Pergunte ao Google

Você procurou por: kontemplati (Maltês - Inglês)

Contribuições humanas

A partir de tradutores profissionais, empresas, páginas da web e repositórios de traduções disponíveis gratuitamente

Adicionar uma tradução

Maltês

Inglês

Informações

Maltês

Il-Kummissjoni għandha tadotta l-miżuri kontemplati jekk ikunu skond l-opinjoni tal-kumitat.

Inglês

The Commission shall adopt the measures envisaged if they are in accordance with the opinion of the committee.

Última atualização: 2014-11-21
Frequência de uso: 2
Qualidade:

Referência: Translated.com

Maltês

Il-Kummissjoni għandha taddotta l-miżuri kontemplati jekk dawn ikunu skond l-opinjoni tal-Kumitat.

Inglês

The Commission shall adopt the measures envisaged if they are in accordance with the opinion of the Committee.

Última atualização: 2014-11-21
Frequência de uso: 2
Qualidade:

Referência: Translated.com

Maltês

Kummerċ fi prodotti kontemplati fit-Trattat li jistabilixxi l-Komunità Ewropea tal-Faħam u l-Azzar għandu jiġi rregolat:

Inglês

Trade in products covered by the Treaty establishing the European Coal and Steel Community shall be governed by:

Última atualização: 2014-11-15
Frequência de uso: 2
Qualidade:

Referência: Translated.com

Maltês

Għalhekk, hemm rabta qawwija bejn l-immaniġġjar tal-kwalità ta’ l-ilma li hemm diġà fis-seħħ taħt il-WFD u l-miżuri ta’ l-immaniġġjar tar-riskju ta’ l-għargħar li huma kontemplati taħt din il-proposta.

Inglês

Consequently, there is a very strong linkage between the water quality management already in progress under the WFD and the flood risk management measures envisaged under this proposal.

Última atualização: 2017-04-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Maltês

Ħafna mill-infrastrutturi kontemplati huma ta’ natura mxerrda, komposti minn bosta elementi integrati permezz ta’ infrastrutturi elettroniċi inklużi repożitorji tad-data u networks ta’ veloċità għolja bħall-GEANT u fuq it-teknoloġiji gradilja li għandhom rwol essenzjali billi jippermettu lil dawn l-elementi jaħdmu flimkien b’modi li jneħħu l-limiti tradizzjonali relatati ma’ ħin, ġeografija, dixxiplina u istituzzjonijiet.

Inglês

Many of the infrastructures envisaged are of a distributed nature, composed of various elements integrated via electronic infrastructures including data repositories and high-speed networks such as GEANT and on grid technologies, which play an essential role by enabling these elements to operate together in ways that remove traditional constraints related to time, geography, discipline and institutions.

Última atualização: 2017-04-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Maltês

Skont l-Artikolu 171(1), “l-Unjoni għandha tistabbilixxi sensiela ta’ linji gwida dwar il-miri, prioritatjiet u l-linji ġenerali tal-miżuri kontemplati fl-isfera tan-networks trans-Ewropej; dawn il-linji gwida għandhom jidentifikaw proġetti ta’ interess komuni”.

Inglês

According to Article 171(1), “the Union shall establish a series of guidelines covering the objectives, priorities and broad lines of measures envisaged in the sphere of trans-European networks; these guidelines shall identify projects of common interest”.

Última atualização: 2017-04-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Maltês

L-Artikolu 171 jistabilixxi l-obbligu li "l-Unjoni għandha tistabilixxi sensiela ta’ linji ġwida dwar il-miri, prijoritajiet u l-linji ġenerali tal-miżuri kontemplati fl-isfera tan-netwerks trans-Ewropej; dawn il-linji gwida għandhom jidentifikaw proġetti ta' interess komuni".

Inglês

Article 171 sets the obligation that “the Union shall establish a series of guidelines covering the objectives, priorities and broad lines of measures envisaged in the sphere of trans-European networks; these guidelines shall identify projects of common interest”.

Última atualização: 2017-04-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com
Aviso: contém formatação HTML invisível

Maltês

Huwa meħtieġ li jkunu stabbiliti l-arranġamenti proċedurali biex il-Komunità u l-Istati Membri jkunu jistgħu jieħdu sehem fil-Kumitat Konġunt stabbilit taħt l-Artikolu 21 tal-Ftehim u fil-proċeduri ta’ arbitraġġ kontemplati fl-Artikolu 22 tal-Ftehim, kif ukoll biex ikunu implimentati ċerti dispożizzjonijiet tal-Ftehim, inklużi dawk li jikkonċernaw l-adozzjoni ta’ miżuri ta’ salvagwardja, l-għoti u r-revoka ta’ drittijiet tat-traffiku, kif ukoll ċerti kwistjonijiet ta’ sikurezza u sigurtà.

Inglês

It is necessary to lay down procedural arrangements for the participation of the Community and the Member States in the Joint Committee set up under Article 21 of the Agreement and in the arbitration procedures provided in Article 22 of the Agreement, as well as for implementing certain provisions of the Agreement, including those concerning the adoption of safeguard measures, the granting and revocation of traffic rights and certain safety and security matters.

Última atualização: 2017-04-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Maltês

Fost l-għanijiet stabbiliti hemm dawk li jkunu żviluppati aktar il-politika komuni dwar il-migrazzjoni u l-kenn politiku u dik dwar it-twaqqif ta’ sistema ta’ tmexxija integrata għall-kontrolli u s-sorveljanza tal-fruntieri esterni, li għandhom ikunu kontemplati fil-kuntest tal-prinċipju ġenerali tas-solidarjetà u t-tqassim ġust tar-responsabbiltà bejn l-Istati Membri, inklużi l-konsegwenzi finanzjarji.

Inglês

Among the objectives set out are the further development of common migration and asylum policies and the establishment of an integrated management system for controls and surveillance of external borders, which must be envisaged in the context of the general principle of solidarity and fair sharing of responsibility between the Member States, including their financial consequences.

Última atualização: 2017-04-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Maltês

jekk l-applikazzjoni tkun marbuta ma’ studju, l-għan u l-iskop ta’ l-istudju u l-metodi u t-tekniċi kontemplati;

Inglês

if the application relates to a study, the study's objective and purpose and the methods and techniques envisaged;

Última atualização: 2017-04-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Maltês

F’każijiet mhux kontemplati mill-paragrafu 1, l-Istat Membru msemmi f’dak il-paragrafu huwa l-Istat Membru fejn jinsab is-sede ta’ l-Uffiċċju.

Inglês

In cases which are not provided for by paragraph 1, the Member State referred to in that paragraph shall be the Member State in which the seat of the Office is situated.

Última atualização: 2017-04-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Maltês

Waqt li jinnotaw l-importanza li l-konsumaturi jkunu mħarsa, inklużi l-protezzjonijiet kontemplati bil-Konvenzjoni għall-Unifikazzjoni ta’ Ċerti Regoli għat-Trasport Internazzjonali bl-Ajru, li saret f’Montreal fit-28 ta’ Mejju 1999, bil-kondizzjoni li ż-żewġ Partijiet ikunu firmatarji għal din il-Konvenzjoni;

Inglês

Noting the importance of protecting consumers, including the protections afforded by the Convention for the Unification of Certain Rules for International Carriage by Air, done at Montreal May 28, 1999, in so far as both Parties are parties to this Convention;

Última atualização: 2017-04-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Maltês

Il-kwistjonijiet ta’ jekk tiddaħħalx dispożizzjoni għal dawn l-istrutturi taħt l-‘azzjonijiet tal-Komunità’ u l-għażliet kontemplati għall-Uffiċċju Ewropew ta’ l-Appoġġ, għalhekk, jeħtieġ ikunu indirizzati.

Inglês

The questions of the inclusion of these structures under ‘Community actions’ and the options envisaged for the European Support Office therefore will need to be addressed.

Última atualização: 2017-04-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Maltês

Wara li jwettqu stima, fejn possibbli flimkien mal-manifattur, l-Istati Membri għandhom, mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 8, minnufih jgħarrfu lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri l-oħra bl-inċidenti li hemm referenza għalihom fil-paragrafu 1 li għalihom ikunu ttieħdu l-miżuri xierqa, inkluż possibbilment l-irtirar, jkunu ttieħdu jew ikunu kontemplati.

Inglês

After carrying out an assessment, if possible together with the manufacturer, Member States shall, without prejudice to Article 8, immediately inform the Commission and the other Member States of the incidents referred to in paragraph 1 for which appropriate measures, including possible withdrawal, have been taken or are contemplated.

Última atualização: 2017-03-12
Frequência de uso: 2
Qualidade:

Referência: Translated.com

Maltês

wara l-applikazzjoni ta' l-Artikolu 6 (2) u (3) jinstab illi d-dokument fuq is-sustanza attiva jissoddisfa r-rekwiżiti ta' l-Annessi II u III fir-rigward tal-modi ta' użu kontemplati;

Inglês

following application of Article 6 (2) and (3) it is found that the dossier on the active substance satisfies the requirements of Annexes II and III in relation to the projected uses;

Última atualização: 2016-12-09
Frequência de uso: 2
Qualidade:

Referência: Translated.com

Maltês

jew għal mill-inqas sentejnt wara l-għoti ta’ l-aħħar awtorizzazzjoni għal tqegħid fis-suq fil-Komunità Ewropea u meta ma hemm ebda applikazzjonijiet pendenti jew kontemplati għal tqegħid fis-suq fil-Komunità Ewropea,

Inglês

or for at least two years after the granting of the last marketing authorisation in the European Community and when there are no pending or contemplated marketing applications in the European Community,

Última atualização: 2014-11-21
Frequência de uso: 2
Qualidade:

Referência: Translated.com

Maltês

L-awtoritajiet kompetenti għandhom jippubblikaw kull sentejn, sa mhux aktar tard mill-31 ta' Lulju, rapport li jkun juri fil-qosor it-tisjib li jkun ġej mis-sorveljanza ta' dawn il-kwistjonijiet, kif ukoll kwalunkwe miżuri meħuda jew kontemplati li jkunu indirizzati; dawn għandhom jgħaddu dan ir-rapport lill-Kummissjoni minnufih.

Inglês

The competent authorities shall publish every two years, by 31 July at the latest, a report outlining the findings resulting from the monitoring of these issues, as well as any measures taken or envisaged to address them and shall forward this report to the Commission forthwith.

Última atualização: 2014-11-21
Frequência de uso: 2
Qualidade:

Referência: Translated.com

Maltês

deskrizzjoni tal-miżuri kontemplati għall-implimentazzjoni tal-pjanijiet, u partikolarment skemi ta' għajnuna, inklużi l-punti meħtieġa ħalli jkunu studjati r-regoli tal-kompetizzjoni,

Inglês

a description of the measures contemplated for implementing the plans, and in particular aid schemes, including the points necessary for assessing the rules of competition,

Última atualização: 2014-11-21
Frequência de uso: 2
Qualidade:

Referência: Translated.com

Maltês

it-Trattati ma jipprovdux poteri apparti minn dawk kontemplati fl-Artikolu 308 tat-Trattat tal-KE u l-Artikolu 203 tat-Trattat Euratom biex jiġi adottat dan ir-Regolament,

Inglês

the Treaties do not provide any powers other than those pursuant to Article 308 of the EC Treaty and Article 203 of the Euratom Treaty for the adoption of this Regulation,

Última atualização: 2014-11-21
Frequência de uso: 2
Qualidade:

Referência: Translated.com

Maltês

F'każijiet mhux kontemplati mill-paragrafu 1, l-Istat Membru msemmi f'dak il-paragrafu huwa l-Istat Membru fejn jinsab is-sede ta' l-Uffiċċju.

Inglês

In cases which are not provided for by paragraph 1, the Member State referred to in that paragraph shall be the Member State in which the seat of the Office is situated.

Última atualização: 2014-11-21
Frequência de uso: 2
Qualidade:

Referência: Translated.com

Consiga uma tradução melhor através
4,401,923,520 de colaborações humanas

Usuários estão solicitando auxílio neste momento:Utilizamos cookies para aprimorar sua experiência. Se avançar no acesso a este site, você estará concordando com o uso dos nossos cookies. Saiba mais. OK