Pergunte ao Google

Você procurou por: elektrolytkondensatorer (Sueco - Finlandês)

Contribuições humanas

A partir de tradutores profissionais, empresas, páginas da web e repositórios de traduções disponíveis gratuitamente

Adicionar uma tradução

Sueco

Finlandês

Informações

Sueco

Sökanden är ensam distributör och importör av elektrolytkondensatorer tillverkade av NCC inom Europeiska gemenskapen.

Finlandês

Lisäksi näistä selvityksistä ilmenee, että antibioottien kokonaiskulutus karjankasvatuksessa on laskenut kiellon jälkeen.

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Sueco

Fasta kondensatorer, elektriska, tantalkondensatorer, elektrolytkondensatorer med aluminium (utom faskompensatorer)

Finlandês

Kiinteät sähkökondensaattorit, tantaali- tai alumiinielektrolyyttikondensaattorit (paitsi vaihesiirtokondensaattorit)

Última atualização: 2014-11-12
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Sueco

NCC tillverkar vissa större elektrolytkondensatorer med aluminium (nedan kallade elektrolytkondensatorer).

Finlandês

Näiden tutkimusten tulokset on tiivistetty tietyissä edellä mainituissa kansalfisten elinten selvityksissä (Ruotsin selvitys, Alankomaiden selvitys (5.3.2 kohta) ja House of Lordsin selvitys (3.27-3.29 kohta)).

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Sueco

Antidumpningsförfarandet avseende import av vissa [elektrolytkondensatorer] med ursprung i Japan avslutas härmed.

Finlandês

analyysiin on sisällytettävä myös muita kuin taloudellisia perusteita.

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Sueco

Kommissionen meddelade följaktligen den 3 december 1997 att en översyn skulle inledas av de antidumpningsåtgärder som tillämpades på import av vissa elektrolytkondensatorer med ursprung i Japan.

Finlandês

Tätä johtopäätöstä tukee sen mielestä talous- ja sosiaalikomitean lausunto (lausunnon 4.2 kohta), jossa tämä komitea on todennut, että "antibioottien järkevää käyttöä edistetään parhaiten välttämällä antibioottien käsikauppamyyntiä".

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Aviso: contém formatação HTML invisível

Sueco

Antidumpningstullarna på importen av vissa elektrolytkondensatorer med ursprung i Japan betalades medan översynen i enlighet med artikel 11.2 i grundförordningen pågick.

Finlandês

asetuksen antamisajankohtana sinkkibasitrasünista oü käytettävissä erittäin vähän tieteellisiä tietoja.

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Sueco

Ett annat förfarande rörande vissa elektrolytkondensatorer inleddes den 27 november 1997 med tillämpning av artikel 5 i grundförordningen, nämligen elektrolytkondensatorer med ursprung i Förenta staterna och Thailand.

Finlandês

Toiseksi Alpharma katsoo, että yhteisön toimiefimet olisivat voineet ja niiden olisi pitänyt pikemminkin asteittain korvata sinkkibasitrasiini rehujen lisäaineena kuin kieltää sen käyttö välittömästi.

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Sueco

Under hela denna period insisterade sökanden på att översynen och därmed även antidumpningsförfarandet skulle avslutas med retroaktiv verkan från den 4 december 1997, vilket är datumet då antidumpningstullarna som infördes år 1992 på importen av vissa elektrolytkondensatorer med ursprung i Japan upphörde att gälla.

Finlandês

Toisin kuin Alpharma väittää, oikeutta tulla kuulluksi, jota on noudatettava tiettyä henkilöä koskevassa hallinnollisessa menettelyssä, vaikka menettelystä ei olisi annettu mitään säännöksiä tai määräyksiä, ei voida laajentaa koskemaan lainsäädäntömenettelyä, joka johtaa yleisesti sovellettavan säädöksen antamiseen, kuten esillä olevassa tapauksessa. Se, että riidanalainen asetus koskee suoraan ja erikseen Alpharmaa — muun muassa maataloustuottajista poiketen — ei muuta tätä johtopäätöstä.

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Sueco

Kommissionen införde en preliminär antidumpningstull på importen av dessa elektrolytkondensatorer med ursprung i Förenta staterna och Thailand genom kommissionens förordning (EG) nr 1845/98 av

Finlandês

Yhteisön toimielimet ovat tässä yhteydessä voineet perustellusti ottaa huomioon sen, että antibioottien käyttö ei ole täysin välttämätöntä karjankasvatuksessa ja että on olemassa vaihtoehtoisia kasvatusmenetelmiä, vaikka niistä voi aiheutua enemmän kustannuksia kasvattajille ja lopulta kuluttajille.

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Sueco

N. Ltd.,ett bolag etablerat i Europeiska unionen,är ett helägtdotterbolag till ett japanskt bolag som exporterar stora elektrolytkondensatorer av aluminium (LAEC).

Finlandês

Euroopan unionissa sijaitseva N. Ltd on eräänsuuria alumiinisia elektrolyyttikondensaattoreita (LAEC) maasta vievän japanilaisenyhtiön tytäryhtiö,joka on kokonaan emoyhtiönsä omistuksessa.

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Sueco

Rådet har den 13 juni 1994 även antagit förordning (EG) nr 1384/94 om införande av en slutgiltig antidumpningstull på import av elektrolytkondensatorer med ursprung i Republiken Korea och Taiwan.

Finlandês

Myös on todettu, että kyseisenä ajanjaksona tehtiin uusia tieteellisiä kokeita ja havaintoja mikrobüääkeresistenssin siirtymisestä.

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Sueco

Efter offentliggörandet den 3 juni 1997 av ett tillkännagivande om att giltighetstiden snart skulle komma att löpa ut för antidumpningsåtgärderna beträffande import av vissa elektrolytkondensatorer med ursprung i Japan (EGT C 168, s. 4) ingav Federation for Appropriate Remedial Anti-Dumping en begäran

Finlandês

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin huomauttaa, ettei Alpharma ole näyttänyt, olisiko tällaisilla toimenpiteillä voitu saavuttaa riidanalaisen asetuksen antamisella tavoiteltu päämäärä, ja jos, niin millä tavalla.

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Sueco

KOM(99) 668 slutlig Förslag till rådets förordning om avslutande av antidumpningsförfarandena beträffande import av vissa större elektrolytkondensatorer med aluminium med ursprung i Japan, Republiken Korea och Taiwan (framlagt av kommissionen) 13.12.1999-33 s. CB-CO-99-671-SV-C

Finlandês

Ehdotus neuvoston päätökseksi Slovakian tasavallan liittymistä valmistelevan kumppanuuden periaatteista, enisisijaisista tavoitteista, välitavoitteista ja edellytyksistä (komission esittämä) 13.10.1999- 13 s. CB-CO-99-507-FI-C

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Sueco

KOM(99) 37 slutlig Förslag till rådets förordning (EG) om införande av en slutgiltig antidumpningstull pa import av vissa al um i ni um elektrolytkondensatorer med ursprung i Förenta staterna och Thailand (framlagt av kommissionen)

Finlandês

KOM(99) 36 lopull. Ehdotus neuvoston asetukseksi (EY) toimenpiteistä ympäristöulottuvuuden sisällyttämiseksi täysimääräisesti kehitysmaiden kehitysprosessiin (komission esittämä)

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Sueco

I förordning (EG) nr 173/2000 av den 24 januari 2000 om avslutande av antidumpningsförfarandena beträffande import av vissa elektrolytkondensatorer med ursprung i Japan, Republiken Korea och Taiwan (EGT L 22, s.

Finlandês

3) Komissio, Ruotsin kuningaskunta, Suomen tasavalta ja Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistynyt kuningaskunta vastaavat sekä pääasiassa että välitoimimenettelyssä aiheutuneista omista oikeudenkäyntikuluistaan.

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Sueco

KOM(99 > 663 slutlig Förslag till rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 517/94 om gemensamma bestämmelser för import av textilprodukter från vissa tredje länder som inte omfattas av bilaterala avtal, protokoll eller andra överenskommelser eller av andra särskilda gemenskapsbestämmelser for import (framlagt av kommissionen) 15.12.1999 -7 s. CB-CO-99-662-SV-C KOM(99) 668 slutlig Förslag Ull rådets förordning om avslutande av antidumpningsförfarandena beträffande import av vissa större elektrolytkondensatorer med aluminium med ursprung i Japan, Republiken Korea och Taiwan (framlagt av kommissionen) 13.12.1999-33 s. CB-CO-99-671-SV-C

Finlandês

Ehdotus neuvoston asetus tiettyihin teollisuus-ja maataloustuotteisiin sovellettavien yhteisen tullitariffin autonomisten tullien väliaikaisesta suspendoimisesta annetun asetuksen (EY) N:o 1255/96 muuttamisesta (komission esittämä) tiettyjen terästuotteiden viennille Ukrainasta Euroopan yhteisöön koskevan Euroopan yhteisön ja Ukrainan välisen sopimuksen tekemisestä kirjeenvaihtona

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Aviso: contém formatação HTML invisível

Sueco

Den 21 maj 1999 skickade kommissionen en handling med information i den mening som avses i artikel 20 i grundförordningen till sökanden, en handling i vilken de viktigaste omständigheterna och de överväganden som ligger till grund för kommissionens förslag att avsluta översynen av de antidumpningsåtgärder som tillämpades på vissa elektrolytkondensatorer med ursprung i Japan anges, detta som en följd av att inga slutgiltiga tullar infördes på vissa elektrolytkondensatorer med ursprung i Förenta staterna och Thailand.

Finlandês

Alpharma väittää suuntaviivoja koskevan ehdotuksen neljänteen periaatteeseen sekä ennalta varautumisen periaatteesta annetun tiedonannon 6.3.4 kohtaan vedoten, että sen tietojen mukaan sinkkibasitrasiinin kiellosta ei ole tehty minkäänlaista kustannus-hyötyanalyysia. Se huomauttaa, että näiden asiakirjojen mukaan tällainen analyysi sisältää vertailun suunnitellun toimenpiteen todennäköisimpien myönteisten ja kielteisten vaikutusten sekä sen toteuttamatta jättämisen vaikutusten välillä yhteisölle aiheutuvien sekä lyhyen että pitkän aikavälin kokonaiskustannusten kannalta, ja tähän

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Sueco

Ogiltigförklaring av artikel 3 andra stycket i rådets förordning (EG) nr 173/2000 om avslutande av antidumpningsförfarandena beträffande import av vissa större elektrolytkondensatorer med aluminium med ursprung i Japan, Republiken Korea och Taiwan

Finlandês

9.3.2000 tehdyn komission päätöksen K(2000)608 kumoaminen; kyseisellä päätöksellä peruutetaan colbenzoreksi -nimistä ainetta sisältävien ihmisille tarkoitettujen lääkkeiden markkinoille saattamista koskeva lupa merkit este Tuotteen

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Sueco

1, nedan kallad den ifrågasatta förordningen) beslutade rådet att det skulle vara diskriminerande att vidta någon form av antidumpningsåtgärder beträffande import av vissa elektrolytkondensatorer med ursprung i Japan, Republiken Korea och Taiwan, eftersom Amerikas förenta stater och Konungariket Thailand inte omfattades av några åtgärder.

Finlandês

Henkilöstö — Ulkomaankorvaus — Henkilöstösääntöjen liitteen VII 4 artiklan 1 kohdan a alakohta — Kansainväliselle järjestölle tehdyt palvelut (neljäs jaosto)

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Sueco

KOM(99) 668 slutlig Förslag till rådets Forordning om avslutande av antidumpningsförfarandena beträffande import av vissa större elektrolytkondensatorer med aluminium med ursprung Ì Japan, Republiken Korea och Taiwan (framlagt av kommissionen)

Finlandês

KOM(99) 668 lopull.

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Consiga uma tradução melhor através
4,401,923,520 de colaborações humanas

Usuários estão solicitando auxílio neste momento:Utilizamos cookies para aprimorar sua experiência. Se avançar no acesso a este site, você estará concordando com o uso dos nossos cookies. Saiba mais. OK