Pergunte ao Google

Você procurou por: textiles (Inglês - Galês)

Contribuições humanas

A partir de tradutores profissionais, empresas, páginas da web e repositórios de traduções disponíveis gratuitamente

Adicionar uma tradução

Inglês

Galês

Informações

Inglês

The others are Courtaulds Textiles Ltd , Coats Viyella plc and Dewhirst Clothing

Galês

Courtaulds Textiles Ltd , Coats Viyella ccc a Dewhirst Clothing yw'r rhai eraill

Última atualização: 2009-11-19
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Inglês

In the case of textiles, the European Union has adopted a standard system for labelling fibre composition.

Galês

Mae gan yr Undeb Ewropeaidd system safonol bellach o nodi pa ffeibrau sydd yn eu tecstilau.

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Inglês

The items can include paintings , silverware , ceramics , sculpture , jewellery , prints , photography or textiles

Galês

Gall yr eitemau gynnwys paentiadau , arianwaith , serameg , cerflunwaith , gemwaith , printiau , ffotograffau neu decstiliau

Última atualização: 2009-11-19
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Inglês

Ceramics, chemical products, machinery, petroleum products, steel and textiles are the main manufactured items.

Galês

Y prif ddiwydiannau yw cynhyrchu cydrannau ceir, cemegau, electroneg, cyfarpar trydanol, nwyddau metel, tecstilau, a chelfi.

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Inglês

In a sector such as clothing and textiles , where the margins are quite tight , it is difficult for companies and workforces to deal with that differential

Galês

Mewn sector fel dillad a thecstilau , lle mae'r elw'n dynn iawn , mae'n anodd i gwmnïau a gweithluoedd ddelio â'r gwahanrediad hwnnw

Última atualização: 2009-11-19
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Inglês

The country exports machine tools, electrical appliances, chemicals, transport equipment, agricultural produce, textiles and wine.

Galês

Mae'r wlad yn allforio offer peiriannol, cyfarpar trydan, cemegau, cyfarpar cludiant, cynnyrch amaethyddol, tecstilau, a gwin.

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Inglês

The main industries are car parts production, chemicals, electronics, electrical appliances, metal goods, textiles and furniture.

Galês

Mae amrywiaeth yr hinsoddau yn caniatáu tyfu llawer o gnydau arbenigol megis te, ffrwythau, cnau, tybaco, olewydd, orennau, gwenith, india corn a chotwm.

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Inglês

Our wages are 10 times higher than they are in Tunisia , Algeria or Morocco , which is the number one competitive area at the moment in terms of clothing and textiles

Galês

Mae ein cyflogau 10 gwaith yn uwch na'r rhai yn Nhiwnisia , Algeria neu Foroco , sef yr ardal gystadleuol bwysicaf ar hyn o bryd o ran dillad a defnyddiau gweol

Última atualização: 2009-11-19
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Inglês

The National Woollen Museum in west Wales reopened at the end of March following a £2 .5 million project , which has provided improved access to its collections , a new cafe and a shop that sells textiles produced in the museum’s working mill

Galês

Ailagorodd yr Amgueddfa Wlân Genedlaethol yn y Gorllewin ddiwedd Mawrth ar ôl prosiect £2 .5 miliwn , sydd wedi darparu gwell mynediad i’w chasgliadau , caffi newydd a siop sy’n gwerthu brethynnau a gynhyrchwyd ym melin weithredol yr amgueddfa

Última atualização: 2009-11-19
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Inglês

The labels must be attached to all textile products sold (except for fabric sold by the metre, where different rules apply), and -must be clear, legible and indicate the percentage composition of each fibre present in the finished product, provided this percentage is greater than 10%.

Galês

Mae'n rhaid i bob tecstil a werthir (ac eithrio'r rhai a werthir wrth y metr sy'n dilyn rheolau gwahanol) ddwyn label eglur a hawdd ei ddarllen sy'n mynegi canran ffeibrau unigol os yw'r rheiny'n cyfrif am fwy na 10% yr un o'r defnydd gorffenedig.

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Inglês

A change in the World Trade Organisation's rules this year could have a devastating effect on the economy of some of the smaller textile-trading nations of the world , such as Sri Lanka , which has been so badly affected by the tsunami

Galês

Gallai newid yn rheolau Corff Masnachu y Byd eleni gael effaith drychinebus ar economi rhai o wledydd llai y byd sy'n masnachu mewn tecstilau , megis Sri Lanca , y mae'r tswnami wedi cael effaith mor ddifrifol arni

Última atualização: 2009-11-19
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Inglês

Do you agree that it is important that we recognise that if the ambitious growth targets contained in the national economic development strategy are to be achieved , it is essential that there is sustained investment in all parts of Wales , not least the north-east , which suffered major closures in the 1970s and 1980s in the steel , deep-mining and textiles industries ? There is a continued need for further investment if we are going to maintain our progress

Galês

A gytunwch ei bod yn bwysig ein bod yn nodi os yw'r targedau twf uchelgeisiol a geir yn y strategaeth datblygu economaidd genedlaethol i gael eu cyflawni , mae'n hanfodol y ceir buddsoddiad cynaliadwy ym mhob rhan o Gymru , yn enwedig y gogledd-ddwyrain , a welodd lawer o weithfeydd yn y diwydiannau dur , cloddio dwfn a thecstiliau yn cau yn y 1970au a'r 1980au ? Mae angen parhaus am fuddsoddiad pellach os ydym am gynnal ein cynnydd

Última atualização: 2009-11-19
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Inglês

Glyn Davies : Does the Secretary for Economic Development agree that textile manufacturing was at the heart of the restructuring of the rural Wales economy throughout the 1970s and 1980s through firms like Laura Ashley , Ed Walters and Dewhirst ? Does he accept that the irresistible cost pressures on retailers to source from overseas has been one of the main reasons why the gross domestic product of rural Wales has been held back through the 1990s making investment in rural Wales a top priority for the Assembly ?

Galês

Glyn Davies : A yw'r Ysgrifennydd Datblygu Economaidd yn cytuno mai'r diwydiant gweithgynhyrchu tecstilau oedd wrth wraidd ailadeiladu economi gwledig Cymru gydol y 1970au a'r 1980au drwy gwmnïau fel Laura Ashley , Ed Walters a Dewhirst ? A yw ef yn derbyn mai'r pwysau cost llethol ar gwmnïau adwerthu i ddefnyddio ffynonellau tramor yw un o'r prif resymau pam bod cynnyrch mewnwladol crynswth y Gymru wledig wedi'i lesteirio gydol y 1990au gan wneud buddsoddiadau yn y Gymru wledig yn un o'r prif flaenoriaethau i'r Cynulliad ?

Última atualização: 2009-11-19
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Inglês

Glyn Davies : How would you advise a Welsh textile company to access this fund ? What steps should it take ? How would I advise Laura Ashley plc -- which you mentioned and which has just announced that it is retaining its branch , probably against expectation -- to access this fund to ensure that it is not only words ?

Galês

Glyn Davies : Sut y byddech yn cynghori cwmni gwehyddu yng Nghymru i gael mynediad at y gronfa hon ? Pa gamau y dylai eu cymryd ? Sut y byddech yn cynghori Laura Ashley ccc -- a grybwyllasoch ac sydd newydd gyhoeddi ei fod yn cadw ei gangen , yn groes i'r disgwyl yn ôl pob tebyg -- i gael mynediad at y gronfa hon er mwyn sicrhau nad geiriau'n unig mohoni ?

Última atualização: 2009-11-19
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Inglês

Gwenda Thomas : Do you agree that it is vital to safeguard jobs in the coal and textile industries , considering that so many jobs have been lost in the Swansea Valley , for example , and that Celtic Energy has cut back 50 jobs last week ?

Galês

Gwenda Thomas : A gytunwch ei bod yn holl bwysig diogelu swyddi yn y diwydiannau glo a gwehyddu , o ystyried bod cynifer o swyddi wedi eu colli yng Nghwm Tawe , er enghraifft , a bod Celtic Energy wedi cwtogi 50 o swyddi yr wythnos diwethaf ?

Última atualização: 2009-11-19
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Inglês

Gwenda Thomas : Three textile companies have ceased operating within the Neath and Port Talbot area

Galês

Gwenda Thomas : Mae tri chwmni gwehyddu wedi rhoi'r gorau i weithredu oddi mewn i ardal Castell-nedd a Phort Talbot

Última atualização: 2009-11-19
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Inglês

Have you had discussions with David Rowe-Beddoe and the WDA on the parlous job situation as regards Dewhirst ? Furthermore -- and I know you have already commented on the world scene -- can I press you on it in relation to the import of cheap textiles from the third world ? Are we making representations about the dumping of cheap clothing on the market , particularly given concerns about child labour in south-east and south Asia ?

Galês

A ydych wedi cael trafodaethau gyda David Rowe-Beddoe a'r WDA ar y sefyllfa swyddi enbyd mewn perthynas â Dewhirst ? Yn ogystal -- a gwn eich bod eisoes wedi gwneud sylw ar y sefyllfa fyd-eang -- a allaf bwyso arnoch yn hyn o beth o ran mewnforio tecstiliau rhad o'r trydydd byd ? A ydym yn gwneud sylwadau am daflu dillad rhad ar y farchnad , yn arbennig o ystyried y pryderon am lafur plant yn ne-ddwyrain a de Asia ?

Última atualização: 2009-11-19
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Inglês

Have you sought to meet with M&am ;S management to discuss its problems and the impact of its future restructuring on the textile industry in Wales , so that we may have advance notice of any further announcements ?

Galês

Ydych chi wedi ceisio cyfarfod gyda rheolwyr M&am ;S i drafod ei broblemau ac effaith ei ad-drefnu i'r dyfodol ar y diwydiant tecstilau yng Nghymru , fel y gallwn ni gael rhybudd ymlaen llaw am unrhyw gyhoeddiadau pellach ?

Última atualização: 2009-11-19
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com
Aviso: contém formatação HTML invisível

Inglês

How much any particular region benefits from it , be it Wales , Scotland or any English region , will depend on the take-up from the textile and clothing industry in that area

Galês

Bydd y maint y mae unrhyw ranbarth penodol yn elwa ohono , boed Cymru , yr Alban neu unrhyw ranbarth o Loegr , yn dibynnu ar y derbyniad gan y diwydiant gwehyddu a dillad yn yr ardal honno

Última atualização: 2009-11-19
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Inglês

I have met the management and the union ; I met the unions last Friday to receive a petition on the closure and the threat to the textile industry

Galês

Yr wyf wedi cwrdd â'r rheolwyr a'r undeba ; cyfarfûm â'r undebau ddydd Gwener diwethaf i dderbyn deiseb ar gau'r gwaith a'r bygythiad i'r diwydiant tecstiliau

Última atualização: 2009-11-19
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Consiga uma tradução melhor através
4,401,923,520 de colaborações humanas

Usuários estão solicitando auxílio neste momento:Utilizamos cookies para aprimorar sua experiência. Se avançar no acesso a este site, você estará concordando com o uso dos nossos cookies. Saiba mais. OK