenie zakładowym i służą głównie do przesyłania energii wewnątrz własnego przedsiębiorstwa lub powiązanych z nim przedsiębiorstw.

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Holandês

Artikel 20, lid 1, van richtlijn 2003/54/EG van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2003 betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor elektriciteit en houdende intrekking van richtlijn 96/92/EG dient aldus te worden uitgelegd dat het in de weg staat aan een bepaling als § 110, lid 1, punt 1, van de wet inzake de elektriciteits- en gasvoorziening, de zogenoemde „wet rationeel energiegebruik” [Gesetz über die Elektrizitäts- und Gasversorgung (Energiewirtschaftsgesetz)], van 7 juli 2005, die bepaalde beheerders van energievoorzieningssystemen vrijstelt van de verplichting om derden vrije toegang tot deze systemen te verlenen, op grond dat zij zich bevinden in een bedrijvenpark dat een functioneel geheel vormt, en overwegend voor het transport van energie binnen de eigen onderneming of naar verbonden ondernemingen dienen.

Polonês

Wykładni art. 20 ust. 1 dyrektywy 2003/54/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 czerwca 2003 r. dotyczącej wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej i uchylającej dyrektywę 96/92/WE należy dokonywać w ten sposób, że sprzeciwia się on obowiązywaniu przepisu takiego jak § 110 ust. 1 pkt 1 Gesetz über die Elektriztäts und Gasversorgung (Energiewirtschafstsgesetz) [ustawy o zaopatrzeniu w energię elektryczną i gaz] z dnia 7 lipca 2005 r., który zwalnia niektórych operatorów systemów zaopatrzenia w energię z obowiązku pozostawienia stronom trzecim swobodnego dostępu do tych systemów, z uwagi na fakt, że systemy te znajdują się na przynależnym im terenie zakładowym i służą głównie do przesyłania energii wewnątrz własnego przedsiębiorstwa lub powiązanych z nim przedsiębiorstw.

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Holandês

De in het hoofdgeding bij de nationale rechter aanhangige zaak betreft de betwisting van een elektriciteitsleverancier, die betoogt dat artikel 20, lid 1, van richtlijn 2003/54 in de weg staat aan een bepaling van nationaal recht die bepaalde beheerders van energievoorzieningssystemen vrijstelt van de verplichting om vrije toegang tot hun systeem te verlenen.

Polonês

Sąd krajowy, w sprawie będącej przedmiotem toczącego się przed nim postępowania, bada zarzut dostawcy energii elektrycznej, który twierdzi, że art. 20 ust. 1 dyrektywy 2003/54 sprzeciwia się obowiązywaniu przepisu prawa krajowego, który zwalania niektórych operatorów systemów zaopatrzenia w energię z obowiązku pozostawienia swobodnego dostępu do ich systemów.

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Holandês

De in § 110, lid 1, punt 1, EnWG opgenomen ontheffing van het beginsel van vrije toegang tot de energievoorzieningssystemen is niet gerechtvaardigd door het risico dat beheerders van binnen de werkingssfeer van genoemde bepaling vallende systemen zich wegens deze vrije toegang niet langer hun openbaredienstverplichtingen zouden kunnen naleven.

Polonês

Należy zauważyć, że odstępstwo od zasady swobodnego dostępu do systemów zaopatrzenia w energię elektryczną, ustanowione w § 110 ust. 1 pkt 1 EnWG nie jest uzasadnione ryzykiem, że operatorzy systemów objętych zakresem zastosowania tego przepisu nie będą mogli wypełnić swych obowiązków w zakresie usługi publicznej, z powodu tego swobodnego dostępu.

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Holandês

De nationale rechter is van oordeel dat genoemde vrijstelling krachtens de betrokken nationale bepaling toepasselijk is op energievoorzieningssystemen, zonder dat er sprake moet zijn van onredelijke hinder, ofschoon deze voorwaarde wel geldt voor de dienstverleningssystemen (Dienstleistungsnetze) waarvan sprake is in § 110, lid 1, punt 2, EnWG.

Polonês

Zdaniem sądu krajowego, omawiany przepis prawa krajowego stanowi, że rzeczone wyłączenie znajduje zastosowanie do systemów zaopatrzenia w energię niezależnie od wystąpienia nadmiernych trudności, podczas gdy przesłanka ta obowiązuje w odniesieniu do systemów usługowych, o których mowa w § 110 ust. 1 pkt 2 EnWG.

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Holandês

De prejudiciële vraag waarmee de verwijzende rechter — in het kader van een geding waarin een elektriciteitsleverancier opkomt tegen een krachtens een nationaalrechtelijke bepaling aan bepaalde beheerders van energievoorzieningssystemen toegekende ontheffing van de verplichting om vrije toegang tot hun systeem te verlenen — wenst te vernemen of de bepalingen van een richtlijn in de weg staan aan de regeling waarbij deze ontheffing wordt verleend zonder dat rekening wordt gehouden met de technische mogelijkheden van deze systemen, is relevant, niet hypothetisch en, derhalve, ontvankelijk.

Polonês

Nie ma charakteru hipotetycznego, ma znaczenie dla sporu i jest w związku z tym dopuszczalne pytanie prejudycjalne, w którym sąd odsyłający rozważa w ramach sporu dotyczącego zarzut dostawcy energii elektrycznej, przeciwko zwolnieniu przyznanemu na podstawie prawa krajowego niektórym operatorom systemów zaopatrzenia w energię z obowiązku pozostawienia swobodnego dostępu do ich systemów, w sytuacji gdy przepisy dyrektywy sprzeciwiają się takiemu systemowi odstępstw, który przyznaje to zwolnienie bez wzięcia pod uwagę zdolności technicznych tych systemów.

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Holandês

De verwijzende rechter vraagt zich bijgevolg af of artikel 20, lid 1, van richtlijn 2003/54 in de weg staat aan deze afwijkende regeling, die bepaalde energievoorzieningssystemen vrijstelt van de verplichting om derden vrije toegang te verlenen zonder dat rekening wordt gehouden met de technische mogelijkheden van deze systemen.

Polonês

Sąd krajowy rozważa w rezultacie, czy art. 20 ust. 1 dyrektywy 2003/54 sprzeciwia się takiemu systemowi odstępstw, który zwalnia z obowiązku pozostawienia stronom trzecim swobodnego dostępu do niektórych systemów zaopatrzenia w energię elektryczną, bez konieczności wzięcia pod uwagę zdolności technicznych tych systemów.

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Holandês

FLH heeft verzocht om erkenning van het in het hoofdgeding aan de orde zijnde systeem als particulier energievoorzieningssysteem in de zin van § 110 EnWG.

Polonês

FLH złożyła wniosek o uznanie systemu będącego przedmiotem postępowania przed sądem krajowym za sieć wewnętrzną w rozumieniu § 110 EnWG.

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Holandês

In deze hoedanigheid houdt zij een energievoorzieningssysteem in stand waarmee zij voorziet in haar eigen elektriciteitsbehoeften, alsook in die van 93 andere op de luchthaven gevestigde ondernemingen (hierna: „in het hoofdgeding aan de orde zijnde systeem”).

Polonês

W związku z tym odpowiada ona za utrzymanie systemu zaopatrzenia w energię, który zaspokaja zarówno jej własne zapotrzebowanie na energię elektryczną, jak i zapotrzebowanie 93 innych przedsiębiorstw prowadzących działalność na obszarze portu lotniczego (zwanego dalej „systemem będącym przedmiotem postępowania przed sądem krajowym”).

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Holandês

Krachtens genoemde § 20, lid 1, eerste volzin, dienen de beheerders van energievoorzieningssystemen „eenieder volgens objectief gerechtvaardigde criteria op nietdiscriminerende wijze toegang tot het systeem te verlenen, alsmede de voorwaarden — inclusief modelcontracten en de vergoedingen — voor deze toegang op het internet openbaar te maken”.

Polonês

Wskazany § 20 ust. 1 zdanie pierwsze stanowi, że operatorzy systemów zaopatrzenia w energię „zobowiązani są udzielić dostępu do systemu każdej osobie na podstawie obiektywnych kryteriów i bez dyskryminacji oraz mają obowiązek opublikować w Internecie warunki dostępu do systemu, wraz z wzorami umów i wysokością opłat”.

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Consiga uma tradução melhor através
4,401,923,520 de colaborações humanas

Usuários estão solicitando auxílio neste momento:Utilizamos cookies para aprimorar sua experiência. Se avançar no acesso a este site, você estará concordando com o uso dos nossos cookies. Saiba mais. OK