Pergunte ao Google

Você procurou por: sklasyfikowanymi (Polonês - Italiano)

Contribuições humanas

A partir de tradutores profissionais, empresas, páginas da web e repositórios de traduções disponíveis gratuitamente

Adicionar uma tradução

Polonês

Italiano

Informações

Polonês

wszelkich form pośrednictwa związanego ze sklasyfikowanymi substancjami z kategorii 1 i 2.

Italiano

tutte le attività di intermediazione riguardanti sostanze classificate delle categorie 1 e 2.

Última atualização: 2014-11-18
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Polonês

(7) Uwzględniono ryzyko i korzyści związane z nowo sklasyfikowanymi substancjami.

Italiano

(7) Sono stati valutati i rischi e i vantaggi delle sostanze così recentemente classificate.

Última atualização: 2014-10-23
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Polonês

c) wszelkich form pośrednictwa związanego ze sklasyfikowanymi substancjami z kategorii 1 i 2.

Italiano

c) tutte le attività di intermediazione riguardanti sostanze classificate delle categorie 1 e 2.

Última atualização: 2014-10-23
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Polonês

SZCZEGÓLNE WYMOGI DOTYCZĄCE PECTINIDAE I ŚLIMAKÓW MORSKICH NIEBĘDĄCYCH FILTRATORAMI ODŁAWIANYCH POZA SKLASYFIKOWANYMI OBSZARAMI PRODUKCYJNYMI

Italiano

REQUISITI SPECIFICI PER I PETTINIDI E I GASTEROPODI MARINI CHE NON SONO FILTRATORI RACCOLTI AL DI FUORI DELLE ZONE DI PRODUZIONE CLASSIFICATE

Última atualização: 2014-11-12
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Polonês

Funkcjonariusz pilnuje, aby handel substancjami sklasyfikowanymi prowadzony przez podmiot gospodarczy odbywał się zgodnie z niniejszym rozporządzeniem.

Italiano

Il responsabile provvede affinché il commercio di sostanze classificate effettuato dall'operatore sia conforme alle disposizioni del presente regolamento.

Última atualização: 2014-10-23
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Polonês

Odmawiają one rejestracji w przypadku, gdy istnieją uzasadnione podstawy budzące wątpliwości co do stosowności i rzetelności wnioskodawcy lub pracownika odpowiedzialnego za handel substancjami sklasyfikowanymi.

Italiano

Esse rifiutano la registrazione se vi sono ragionevoli motivi di dubitare dell’adeguatezza e dell’affidabilità del richiedente o del responsabile del commercio delle sostanze classificate.

Última atualização: 2014-11-18
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Polonês

(11) Należy przyjąć środki w celu zagwarantowania lepszej kontroli wewnątrzwspólnotowego handlu substancjami sklasyfikowanymi wymienionymi w załączniku I.

Italiano

(11) Dovrebbero essere adottati provvedimenti che garantiscano un miglior controllo del commercio intracomunitario di sostanze classificate di cui all'allegato I.

Última atualização: 2014-10-23
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Polonês

„ROZDZIAŁ III: URZĘDOWE KONTROLE W ODNIESIENIU DO PECTINIDAE I ŻYWYCH ŚLIMAKÓW MORSKICH NIEBĘDĄCYCH FILTRATORAMI ODŁAWIANYCH POZA SKLASYFIKOWANYMI OBSZARAMI PRODUKCYJNYMI

Italiano

«CAPO III: CONTROLLI UFFICIALI SULLE PECTINIDAE E SUI GASTEROPODI MARINI VIVI NON FILTRATORI RACCOLTI AL DI FUORI DELLE ZONE DI PRODUZIONE CLASSIFICATE

Última atualização: 2014-11-10
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Polonês

Zezwolenie nie jest przyznawane w przypadku, gdy istnieją uzasadnione podstawy budzące wątpliwości co do stosowności i rzetelności wnioskodawcy czy też funkcjonariusza odpowiedzialnego za handel substancjami sklasyfikowanymi.

Italiano

La licenza deve essere rifiutata ove vi sia ragionevole motivo per dubitare dell'idoneità e dell'affidabilità del richiedente o del responsabile della commercializzazione delle sostanze classificate.

Última atualização: 2014-10-23
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Polonês

Urzędowe kontrole w odniesieniu do pectinidae i żywych ślimaków morskich niebędących filtratorami odławianych poza sklasyfikowanymi obszarami produkcyjnymi przeprowadza się na aukcjach rybnych, w zakładach wysyłki i zakładach przetwórczych.

Italiano

I controlli ufficiali sulle pectinidae e sui gasteropodi marini vivi non filtratori raccolti al di fuori delle zone di produzione classificate sono effettuati alle vendite all'asta, nei centri di spedizione e negli stabilimenti di lavorazione.

Última atualização: 2014-11-10
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Polonês

Rozdział IX sekcji VII załącznika III do rozporządzenia (WE) nr 853/2004 określa szczególne wymogi dotyczące Pectinidae odławianych poza sklasyfikowanymi obszarami produkcyjnymi.

Italiano

Il capitolo IX della sezione VII dell’allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004 definisce requisiti specifici relativi ai pettinidi raccolti al di fuori delle zone di produzione classificate.

Última atualização: 2014-11-12
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Polonês

Wymogi dotyczące pakowania żywych małży podczas transportu z zakładu wysyłki do miejsca sprzedaży detalicznej powinno się stosować także w odniesieniu do Pectinidae oraz żywych ślimaków morskich, niebędących filtratorami, odławianych poza sklasyfikowanymi obszarami produkcyjnymi.

Italiano

È opportuno che i requisiti relativi agli imballaggi di molluschi bivalvi vivi quando lasciano il centro di spedizione per la vendita al dettaglio siano applicabili anche ai pettinidi e ai gasteropodi marini che non sono filtratori raccolti al di fuori delle zone di produzione classificate.

Última atualização: 2014-11-12
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Polonês

Przedsiębiorstwa sektora spożywczego dokonujące odłowu Pectinidae i ślimaków morskich, niebędących filtratorami, poza sklasyfikowanymi obszarami produkcyjnymi lub dokonujące obróbki takich Pectinidae lub takich ślimaków morskich zobowiązane są zapewnić zgodność z poniższymi wymogami:

Italiano

Gli operatori del settore alimentare che raccolgono pettinidi e gasteropodi marini che non sono filtratori al di fuori delle zone di produzione classificate o che trattano siffatti pettinidi e/o gasteropodi marini devono conformarsi ai seguenti requisiti:

Última atualização: 2014-11-12
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Polonês

Podmioty gospodarcze pragnące wprowadzić substancje sklasyfikowane w kategoriach 1 i 2 załącznika I do obrotu wyznaczają funkcjonariusza odpowiedzialnego za handel substancjami sklasyfikowanymi, zgłaszają właściwym organom nazwisko i szczegóły kontaktowe tej osoby oraz natychmiast powiadamiają je o wszystkich kolejnych zmianach dotyczących tych informacji.

Italiano

Gli operatori che intendono immettere sul mercato sostanze classificate di cui alle categorie 1 o 2 dell'allegato I sono tenuti a nominare un responsabile della commercializzazione delle sostanze classificate, a notificare alle autorità competenti il nome e le coordinate di detto responsabile e a notificare loro immediatamente qualsiasi eventuale modifica al riguardo.

Última atualização: 2014-10-23
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Polonês

Podmioty gospodarcze zaangażowane w przywóz, wywóz lub działania w zakresie pośrednictwa, o których mowa w art. 2 rozporządzenia (WE) nr 111/2005, związane ze sklasyfikowanymi substancjami w kategoriach 1 lub 2, wyznaczają funkcjonariusza odpowiedzialnego za handel sklasyfikowanymi substancjami, zgłaszają właściwym organom imię i nazwisko i dane kontaktowe tej osoby oraz natychmiast powiadamiają je o wszystkich kolejnych zmianach dotyczących tych informacji.

Italiano

Gli operatori coinvolti nell’importazione, nell’esportazione o nelle attività di intermediazione di cui all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 111/2005 concernenti sostanze classificate delle categorie 1 o 2 nominano un funzionario competente per il commercio delle sostanze classificate, comunicano alle autorità competenti il nome e i recapiti del funzionario in questione e le avvertono immediatamente di qualsiasi successiva modifica di tali informazioni.

Última atualização: 2014-11-18
Frequência de uso: 2
Qualidade:

Polonês

Odpowiedzialny funkcjonariusz, o którym mowa w art. 3, zapewnia, aby handel sklasyfikowanymi substancjami, prowadzony przez podmiot gospodarczy, odbywał się zgodnie z niniejszym rozporządzeniem. Funkcjonariusz jest upoważniony do reprezentowania podmiotu gospodarczego oraz do podejmowania decyzji koniecznych do realizacji powyższych zadań.

Italiano

Il funzionario competente di cui all’articolo 3 si accerta che l’importazione, l’esportazione o le attività di intermediazione si svolgano in conformità delle disposizioni giuridiche pertinenti ed è abilitato sia a rappresentare l’operatore sia a prendere le decisioni necessarie per svolgere questo compito.

Última atualização: 2014-11-18
Frequência de uso: 2
Qualidade:

Polonês

Aby umożliwić wszelkie niezbędne dostosowania do ustaleń dotyczących monitorowania handlu substancjami sklasyfikowanymi i niesklasyfikowanymi, właściwe organy w każdym z państw członkowskich przekazują Komisji – terminowo i w formie elektronicznej poprzez europejską bazę danych, o której mowa w art. 13a – wszystkie istotne informacje dotyczące wdrażania środków monitorowania ustanowionych w niniejszym rozporządzeniu, w szczególności w odniesieniu do substancji używanych do nielegalnego wytwarzania środków odurzających lub substancji psychotropowych, metod nielegalnego wykorzystywania i nielegalnego wytwarzania, a także legalnego handlu tymi substancjami.

Italiano

Per introdurre i necessari adeguamenti alle norme sul controllo del commercio delle sostanze, classificate e non classificate, le autorità competenti degli Stati membri comunicano tempestivamente alla Commissione, in forma elettronica, tramite la banca dati europea di cui all’articolo 13 bis, tutte le informazioni pertinenti relative all’attuazione delle misure di controllo previste dal presente regolamento, in particolare riguardo alle sostanze utilizzate per la fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope, ai metodi di diversione e di fabbricazione illecita e al commercio lecito di tali sostanze.

Última atualização: 2014-11-18
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Polonês

Przeszacowanie złota, instrumentów walutowych, papierów wartościowych nie będących papierami wartościowymi sklasyfikowanymi jako »utrzymywane do terminu zapadalności« oraz niezbywalnych papierów wartościowych, a także instrumentów finansowych (bilansowych i pozabilansowych) jest dokonywane kwartalnie, po kursach i cenach rynkowych.

Italiano

La rivalutazione di posizioni in oro, di strumenti valutari, di titoli diversi da quelli classificati come detenuti fino a scadenza e titoli non negoziabili così come strumenti finanziari, sia in bilancio sia fuori bilancio, è effettuata come alla data della rivalutazione trimestrale ai tassi e prezzi medi di mercato.

Última atualização: 2014-11-16
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Polonês

Przeszacowanie złota, instrumentów walutowych, papierów wartościowych niebędących papierami wartościowymi sklasyfikowanymi jako »utrzymywane do terminu zapadalności« oraz niezbywalnych papierów wartościowych, a także instrumentów finansowych (bilansowych i pozabilansowych) jest dokonywane na koniec roku, po kursach i cenach rynkowych.”;

Italiano

La rivalutazione di posizioni in oro, di strumenti valutari, di titoli diversi da quelli classificati come detenuti fino a scadenza e titoli non negoziabili così come strumenti finanziari, sia in bilancio sia fuori bilancio, è effettuata a fine esercizio ai tassi e prezzi medi di mercato.»;

Última atualização: 2014-11-13
Frequência de uso: 5
Qualidade:

Polonês

W celu uzupełnienia uregulowań dotyczących monitorowania międzynarodowego handlu substancjami sklasyfikowanymi między Wspólnotą a państwami trzecimi, art. 4 stosuje się mutatis mutandis do wywozu substancji sklasyfikowanych w tabeli II Załącznika zawsze, gdy wydaje się, że są one przeznaczone, bezpośrednio lub pośrednio, dla każdego państwa, które poinformowało Komisję, że życzy sobie być wcześniej powiadamianym o wszystkich wysyłkach do jego terytorium wymienionych produktów, ponieważ mogą być one wykorzystywane do nielegalnego wytwarzania środków odurzających lub substancji psychotropowych na jego terytorium.

Italiano

Per completare il dispositivo di controllo del commercio internazionale delle sostanze classificate tra la Comunità e i paesi terzi, l'articolo 4 è applicabile mutatis mutandis alle esportazioni di sostanze classificate riportate nella tabella II dell'allegato in tutti i casi in cui risulti che queste ultime sono destinate, direttamente o indirettamente, a un paese che abbia comunicato alla Commissione il suo desiderio di essere informato preliminarmente di qualsiasi spedizione di dette sostanze che lo interessano in quanto possono servire alla fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope sul suo territorio.

Última atualização: 2014-10-23
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Consiga uma tradução melhor através
4,401,923,520 de colaborações humanas

Usuários estão solicitando auxílio neste momento:Utilizamos cookies para aprimorar sua experiência. Se avançar no acesso a este site, você estará concordando com o uso dos nossos cookies. Saiba mais. OK