Você procurou por: mīļākais izpildītājs? (Inglês - Letão)

Contribuições humanas

A partir de tradutores profissionais, empresas, páginas da web e repositórios de traduções disponíveis gratuitamente

Adicionar uma tradução

Inglês

Letão

Informações

Inglês

izpildĪtĀjs shall not be liable for damage or standstill of the equipment caused by interruptions in electricity supply

Letão

izpildĪtĀjs nav atbildīgs par aprīkojuma bojājumiem vai dīkstāvi sakarā ar elektrības padeves pārtraukumiem

Última atualização: 2012-12-05
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Inglês

izpildītājs shall use the received insurance indemnity for elimination of the respective damage and restoration to the initial position

Letão

izpildītājs izmanto saņemto apdrošināšanas atlīdzību, lai izlabotu bojājumus un atjaunotu sākotnējo stāvokli

Última atualização: 2013-03-24
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Inglês

izpildītājs can prove that it has acted as a careful owner and was not objectively able to prevent or deter such third parties from causing the loss

Letão

izpildītājs var pierādīt, ka tas rīkojies kā uzmanīgs īpašnieks un objektīvi nav varējis novērst vai aizkavēt šādu trešās puses nodarīto zaudējumu

Última atualização: 2013-03-24
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Inglês

pasūtītājs may terminate līgums unilaterally and withhold wholly līgums performance guarantee by notifying izpildītājs in writing in any of the cases set forth hereunder

Letão

pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt līguma darbību un ieturēt pilnībā līguma izpildes garantiju, rakstiski paziņojot par to izpildītājam, jebkurā no tālāk norādītajiem gadījumiem

Última atualização: 2013-03-24
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Inglês

such loss arises from performance of written instructions of pasūtītājs whereby izpildītājs has warned pasūtītājs in writing on the likely loss prior to starting to perform the instructions

Letão

šādi zaudējumi sakarā ar rakstisku pasūtītāja rīkojumu izpildi, ja izpildītājs pirms šāda rīkojuma izpildes sākuma ir rakstiski brīdinājis pasūtītāju par iespējamajiem zaudējumiem

Última atualização: 2013-03-24
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Inglês

izpildītājs shall be liable for all loss incurred by pasūtītājs as a result of acts or omissions by izpildītājs, its apakšuzņēmēji or persons subordinated izpildītājam, among others

Letão

izpildītājs ir atbildīgs par visiem zaudējumiem, kas pasūtītājam radušies sakarā ar izpildītāja, tā apakšuzņēmēju vai izpildītājam pakļauto personu darbībām vai bezdarbības, tajā skaitā

Última atualização: 2013-03-24
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Inglês

in the event of izpildĪtĀjs failing to comply with the reacting time set forth in paragraph 4.2 the pasŪtĪtĀjs shall be entitled to request 50 euros for each such event

Letão

ja izpildĪtĀjs neievēro 4.2. punktā norādīto reaģēšanas laiku, pasŪtĪtĀjs ir tiesīgs pieprasīt 50 eiro par katru šādu gadījumu

Última atualização: 2012-12-05
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Inglês

in case, after arrival the works cannot be executed due to fault of pasŪtĪtĀjs, izpildĪtĀjs will charge the pasŪtĪtĀjs 75% of the contract price

Letão

gadījumā, pēc ierašanās darbus nevar izpildīt pasŪtĪtĀja vainas dēļ, izpildĪtĀjs iekasē no pasŪtĪtĀja 75 % no līguma cenas

Última atualização: 2012-12-05
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Inglês

in the event of increase of tax rates in the country, increase of inflation or change of the currency exchange rates during the period of validity of the agreement izpildĪtĀjs shall be entitled to revise the agreed prices by written notification to the pasŪtĪtĀjs

Letão

ja palielinās nodokļu likmes, pieaug inflācija vai notiek valūtas kursa izmaiņas, izpildĪtĀjs līguma spēkā esamības laikā ir tiesīgs pārskatīt cenas, par to rakstiski paziņojot pasŪtĪtĀjam

Última atualização: 2012-12-05
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Inglês

in the event of the pasŪtĪtĀjs failing to pay the invoices by the deadline set forth in the agreement izpildĪtĀjs shall be entitled to terminate performance of works and provision of services until the moment the pasŪtĪtĀjs pays the invoices.

Letão

ja pasŪtĪtĀjs nav apmaksājis faktūrrēķinus līgumā paredzētajā termiņā, izpildĪtĀjs ir tiesīgs pārtraukt darbu izpildi un pakalpojumu sniegšanu līdz brīdim, kad pasŪtĪtĀjs apmaksā faktūrrēķinus.

Última atualização: 2012-12-05
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Inglês

in the event of the pasŪtĪtĀjs delaying payment of invoices after the terms set forth in the agreement izpildĪtĀjs shall be entitled to a penalty in the amount of 0.5 % from the unpaid sum for each day of delay

Letão

ja pasŪtĪtĀjs nokavē faktūrrēķinu apmaksu šajā līgumā noteiktajos termiņos, izpildĪtĀjs ir tiesīgs saņemt soda naudu 0,5 % apmērā no nesamaksātās summas par katru nokavēto dienu

Última atualização: 2012-12-05
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Inglês

izpildĪtĀjs shall provide a guarantee term for the performed works for maintenance of technological equipment of the furnace according to the period of time between the equipment maintenance works. if any work needs to be performed repeatedly during the guarantee term then such work shall be performed at the expense of izpildĪtĀjs

Letão

izpildĪtĀjs nosaka krāsns tehnoloģisko iekārtu tehniskās apkopes darbu garantijas termiņu laika posmam starp iekārtas apkopes darbie. ja garantijas termiņa laikā kāds darbs jāveic atkārtoti, šis darbs tiek veikts uz izpildĪtĀja rēķina

Última atualização: 2012-12-05
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Inglês

b) izpildītājs fails to ensure for pasūtītājs the option to exercise the right of examination and control of vienība production process specified under this agreement and to eliminate the infringement within 30 (thirty) days from the date of pasūtītājs's brīdinājums

Letão

izpildītājs nav nodrošinājis pasūtītājam šajā līgumā paredzēto iespēju izmantot tiesības pārbaudīt un kontrolēt vienību ražošanas procesu un nav novērsis šo pārkāpumu 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc pasūtītāja brīdinājuma datuma

Última atualização: 2013-03-24
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Inglês

c) izpildītājs fails to provide the necessary number of darbgatavo vienības for more than 60 (sixty) days in sequence or for 75 (seventy-five) days over the period of 2 (two) years

Letão

izpildītājs nespēj nodrošināt nepieciešamo darbgatavo vienību skaitu vairāk par 60 (sešdesmit) dienām pēc kārtas vai 75 (septiņdesmit piecas) dienas 2 (divu) gadu laikā

Última atualização: 2013-03-24
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Inglês

izpildītājs breaches the obligations in a manner, which does not have a būtisks influence on receipt of services, but continued action with breach not eliminated or repeated, results in services not provided on the scope and/or quality, which can be justifiably expected by pasūtītājs

Letão

izpildītājs pārkāpj saistības tādā veidā, kas neatstāj būtisku ietekmi uz pakalpojumu saņemšanu, taču tad, ja pārkāpums netiek novērsts vai atkārtojas, pakalpojumi netiek sniegti tādā apmērā vai kvalitātē, kādu pasūtītājs pamatoti sagaida

Última atualização: 2013-03-23
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Inglês

the scope of izpildītājs’s liability shall be limited to līgums price as specified on the date of signing of līgums. the scope of liability shall not be limited in the case indicated in paragraph 1 sub-clause a) of this article and where hard caused to the environment should be compensated for

Letão

izpildītāja atbildības apjoms aprobežojas ar līguma cenu, kas noteikta līguma parakstīšanas datumā. atbildības apjoma ierobežojums nav piemērojams šī punkta 1.a apakšpunktā norādītajos gadījumos, kā arī smagu videi nodarītu kaitējumu kompensēšanas gadījumos

Última atualização: 2013-03-24
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Inglês

2.2. the equipment to be delivered by izpildītāj includes all the parts needed to put a heating system into the object of pasūtītāj. izpildītāj has inspected the object carefully and has afterwards prepared a complete list of all the new equipment needed for installing, assembling, welding etc. of a complete heating system including the new gas kettle (wolf cgb 35/50 condensing boiler), the new hot water boiler, new piping in the places specified below, new pumps, new electronics to control and regulate the system, hydraulics, chimney etc. izpildītāj has also calculated all the necessary work to be performed by izpildītāj based on his visits and experience as a professional in this business area.

Letão

iekārtās, kuras piegādā izpildītājs, ir iekļautas visas daļas, kas nepieciešamas, lai pasūtītāja objektā uzstādītu apkures sistēmu. izpildītājs ir rūpīgi apsekojis objektu un pēc tam sagatavojis pilnu tā jaunā aprīkojuma sarakstu, kas nepieciešams visas apkures sistēmas uzstādīšanai, montāžai, metināšanai utt. , tostarp jauns gāzes katls (wolf cgb 35/50 kondensācijas katls), jauns karstā ūdens boileris, jauna cauruļu sistēma tālāk norādītajās vietās, jauni sūkņi, jauna elektroniska sistēmas vadības un regulēšanas ierīce, hidrauliskā sistēma, dūmenis utt. bez tam izpildītājs ir aprēķinājis arī visus ipzildītājam veicamos darbus, pamatojoties apsekošanas rezultātiem un savu pieredzi šajā darbības nozarē.

Última atualização: 2012-11-01
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Inglês

2.2.1. dismantling of the old heating system in the central heating room of the object. when doing this, izpildītāj will make reasonable effort to avoid damage to the existing reusable equipment when possible

Letão

vecās apkures sistēmas demontāža objekta centrālās apkures katlu telpā. demontāžas laikā izpildītājs veic visus iespējamos pasākumus, lai iespēju robežās izvairītos no esošā atkārtoti izmantojamā aprīkojuma sabojāšanas

Última atualização: 2012-11-01
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Inglês

3.1.6. izpildĪtĀjs shall be obliged to shorten the period of standstill of the technological equipment of the furnace by all available means

Letão

3.1.6. izpildĪtĀjam ir pienākums visos iespējamos veidos saīsināt tehnoloģiskā aprīkojuma dīkstāves

Última atualização: 2012-12-05
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Inglês

4.2. in the event of emergency repair works izpildĪtĀjs shall arrive to the pasŪtĪtĀjs within 4 calendar days as from the moment of breakdown notification as well as shall provide consulting over the telephone on business days from 7.00 to 22.00 and shall estimate the defects (problems) as well as immediately eliminate those, if possible

Letão

avārijas remontdarbu gadījumā izpildĪtĀjs ierodas pie pasŪtĪtĀja 4 kalendāro dienu laikā no avārijas paziņojuma saņemšanas, kā arī sniedz konsultācijas pa tālruni darba dienās no pulksten 7.00 līdz 22.00, novērtē bojājumus (problēmas), kā arī nekavējoties novērš tās, ja iespējams

Última atualização: 2012-12-05
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Algumas traduções humanas com pouca relevância foram ocultadas.
Mostrar resultados de pouca relevância.

Consiga uma tradução melhor através
4,401,923,520 de colaborações humanas

Usuários estão solicitando auxílio neste momento:Utilizamos cookies para aprimorar sua experiência. Se avançar no acesso a este site, você estará concordando com o uso dos nossos cookies. Saiba mais. OK