Pergunte ao Google

Você procurou por: riskkontrollåtgärd (Sueco - Inglês)

Contribuições humanas

A partir de tradutores profissionais, empresas, páginas da web e repositórios de traduções disponíveis gratuitamente

Adicionar uma tradução

Sueco

Inglês

Informações

Sueco

Anbud där räntan ligger över den högsta anbudsränta som tillkännagivits av ECB godkänns inte. Initial säkerhetsmarginal (initial margin): en riskkontrollåtgärd som kan tillämpas av Eurosystemet vid penningpolitiska reverserade transaktioner.

Inglês

Euro area: the area encompassing the EU Member States which have adopted the euro as their single currency in accordance with the Treaty and in which a single monetary policy is conducted under the responsibility of the Governing Council of the ECB.

Última atualização: 2014-11-21
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Sueco

Ett värdepappersföretag som bedriver algoritmisk handel ska ha inrättat effektiva system och riskkontrollåtgärder för att säkerställa att dess handelssystem är motståndskraftiga och har tillräcklig kapacitet, att de omfattas av lämpliga handelströsklar och handelsgränser och att de förhindrar att felaktiga order skickas eller att systemet på annat sätt fungerar så att det kan skapa eller bidra till en oordnad marknad.

Inglês

An investment firm that engages in algorithmic trading shall have in place effective systems and risk controls to ensure that its trading systems are resilient and have sufficient capacity, are subject to appropriate trading thresholds and limits and prevent the sending of erroneous orders or the system otherwise functioning in a way that may create or contribute to a disorderly market.

Última atualização: 2017-04-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Sueco

Ett sådant företag ska också ha inrättat effektiva system och riskkontrollåtgärder för att säkerställa att handelssystemen inte kan användas för något ändamål som strider mot förordning (EU) nr [MAR] eller mot reglerna för en handelsplats till vilken det är anslutet.

Inglês

Such a firm shall also have in place effective systems and risk controls to ensure the trading systems cannot be used for any purpose that is contrary to Regulation (EU) No [MAR] or to the rules of a trading venue to which it is connected.

Última atualização: 2017-04-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Sueco

driftsförfaranden, som beskriver hur den behöriga myndigheten kommer att inspektera och genomdriva operatörens skyldigheter enligt denna förordning, inklusive hur den kommer att hantera, bedöma och godta rapporter om större faror, hantera brunnsnotifieringar, och hur intervallerna mellan inspektion av riskkontrollåtgärder för större faror (inklusive de för miljön) för en given anläggning, eller verksamhet, ska fastställas,

Inglês

operating procedures that describe how the competent authority will inspect and enforce against the duties of operators under this regulation, including how it will handle, assess and accept major hazard reports, handle well notifications and how the intervals between inspection of major hazard risk control measures (including to the environment) for a given installation or activity are to be determined;

Última atualização: 2017-04-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Sueco

en beskrivning av riskkontrollåtgärder som har införts till följd av riskbedömningen.

Inglês

a description of any risk control measures introduced as a result of the risk assessment.

Última atualização: 2017-04-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Sueco

en beskrivning av risker för större faror i samband med nedmonteringen av anläggningen, den totalt exponerade befolkningen, och riskkontrollåtgärder,

Inglês

a description of major hazard risks associated with the dismantlement of the installation, the total exposed population, and the risk control measures;

Última atualização: 2017-04-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Sueco

en allmän beskrivning av säkerhetshanteringssystemet genom vilket de avsedda riskkontrollåtgärderna för större faror ska upprätthållas på ett effektivt sätt, inbegripet det system för oberoende kontroll som ska väljas.

Inglês

a general description of the safety management system by which the intended major hazard risk control measures will be maintained in good effect, including the scheme of independent verification to be selected.

Última atualização: 2017-04-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Sueco

Ett värdepappersföretag som bedriver algoritmisk handel ska minst årligen överlämna till den behöriga myndigheten i sin hemmedlemsstat en beskrivning av egenskaperna hos sina strategier för algoritmisk handel, närmare uppgifter om de handelsparametrar eller handelsgränser som gäller för systemet, de centrala överensstämmelse- och riskkontrollåtgärder som det har inrättat för att säkerställa att villkoren i punkt 1 är uppfyllda samt närmare uppgifter om testningen av sina system.

Inglês

An investment firm that engages in algorithmic trading shall at least annually provide to its home Competent Authority a description of the nature of its algorithmic trading strategies, details of the trading parameters or limits to which the system is subject, the key compliance and risk controls that it has in place to ensure the conditions in paragraph 1 are satisfied and details of the testing of its systems.

Última atualização: 2017-04-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Sueco

I undantagsfall får en nationell centralbank, efter ECB-rådets godkännande, godta kreditfordringar a) med tillämpning av kriterier för godtagande och riskkontrollåtgärder som fastställts av en annan nationell centralbank enligt punkterna 1 och 2, eller b) regleras av lagstiftningen i en annan medlemsstat än den där den nationella centralbanken som godtar kreditfordringarna har sitt säte.

Inglês

In exceptional circumstances NCBs may, subject to the Governing Council’s prior approval, accept credit claims: (a) in application of the eligibility criteria and risk control measures established by another NCB pursuant to paragraphs 1 and 2; or (b) governed by the law of any Member State other than the Member State in which the accepting NCB is established.

Última atualização: 2014-11-21
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Sueco

Kriterierna för de kreditfordringar som godtas samt riskkontrollåtgärderna ska inkludera kriteriet att kreditfordringarna måste regleras av lagstiftningen i den medlemsstat där den nationella centralbanken som fastställer kriterierna har sitt säte.

Inglês

Such eligibility criteria and risk control measures shall include the criterion that the credit claims are governed by the laws of the Member State of the NCB establishing the eligibility criteria and risk control measures.

Última atualização: 2014-11-21
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Sueco

Kriterierna för de kreditfordringar som godtas samt riskkontrollåtgärderna ska i förväg godkännas av ECB-rådet.

Inglês

The eligibility criteria and risk control measures shall be subject to the Governing Council’s prior approval.

Última atualização: 2014-11-21
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Sueco

De nationella centralbanker som beslutar att godta kreditfordringar enligt punkt 1 ska ta fram kriterier för vilka kreditfordringar som godtas samt riskkontrollåtgärder för detta ändamål genom att ange avstegen från kraven i bilaga 1 till riktlinje ECB/2011/14.

Inglês

NCBs that decide to accept credit claims in accordance with paragraph 1 shall establish eligibility criteria and risk control measures for this purpose by specifying deviations from the requirements of Annex I to Guideline ECB/2011/14.

Última atualização: 2014-11-21
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Sueco

De värderingsavdrag som ska tillämpas på omsättbara tillgångar enligt Eurosystemets riskkontrollåtgärder i tabell 7 i avsnitt 6.4.2 i bilaga I till riktlinje ECB/2011/14 ska ersättas med de avdrag som anges i bilaga I till detta beslut.

Inglês

The levels of valuation haircuts applied to marketable assets, as specified in the Eurosystem risk control measures in Table 7 of Section 6.4.2 of Annex I to Guideline ECB/2011/14, shall be substituted by the haircuts set out in Annex I to this Decision.

Última atualização: 2014-11-21
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Sueco

De värderingsavdrag som ska tillämpas på icke omsättbara tillgångar enligt Eurosystemets riskkontrollåtgärder i tabell 9 i avsnitt 6.4.3 i bilaga I till riktlinje ECB/2011/14 ska ersättas med de avdrag som anges i bilaga II till detta beslut.

Inglês

The levels of valuation haircuts applied to non-marketable assets, as specified in the Eurosystem risk control measures in Table 9 of Section 6.4.3 of Annex I to Guideline ECB/2011/14, shall be substituted by the haircuts set out in Annex II to this Decision.

Última atualização: 2014-11-21
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Sueco

De likviditetskategorier för omsättbara tillgångar som anges i Eurosystemets riskkontrollåtgärder för omsättbara tillgångar i tabell 6 i avsnitt 6.4.2 i bilaga I till riktlinje ECB/2011/14 ska betecknas som avdragskategorier i hela det avsnittet, utan några förändringar i fråga om hur de godtagbara tillgångarna tilldelas till respektive kategori.

Inglês

The liquidity categories for marketable assets, as specified in the Eurosystem risk control measures for marketable assets in Table 6 of Section 6.4.2 of Annex I to Guideline ECB/2011/14, shall be referred to as haircut categories throughout that Section, without changes in the assignment of eligible assets to the respective categories.

Última atualização: 2014-11-21
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Sueco

Följande punkter ska läsas tillsammans med Eurosystemets gemensamma godtagandekriterier för omsättbara tillgångar som anges i avsnitt 6.2.1.1 i bilaga I till riktlinje ECB/2011/14 och de riskkontrollåtgärder för omsättbara tillgångar som anges i avsnitt 6.4.2 i bilaga I till riktlinje ECB/2011/14.

Inglês

The following paragraphs shall be read in conjunction with the Eurosystem common eligibility requirements for marketable assets mentioned in Section 6.2.1.1(1) of Annex I to Guideline ECB/2011/14 and the risk control measures for marketable assets mentioned in Section 6.4.2 of Annex I to Guideline ECB/2011/14.

Última atualização: 2014-11-21
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Sueco

med tillämpning av kriterier för godtagande och riskkontrollåtgärder som fastställts av en annan nationell centralbank enligt artikel 4.1 och 4.2 i riktlinje ECB/2013/4,

Inglês

in application of the eligibility criteria and risk control measures established by another NCB pursuant to Article 4(1) and (2) of Guideline ECB/2013/4;

Última atualização: 2014-11-21
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Sueco

Denna exceptionella åtgärd kommer endast att tillämpas fram till den tidpunkt då ECB-rådet anser att den normala tillämpningen av Eurosystemets kriterier för godtagande och riskkontrollåtgärder avseende penningpolitiska transaktioner åter kan tillämpas.

Inglês

This exceptional measure will apply temporarily until the Governing Council considers that the normal application of the Eurosystem’s eligibility criteria and risk control framework for monetary policy operations can be reintroduced,

Última atualização: 2014-11-21
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Sueco

Denna exceptionella åtgärd kommer endast att tillämpas fram till den tidpunkt då ECB-rådet anser att den normala tillämpning av Eurosystemets kriterier för godtagande och riskkontrollåtgärder avseende penningpolitiska transaktioner åter kan tillämpas.

Inglês

This exceptional measure will apply temporarily until the Governing Council considers that the normal application of the Eurosystem’s eligibility criteria and risk control framework for monetary policy operations can be reintroduced,

Última atualização: 2014-11-21
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Sueco

När marknadsvärdet av den godkända säkerheten justeras för att beakta de tillämpliga riskkontrollåtgärderna, skall beloppet för säkerheten justeras i enlighet med detta så att det alltid täcker det fulla nominella värdet av förhandstilldelade eurosedlar och euromynt som inte har debiterats de godkända motparternas konton hos den framtida nationella centralbanken i Eurosystemet som tillhandahöll de förhandstilldelade eurosedlarna och euromynten.

Inglês

Where the market value of the eligible collateral is adjusted to take into account the applied risk control measures, the amount of collateral should be adjusted accordingly so that it always covers the full face value of frontloaded euro banknotes and coins which has not been debited on eligible counterparties’ accounts with the future Eurosystem NCB that provided the frontloading euro banknotes and coins.

Última atualização: 2014-11-21
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Consiga uma tradução melhor através
4,401,923,520 de colaborações humanas

Usuários estão solicitando auxílio neste momento:Utilizamos cookies para aprimorar sua experiência. Se avançar no acesso a este site, você estará concordando com o uso dos nossos cookies. Saiba mais. OK