Pergunte ao Google

Você procurou por: wielofunkcyjność (Polonês - Tcheco)

Contribuições humanas

A partir de tradutores profissionais, empresas, páginas da web e repositórios de traduções disponíveis gratuitamente

Adicionar uma tradução

Polonês

Tcheco

Informações

Polonês

wielofunkcyjność

Tcheco

multifunkční zemědělství

Última atualização: 2014-11-14
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: IATE

Polonês

- gospodarki leśnej ukierunkowanej na wielofunkcyjność;

Tcheco

- hospodaření s lesy se zaměřené na jejich multifunkčnost;

Última atualização: 2014-10-23
Frequência de uso: 6
Qualidade:

Referência: Anônimo

Polonês

Komisja jednak miała wątpliwości, czy produkt IBIDEN HU może zapewnić taką całkowitą wielofunkcyjność.

Tcheco

Komise však pochybovala, zda je výrobek společnosti IBIDEN HU vhodný pro takovouto plnou multifunkčnost.

Última atualização: 2014-11-13
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Polonês

- tylko wielofunkcyjność produkcji rolnej przyczynić się może pod wieloma aspektami do utrzymania rozwoju wsi;

Tcheco

- k zachování živého venkova přispívají, a to několika faktory současně, pouze multifunkční aspekty zemědělské výroby;

Última atualização: 2014-10-23
Frequência de uso: 6
Qualidade:

Referência: Anônimo

Polonês

KRzaleca taką politykę rolną, której strukturalne następstwa będą szanowaćróżnorodność regionów europejskich i podtrzymają wielofunkcyjność rolnictwa.

Tcheco

Výbor regionů se zasazuje o takovou zemědělskou politiku, jejíž strukturální dopady směřují kochraně rozmanitosti evropských regionů a podporují víceúčelové zemědělství.

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Polonês

1.16 nie uznaje za pożądane, by Komisja określała wytyczne planowania przestrzennego zakładające dużą gęstość i wielofunkcyjność zabudowy.

Tcheco

1.16 Výbor regionů nedoporučuje, aby Komise vypracovala základní směry plánování zástavby zaměřené na hustou osídlenost a multifunkčnost.

Última atualização: 2014-10-23
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Polonês

- zachowanie europejskiego modelu rolnego, dopuszczającego wielofunkcyjność rolnictwa i umożliwiającego harmonijne rozmieszczenie działalności rolnej na całym obszarze Unii Europejskiej.

Tcheco

- ochrana evropského zemědělského modelu umožňujícího multifunkčnost zemědělství a dovolujícího harmonické rozložení zemědělských činností na celém území Evropské unie.

Última atualização: 2014-10-23
Frequência de uso: 6
Qualidade:

Referência: Anônimo

Polonês

3.5 Szczególnie ważnym zagadnieniem jest, jak podczas negocjacji traktowane będą tematy, które nie dotyczą bezpośrednio handlu, takie jak wielofunkcyjność, ochrona zwierząt, jakość czy bezpieczeństwo żywności.

Tcheco

3.5 Obzvlášť důležitá otázka je, jak se při jednáních přistupuje k určitým tématům, které se netýkají přímo obchodu: multifunkčnost, ochrana zvířat, kvalita a bezpečnost potravin.

Última atualização: 2014-10-23
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Polonês

1.22 podkreśla, że plan musi wspierać przekształcanie formacji leśnych tak, by zwiększyć ich wielofunkcyjność, promować różnorodność biologiczną oraz stworzyć charakterystyczny krajobraz, a przede wszystkim ochronić zasoby wodne i jakość powietrza.

Tcheco

1.22 zdůrazňuje, že akční plán musí podporovat přeměnu lesních formací za účelem zdůraznění jejich multifunkčnosti, chránit biodiverzitu, zachovávat ráz krajiny, chránit především vodní zdroje a zlepšit kvalitu ovzduší.

Última atualização: 2014-10-23
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Polonês

Wielofunkcyjność jeżeli proces lub obiekt zapewnia więcej niż jedną funkcję, tj. dostarcza kilku towarów lub usług („produkty równoległe”), ma charakter „wielofunkcyjny”.

Tcheco

Obecné údaje označuje údaje, které nejsou přímo sbírány, měřeny, odhadovány, ale spíše získávány z inventarizační databáze třetích stran týkající se životního cyklu nebo jiného zdroje, který vyhovuje požadavkům na kvalitu údajů metody stanovení environmentální stopy produktu.

Última atualização: 2014-11-08
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Polonês

4.2.1. Zakorzenienie systemów produkcji w tradycji lokalnej, działania na rzecz podnoszenia wartości handlowej produktów rolnych, w szczególności poprzez promowanie chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych i bezpośrednią sprzedaż to tylko niektóre sposoby, na jakie wielofunkcyjność rolnictwa może się przyczyniać do rozwoju obszarów wiejskich.

Tcheco

4.2.1 Územní zakotvení systémů výroby, prostředky valorizace zemědělské produkce zejména rozvojem Označení chráněného původu (AOP) a Zeměpisného určení výroby (IGP), a dále přímý prodej jsou některé z aspektů multifunkčnosti zemědělství, které působí ve prospěch rozvoje venkova.

Última atualização: 2014-10-23
Frequência de uso: 6
Qualidade:

Referência: Anônimo

Polonês

a) Podejście przyjęte w 2000 r. po wprowadzeniu rozporządzenia w sprawie rozwoju obszarów wiejskich (WE) nr 1257/1999 jest zgodne ze strategią leśnictwa UE, która stanowi ogólny punkt odniesienia i określa zasady (zrównoważenie i wielofunkcyjność) dla działań w zakresie leśnictwa w UE.

Tcheco

a) Přístup zaváděný od roku 2000 po přijetí nařízení o rozvoji venkova (ES) č. 1257/1999 je v souladu se strategií EU v lesnictví, jež poskytuje celkový referenční rámec a zásady (udržitelnost a multifunkčnost) pro činnosti v oblasti lesnictví v EU.

Última atualização: 2014-10-23
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Polonês

2.4 EKES niepokoi się o wpływ proponowanych obniżek cen i kwot na poziom produkcji buraków cukrowych i cukru w Unii Europejskiej, na dochody licznych rodzinnych gospodarstw rolnych, na trwałość działalności przemysłowej i handlowej sektora cukru, na zatrudnienie w przemyśle cukrowniczym i w obszarach wiejskich oraz na wielofunkcyjność, zwłaszcza w regionach ubogich lub peryferyjnych, czy w nowych Państwach Członkowskich, gdzie konieczne są poważne inwestycje w restrukturyzację.

Tcheco

2.4 EHSV je znepokojen dopadem navrhovaného snížení cen a kvót v oblasti řepné a cukrovarnické produkce Evropské unie na příjmy početných rodinných zemědělských podniků, na udržitelnost průmyslových a obchodních činností v odvětví cukru, na zaměstnanost v cukrovarnickém průmyslu a na venkově a na multifunkčnost, zejména v méně příznivých či vzdálenějších regionech, jakož i v nových členských státech, kde jsou na restrukturalizaci potřebné značné investice.

Última atualização: 2014-10-23
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Polonês

1.22 podkreśla, że plan musi wspierać przekształcanie formacji leśnych tak, by zwiększyć ich wielofunkcyjność, promować różnorodność biologiczną oraz stworzyć charakterystyczny krajobraz, a przede wszystkim ochronić zasoby wodne i jakość powietrza. W każdym wypadku należy wprowadzić w życie, określone w Rio de Janeiro zasady zrównoważonej gospodarki leśnej jak również strategiczne wytyczne na rzecz dopasowania formacji leśnych oraz całej gospodarki leśnej do zmian klimatycznych;

Tcheco

1.22 zdůrazňuje, že akční plán musí podporovat přeměnu lesních formací za účelem zdůraznění jejich multifunkčnosti, chránit biodiverzitu, zachovávat ráz krajiny, chránit především vodní zdroje a zlepšit kvalitu ovzduší. Dále bude nutno uskutečnit zásady udržitelného hospodaření s lesy, schválené v Rio de Janeiru, společně se strategickými směry na adaptaci lesních formací a celého odvětví na klimatickou změnu;

Última atualização: 2008-03-04
Frequência de uso: 5
Qualidade:

Referência: Anônimo

Polonês

3.5 Szczególnie ważnym zagadnieniem jest, jak podczas negocjacji traktowane będą tematy, które nie dotyczą bezpośrednio handlu, takie jak wielofunkcyjność, ochrona zwierząt, jakość czy bezpieczeństwo żywności. Porozumienie w sprawie rolnictwa wymaga wzięcia pod uwagę tych niezwiązanych z handlem kwestii. Nie jest jednak jasne, w jaki sposób miałoby to nastąpić. Trudność polega na tym, jak uwzględnić nie tylko te ważne zagadnienia, ale także np. kwestie fitosanitarne i inne, nie utrudniając jednocześnie w protekcjonistyczny sposób konkurencji. Jeżeli WTO i zawarte w ramach tej organizacji porozumienia mają jednak uzyskać akceptację obywateli i poparcie społeczne, zagadnienia te trzeba uwzględniać w obecnych i przyszłych negocjacjach w sprawie wolnego handlu.

Tcheco

3.5 Obzvlášť důležitá otázka je, jak se při jednáních přistupuje k určitým tématům, které se netýkají přímo obchodu: multifunkčnost, ochrana zvířat, kvalita a bezpečnost potravin. Podle dohody o zemědělství musí být tyto neobchodní zájmy zohledněny. Jak k tomu má dojít, je nevyřešená otázka. Potíž je v tom, jak zapojit nejen tyto důležité otázky, ale i např. fytosanitární a jiné otázky, a přitom nebránit protekčním způsobem konkurenci. Pokud by však WTO a dohody uzavřené v jeho rámci byly občany akceptovány a obdržely společenskou legitimitu, musí být tyto otázky nyní i při budoucích jednáních o volném obchodu zohledněny.

Última atualização: 2008-03-04
Frequência de uso: 5
Qualidade:

Referência: Anônimo

Polonês

2.4 EKES niepokoi się o wpływ proponowanych obniżek cen i kwot na poziom produkcji buraków cukrowych i cukru w Unii Europejskiej, na dochody licznych rodzinnych gospodarstw rolnych, na trwałość działalności przemysłowej i handlowej sektora cukru, na zatrudnienie w przemyśle cukrowniczym i w obszarach wiejskich oraz na wielofunkcyjność, zwłaszcza w regionach ubogich lub peryferyjnych, czy w nowych Państwach Członkowskich, gdzie konieczne są poważne inwestycje w restrukturyzację. EKES wątpi, czy propozycje reformy przedstawione przez Komisję są w zgodzie z europejskim modelem rolniczym, wielofunkcyjnością i zasadą trwałości, jak to zostało ustalone jednogłośnie przez Radę Europejską w Luksemburgu w grudniu 1997 r. [5]. EKES pozostaje również na stanowisku, że propozycje reformy są sprzeczne ze Strategią Lizbońską, która, jako jeden ze swoich celów wyraźnie podaje tworzenie miejsc pracy.

Tcheco

2.4 EHSV je znepokojen dopadem navrhovaného snížení cen a kvót v oblasti řepné a cukrovarnické produkce Evropské unie na příjmy početných rodinných zemědělských podniků, na udržitelnost průmyslových a obchodních činností v odvětví cukru, na zaměstnanost v cukrovarnickém průmyslu a na venkově a na multifunkčnost, zejména v méně příznivých či vzdálenějších regionech, jakož i v nových členských státech, kde jsou na restrukturalizaci potřebné značné investice. Pochybuje, zda návrhy reformy předložené Komisí respektují evropský zemědělský model, multifunkčnost a princip udržitelnosti tak, jak to bylo jednomyslně stanoveno Evropskou radou v Lucemburku v prosinci 1997 [5]. Zároveň se domnívá, že jsou tyto návrhy reformy v rozporu s lisabonskou strategií, která mimo jiné výslovně usiluje o tvorbu pracovních příležitostí.

Última atualização: 2008-03-04
Frequência de uso: 5
Qualidade:

Referência: Anônimo

Polonês

1.16 nie uznaje za pożądane, by Komisja określała wytyczne planowania przestrzennego zakładające dużą gęstość i wielofunkcyjność zabudowy. Nie popiera także propozycji, by Komisja sporządzała definicje nieużytków poprzemysłowych i terenów niezagospodarowanych lub tworzyła inne szczegółowe wytyczne dotyczące planowania urbanistycznego. Komitet Regionów uważa, że planowanie przestrzenne należy do kompetencji władz krajowych, regionalnych i lokalnych, a każde państwo posiada własne cechy kulturalne i topograficzne, tradycje budowlane itp.

Tcheco

1.16 Výbor regionů nedoporučuje, aby Komise vypracovala základní směry plánování zástavby zaměřené na hustou osídlenost a multifunkčnost. Výbor regionů není také nakloněn návrhu, podle kterého by Komise určila nevyužité průmyslové objekty a neobdělávané pozemky a vypracovala by základní směry týkající se specifických otázek plánování měst. Výbor regionů se domnívá, že plánování zástavby je oblastí, která se týká spíše národních společenství, regionů a obcí, a ve které má každá země svá specifika z hlediska kulturních faktorů, krajiny i tradice výstavby atd.

Última atualização: 2008-03-04
Frequência de uso: 5
Qualidade:

Referência: Anônimo

Polonês

a) Podejście przyjęte w 2000 r. po wprowadzeniu rozporządzenia w sprawie rozwoju obszarów wiejskich (WE) nr 1257/1999 jest zgodne ze strategią leśnictwa UE, która stanowi ogólny punkt odniesienia i określa zasady (zrównoważenie i wielofunkcyjność) dla działań w zakresie leśnictwa w UE. Na przyszły okres programowania Komisja wprowadziła bardziej strategiczne podejście do rozwoju obszarów wiejskich i w strategicznych wytycznych określiła priorytety dla UE w zakresie trzech osi jej polityki (konkurencyjność, zrównoważone gospodarowanie gruntami oraz szeroko rozumiana gospodarka wiejska).

Tcheco

a) Přístup zaváděný od roku 2000 po přijetí nařízení o rozvoji venkova (ES) č. 1257/1999 je v souladu se strategií EU v lesnictví, jež poskytuje celkový referenční rámec a zásady (udržitelnost a multifunkčnost) pro činnosti v oblasti lesnictví v EU. Komise pro další programové období představila strategičtější přístup pro rozvoj venkova a ve svých strategických pokynech stanovila priority EU pro tři osy politiky (konkurenceschopnost, udržitelné obhospodařování půdy a rozsáhlejší hospodářství venkova).

Última atualização: 2008-03-04
Frequência de uso: 5
Qualidade:

Referência: Anônimo

Consiga uma tradução melhor através
4,401,923,520 de colaborações humanas

Usuários estão solicitando auxílio neste momento:Utilizamos cookies para aprimorar sua experiência. Se avançar no acesso a este site, você estará concordando com o uso dos nossos cookies. Saiba mais. OK