Você procurou por: elusiva (Italiano - Letão)

Contribuições humanas

A partir de tradutores profissionais, empresas, páginas da web e repositórios de traduções disponíveis gratuitamente

Adicionar uma tradução

Italiano

Letão

Informações

Italiano

tuttavia, la definizione del concetto rimane elusiva; per certi aspetti, quasi tutti coloro che fanno uso di stupefacenti possono essere considerati poliassuntori.

Letão

narkotika, kas nepārprotami saistās ar nopietnām sabiedrības veselības problēmām, ir metamfetamīns.

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Italiano

(17) la presunta elusione si verifica al di fuori della comunità. l'articolo 13 del regolamento di base è inteso a combattere le pratiche di elusione senza però danneggiare gli operatori che possono dimostrare di non essere coinvolti in tali pratiche, ma non contiene una disposizione specifica per il trattamento degli esportatori che possono provare di non partecipare a tali pratiche elusive. sembra pertanto necessario dare agli esportatori interessati la possibilità di chiedere un'esenzione dei prodotti da loro esportati dalla registrazione o dai dazi. gli esportatori che desiderino essere esentati devono farne richiesta e inviare la propria risposta al questionario entro il termine appropriato, affinché si possa stabilire che non eludono i dazi antidumping, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1 del regolamento di base. gli importatori potrebbero sempre beneficiare dell'esenzione dalla registrazione o dai dazi qualora le importazioni provenissero da esportatori ai quali sia stata concessa tale esenzione, conformemente all'articolo 13, paragrafo 4.

Letão

(17) iespējamā apiešana notiek ārpus kopienas. pamatregulas 13. pants ir vērsts uz to, lai apkarotu apiešanas praksi, neskarot uzņēmējus, kas var pierādīt, ka šādā praksē nav iesaistīti, tomēr pantā nav ietverts īpašs noteikums, kurš paredz attieksmi pret eksportētājiem, kas varējuši pierādīt, ka viņi nav iesaistīti apiešanas praksē. tādējādi ir jārada iespēja attiecīgajiem eksportētājiem pieprasīt atbrīvojumu no eksportēto ražojumu importa reģistrācijas vai šim importam piemērojamiem pasākumiem. eksportētājiem, kas vēlas saņemt atbrīvojumu, attiecīgā termiņā par to jāiesniedz pieteikums un visas vajadzīgās atbildes uz anketu, lai varētu noteikt, ka viņi neapiet antidempinga pasākumus pamatregulas 13. pana 1. punkta nozīmē. importētāji var turpmāk izmantot atbrīvojumu no reģistrācijas vai pasākumiem, ja viņi saņem produkciju no eksportētājiem, kuriem šāds atbrīvojums ir piešķirts, kā arī saskaņā ar 13. panta 4. punktu.

Última atualização: 2008-03-04
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Italiano

(17) la presunta elusione si verifica al di fuori della comunità. l'articolo 13 del regolamento di base è inteso a combattere le pratiche di elusione senza però danneggiare gli operatori che possono dimostrare di non essere coinvolti in tali pratiche, ma non contiene una disposizione specifica per il trattamento degli esportatori che possono provare di non partecipare a tali pratiche elusive. sembra pertanto necessario dare agli esportatori interessati la possibilità di chiedere un'esenzione dei prodotti da loro esportati dalla registrazione o dai dazi. gli esportatori che desiderino essere esentati devono farne richiesta e inviare la propria risposta al questionario entro il termine appropriato, affinché si possa stabilire che non eludono i dazi antidumping, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base. gli importatori potrebbero sempre beneficiare dell'esenzione dalla registrazione o dai dazi qualora le importazioni provenissero da esportatori ai quali sia stata concessa tale esenzione, conformemente all'articolo 13, paragrafo 4.

Letão

(17) iespējamā apiešana notiek ārpus kopienas. pamatregulas 13. pantā paredzēta pretdarbība apiešanas praksei, neskarot uzņēmējus, kas var pierādīt, ka nav iesaistīti šādā praksē, bet tajā nav īpaša noteikuma, kurā paredzēta procedūra attiecībā uz eksportētājiem, kas varētu apstiprināt, ka nav iesaistīti apiešanas darbībās. tādēļ jāievieš iespēja attiecīgajiem eksportētājiem pieprasīt atbrīvojumu no viņu eksportēto izstrādājumu ieveduma reģistrācijas vai no pasākumu piemērošanas šādam ievedumam. eksportētājiem, kas vēlas iegūt minēto atbrīvojumu, tas jāpieprasa un attiecīgajā termiņā jāiesniedz visas aptaujas lapā prasītās atbildes, lai varētu konstatēt, ka viņi neapiet antidempinga maksājumus pamatregulas 13. panta 1. punkta nozīmē. importētāji joprojām varētu izmantot atbrīvojumu no reģistrācijas vai pasākumiem, ciktāl viņu ievedumi ir no tādiem eksportētājiem, kuriem piešķirts šāds atbrīvojums, un saskaņā ar 13. panta 4. punktu.

Última atualização: 2008-03-04
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Italiano

(29) prima della conclusione dell’accordo di concessione, l’avr chemie aveva già aumentato le sue tariffe di accettazione a 700 nlg/tonnellata (317,6 eur/tonnellata). i paesi bassi sostenevano che tariffe più elevate avrebbero indotto pratiche elusive quali il ricorso a mescolamento di rifiuti pericolosi con altri flussi di rifiuti e discariche abusive e non sarebbero servite, quindi, a ridurre le perdite operative. le tariffe di accettazione sono alte se confrontate con quelle dei paesi vicini, il che è reso possibile dalla politica olandese di vietare l’esportazione di rifiuti destinati allo smaltimento. l’obiettivo delle misure era mantenere le tariffe al livello esistente, non di diminuirle. a tal fine, l’accordo di concessione contiene un allegato "kaders tariefstructuur, tariefdrager en berekening gebruikerstarieven" (quadro struttura tariffaria, titolare della tariffa e calcolo delle tariffe di utenti). le autorità dei paesi bassi esercitano il controllo sul livello delle tariffe, in quanto queste devono prima essere compatibili con il disavanzo di bilancio precalcolato, e in tale ambito, le tariffe costituiscono ovviamente un elemento cruciale.

Letão

(29) līdz koncesijas līguma noslēgšanai atkritumu pārstrādes uzņēmums avr chemie jau palielināja savus pieņemšanas tarifus līdz 700 nlg/tonnai (317,6 eur/tonnai). vēl augstāki tarifi, pēc nīderlandes domām, novestu pie atkritumu pārstrādes darbības traucējumiem, tādiem kā pāreja uz citām atkritumu plūsmām un nelegālais dempings, un tādā veidā tas neveicinātu ekspluatācijas budžeta samazināšanu. Šie pieņemšanas tarifi ir augsti salīdzinājuma ar kaimiņuvalstu tarifiem tas kļuva iespējams, pateicoties nīderlandes politikai, kura aizliedz to atkritumu izvešanu, kas paredzēti pārstrādei. palīdzības sniegšanas pasākumu mērķis bija noturēt šos tarifus iepriekšējā līmenī, nesamazinot tos. Šim mērķim koncesijas līgumā ietverts pielikums%quot%tarifu struktūras ietvari, tarifu bāze un tarifu aprēķins lietotājiem%quot%. nīderlandes varas orgāni kontrolē tarifu līmeni sakarā ar to, ka viņiem iepriekš bija jādod piekrišana sākotnēji sastādītam budžeta deficītam, bet tarifi, protams, ir izšķirošais faktors pie tāda aprēķina.

Última atualização: 2008-03-04
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo
Aviso: contém formatação HTML invisível

Italiano

(53) la commissione ha così rilevato che durante il periodo di inchiesta le importazioni di accendini a pietra focaia non ricaricabili a perdere da hong kong rappresentavano soltanto il 2% delle importazioni complessive nella comunità di accendini a pietra focaia non ricaricabili, compresi gli accendini a pietra focaia ricaricabili cinesi. inoltre, tali importazioni rappresentano soltanto il 4,1% del volume di accendini importati dalla repubblica popolare cinese nella comunità nel 1994, vale a dire prima dell'inizio delle misure elusive. in considerazione delle modeste quantità delle importazioni da hong kong, l'eventuale elusione degli effetti correttivi delle misure in vigore non è considerata rilevante. si ritiene dunque opportuno chiudere l'inchiesta sull'elusione per quanto riguarda le importazioni di accendini a pietra focaia non ricaricabili a perdere provenienti da hong kong.

Letão

(53) rezultātā komisija konstatēja, ka vienreizlietojamu, neuzpildāmu krama šķiltavu imports no honkongas veido tikai 2% no kopējā neuzpildāmo krama šķiltavu importa, ieskaitot Ķīnas atkārtoti uzpildāmās krama šķiltavas, kopienā izmeklēšanas laika posmā. turklāt šis imports veido tikai 4,1% no šķiltavu daudzuma, kas kopienā ievests no Ķīnas tautas republikas, proti, pirms sākās apiešana. Ņemot vērā mazos importa daudzumus no honkongas, neuzskata, ka korektīvā iespaida mazināšana, ja tāda bija, ir nozīmīga. tādēļ uzskata, ka ir lietderīgi izbeigt izmeklēšanu saistībā ar apiešanu attiecībā uz vienreizlietojamu, neuzpildāmu krama šķiltavu importu no honkongas.

Última atualização: 2008-03-04
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Italiano

4.1.5 la preoccupazione su cui si basa questa prassi è chiara: evitare comportamenti elusivi da parte di soggetti che intendano organizzare una rete di promotori sfruttando regimi di paesi ue più favorevoli. secondo il cese, tuttavia, questo impianto logico soffre di un vizio d'origine: se l'elusione è possibile significa che i regimi non sono effettivamente parificati.

Letão

4.1.5 Šādas pieejas iemesls ir skaidrs, proti, nedrīkst pieļaut to, ka tie ekonomikas jomas dalībnieki, kuru mērķis ir reklāmas tīklu izveide nolūkā izmantot dažās es valstīs pastāvošus labvēlīgākus noteikumus, izvairās no noteikumu izpildes. eesk uzskata, ka šādai loģikai tomēr ir fundamentāls trūkums — fakts, ka izvairīšanās ir iespējama, liecina par to, ka noteikumi nav efektīvi saskaņoti.

Última atualização: 2008-03-04
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Italiano

i paesi bassi sostenevano che tariffe più elevate avrebbero indotto pratiche elusive quali il ricorso a mescolamento di rifiuti pericolosi con altri flussi di rifiuti e discariche abusive e non sarebbero servite, quindi, a ridurre le perdite operative.

Letão

vēl augstāki tarifi, pēc nīderlandes domām, novestu pie atkritumu pārstrādes darbības traucējumiem, tādiem kā pāreja uz citām atkritumu plūsmām un nelegālais dempings, un tādā veidā tas neveicinātu ekspluatācijas budžeta samazināšanu.

Última atualização: 2014-11-05
Frequência de uso: 2
Qualidade:

Referência: Anônimo

Italiano

a partire dal settembre 2007 le importazioni da macao, individuate come elusive delle misure antidumping, sono comprese nei dati della rpc.

Letão

datos par Ķtr ir iekļauti dati par makao īpašās pārvaldes apgabala importu kopš 2007. gada septembra, ko veica, apejot antidempinga pasākumus.

Última atualização: 2014-11-12
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Italiano

allo stesso tempo non sono emersi indizi di pratiche elusive da parte delle imprese cui era già stata concessa un’esenzione.

Letão

vienlaikus nav bijis acīmredzamu norāžu par to, ka uzņēmumi, kam piešķirts atbrīvojums, praktizētu apiešanu.

Última atualização: 2014-11-17
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Italiano

in conformità dell’articolo 11, paragrafo 3 del regolamento di base, si è poi esaminato se l’assenza di pratiche elusive avesse carattere duraturo, cioè se fosse probabile o meno che l’elusione avesse luogo in caso di abolizione della misura antielusione.

Letão

saskaņā ar pamatregulas 11. panta 3. punktu tālāk pārbaudīja to, vai apiešanas prakses trūkums ir ilglaicīgs, proti, vai apiešana varētu atkārtoties pēc tam, kad tiks izbeigts apiešanas novēršanas pasākums.

Última atualização: 2014-11-17
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Italiano

inoltre, la commissione ha raccolto sufficienti elementi di prova prima facie per cui se la misura antielusione fosse rimossa non vi sarebbe alcun persistere o reiterazione delle pratiche elusive.

Letão

turklāt komisijas rīcībā ir pietiekamas pirmajā acumirklī ticamas liecības par to, ka apiešana vairs neturpinātos un neatsāktos, ja apiešanas novēršanas pasākumu izbeigtu.

Última atualização: 2014-11-17
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Italiano

4.1.5 la preoccupazione su cui si basa questa prassi è chiara: evitare comportamenti elusivi da parte di soggetti che intendano organizzare una rete di promotori sfruttando regimi di paesi ue più favorevoli.

Letão

4.1.5 Šādas pieejas iemesls ir skaidrs, proti, nedrīkst pieļaut to, ka tie ekonomikas jomas dalībnieki, kuru mērķis ir reklāmas tīklu izveide nolūkā izmantot dažās es valstīs pastāvošus labvēlīgākus noteikumus, izvairās no noteikumu izpildes.

Última atualização: 2014-10-23
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Italiano

inoltre, tali importazioni rappresentano soltanto il 4,1 % del volume di accendini importati dalla repubblica popolare cinese nella comunità nel 1994, vale a dire prima dell'inizio delle misure elusive.

Letão

turklāt šis imports veido tikai 4,1 % no šķiltavu daudzuma, kas kopienā ievests no Ķīnas tautas republikas, proti, pirms sākās apiešana.

Última atualização: 2014-10-23
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Italiano

l'articolo 13 del regolamento di base è inteso a combattere le pratiche di elusione senza però danneggiare gli operatori che possono dimostrare di non essere coinvolti in tali pratiche, ma non contiene una disposizione specifica per il trattamento degli esportatori che possono provare di non partecipare a tali pratiche elusive.

Letão

pamatregulas 13. pants ir vērsts uz to, lai apkarotu apiešanas praksi, neskarot uzņēmējus, kas var pierādīt, ka šādā praksē nav iesaistīti, tomēr pantā nav ietverts īpašs noteikums, kurš paredz attieksmi pret eksportētājiem, kas varējuši pierādīt, ka viņi nav iesaistīti apiešanas praksē.

Última atualização: 2014-10-23
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Italiano

l'articolo 13 del regolamento di base è inteso a combattere le pratiche di elusione senza però danneggiare gli operatori che possono dimostrare di non essere coinvolti in tali pratiche, ma non contiene una disposizione specifica per il trattamento degli esportatori che possono provare di non partecipare a tali pratiche elusive.

Letão

pamatregulas 13. pantā paredzēta pretdarbība apiešanas praksei, neskarot uzņēmējus, kas var pierādīt, ka nav iesaistīti šādā praksē, bet tajā nav īpaša noteikuma, kurā paredzēta procedūra attiecībā uz eksportētājiem, kas varētu apstiprināt, ka nav iesaistīti apiešanas darbībās.

Última atualização: 2014-10-23
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Italiano

nella propria difesa nell’ambito di tale procedimento, l’amministrazione doganale sostiene che l’effettuazione di una vendita non direttamente all’operatore comunitario che presenta la merce in dogana costituisce una vera e propria operazione elusiva delle misure antidumping, avendo l’unica funzione di elevare il prezzo della merce al momento della presentazione in dogana.

Letão

savā aizstāvībā šajā tiesvedībā muitas dienests apgalvo, ka preces pārdošana citādi, nevis tiešā veidā kopienas uzņēmējam, kas uzrāda preci muitā, ir darbība, kas faktiski vērsta uz antidempinga pasākumu apiešanu, tikai lai paaugstinātu preces cenu brīdī, kad tā tiek uzrādīta muitā.

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Italiano

operazioni di assemblaggio nella comunità o in un paese terzo sono considerate elusive delle misure vigenti, nelle seguenti circostanze:

Letão

uzskata, ka montāžas operācija kopienā vai trešā valstī apiet spēkā esošos pasākumus, ja:

Última atualização: 2014-10-23
Frequência de uso: 2
Qualidade:

Referência: Anônimo

Consiga uma tradução melhor através
4,401,923,520 de colaborações humanas

Usuários estão solicitando auxílio neste momento:Utilizamos cookies para aprimorar sua experiência. Se avançar no acesso a este site, você estará concordando com o uso dos nossos cookies. Saiba mais. OK