Você procurou por: różnicowaniem (Polonês - Inglês)

Contribuições humanas

A partir de tradutores profissionais, empresas, páginas da web e repositórios de traduções disponíveis gratuitamente

Adicionar uma tradução

Polonês

Inglês

Informações

Polonês

jeżeli kryteria pierwszeństwa są stosowane na szczeblu krajowym z różnicowaniem według obszaru

Inglês

if priority criteria are applied at national level with differentiation by area

Última atualização: 2019-04-13
Frequência de uso: 2
Qualidade:

Polonês

podczas leczenia produktem velcade należy często wykonywać pełną morfologię krwi z różnicowaniem, w tym liczbę płytek krwi.

Inglês

complete blood counts (cbc) with differential and including platelet counts should be frequently monitored throughout treatment with velcade.

Última atualização: 2017-04-26
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Polonês

przedsiębiorstwa społeczne oferują pełną gamę możliwości inicjowania innowacyjnych zmian na obszarach wiejskich, zwłaszcza zmian związanych z poprawą jakości życia i różnicowaniem gospodarczym.

Inglês

social enterprises offer a variety of opportunities to initiate innovative rural developments, particularly those relating to quality of life and economic diversification.

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Polonês

w stosownych przypadkach priorytety te obejmują działania związane z trwałym rozwojem obszarów miejskich, różnicowaniem gospodarek wiejskich i obszarów zależnych od rybołówstwa;

Inglês

where appropriate these priorities shall include actions relating to sustainable urban development, the diversification of rural economies and areas dependent on fisheries;

Última atualização: 2014-10-23
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Polonês

sector(-y) gospodarki : sektor rolnictwa, a także działalność związana z różnicowaniem działalności prowadzonych w środowisku wiejskim

Inglês

economic sector(s) concerned : the sector concerned is the agricultural sector and rural diversification projects

Última atualização: 2014-10-23
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Polonês

o turowych i ekologicznych. mimo działań w państwach starej ue, gdzie inicjatywy związane z różnicowaniem gospodarki wiejskiej i inicjatywy dotyczące jakości są już aktywnie wspierane.

Inglês

ber states, where work on diversification and qualityinitiativesareactively encouraged.

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Polonês

jeżeli sytuacja jest bardziej skomplikowana, a linia podziału pomiędzy uzasadnionym a nieuzasadnionym różnicowaniem staje się mniej oczywista, to skuteczne środki zwalczania dyskryminacji z konieczności wiążą się z opracowaniem odpowiednich definicji.

Inglês

where the situation is more complex and the dividing line between justifiable differentiation and unjustifiable discrimination is less self-evident, however, effective action to combat discrimination necessarily also involves the elaboration of appropriate definitions.

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Polonês

wraz z coraz większym różnicowaniem się społeczeństw wskaźniki oparte na średnich lub na pojęciu „typowego konsumenta” nie wystarczają już do zaspokojenia potrzeb obywateli i decydentów w zakresie informacji.

Inglês

as societies become more diverse, indicators based on averages or "the typical consumer" are not sufficient to fulfil the information needs from citizens and policy-makers.

Última atualização: 2017-04-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Aviso: contém formatação HTML invisível

Polonês

1.11 jest zdania, że pozostawienie prawa do zwolnienia statku z podstawowych wymogów państwa bandery swobodnemu uznaniu danych urzędów może skutkować i skutkuje różnicowaniem poziomu bezpieczeństwa pomiędzy państwami członkowskimi i prowadzi do zakłóceń konkurencji pomiędzy państwami bandery.

Inglês

1.11 is of the opinion that leaving the right to exempt ships from the application of basic flag state rules to the sole and entire discretion of the individual administrations could and does result in different levels of safety being achieved in different member states and distorts competition between flag states.

Última atualização: 2014-10-23
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Polonês

mogą one stanowić podstawę rozwoju gospodarczego i zatrudnienia poprzez rozwój turystyki i zapewnienie udogodnień wiejskich, szczególnie w połączeniu z różnicowaniem skierowanym na turystykę, rzemiosło, szkolenia lub sektor nieżywnościowy;

Inglês

they can form a basis for growth and jobs provided through tourism and the provision of rural amenities, particularly when linked to diversification into tourism, crafts, training or the non-food sector;

Última atualização: 2019-02-08
Frequência de uso: 2
Qualidade:

Polonês

w stosownych przypadkach priorytety te obejmują działania związane z trwałym rozwojem obszarów miejskich, różnicowaniem gospodarek wiejskich i obszarów zależnych od rybołówstwa;

Inglês

where appropriate these priorities shall include actions relating to sustainable urban development, the diversification of rural economies and areas dependent on fisheries;

Última atualização: 2019-02-08
Frequência de uso: 2
Qualidade:

Polonês

szkolenia i przygotowanie rad rektorów, rad zarządzających, osób odpowiedzialnych za zarządzanie oraz członków: szkolenia i specjalistyczne kursy dotyczące zdolności zarządzania, nowych technologii informacyjnych i komunikacyjnych, równych szans dla kobiet i mężczyzn, a także związane z różnicowaniem gospodarczym obszarów zależnych od rybołówstwa morskiego, z wyłączeniem działalności, które mają na celu przeprowadzanie szkoleń oferowanych również w jakikolwiek sposób przez administrację.4.

Inglês

training and capacity-building of governing councils, executive teams, managers and members: training and specialisation in management skills, new information and communication technologies, equal opportunities, gender equality, and other skills geared towards the diversification of areas dependent on fishing in maritime-related fields. activities which are geared towards training offered by the administration in any of its forms are excluded.4.

Última atualização: 2014-10-23
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Polonês

rodzaje działalności wspierane przez klaster w czasie realizacji programu 2007–2013 obejmują: opracowanie nowego programu „energia z gospodarstw rolnych” obejmującego biopaliwa, energię wiatrową, słoneczną, wodną i energię geotermalną; pilotażowe wprowadzanie i ocenę nowych działań marketingowych i promocyjnych dla marki fuksja; wsparcie rozwojowe dla projektów związanych z różnicowaniem w dziedzinie turystyki kulinarnej, rzemiosła i rekreacji, podejmowanych przez podmioty stosujące wymienioną markę; a także konsultacje i szkolenia dla przedsiębiorstw zaangażowanych w działalność artystyczną i wytwarzanie mediów cyfrowych; program szkoleniowy dla przedsiębiorstw lokalnych dotyczący konkurencyjności, tworzony we współpracy z university college cork, oraz wspieranie strategicznych sieci i grup producentów z sektorów rolnictwa, żywności, rybołówstwa, turystyki i produkcji energii.

Inglês

types of activity supported by the cluster in the 2007–13 programme period include: development of a new ‘energy from farms’ programme including biofuels, wind, solar, hydro and heat; piloting and evaluation of new marketing and promotional activities for the fuchsia brand; development support for diversification projects amongst fuchsia brand participants in culinary tourism, craft and leisure; and consultancy and training and for enterprises engaged in the creative arts and digital media production; competitiveness training programme for local enterprises, developed in association with university college cork; and support for strategic networks and producer groups in agriculture, food, fisheries, tourism and energy production.

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Polonês

przed rozpoczęciem leczenia oraz w 2., 4., 8. i 12. tygodniu leczenia należy wykonać badanie morfologii krwi (z różnicowaniem krwinek białych) i ściśle monitorować parametry krwi w innych punktach czasowych w razie potrzeby klinicznej.

Inglês

complete blood counts (with white blood cell differential counts) should be obtained at pretreatment, and at treatment weeks 2, 4, 8, 12, and should be monitored closely at other time points, as clinically appropriate.

Última atualização: 2017-04-26
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Polonês

przed rozpoczęciem leczenia oraz w 2., 4., 8. i 12. tygodniu leczenia należy wykonać badanie morfologii krwi (z różnicowaniem krwinek białych) i ściśle monitorować parametry krwi w innych punktach czasowych w razie potrzeby klinicznej.

Inglês

complete blood counts (with white blood cell differential counts) should be obtained at pretreatment, and at treatment weeks 2, 4, 8, and 12, and should be monitored closely at other time points, as clinically appropriate.

Última atualização: 2017-04-26
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Polonês

działalność ebi w państwach sąsiadujących jest prowadzona w ramach europejskiej polityki sąsiedztwa, zgodnie z którą unia dąży do rozwinięcia szczególnych stosunków z państwami sąsiadującymi w celu stworzenia obszaru dobrobytu i dobrego sąsiedztwa, opartego na wartościach unii, takich jak demokracja, praworządność, dobre sprawowanie rządów i poszanowanie praw człowieka, i cechującego się bliskimi i pokojowymi stosunkami opartymi na współpracy, zgodnie z różnicowaniem w zależności od wyników.

Inglês

eib activity in neighbourhood countries takes place in the framework of the european neighbourhood policy, under which the union aims to develop a special relationship with neighbourhood countries with a view to establishing an area of prosperity and good neighbourliness, founded on the values of the union, such as democracy, the rule of law, good governance and respect for human rights, and characterised by close and peaceful relations based on cooperation in accordance with performance-driven differentiation.

Última atualização: 2019-02-08
Frequência de uso: 2
Qualidade:

Polonês

karmienie nieprzeżuwaczy niektórymi przetworzonymi białkami zwierzęcymi uzyskanymi z nieprzeżuwaczy powinno być dozwolone, z uwzględnieniem zakazu powtórnego przetwarzania wewnątrzgatunkowego, który ustanowiono w rozporządzeniu (we) nr 1774/2002 parlamentu europejskiego i rady z dnia 3 października 2002 r. ustanawiającym przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi oraz aspektów kontrolnych związanych w szczególności z różnicowaniem przetworzonych białek zwierzęcych charakterystycznych dla niektórych gatunków, o których mowa w komunikacie w sprawie mapy drogowej dla tse przyjętym przez komisję w dniu 15 lipca 2005 r.

Inglês

the feeding to non-ruminants of certain processed animal proteins originating from non-ruminants should be allowed taking into account the prohibition on intra-species recycling as laid down in regulation (ec) no 1774/2002 of the european parliament and of the council of 3 october 2002 laying down health rules concerning animal by-products not intended for human consumption and the control aspects in particular linked to the differentiation of processed animal proteins specific to certain species as laid down in the communication on the tse road map adopted by the commission on 15 july 2005.

Última atualização: 2019-02-08
Frequência de uso: 2
Qualidade:

Consiga uma tradução melhor através
4,401,923,520 de colaborações humanas

Usuários estão solicitando auxílio neste momento:Utilizamos cookies para aprimorar sua experiência. Se avançar no acesso a este site, você estará concordando com o uso dos nossos cookies. Saiba mais. OK