Pergunte ao Google

Você procurou por: installed (Indonésio - Tcheco)

Contribuições humanas

A partir de tradutores profissionais, empresas, páginas da web e repositórios de traduções disponíveis gratuitamente

Adicionar uma tradução

Indonésio

Tcheco

Informações

Indonésio

TrueCrypt Installed

Tcheco

TrueCrypt nainstalován

Última atualização: 2013-09-27
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: MatteoT

Indonésio

TrueCrypt has been successfully installed.

Tcheco

TrueCrypt byl úspěšně nainstalován.

Última atualização: 2013-09-27
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: MatteoT

Indonésio

Please wait while TrueCrypt is being installed.

Tcheco

Čekejte prosím, program TrueCrypt se instaluje.

Última atualização: 2013-09-27
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: MatteoT

Indonésio

Unable to list raw devices installed on your system!

Tcheco

Seznam základních zařízení instalovaných na vašem systému nemohl být vytvořen!

Última atualização: 2013-09-27
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: MatteoT

Indonésio

TrueCrypt has been successfully installed. You can click Finish and run TrueCrypt now.

Tcheco

TrueCrypt byl úspěšně nainstalován. Klikněte Dokončit a spusťte nyní TrueCrypt.

Última atualização: 2013-09-27
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: MatteoT

Indonésio

TrueCrypt currently does not support encrypting an operating system that does not boot from the drive on which it is installed.

Tcheco

TrueCrypt momentálně nepodporuje šifrování operačního systému, který nebootuje z disku, kde je nainstalován.

Última atualização: 2013-09-27
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: MatteoT

Indonésio

Select this option if there is only one operating system installed on this computer (even if it has multiple users).

Tcheco

Vyberte tuto volbu pokud je na tomto počítači nainstalován pouze jeden operační systém (i v případě, že má více uživatelů).

Última atualização: 2013-09-27
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: MatteoT

Indonésio

Please note that if you wish an operating system to be installed in a hidden partition-hosted volume, then the entire system drive cannot be encrypted using a single key.

Tcheco

Chcete-li nainstalovat operační systém na skrytý svazek, pak nelze zašifrovat celý systémový disk použitím jednoho klíče.

Última atualização: 2013-09-27
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: MatteoT

Indonésio

Error: The currently running operating system is not installed on the boot partition (first Active partition). This is not supported.

Tcheco

Chyba: Momentálně běžící operační systém není nainstalován na bootovacím svazku (první aktivní oddíl). Toto není podporováno.

Última atualização: 2013-09-27
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: MatteoT

Indonésio

Error: There is no partition behind the system partition.Note that before you can create a hidden operating system, you need to create a partition for it on the system drive. It must be the first partition behind the system partition and it must be at least 5% larger than the system partition (the system partition is the one where the currently running operating system is installed). However, if the outer volume (not to be confused with the system partition) is formatted as NTFS, the partition for the hidden operating system must be at least 110% (2.1 times) larger than the system partition (the reason is that the NTFS file system always stores internal data exactly in the middle of the volume and, therefore, the hidden volume, which is to contain a clone of the system partition, can reside only in the second half of the partition).

Tcheco

Chyba: Za systémovým oddílem není žádný další oddíl.Než budete moci vytvořit skrytý operační systém, musíte pro něj vytvořit oddíl na systémovém disku. Musí to být první oddíl hned za systémovým oddílem a musí být alespoň o 5% větší než systémový oddíl (systémový oddíl je ten, kde je nainstalován momentálně běžící operační systém). Pokud je ale vnější svazek (nezaměňte se systémovým oddílem) naformátován jako NTFS, oddíl pro skrytý operační systém musí být o 110% (2,1 krát) větší než systémový oddíl (důvodem je skutečnost, že systém souborů NTFS vždy ukládá vnitřní data přesně doprostřed svazku, a proto může být skrytý svazek, který bude obsahovat klon systémového oddílu, umístěn jen v druhé půlce oddílu.).

Última atualização: 2013-09-27
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: MatteoT

Indonésio

TrueCrypt currently does not support multi-boot configurations where a non-Windows boot loader is installed in the Master Boot Record.Possible Solutions:- If you use a boot manager to boot Windows and Linux, move the boot manager (typically, GRUB) from the Master Boot Record to a partition. Then start this wizard again and encrypt the system partition/drive. Note that the TrueCrypt Boot Loader will become your primary boot manager and it will allow you to launch the original boot manager (e.g. GRUB) as your secondary boot manager (by pressing Esc in the TrueCrypt Boot Loader screen) and thus you will be able boot Linux.

Tcheco

TrueCrypt momentálně nepodporuje konfiguraci vícesystémového bootování, kde je ne-Windowsovský bootovací zavaděč nainstalován v hlavním spouštěcím záznamu.Možná řešení:- Použijete-li bootovacího manažera pro spuštění Windows a Linux, přesuňte bootovacího manažera (většinou GRUB) z hlavního spouštěcího záznamu do oddílu. Pak spusťte tohoto průvodce znovu a zašifrujte systémový oddíl/disk. Bootovací zavaděč TrueCrypt se stane vaším hlavním bootovacím manažerem a dovolí vám spustit původního bootovacího manažera hned poté (stisknutím klávesy Esc na obrazovce Bootovacího manažera TrueCrypt) a díky tomu budete moci nabootovat z operačního systému Linux.

Última atualização: 2013-09-27
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: MatteoT

Indonésio

Is the currently running operating system installed on the boot drive?Note: Sometimes, Windows is not installed on the same drive as the Windows boot loader (boot partition). If that is the case, select 'No'.

Tcheco

Je momentálně běžící operační systém nainstalován na bootovacím disku?Pozn.: Někdy Windows nejsou nainstalovány na tom samém disku jako zavaděč Windows (bootovací oddíl). Je-li to tento případ, zvolte 'Ne'.

Última atualização: 2013-09-27
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: MatteoT

Indonésio

Are there any other operating systems installed on the drive on which the currently running operating system is installed?Note: For example, if the currently running operating system is installed on the drive #0, which contains several partitions, and if one of the partitions contains Windows and another partition contains any additional operating system (e.g. Windows, Mac OS X, Linux, etc.), select 'Yes'.

Tcheco

Jsou na disku, kde běží momentálně operační systém, nainstalovány další operační systémy?Pozn.: Například pokud je nyní běžící operační systém nainstalován na disku #0, který obsahuje několik oddílů a pokud jeden z těchto oddílů obsahuje Windows a jiný oddíl obsahuje další operační systém (např. Windows, Mac OS X, Linux apod.), zvolte 'Ano'.

Última atualização: 2013-09-27
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: MatteoT

Indonésio

Is a non-Windows boot loader (or boot manager) installed in the master boot record (MBR)?Note: For example, if the first track of the boot drive contains GRUB, LILO, XOSL, or some other non-Windows boot manager (or boot loader), select 'Yes'.

Tcheco

Je v MBR (hlavní spouštěcí záznam) nainstalován ne-Windowsovský bootovací zavaděč (nebo bootovací manažer)?Poznámka: Například pokud první stopa bootovacího disku obsahuje GRUB, LILO, XOSL nebo jiný ne-Windowsovský bootovací manažer (nebo bootovací zavaděč), vyberte 'ANO'.

Última atualização: 2013-09-27
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: MatteoT

Indonésio

An obsolete version of TrueCrypt is currently installed on this system. It needs to be uninstalled before you can install this new version of TrueCrypt.As soon as you close this message box, the uninstaller of the old version will be launched. After you uninstall the old version of TrueCrypt, run the installer of the new version of TrueCrypt again.

Tcheco

Na vašem systému je nyní nainstalována starší verze programu TrueCrypt. Ta musí být nejdříve odinstalována před nainstalováním verze novější.Po zavření tohoto okna bude spuštěn odinstalátor starší verze. Jakmile odinstalujete starou verzi programu TrueCrypt, spusťte instalátor nové verze programu TrueCrypt znovu.

Última atualização: 2013-09-27
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: MatteoT

Indonésio

How many drives contain an operating system?Note: For example, if you have any operating system (e.g. Windows, Mac OS X, Linux, etc.) installed on your primary drive and any additional operating system installed on your secondary drive, select '2 or more'.

Tcheco

Kolik operačních systémů máte na discích?Poznámka: Např. pokud máte nainstalován libovolný operační systém (Windows, Mac OS X, Linux apod.) na primárním disku a nějaké další operační systémy nainstalované na sekundárním disku, zvolte '2 nebo více'.

Última atualização: 2013-09-27
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: MatteoT

Indonésio

TrueCrypt has been successfully uninstalled.Click 'Finish' to remove the TrueCrypt installer and the folder %hs. Note that the folder will not be removed if it contains any files that were not installed by the TrueCrypt installer or created by TrueCrypt.

Tcheco

TrueCrypt byl úspěšně odinstalován.Klikněte 'Dokončit' pro odstranění instalátoru TrueCrypt a složky %hs. Složka nebude odstraněna, pokud obsahuje jakékoliv soubory, které nebyly nainstalovány instalátorem nebo programem TrueCrypt.

Última atualização: 2013-09-27
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: MatteoT

Indonésio

Error: The files you copied to the outer volume occupy too much space. Therefore, there is not enough free space on the outer volume for the hidden volume.Note that the hidden volume must be as large as the system partition (the partition where the currently running operating system is installed). The reason is that the hidden operating system needs to be created by copying the content of the system partition to the hidden volume.The process of creation of the hidden operating system cannot continue.

Tcheco

Chyba: Soubory, které jste nakopírovali do vnějšího svazku, zabírají příliš moc místa. Tím pádem není na vnějším svazku ani dost místa pro skrytý svazek.Skrytý svazek musí být stejně velký jako systémový oddíl (oddíl, kde je nainstalován momentálně běžící operační systém). Důvodem je, že skrytý operační systém musí být vytvořen zkopírováním obsahu systémového oddílu do skrytého svazku.Proces vytváření skrytého operačního systému nemůže pokračovat.

Última atualização: 2013-09-27
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: MatteoT

Indonésio

Error: The partition for the hidden operating system (i.e. the first partition behind the system partition) must be at least 110% (2.1 times) larger than the system partition (the system partition is the one where the currently running operating system is installed). The reason is that the NTFS file system always stores internal data exactly in the middle of the volume and, therefore, the hidden volume (which is to contain a clone of the system partition) can reside only in the second half of the partition.

Tcheco

Chyba: Oddíl pro skrytý operační systém (např. první oddíl hned za systémovým oddílem) musí být alespoň o +110% (2,1 krát) větší než systémový oddíl (systémový oddíl je ten, kde je nainstalován momentálně běžící operační systém). Důvodem je skutečnost, že systém souborů NTFS vždy ukládá vnitřní data přesně doprostřed svazku, a proto může být skrytý svazek (který bude obsahovat klon systémového oddílu) umístěn jen v druhé půlce oddílu.

Última atualização: 2013-09-27
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: MatteoT

Indonésio

Select this option if there are two or more operating systems installed on this computer.For example:- Windows XP and Windows XP- Windows XP and Windows Vista- Windows and Mac OS X- Windows and Linux- Windows, Linux and Mac OS X

Tcheco

Vyberte tuto volbu, jsou-li na tomto počítači nainstalovány dva a více operační systémy.Například:- Windows XP a Windows XP- Windows XP a Windows Vista- Windows a Mac OS X- Windows a Linux- Windows, Linux a Mac OS X

Última atualização: 2013-09-27
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: MatteoT

Consiga uma tradução melhor através
4,401,923,520 de colaborações humanas

Usuários estão solicitando auxílio neste momento:Utilizamos cookies para aprimorar sua experiência. Se avançar no acesso a este site, você estará concordando com o uso dos nossos cookies. Saiba mais. OK