Você procurou por: pimetrozină (Romeno - Italiano)

Contribuições humanas

A partir de tradutores profissionais, empresas, páginas da web e repositórios de traduções disponíveis gratuitamente

Adicionar uma tradução

Romeno

Italiano

Informações

Romeno

întrucât, la 4 septembrie 1996, novartis crop protection ag a prezentat autorităţilor germane un dosar privind substanţa activă pimetrozină;

Italiano

considerando che il 4 settembre 1996 la novartis crop protection ag ha presentato alle autorità tedesche un fascicolo riguardante la sostanza attiva detta pimetrozina;

Última atualização: 2014-10-23
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Romeno

(10) În avizul său9 referitor la pimetrozină, comitetul a evaluat câteva efecte referitoare la apariţia unei ingestii zilnice acceptabile şi o doză acută de referinţă pentru consumatori.

Italiano

(10) nel suo parere sulla pimetrozina(9), il comitato ha valutato taluni effetti in rapporto alla fissazione di una dose giornaliera ammissibile e di una dose di riferimento acuta per i consumatori.

Última atualização: 2014-10-23
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Romeno

(4) la data de 4 septembrie 1996, germania a primit şi o cerere de la novartis, referitoare la pimetrozină (cga 215944).

Italiano

(4) il 4 settembre 1996 la germania ha inoltre ricevuto una domanda della novartis riguardante la pimetrozina (cga 215944).

Última atualização: 2014-10-23
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Romeno

pimetrozin

Italiano

pimetrozina

Última atualização: 2014-11-14
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: IATE

Romeno

rectificare la regulamentul (ue) nr. 524/2011 al comisiei din 26 mai 2011 de modificare a anexelor ii și iii la regulamentul (ce) nr. 396/2005 al parlamentului european și al consiliului în ceea ce privește conținuturile maxime de reziduuri pentru bifenil, deltametrin, etofumesat, izopirazam, propiconazol, pimetrozin, pirimetanil și tebuconazol din sau de pe anumite produse

Italiano

rettifica del regolamento (ue) n. 524/2011 della commissione, del 26 maggio 2011, che modifica gli allegati ii e iii del regolamento (ce) n. 396/2005 del parlamento europeo e del consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di bifenile, deltametrina, etofumesato, isopyrazam, propiconazolo, pimetrozina, pirimetanil e tebuconazolo in o su determinati prodotti

Última atualização: 2014-11-10
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: IATE

Romeno

la pagina 53, în anexă, la punctul 2 litera (b) subpunctul (i), de modificare a anexei iii partea b la regulamentul (ce) nr. 396/2005, în coloana a șasea, referitoare la pimetrozin:

Italiano

a pagina 53, nell’allegato, punto 2, lettera b.i), che modifica l’allegato iii, parte b, del regolamento (ce) n. 396/2005, nella sesta colonna, relativamente alla pimetrozina:

Última atualização: 2014-11-10
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: IATE

Romeno

la pagina 15 din anexă, punctul 1, de modificare a anexei ii la regulamentul (ce) nr. 396/2005, în coloana a șasea, referitoare la pimetrozin:

Italiano

a pagina 15, al punto 1 dell’allegato, che modifica l’allegato ii del regolamento (ce) n. 396/2005, nella sesta colonna, relativamente alla pimetrozina:

Última atualização: 2014-11-10
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: IATE

Romeno

(2) şi (4) din directivă. statele membre raportoare desemnate au prezentat comisiei proiectele rapoartelor de evaluare referitoare la substanţe după cum urmează: 17 decembrie 1998 (s-metil-acibenzolar), 11 februarie 1998 (cicloanilidă), 30 iulie 1999 (fosfat feric), 28 mai 1998 (pimetrozină) şi respectiv 8 iulie 1999 (etil-piraflufen).

Italiano

gli stati membri relatori designati hanno presentato alla commissione progetti di relazione di valutazione il 17 dicembre 1998 (acibenzolar-s-metile), l'11 febbraio 1998 (ciclanilide), il 30 luglio 1999 (fosfato ferrico), il 28 maggio 1998 (pimetrozina) e l'8 luglio 1999 (piraflufen-etile), rispettivamente.

Última atualização: 2014-10-23
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: IATE

Romeno

verificările au fost definitivate la data de 29 iunie 2001 sub formă de rapoarte individuale de analiză ale comisiei pentru s-metil-acibenzolar, cicloanilidă, fosfat feric, pimetrozină şi etil-piraflufen .

Italiano

i riesami sono stati conclusi il 29 giugno 2001 sotto forma di singole relazioni di riesame della commissione per l'acibenzolar-s-metile, il ciclanilide, il fosfato ferrico, la pimetrozina e il piraflufen-etile.

Última atualização: 2014-10-23
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: IATE

Romeno

întrucât, la 29 mai 1997, comitetul permanent pentru sănătatea plantelor a fost sesizat în legătură cu dosarele privind flazasulfuronul, virusul poliedrozei nucleare a spodopterei exigua şi pimetrozina;

Italiano

considerando che i fascicoli riguardanti il flazasulfuron, il virus della poliedrosi nucleare di spodoptera exigua e la pimetrozina sono stati sottoposti all'esame del comitato fitosanitario permanente il 29 maggio 1997;

Última atualização: 2014-10-23
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: IATE

Romeno

statele membre pun la dispoziţia tuturor celor interesaţi sau, la cerere, pentru consultare, rapoartele de analiză pentru substanţele s-metil-acibenzolar, fosfat feric, pimetrozină şi etil-piraflufen (cu excepţia informaţiilor confidenţiale în sensul art. 14 din directivă).

Italiano

gli stati membri tengono i rapporti di riesame di acibenzolar-s-metile, ciclanilide, fosfato ferrico, pimetrozina e piraflufen-etile (ad eccezione delle informazioni riservate ai sensi dell'articolo 14 della direttiva) a disposizione degli eventuali interessati, per consultazione, o li mettono a loro disposizione su richiesta specifica.

Última atualização: 2014-10-23
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: IATE

Romeno

(13) după includere, este necesară o perioadă acceptabilă de timp pentru a permite statelor membre punerea în aplicare a dispoziţiilor directivei privind produsele fitofarmaceutice ce conţin s-metil-acibenzolar, cicloanilidă, fosfat feric, pimetrozină şi etil- piraflufen, în special pentru verificarea, în această perioadă, a autorizaţiilor provizorii existente sau pentru acordarea, înainte de sfârşitul acestei perioade, a noilor autorizaţii conform dispoziţiilor directivei.

Italiano

(13) una volta effettuata l'iscrizione, gli stati membri dovranno disporre di un congruo periodo di tempo per applicare le disposizioni della direttiva ai prodotti fitosanitari contenenti acibenzolar-s-metile, ciclanilide, fosfato ferrico, pimetrozina e piraflufen-etile e, in particolare, per riesaminare in tale periodo le autorizzazioni temporanee in corso di validità o per concedere, entro la scadenza di detto periodo, nuove autorizzazioni conformi al disposto della direttiva.

Última atualização: 2014-10-23
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: IATE

Romeno

întrucât statele membre şi comisia au convenit ca franţa să examineze detaliat dosarul privind cga 245 704, spania să examineze dosarul privind flazasulfuronul, olanda să examineze dosarul privind virusul poliedrozei nucleare a spodopterei exigua, germania să examineze dosarele privind imazosulfuronul şi pimetrozina şi irlanda să examineze dosarul privind sulfosulfuronul;

Italiano

considerando che è stato concordato tra gli stati membri e la commissione che la francia proseguirà l'esame dettagliato del fascicolo riguardante il cga 245 704, che la spagna proseguirà l'esame dettagliato del fascicolo riguardante il flazasulfuron, che i paesi bassi proseguiranno l'esame dettagliato del fascicolo riguardante il virus della poliedrosi nucleare di spodoptera exigua, che la germania proseguirà l'esame dettagliato dei fascicoli riguardanti l'imazosulfuron e la pimetrozina e che l'irlanda proseguirà l'esame dettagliato del fascicolo riguardante il sulfosulfuron;

Última atualização: 2014-10-23
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: IATE

Romeno

totuşi, pentru produsele fitofarmaceutice ce conţin s-metil-acibenzolar, cicloanilidă, fosfat feric, pimetrozină şi împreună cu o altă substanţă activă care este în anexa i la directiva 91/414/cee, perioada de timp menţionată în alin.(1) se prelungeşte, astfel încât să se prevadă o perioadă mai îndelungată pentru punerea în aplicare a dispoziţiilor prevăzute în directiva de modificare a anexei i la directiva 91/414/cee, pentru includerea substanţei în anexă.

Italiano

tuttavia, per quanto riguarda i prodotti fitosanitari contenenti acibenzolar-s-metile, ciclanilide, fosfato ferrico, pimetrozina e piraflufen-etile insieme con un'altra sostanza attiva che figura nell'allegato i della direttiva 91/414/cee, il termine di cui al paragrafo 1 è prorogato nella misura in cui le disposizioni della direttiva riguardanti l'iscrizione della sostanza nell'allegato i della direttiva 91/414/cee prevedono un periodo di attuazione più lungo.

Última atualização: 2014-10-23
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: IATE

Romeno

de modificare a anexei i la directiva consiliului 91/414/cee referitoare la introducerea pe piaţă a produselor fitofarmaceutice prin includerea substanţelor active s-metil-acibenzolar, cicloanilidă, fosfat feric, pimetrozină şi etil-piraflufen

Italiano

che modifica l'allegato i della direttiva 91/414/cee del consiglio relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari con l'iscrizione delle sostanze attive acibenzolar-s-metile, ciclanilide, fosfato ferrico, pimetrozina e piraflufen-etile

Última atualização: 2014-10-23
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: IATE

Romeno

totuşi, referitor la evaluarea şi luarea deciziilor conform principiilor uniforme prevăzute în anexa vi la directiva 91/414/cee, pe baza unui dosar ce satisface condiţiile din anexa iii la aceasta, perioada de timp prevăzută în primul paragraf se prelungeşte pentru autorizaţiile provizorii existente pentru produsele fitofarmaceutice ce conţin s-metil-acibenzolar, cicloanilidă, fosfat feric, pimetrozină şi etil-piraflufen, până la 31 martie 2003.

Italiano

tuttavia, per quanto attiene al processo di esame e di decisione in applicazione dei principi uniformi di cui all'allegato vi della direttiva 91/414/cee, sulla base di un fascicolo che risponde ai requisiti previsti nell'allegato iii della suddetta direttiva, il termine di cui al paragrafo 1 è prorogato, per le autorizzazioni temporanee in corso di validità per prodotti fitosanitari contenenti acibenzolar-s-metile, ciclanilide, fosfato ferrico, pimetrozina e piraflufen-etile, al 31 marzo 2003.

Última atualização: 2014-10-23
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: IATE

Romeno

(3) directiva 2007/73/ce a comisiei din 13 decembrie 2007 de modificare a anumitor anexe la directivele 86/362/cee și 90/642/cee ale consiliului privind stabilirea limitelor maxime de reziduuri de acetamiprid, atrazin, deltametrin, imazalil, indoxacarb, pendimetalin, pimetrozină, piraclostrobin, tiacloprid și trifloxistrobin [3] trebuie încorporată în acord.

Italiano

(3) occorre integrare nell'accordo la direttiva 2007/73/ce della commissione, del 13 dicembre 2007, che modifica alcuni allegati delle direttive 86/362/cee e 90/642/cee del consiglio riguardo alle quantità massime di residui delle sostanze acetamiprid, atrazina, deltametrina, imazalil, indoxacarb, pendimetalin, pimetrozina, piraclostrobin, tiacloprid e triflossistrobina [3].

Última atualização: 2010-09-04
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: IATE

Consiga uma tradução melhor através
4,401,923,520 de colaborações humanas

Usuários estão solicitando auxílio neste momento:Utilizamos cookies para aprimorar sua experiência. Se avançar no acesso a este site, você estará concordando com o uso dos nossos cookies. Saiba mais. OK