Você procurou por: nasud ipan (Tagalo - Inglês)

Contribuições humanas

A partir de tradutores profissionais, empresas, páginas da web e repositórios de traduções disponíveis gratuitamente

Adicionar uma tradução

Tagalo

Inglês

Informações

Tagalo

ala kang ipan 😆

Inglês

ala kang ipan 😆

Última atualização: 2021-03-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Tagalo

ipan mo nga riknan brad

Inglês

Última atualização: 2020-07-28
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Tagalo

wala ka kase kanung ipan

Inglês

wala ka kase kanung ipan

Última atualização: 2021-05-17
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Tagalo

no apay a naaddaan iti dua a paniempo ti kailokuan. awan ti makuna a paniempo idi ta inaldaw nga agtudo, inaldaw met nga aginit. maysa a paraiso ti amianan. iturayan ni apo lung-aw ken addaan iti dua nga annak, da apo kalgaw ken apo burarog. ay-ayatenna unay dagiti annakna, ket isudanto ti sumukat nga agturay inton mauma. napanunot ni apo lung-aw a tapno saan a tumanor nga awan ti ammoda dagiti annakna, nasken nga isaganana ti akem tunggal maysa. narigaten a masuruanna dagiti tao ngem saan dagiti annakna. saan ngamin a nakibibiang dagiti annakna, ket daydiay laeng nagpaspasiar, nagpininnalastog ken nagay-ayam ti ammoda. pinaayaban ni apo lung-aw dagiti baliodong nga annakna ken ni pitopit tapno mabadangan daytoy a mangituray iti bantay kilang ta adu kanon ti panawen a panangiwanwanna kadagiti tao. ngem saan nga agkinnaawatan dagiti annak iti pagturayan, no makannigid wenno makannawan. nasken ngarud suboken ni apo lung-aw dagiti dua. inturongna dagiti dua iti leleggakan ta sadiay a nakapakleb dagiti tallo a sinublan ni higante nga aran. dayta ti bagkaten tunggal maysa nga ipan iti tengnga ti kailokuan. gapu ta di nairuam iti rigat ni apo kalgaw, pinatudonna ni palayupoy a mangbagkat. ngem saan a makuti ti naud-udi ti sinublan.nakiinnuman ni apo kalgaw ken ni bagiw a mabaybayadan ket linaklaka laeng daytoy nga impullasit ti sinublan. dayta ti impakita ni kalgaw iti amana. ngem kuna ti ama a nalaing a mangusar iti gayyem toy anakna ket insaldana ti masakbayan. dayta ti gapuna no apay nga ay-ayamen ti bagiw ti kailokuan. saan a nagpaudi ni apo burarog. inayabanna ni karayan a gayyemna, ngem saan a kinabaelan daytoy ti sinublan. isu nga inayabanna ni layus a mabaybayadan ket dagus met daytoy nga induron ti sinublan iti amianan ti bantay simminublan. ngem di naayatan ti ama ta insalda ni burarog ti masakbayan. dayta ti rason no apay malayus ti kailokuan. indeklara ni apo lung-aw a tabla ti laban. iti sumaruno a rikus, saanda a pabadangan. agkinnaadu dagiti dua nga annak iti maanges nga angin. ngem naamiris ni apo lung-aw a maustel la ketdi amin a nagbiag no awanen ti angsenda isu a pinasardengna dagiti dua. simmaruno ti innaduan iti masusop a danum. tunggal maysa adda abuyna a mangabak. naparkagan dagiti waig ken karayan, dagiti laeng dadakkel ti di naabbatan. kaslan nagpuoran ti kailokuan. karandikang amin a karandikang. nakayaman ni apo lung-aw idi sumangpet ni pitopit a senial ti gibus ti salip. rinukod ni apo lung-aw ti danum a nainum tunggal maysa. ngem agpadada a dua, awan surok ken kurangna. inkeddeng ni apo lung-aw a maguddua ti bantay kilang. mapan ken ni kalgaw ti tangatang, ken ni burarog met ti daga ken kadandanuman. nagdir-i da apo burarog ken apo kalgaw. ket nagtulagda pay a rambakan a tinawen ti salisalda. isu nga adda dua a paniempo ti kailokoan.

Inglês

from salip da kalgaw ken burarog

Última atualização: 2020-01-21
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Tagalo

makapangis kayu dpat😭alakayung lunos.kaya megkantita ku bakanta manakitan ku ali para misakitan.grabe kayu dpat.ga sana king sarili dumini kayu.baluyong ali ibat king bulsa yu ing pera aliyu bayaran?nuko yaku ing atin pera yaku magkasakit.ikayu agawa yung magtahu kareng okasyon yu...agawa yu ing buriyu.yaku megbirthday ing anak ku pegpansit man aliku gewa.agawa yuko pang paglaraman.aliku charity..mamangan kami,sana aintindihan yu ita... karrng aliwa makapamayad kayu pilan mung aldo patubuan yula?kaku rugo pilan ng bulan ala nganga..sana intindihan yuko.tas atinkayupang asasabi.kesyo makanyan ku.maswelo kayu alikayu mamayad bale.ikami shoulder mi ngan.agawa ying magbuda nanu man okasyon yu,apangan yu ing buriyu,makasugal kayu..kumusta ing tawung kinwanan yung pera.akwa ku mangaputot sulo dhil atyu ing pera ku kekayo.kinwa yung baldugan tas ngene nanu nganga marini pa ipan yu king puros kulkul.megtumbling,megdugang,meg acrobatic na ing baldugan yu.eno man sabyan alakayung pamaldug talaga mung alikayu bisang mamayad.

Inglês

Última atualização: 2021-06-16
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Tagalo

napisti umabot ghap ddi iba na nasud gasi ko ada la ha pinas..nadiputa kai ginhimoan ka pa hin storya.. ako pat sayop karasa. ka malaom laom nim. gasi niya ada dri ak mkasa..😜😜😜 natago man ngay.an eya awa.as..patawa ka na makakaharangit..sukto era cring nbbatian ko aton la kapwa it mgddaot ngadi ha aton..dre tanan ha? 😛😜upaya nman..alams na panginano ngan likay kita😆😆😆💪💪💪👊👊👊

Inglês

Última atualização: 2021-07-04
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Tagalo

apayya neneng, dika met sungsungbatan dagiti tawag ko kada text ko kencan? gapu kadi ta basitla a gatad ti kwartan iti dim panangikaso mttn kadataon? haan kdi a kasta a ti aramidem. sumungbat ka kt agsao ka iti nasayaat kma mt? apy dayta kasta nga ar -aramidem, nasayaat kdi? dika mtla ital taleken, no jy naawat mo a kwarta ni nanayyo, dakami ngaddua iti nagrigat kadayjy. ngem oray py no kasjy, dimo kma a bukudan dayjy ta ammo yo met ng-40 days lng di naminsan nga aldaw, inyotang ko payen jy ginastok. kn panunoten yo kma mt a dakkel pay bayadan ospital. ta kunada ano adda dagijy maawat na mapanak mangted. ania kma ti ipan ko no di ky met mangted? ngem no dim kayat mngted kadayta. kuncensiamon ah? ni laengen apo dios makaammon. dka metla ikason mga twag kn text kon. apy kasta kan neneng? diyo metla a map anunoten ti rigat kn sakripisyok met nga nagmaymaysa.

Inglês

Última atualização: 2020-08-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Consiga uma tradução melhor através
4,401,923,520 de colaborações humanas

Usuários estão solicitando auxílio neste momento:Utilizamos cookies para aprimorar sua experiência. Se avançar no acesso a este site, você estará concordando com o uso dos nossos cookies. Saiba mais. OK