Pergunte ao Google

Você procurou por: ttikkettar (Maltês - Dinamarquês )

Contribuições humanas

A partir de tradutores profissionais, empresas, páginas da web e repositórios de traduções disponíveis gratuitamente

Adicionar uma tradução

Maltês

Dinamarquês

Informações

Maltês

KLASSIFIKAZZJONI U TTIKKETTAR

Dinamarquês

KLASSIFICERING OG MÆRKNING

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Maltês

lista ta' klassifikazzjoni u ttikkettar

Dinamarquês

liste over harmoniseret klassificering og mærkning

Última atualização: 2014-11-15
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: IATE

Maltês

Miżati għas-sottomissjoni ta' proposti għall-klassifikazzjoni armonizzata u ttikkettar ta' sustanza

Dinamarquês

Gebyrer for forslag til harmoniseret klassificering og mærkning af et stof

Última atualização: 2014-11-11
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: IATE

Maltês

Dossier għal klassifa u ttikkettar armonizzati tas-CMRs, ta' sensibilizzaturi respiratorji u ta' effetti oħra;

Dinamarquês

Dossier for harmoniseret klassificering og mærkning af CMR-stoffer, luftvejsallergener og andre effekter

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: IATE

Maltês

Madankollu, jeħtieġ li il-kategorizzazzjoni li tirriżulta mir-Regolament (KE) Nru 1831/2003 tiġi aġġornata u modernizzata, ukoll minħabba l-fatt li partikolarment is-sidien tal-annimali domestiċi jistgħu jitfixklu b’xi ttikkettar tal-addittivi.

Dinamarquês

Såvel inddelingen i kategorier i henhold til forordning (EF) nr. 1831/2003 som det forhold, at visse former for mærkning af tilsætningsstoffer kan give anledning til forvirring, især blandt ejere af selskabsdyr, kræver imidlertid opdatering og fornyelse.

Última atualização: 2014-11-18
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: IATE

Maltês

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ kemm jista' jkun malajr, peress li kien possibbli li jiġu sottomessi talbiet għall-użu ta' ismijiet kimiċi alternattivi u proposti għall-armonizzazzjoni tal-klassifikazzjoni u ttikkettar ta' sustanzi lill-Aġenzija sa mill-20 ta' Jannar 2009, id-data tad-dħul fis-seħħ tar-Regolament (KE) Nru 1272/2008.

Dinamarquês

Denne forordning bør hurtigst muligt træde i kraft, da det har været muligt at indsende anmodninger om anvendelse af et alternativt kemisk navn og forslag til harmonisering af klassificering og mærkning af stoffer til agenturet siden den 20. januar 2009, hvor forordning (EF) nr. 1272/2008 trådte i kraft.

Última atualização: 2014-11-11
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: IATE

Maltês

Il-miżati mnaqqsa għall-proposti għall-klassifikazzjoni u ttikkettar armonizzati għandha tiġi riveduta fi żmien tliet snin wara d-dħul fis-seħħ tar-Regolament bil-għan li dawn jiġu riveduti jew imneħħija jekk ikun meħtieġ.

Dinamarquês

De nedsatte gebyrer for forslag til harmoniseret klassificering og mærkning bør tages op til fornyet vurdering senest tre år efter forordningens ikrafttræden med henblik på at ændre eller fjerne dem, hvis det anses for nødvendigt.

Última atualização: 2014-11-11
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: IATE

Maltês

L-Aġenzija għandha timponi miżata kif stabbilit fl-Anness II għas-sottomissjoni ta' proposti għall-armonizzazzjoni tal-klassifikazzjoni u ttikkettar skont l-Artikolu 37(3) tar-Regolament (KE) Nru 1272/2008.

Dinamarquês

Agenturet opkræver et gebyr som fastsat i bilag II for indsendelse af forslag til harmonisering af klassificering og mærkning i overensstemmelse med artikel 37, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1272/2008.

Última atualização: 2014-11-11
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: IATE

Maltês

Fuq il-bażi taż-żewġ opinjonijiet tal-EFSA, l-ebda rekwiżit speċifiku ta’ ttikkettar għajr dawk stipulati fl-Artikolu 13(1) u fl-Artikolu 25(2) tar-Regolament (KE) Nru 1829/2003, ma jidher li huwa meħtieġ għall-ikel, għall-ingredjenti tal-ikel li jkun fihom, li jikkonsistu minn, jew li jkunu prodotti miż-żrieragħ tal-lift Ms8, Rf3 u Ms8 × Rf3 u għall-ikel u għall-għalf prodotti minn dawn tal-aħħar.

Dinamarquês

På grundlag af EFSA's to udtalelser synes der ikke at være behov for særlige mærkningsbestemmelser for fødevarer og fødevareingredienser, der indeholder eller består af Ms8-, Rf3- og Ms8 × Rf3-raps, og fødevarer og foderstoffer, der er fremstillet af Ms8-, Rf3- og Ms8 × Rf3-raps, ud over de krav, der er fastsat i artikel 13, stk. 1, og artikel 25, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1829/2003.

Última atualização: 2014-11-09
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: IATE

Maltês

Id-Direttiva 2009/125/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta’ Ottubru 2009 li tistabbilixxi qafas għall-iffissar ta’ rekwiżiti għall-ekodisinn għal prodotti relatati mal-enerġija (ĠU L 285, 31.10.2009, p. 10) u d-Direttiva 2010/30/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad- 19 ta’ Mejju 2010 dwar l-indikazzjoni permezz ta’ ttikkettar u l-informazzjoni standard tal-prodott dwar il-konsum tal-enerġija u riżorsi oħra minn prodotti marbutin mal-enerġija (ĠU L 153, 18.6.2010, p. 1).

Dinamarquês

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/125/EF af 21. oktober 2009 om rammerne for fastlæggelse af krav til miljøvenligt design af energirelaterede produkter (EUT L 285 af 31.10.2009, s. 10) og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/30/EU af 19. maj 2010 om angivelse af energirelaterede produkters energi- og ressourceforbrug ved hjælp af mærkning og standardiserede produktoplysninger (EUT L 153 af 18.6.2010, s. 1).

Última atualização: 2014-11-07
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: IATE

Maltês

Sabiex jiġi żgurat il-funzjonament tas-suq intern għas- sustanzi waħedhom jew fi preparati, filwaqt li fl-istess ħin ikun żgurat livell għoli ta' protezzjoni għassaħħa talbniedem u għall-ambjent, għandhom jiġu stabbiliti regoli għal inventarju ta' klassifikazzjoni u ttikkettar.

Dinamarquês

For at få det indre marked til at fungere for stoffer som sådan eller i kemiske produkter og samtidig sikre et højt niveau for beskyttelsen af menneskers sundhed og miljøet bør der fastlægges regler for en fortegnelse over klassificeringer og mærkninger.

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: IATE

Maltês

Mingħajr preġudizzju għall-implementazzjoni ta' dispożizzjonijiet Komunitarji oħra dwar klassifikazzjoni, ippakkjar u ttikkettar ta' sustanzi u preparati perikolużi, ilkliem li ġej għandu jidher fuq lippakkjar ta' ġeneraturi ta' lerosol imsemmija hawn fuq b'mod leġibbli u indelibbli kif ġej: “Għall-utenti professjonali biss”

Dinamarquês

Medmindre andet er fastsat i andre fællesskabsbestemmelser om klassificering, emballering og mærkning af farlige stoffer, skal emballagen til ovennævnte spraydåser bære følgende påskrift, der skal være let læselig og uudslettelig:

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: IATE

Maltês

(e) jistabbilixxi u jżomm database(s) b'informazzjoni dwar issustanzi reġistrati kollha, l-inventarju tal-klassifikazzjoni u littikkettar u l-lista armonizzata tal-klassifikazzjoni u li ttikkettar.

Dinamarquês

Udvalgene skal udføre følgende opgaver: a) de opgaver, der er tildelt dem i henhold til afsnit VI-XI e) oprettelse og vedligeholdelse af database/databaser med oplysninger om alle registrerede stoffer, fortegnelsen over klassificeringer og mærkninger og den harmoniserede klassi- ficerings- og mærkningsfortegnelse.

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: IATE

Maltês

Mingħajr preġudizzju għall-applikazzjoni ta' dispożizzjonijiet Komunitarji oħra dwar il-klassifikazzjoni, lippakkjar u ttikkettar ta' sustanzi u preparati perikolużi, lippakkjar ta' tali preparati għandu jkun immarkat b'mod leġibbli u indelibbli kif ġej:

Dinamarquês

Medmindre andet er fastsat i andre fællesskabsbestemmelser om klassificering, emballering og mærkning af farlige stoffer og kemiske produkter, skal emballagen for sådanne kemiske produkter bære følgende påskrift, der skal være let læselig og uudslettelig:

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: IATE

Maltês

Mingħajr preġudizzju għall-implementazzjoni ta' dispożizzjonijiet Komunitarji oħra dwar klassifikazzjoni, ippakkjar u ttikkettar ta' sustanzi u preparati perikolużi, lippakkjar ta' sustanzi u preparati koperti mill-paragrafi 1 u 2 għandu jkun immarkat b'mod leġibbli u indelibbli kif ġej:

Dinamarquês

Medmindre andet er fastsat i andre fællesskabsbestemmelser om klassificering, emballering og mærkning af farlige stoffer og kemiske produkter, skal emballagen for de stoffer og kemiske produkter, der er omfattet af punkt 1 og 2, bære følgende påskrift, der skal være let læselig og uudslettelig:

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: IATE

Maltês

(ċ) Kumitat ta' lIstima tar-Riskji, li għandu jkun responsabbli sabiex jipprepara lopinjoni ta' lAġenzija dwar valutazzjonijiet, applikazzjonijiet għall-awtorizzazzjoni, proposti għal restrizzjonijiet u proposti għal klassifikazzjoni u ttikkettar taħt itTitolu XI u kwalunkwe domanda oħra li tinqala' millfunzjonament ta' dan irRegolament rigward irriskji għassaħħa talbniedem jew għall-ambjent;

Dinamarquês

Sekretariatet skal udføre følgende opgaver: a) de opgaver, der er tildelt det i henhold til afsnit II, herunder fremme af en effektiv registrering af importerede stoffer på en måde, der er i overensstemmelse med Fællesskabets internationale handelsforpligtelser over for tredjelande c) et udvalg for risikovurdering, der er ansvarligt for at udarbejde agenturets udtalelser om vurderinger, ansøgninger om godkendelser, forslag til begrænsninger, forslag til klassificering og mærkning i henhold til afsnit XI og alle andre spørgsmål i forbindelse med denne forordning, der vedrører risici for menneskers sundhed eller miljøet b) de opgaver, der er tildelt det i henhold til afsnit III d) et udvalg for socioøkonomisk analyse, der er ansvarligt for at udarbejde agenturets udtalelser om ansøgninger om godkendelser, forslag til begrænsninger og alle andre spørgsmål i c) de opgaver, der er tildelt det i henhold til afsnit VI

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: IATE

Maltês

(a) jekk, firrigward ta' kull entrata, hemmx klassifikazzjoni u ttikkettar armonizzati fillivell Komunitarju bl-inklużjoni flAnnessI madDirettiva 67/548/KEE;

Dinamarquês

a) om derfor denne indgangs vedkommende findes en harmoniseret klassificering og mærkning på fællesskabsplan ved optagelse i bilag I til direktiv 67/548/EØF b) om det er en indgang, der er en fælles indgang for registranter af det samme stof, jf. artikel 11, stk. 1 c) om denne indgang adskiller sig fra en anden indgang i fortegnelsen for det samme stof

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: IATE

Maltês

Jekk jintużaw aġenti riduttivi, mingħajr preġudizzju għall-applikazzjoni ta' dispożizzjonijiet Komunitarji oħra dwar il-klassifikazzjoni, lippakkjar u ttikkettar ta' sustanzi u preparati perikolużi, lippakkjar ta' siment jew ta' preparati li jikkontjenu ssiment għandu juri b'mod leġibbli u indelibbli linformazzjoni dwar iddata ta' l-ippakkjar, kif ukoll dwar lkondizzjonijiet tal-ħażna u l-perjodu ta' ħażna adatt sabiex tinżamm sejra l-attività ta' l-aġent riduttiv u sabiex illivell ta' kromju VI solubbli jinżamm taħt illimitu indikat filparagrafu 1.

Dinamarquês

Hvis der anvendes reduktionsmidler, skal emballagen til cement og kemiske produkter, som indeholder cement, medmindre andet er fastsat i andre fællesskabsbestemmelser om klassificering, emballering og mærkning af farlige stoffer og kemiske produkter, mærkes med klart læselige og uudslettelige oplysninger om emballeringsdato og om de lagerbetingelser og den lagringsperiode, der er hensigtsmæssige for at sikre, at reduktionsmidlet stadig er aktivt, og holde indholdet af opløseligt chrom VI under den grænse, der er anført i punkt 1.

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: IATE

Maltês

(ċ) Kumitat ta'l-Istima tar-Riskji, li għandu jkun responsabbli sabiex jipprepara l-opinjoni ta'l-Aġenzija dwar valutazzjonijiet, applikazzjonijiet għall-awtorizzazzjoni, proposti għal restrizzjonijiet u proposti għal klassifikazzjoni u ttikkettar taħt it-Titolu XI u kwalunkwe domanda oħra li tinqala'mill-funzjonament ta'dan ir-Regolament rigward ir-riskji għas-saħħa tal-bniedem jew għall-ambjent;

Dinamarquês

c) et Udvalg for Risikovurdering, der er ansvarligt for at udarbejde agenturets udtalelser om vurderinger, ansøgninger om godkendelser, forslag til begrænsninger, forslag til klassificering og mærkning i henhold til afsnit XI og alle andre spørgsmål i forbindelse med denne forordning, der vedrører risici for menneskers sundhed eller miljøet

Última atualização: 2008-03-04
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Maltês

(100) Sabiex jiġi żgurat il-funzjonament tas-suq intern għas-sustanzi waħedhom jew fi preparati, filwaqt li fl-istess ħin ikun żgurat livell għoli ta'protezzjoni għas-saħħa tal-bniedem u għall-ambjent, għandhom jiġu stabbiliti regoli għal inventarju ta'klassifikazzjoni u ttikkettar.

Dinamarquês

(100) For at få det indre marked til at fungere for stoffer som sådan eller i kemiske produkter og samtidig sikre et højt niveau for beskyttelsen af menneskers sundhed og miljøet bør der fastlægges regler for en fortegnelse over klassificeringer og mærkninger.

Última atualização: 2008-03-04
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Consiga uma tradução melhor através
4,401,923,520 de colaborações humanas

Usuários estão solicitando auxílio neste momento:Utilizamos cookies para aprimorar sua experiência. Se avançar no acesso a este site, você estará concordando com o uso dos nossos cookies. Saiba mais. OK