Pergunte ao Google

Você procurou por: manayunin manen (Inglês - Tagalo)

Contribuições humanas

A partir de tradutores profissionais, empresas, páginas da web e repositórios de traduções disponíveis gratuitamente

Adicionar uma tradução

Inglês

Tagalo

Informações

Inglês

balbalatong ka manen

Tagalo

balbalatong ka maneng

Última atualização: 2019-01-05
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Inglês

Nalagip nak manen

Tagalo

Naalala mu na naman ako

Última atualização: 2015-09-30
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Inglês

manen ta kadwam

Tagalo

kasd

Última atualização: 2013-09-22
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Wikipedia

Inglês

agdigos ka manen

Tagalo

agdigos

Última atualização: 2018-04-25
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Inglês

agawid you manen

Tagalo

makappaapal

Última atualização: 2017-04-21
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Inglês

Ado ti agbagbagtit manen

Tagalo

Ado ti agbagbagtit manen

Última atualização: 2014-08-28
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Wikipedia

Inglês

unayen nagpudot manen!

Tagalo

santa

Última atualização: 2013-07-23
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Wikipedia

Inglês

Afu afu makakatangik nak manen

Tagalo

Afu Afu makakatangik nak manen

Última atualização: 2019-09-12
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Inglês

anyametten manguy uyaw manen

Tagalo

ILAN KANA

Última atualização: 2015-09-21
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Inglês

Imbaga na manen kenyayun in ilocano

Tagalo

Imbaga na manen kenyayun

Última atualização: 2018-04-01
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Inglês

Agnerbyos nak pay agspotting nak met manen

Tagalo

dasd21

Última atualização: 2014-09-05
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Wikipedia

Inglês

ANYA MANEN TI IBAGBAGA DA ANGKO MET LANG MATARUSAN.

Tagalo

ANYA MANEN TI IBAGBAGA DA ANGKO MET LANG MATARUSAN.

Última atualização: 2019-02-10
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Inglês

ilocano to tagalog Han kmi mkaawed ading madi ni manong mo.maikapisak manen huhuhu

Tagalo

ilocano sa tagalog Han kmi mkaawed ading madi ni manong mo.maikapisak manen huhuhu

Última atualização: 2015-12-28
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Inglês

Bantay Ansad Maysaka a napintas a buya Kas iti maysa a dayag mayarigka Binaludnak ta kayawmo a nagpaiduma Uray kasanot’ kangato bantay barukongmo, Sang ataekto latta Tapno innak imatangan pakabuklam Nga ingget sadia No addaak dita alimpatokmo Umapay kakaimasan a rikna Ket dagiti arapaapko maabelda Bantay Ansad, babaen toy tugot pluma Adtoyak nga umay kenka umabrasa Wen, saan nga umdas dagiti balikas A pangibuksilak pammategko kenka. Tuyagak Manen Ti Baso Ni Ragsak Namimpinsanen a linipat ti gulib ti napalabas Daydi baso da upay ken saem In inut a naep ep, naglumen Ket ti nakuyem a lubongko rimmaniag Iti idadateng ti baro a malem Tuyagak manen ti baso ni ragsak Ngem saan a tapno aglemmesak gapu iti saem Ita agpapasak ket lemmesek ti barukongko Iti sam it ti diro ti baro nga ayat Ta ti kalman ket maysan a kalman Sanguek itan ti agdamak Iti sidong ti baro a lasbang. Agsubliak Manipud idi naiwawaak Dana ti basol ti nagnaak Oh, Apo, umayak ket agsubliak Ayatmo itdem ket awatennak Dinadaelko adu a tiempo Agbabawiak kadagiti basol Agtalekak saom, patiek Masakit daytoy kararuak Pabaroem pigsa namnamak Ket, Oh Apo, agsubliak. Igudagodko latta ’toy pluma Igudagodko latta ‘toy pluma A makirinnisiris iti papel Tapno mabukel dagiti binatog Agbalikas kas obra maestra. Bay ak nga agayus ti tinta Tapno maputar dagiti linia A mangkigtot kadagiti santilmo Nga agparang iti agmatuon. Diak met a lapdan nga agikur it Dagiti agpigpigerger nga ima Tunggal aglayus dagiti balikas A manglapunos rikna a naiwawa. Wen ta dinto magawidan Dagiti sabong panunot A rumkus iti kaunggan Tunggal imatak dagitoy matak. Agingga nga adda dagiti masisirib A mangsikap kadagiti kuneng; aginkukuneng Makinnirisiris latta toy pluma Iti nagalis, sumilsileng a papel.

Tagalo

QUERY LENGTH LIMIT EXCEDEED. MAX ALLOWED QUERY : 500 CHARS

Última atualização: 2019-01-08
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Inglês

Tinaliawna. Apagapaman a naimayeng ni Joyce, naidarekdek. Addayta, ni Cedrick, sigud a kaayan-ayatna. Umis-isem, adda di mailadawan a rag-o-gagar kadagiti matana. Di nagbaliw: nataer, natayag, nabisked latta a lalaki. Nga aminen ni Joyce a maysa met a nakakayawan idi ti agtutubo a pusona. Adtoy manen 'toy lalaki nga impampannakkelna met idi kadagiti am-ammona a babai a di mailibak nga ag-crush idi ken ni Cedrick: tsinito a mata, napuskol a kiday, natundiris nga agong, naingpis a bigote, namsek a bibig, panguloten-agallo-allon a buok. Ket ita, nakatartaraki, nakapumpuner iti balbag a kamisadentrona ken puraw a pantalonna, nangisit a lalat a sapatos ken pinangayed dagiti suotna nga alahas.

Tagalo

anat masagip mo

Última atualização: 2016-12-14
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Inglês

ERICKA MAE MAYUBAY ,INIKKAN KAN TI GUNDAWAY MO NGA MANGAGAW KANIAK ken LAKAY KO KET INBAGAG KENKA NGA NO DIM MAAGAW INGGANA END OF 2015 ISARDENG MON,NGEM ITULTULOY MO LATTA. AWAN TALAGA BABAIN MO PATI CELPON NUMBER TI COMPANY NGA DATI NGA WORK NA,DKA LANG MABAIN NGA AGKARASEND TI MESSAGE AWAN LA NGARUD MAURAY MON NGA REPLAY NA,KET SAAN KA NGA AGSARDENG NGA AGSEND MESSAGE ISU NGA INTAWAG DA KANIANA NGA NAKAAD ADU TI MESSAGE NI LAKAY KO , APAY DIM AYA AMMO TI NUMBER NI LAKAY KO, KEN DIM KADI AMMO NGA SABALIN NGA COMAPANY WORK NA ITA,DIAK PAY ARAMIDEN NGA ASAWA NA SIKAN TO LA KETDIN AWAN BABAIN MO NGA TALAGA. PANONOTEM MAN NO TALAGA NGA KAYAT NA KA DINA KOMAN INBAGBAGA KANIAK AWAN MET GAYAM AMMOM... KET NASAYAAT LANG TA NAPUDNO NI LAKAY KO KANIAK TA INPUDNO NA MANEN KANIAK, APAY AWANEN MANGAYAT KENKA TA IPILPILIT MO TI BAGIM KEN LAKAY KO, NO DINAK KABAIN NGA NAGPADAKKEL KENKA KEN NO DIM KABAIN TI TAO NO ANIA SAWEN DA KABAIN MO KOMA MET TA BAGIMON TI KASTA NGA AR ARAMIDEM. NGEM ADDA NGARUD BABAIN MO KET NAIRWAM KAN KEN DAYTA NGA ARAMID MAIKAMANU NI LAKAY KO NGA ADDA ASAWA NA NGA NAGING.....,IRAMRAMAN MO PAYEN NGA IK IKKAN PAKAIBABAINAN NI LAKAY KO,JAY KINASAYAAT NA KET SABALIN TI PANGIPAGARUPAM PANONOTEM METTEN NGA SIKAN TI SUKAT KO . SIKA NGATA METTEN TI NAKITAKON NGA KAPOSKOLANEN TI PANAGRUPRUPA NGA TAO NGA UMAGAW KA LA NGARUDEN SIAK PAY LA AGAWAM, BINALLAAGAN KAN NGEM DIM IMBIBIANG, KASTOY TI KAYAT MO MADI KA MAALA TI NASAYAAT NGA SARITA, SIGE KAYAT MO GULO ITED KO KENKA, GAPU TA MAASINAK KENKA TA AWAN SAN MANGAYAT TA URAY KASLA LOLO MON KET KAMKAMATEM PAYEN , SOBRA MET TI KINAPOSKOL MO, SIGE ITED KO KENKAN DUA KAYON TA BARENG NO SUMAYAAT MET TA BIAG MO. NABAYAGEN NGA ISINSINAK NGEM DINA MET KAYAT NGA AGSINA KAMI, NGEM NO KAYAT NA KA LA KETDI SIGE IDARAS MO AGAWEN ITA TA ADDA PAYLA BASSIT MAKIDDIS MO NO ADDA PAY, SABAGAY KET NARWAM KA MET TI BARBARYA

Tagalo

ERICKA MAE MAYUBAY ,INIKKAN KAN TI GUNDAWAY MO NGA MANGAGAW KANIAK ken LAKAY KO KET INBAGAG KENKA NGA NO DIM MAAGAW INGGANA END OF 2015 ISARDENG MON,NGEM ITULTULOY MO LATTA. AWAN TALAGA BABAIN MO PATI CELPON NUMBER TI COMPANY NGA DATI NGA WORK NA,DKA LANG MABAIN NGA AGKARASEND TI MESSAGE AWAN LA NGARUD MAURAY MON NGA REPLAY NA,KET SAAN KA NGA AGSARDENG NGA AGSEND MESSAGE ISU NGA INTAWAG DA KANIANA NGA NAKAAD ADU TI MESSAGE NI LAKAY KO , APAY DIM AYA AMMO TI NUMBER NI LAKAY KO, KEN DIM KADI AMMO NGA SABALIN NGA COMAPANY WORK NA ITA,DIAK PAY ARAMIDEN NGA ASAWA NA SIKAN TO LA KETDIN AWAN BABAIN MO NGA TALAGA. PANONOTEM MAN NO TALAGA NGA KAYAT NA KA DINA KOMAN INBAGBAGA KANIAK AWAN MET GAYAM AMMOM... KET NASAYAAT LANG TA NAPUDNO NI LAKAY KO KANIAK TA INPUDNO NA MANEN KANIAK, APAY AWANEN MANGAYAT KENKA TA IPILPILIT MO TI BAGIM KEN LAKAY KO, NO DINAK KABAIN NGA NAGPADAKKEL KENKA KEN NO DIM KABAIN TI TAO NO ANIA SAWEN DA KABAIN MO KOMA MET TA BAGIMON TI KASTA NGA AR ARAMIDEM. NGEM ADDA NGARUD BABAIN MO KET NAIRWAM KAN KEN DAYTA NGA ARAMID MAIKAMANU NI LAKAY KO NGA ADDA ASAWA NA NGA NAGING.....,IRAMRAMAN MO PAYEN NGA IK IKKAN PAKAIBABAINAN NI LAKAY KO,JAY KINASAYAAT NA KET SABALIN TI PANGIPAGARUPAM PANONOTEM METTEN NGA SIKAN TI SUKAT KO . SIKA NGATA METTEN TI NAKITAKON NGA KAPOSKOLANEN TI PANAGRUPRUPA NGA TAO NGA UMAGAW KA LA NGARUDEN SIAK PAY LA AGAWAM, BINALLAAGAN KAN NGEM DIM IMBIBIANG, KASTOY TI KAYAT MO MADI KA MAALA TI NASAYAAT NGA SARITA, SIGE KAYAT MO GULO ITED KO KENKA, GAPU TA MAASINAK KENKA TA AWAN SAN MANGAYAT TA URAY KASLA LOLO MON KET KAMKAMATEM PAYEN , SOBRA MET TI KINAPOSKOL MO, SIGE ITED KO KENKAN DUA KAYON TA BARENG NO SUMAYAAT MET TA BIAG MO. NABAYAGEN NGA ISINSINAK NGEM DINA MET KAYAT NGA AGSINA KAMI, NGEM NO KAYAT NA KA LA KETDI SIGE IDARAS MO AGAWEN ITA TA ADDA PAYLA BASSIT MAKIDDIS MO NO ADDA PAY, SABAGAY KET NARWAM KA MET TI BARBARYA

Última atualização: 2016-04-20
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Consiga uma tradução melhor através
4,401,923,520 de colaborações humanas

Usuários estão solicitando auxílio neste momento:Utilizamos cookies para aprimorar sua experiência. Se avançar no acesso a este site, você estará concordando com o uso dos nossos cookies. Saiba mais. OK