Você procurou por: she has two children and a puppy (Inglês - Galês)

Contribuições humanas

A partir de tradutores profissionais, empresas, páginas da web e repositórios de traduções disponíveis gratuitamente

Adicionar uma tradução

Inglês

Galês

Informações

Inglês

he has two children , aged two and six , and he wants a home of his own

Galês

mae ganddo ddau o blant , yn ddwy oed ac yn chwech oed , ac mae am brynu ei gartref ei hun

Última atualização: 2009-11-19
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Inglês

she should have had a second offer if she has been waiting two and a half years

Galês

dylai fod wedi cael yr ail gynnig os bu'n aros am ddwy flynedd a hanner

Última atualização: 2009-11-19
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Inglês

she has two children who are hoping to go to university , one this year and the other in two years ' time

Galês

mae hi'n fam i ddau o blant sy'n gobeithio mynd i'r brifysgol , un eleni a'r llall ymhen dwy flynedd

Última atualização: 2009-11-19
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Inglês

she has been waiting nine-and-a-half years for a new hip

Galês

bu iddi aros naw mlynedd a hanner i gael clun newydd

Última atualização: 2009-11-19
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Inglês

i ask the business minister how a mother of two young children and a grandmother is expected to deal with such a situation

Galês

gofynnaf i'r trefnydd sut y disgwylir i fam i ddau o blant ifanc a mam-gu ddygymod â hyn

Última atualização: 2009-11-19
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Inglês

my friend has black hair and hazel eyes. she has also got medium sized eyes and a small nose.

Galês

mae gan fy ffrind wallt du a llygaid cyll. mae ganddi hefyd lygaid maint canolig a thrwyn bach.

Última atualização: 2021-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Inglês

the children and young people partnership will encourage joint working and a co-ordinated response

Galês

bydd y bartneriaeth plant a phobl ifanc yn hybu cydweithio ac ymateb cydgysylltiedig

Última atualização: 2009-11-19
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Inglês

` in aberbargoed , in my constituency , a family consisting of a young woman , her two children and her partner has been placed in a council flat

Galês

yn aberbargod , yn fy etholaeth , mae teulu o un fenyw , ei dau blentyn a'i chymar wedi'i roi mewn fflat cyngor

Última atualização: 2009-11-19
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Inglês

also , she has indicated that resources will be allocated to establish an advisory panel on ict in schools and a national grid for learning

Galês

yn ogystal , mae wedi nodi y bydd adnoddau yn cael eu dyrannu er mwyn sefydlu panel ymgynghorol ar gyfer tgch mewn ysgolion a grid cenedlaethol ar gyfer dysgu

Última atualização: 2009-11-19
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Inglês

the average five-year-old in wales has two and a half decayed teeth , one more decayed tooth than in england

Galês

y mae gan y plentyn pum mlwydd oed cyffredin yng nghymru ddau a hanner o ddannedd drwg , sef un yn fwy na phlant yn lloegr

Última atualização: 2009-11-19
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Inglês

rosemary mentioned the importance of services for looked after children and i welcome the time she has spent on that

Galês

soniodd rosemary am bwysigrwydd gwasanaethau i blant sydd mewn gofal , a chroesawaf yr amser y mae hi wedi'i dreulio ar hynny

Última atualização: 2009-11-19
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Inglês

she has shown a stunning arrogance and a lack of grasp in terms of approaching all the questions that have been raised about elwa's management

Galês

mae wedi dangos haerllugrwydd aruthrol a diffyg gafael o ran ymdrin â'r holl gwestiynau a godwyd am reolaeth elwa

Última atualização: 2009-11-19
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Inglês

therefore , the children and young people of wales would have two children's commissioners

Galês

drwy hynny , byddai dau gomisiynydd plant gan blant a phobl ifanc cymru

Última atualização: 2009-11-19
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Inglês

she was close to her mother and she has had the immense sadness of losing a much-loved sister and a beloved mother in quick succession

Galês

yr oedd yn glòs iawn at ei mam ac mae wedi cael y tristwch aruthrol o golli hoff chwaer ac annwyl fam yn syth ar ôl ei gilydd

Última atualização: 2009-11-19
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Inglês

we have set up an advocacy unit to provide strategic direction for the development of advocacy services for children and young people , and a task group , to support that commitment

Galês

yr ydym wedi sefydlu uned eiriolaeth i roi cyfeiriad strategol ar gyfer datblygu gwasanaethau eiriolaeth i blant a phobl ifanc , a grŵp gorchwyl , i helpu i gyflawni'r ymrwymiad hwnnw

Última atualização: 2009-11-19
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Inglês

as for the need for an advice service for children and a health service for children in schools , you , minister , will need to work with the minister for education and lifelong learning

Galês

o ran yr angen am wasanaeth cynghori ar gyfer plant a gwasanaeth iechyd i blant mewn ysgolion , bydd angen i chi , weinidog , weithio gyda'r gweinidog dros addysg a dysgu gydol oes

Última atualização: 2009-11-19
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Inglês

geraint davies from the rhondda described them as thatcher's children and a large number of these children in the south wales valleys were disaffected and alienated from the labour market

Galês

disgrifiodd geraint davies o'r rhondda hwy fel plant thatcher ac yr oedd nifer fawr o'r plant hyn yng nghymoedd de cymru wedi eu dadrithio ac wedi dieithrio oddi wrth y farchnad lafur

Última atualização: 2009-11-19
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Inglês

she has signed us up unnecessarily to a policy that we do not want , a policy rural wales does not want and a policy she says she does not want -- quite a triple whammy

Galês

mae hi wedi ein clymu'n ddiangen wrth bolisi nad oes arnom mo'i eisiau , polisi nad yw'r gymru wledig mo'i eisiau a pholisi y dywed hi nad oes arni mo'i eisiau -- tipyn o goron driphlyg

Última atualização: 2009-11-19
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Inglês

it is interesting that the projects that have been put forward include one to mentor ethnic minority children , and a black caribbean project identifying children most at risk from exclusion and under-achievement

Galês

mae'n ddiddorol gweld ymysg y prosiectau a gyflwynwyd un prosiect i fentora plant o leiafrifoedd ethnig , a phrosiect du caribïaidd sydd yn nodi'r plant sydd dan fwyaf o risg o ymddieithrio a thangyflawni

Última atualização: 2009-11-19
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Inglês

it should also promote a wales that is active in its local communities and a fairer place to liv ; a place that values its children and a place where young people want to live and work

Galês

dylai hefyd hyrwyddo cymru sydd yn weithgar yn ei chymunedau lleol ac yn lle tecach i fyw yndd ; lle sydd yn rhoi gwerth ar ei blant a lle y mae pobl ifanc am fyw a gweithio ynddo

Última atualização: 2009-11-19
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Consiga uma tradução melhor através
4,401,923,520 de colaborações humanas

Usuários estão solicitando auxílio neste momento:Utilizamos cookies para aprimorar sua experiência. Se avançar no acesso a este site, você estará concordando com o uso dos nossos cookies. Saiba mais. OK