Pergunte ao Google

Você procurou por: italijanski (Tcheco - Dinamarquês )

Contribuições humanas

A partir de tradutores profissionais, empresas, páginas da web e repositórios de traduções disponíveis gratuitamente

Adicionar uma tradução

Tcheco

Dinamarquês

Informações

Tcheco

V dopisu so italijanski organi dali pripombe glede naslednjega:

Dinamarquês

I skrivelsen anför de italienska myndigheterna följande:

Última atualização: 2010-09-26
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: MatteoT

Tcheco

Italijanski organi so odgovorili z dopisoma A/32982 z dne 22.

Dinamarquês

De italienska myndigheterna svarade genom skrivelserna A/32982 av den 22 april 2002 och A/36773 av den 18 september 2002.

Última atualização: 2010-09-26
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: MatteoT

Tcheco

Italijanski organi so upravičili obveznost rezanja in pakiranja na območju zaradi nadzora.

Dinamarquês

Itaalia asutused põhjendasid kohustust, mille kohaselt toote tükeldamine ja pakendamine peab toimuma geograafilises piirkonnas, kontrollimise eesmärgiga.

Última atualização: 2010-09-01
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: MatteoT

Tcheco

(6) Italijanski organi in službe Komisije so se sestale v Bruslju 9.

Dinamarquês

(6) Den 9 april och den 5 augusti 2003 hölls två möten i Bryssel mellan de italienska myndigheterna och kommissionens avdelningar.

Última atualização: 2010-09-26
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: MatteoT

Tcheco

februarja 2008 zahtevala dodatne informacije, ki so jih italijanski organi posredovali po elektronski pošti 20.

Dinamarquês

aasta e-kirjas täiendavat teavet, mille Itaalia ametiasutused saatsid pärast esialgse tähtaja pikendamist 20.

Última atualização: 2010-09-09
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: MatteoT

Tcheco

(10) V svojem dopisu so se italijanski organi sklicevali na odločitev Komisije z dne 5.

Dinamarquês

(10) De italienske myndigheder henviste i deres anmeldelse til Kommissionens beslutning af 5.

Última atualização: 2010-09-04
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: MatteoT

Tcheco

Italijanski organi so se omejili na uporabo navedene sheme le za MSP in na izpolnjevanje vseh pogojev, ki so jih za državne pomoči določali standardi Skupnosti.

Dinamarquês

De italienska myndigheterna åtog sig att endast tillämpa stödordningen på små och medelstora företag och att iaktta alla villkor i gemenskapens bestämmelser om statligt stöd.

Última atualização: 2010-09-26
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: MatteoT

Tcheco

(72) Italijanski organi so kljub temu določili, da je treba vlogo obvezno predložiti pred začetkom izvedbenih del na projektu, na katerega se pomoč nanaša.

Dinamarquês

(72) De italienska myndigheterna har ändå åtagit sig att fastställa att ansökan om stöd måste läggas fram innan arbetet med det projekt som stödet avser påbörjas.

Última atualização: 2010-09-26
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: MatteoT

Tcheco

(67) Čeprav ni bila nobena pomoč izrecno izvzeta iz meril uporabe, italijanski organi trdijo, da ni bila dodeljena nobena pomoč v zvezi z nadomestnimi naložbami samimi.

Dinamarquês

(67) Enligt de italienska myndigheterna har inte något stöd beviljats för rena ersättningsinvesteringar, även om sådant stöd inte uttryckligen utesluts i tillämpningskriterierna.

Última atualização: 2010-09-26
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: MatteoT

Tcheco

Komisija je odobrila to drugo shemo pod pogojem, da so do nje upravičena le MSP, in da italijanski organi sprejmejo obveznost, da bodo spoštovali vse določbe smernic za MSP ter jih posredovali službam pokrajinske uprave in tako zagotovili pravilno uporabo sheme.

Dinamarquês

Kommissionens godkände den stödordningen på villkor att endast små och medelstora företag skulle beviljas stöd och efter det att de italienska myndigheterna hade åtagit sig att iaktta alla villkor som gäller för stöd till små och medelstora företag och att underrätta den regionala förvaltningen i provinsen Bolzano om dessa villkor för att garantera att ordningen tillämpades korrekt.

Última atualização: 2010-09-26
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: MatteoT

Tcheco

januarja 2007 o odprtju stalnega javnega razpisa za nadaljnjo prodajo sladkorja za izvoz iz zalog belgijske, češke, španske, irske, italijanske, madžarske, poljske, slovaške in švedske intervencijske agencije [2] določa odprtje delnih javnih razpisov.

Dinamarquês

(1) Pysyvän tarjouskilpailun avaamisesta Belgian, Tšekin, Espanjan, Irlannin, Italian, Unkarin, Puolan, Slovakian ja Ruotsin interventioelinten hallussa olevan sokerin myymiseksi uudelleen vientiä varten 17 päivänä tammikuuta 2007 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 38/2007 [2] edellytetään osittaisten tarjouskilpailujen järjestämistä.

Última atualização: 2013-12-17
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: MatteoT

Tcheco

Ta sporazum, ki je sestavljen v dveh izvodih v angleškem, češkem, danskem, estonskem, finskem, francoskem, grškem, italijanskem, latvijskem, litovskem, madžarskem, malteškem, nemškem, nizozemskem, poljskem, portugalskem, slovaškem, slovenskem, španskem, švedskem in arabskem jeziku, pri čemer so besedila v vseh teh jezikih enako verodostojna, začne veljati na dan, ko pogodbenici druga drugo uradno obvestita o zaključku v ta namen potrebnih postopkov.

Dinamarquês

Detta avtal är upprättat i två exemplar på danska, engelska, estniska, finska, franska, grekiska, italienska, lettiska, litauiska, maltesiska, nederländska, polska, portugisiska, slovakiska, slovenska, spanska, svenska, tjeckiska, tyska, ungerska och arabiska språken, vilka alla texter är lika giltiga, och skall träda i kraft samma dag som parterna underrättar varandra om att de förfaranden som krävs för avtalets ikraftträdande har genomförts.

Última atualização: 2010-09-27
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: MatteoT

Tcheco

(100) Komisija upošteva natančno obrazložitev, ki so jo predložili italijanski organi in iz katere izhaja, da za mikro podjetja ni bila dodeljena nobena pomoč, ki bi hkrati presegala intenzivnost v višini15 % in prag de minimis.

Dinamarquês

(100) Kommissionen beaktar de italienska myndigheternas förtydligande att inget stöd som har beviljats mikroföretag har överskridit stödnivån på 15 % och tröskelvärdet för stöd av mindre betydelse samtidigt.

Última atualização: 2010-09-26
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: MatteoT

Tcheco

(109) Komisija pa na podlagi zelo skromnih informacij, ki so jih predložili italijanski organi, tudi dodaja, da so bili dodeljeni zneski za posamezne obravnavane projekte precej nižji od praga pomoči de minimis.

Dinamarquês

(109) Kommissionen noterar dock att enligt uppgifter från de italienska myndigheterna är de stödbelopp som har beviljats för enskilda projekt mycket begränsade och ligger långt under tröskelvärdet för stöd av mindre betydelse.

Última atualização: 2010-09-26
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: MatteoT

Tcheco

(111) Komisija upošteva jamstva, ki so jih za to predložili italijanski organi, po mnenju katerih so strogo upoštevani vsi pogoji, ki jih v zvezi s tem določajo pravila de minimis, oziroma trenutno pogoji iz Uredbe (ES) št.

Dinamarquês

(111) Kommissionen har noterat de italienska myndigheternas garantier om att alla villkor i reglerna om stöd av mindre betydelse, för närvarande förordning (EG) 69/2001 [23], har iakttagits strikt, särskilt tack vare statistikinstitutet ASTAT:s kontrollsystem.

Última atualização: 2010-09-26
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: MatteoT

Tcheco

(126) Med postopkom pa so italijanski organi pojasnili, da določbe iz Odloka 4607/2001, ki bi se lahko po analizi, ki jo je opravila Komisija, štele za nezdružljive ali nezakonite, v večini primerov niso bile nikoli uporabljene ali pa so bile uporabljene v omejenem številu, pri čemer so bile pomoči dodeljene v zelo skromnih zneskih, veliko pod pragom de minimis, tudi za MSP.

Dinamarquês

(126) Under förfarandets gång har emellertid de italienska myndigheterna klargjort att i de flesta fall har de bestämmelser i beslut 4607/2001 som enligt kommissionens analys förutom att de är olagliga även kan betraktas som oförenliga, aldrig tillämpats eller har tillämpats i ett mycket begränsat antal fall och till mycket små belopp, som ligger långt under tröskelvärdet för stöd av mindre betydelse, även avseende små och medelstora företag.

Última atualização: 2010-09-26
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: MatteoT

Tcheco

(128) Italijanski organi pa so tudi dejavno sodelovali, tako, da so opustili uporabo takšnih standardov, ki bodo razveljavljeni, kakor hitro bo mogoče (posebej pomoči za storitve svetovanja za velika podjetja), in predlagali spremembo meril za uporabo pomoči, ki jih obravnava ta postopek.

Dinamarquês

(128) Vidare har de italienska myndigheterna samarbetat aktivt med kommissionen, genom att avbryta tillämpningen av vissa regler som skall upphävas så snart som möjligt (särskilt på området för stöd till rådgivningstjänster till stora företag) och föreslå ändringar av tillämpningskriterierna för de stöd som omfattas av detta förfarande.

Última atualização: 2010-09-26
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: MatteoT

Tcheco

(24) Na začetku so italijanski organi v okviru tega postopka z dopisom A/32982 sporočili, da na lahko podlagi Odloka 4607/2001 srednje velika ter velika podjetja v trgovinskem in turističnem sektorju dobijo pomoč v obliki posojila s subvencioniranimi obrestmi za upravičene naložbe od 1 do 3 milijonov EUR.

Dinamarquês

(24) I början av detta förfarande meddelade de italienska myndigheterna, genom skrivelse A/32982, att såväl medelstora som stora företag inom handels- och turismsektorn på grundval av beslut 4607/2001 kunde komma i fråga för stöd i form av lån med räntesubventioner för stödberättigande investeringar på mellan 1 och 3 miljoner euro.

Última atualização: 2010-09-26
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: MatteoT

Tcheco

(30) Ko je Komisija presojala dokumentacijo za NN65/95, so se italijanski organi obvezali, da bodo spoštovali vse pogoje, določene s predpisi Skupnosti za državne pomoči za MSP.

Dinamarquês

(30) Under kommissionens bedömning av ärende NN65/95 åtog sig de italienska myndigheterna att respektera alla gemenskapsregler om statligt stöd till förmån för små och medelstora företag.

Última atualização: 2010-09-26
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: MatteoT

Tcheco

(35) Italijanski organi so zatrjevali, da je bila intenzivnost pomoči v višini 40 % omejena na obrtna mikro podjetja z največ dvema zaposlenima, katerih preživetje je negotovo in ki ustrezajo seznamu natančno opredeljenih dejavnosti [7], navedenem v besedilu dopisa A/36773 z dne 18.

Dinamarquês

(35) De italienska myndigheterna har hävdat att stödnivån på 40 % var avsedd endast för mikroföretag inom hantverkssektorn med högst två anställda, vars överlevnad är osäker och som finns med på en förteckning över snävt definierade verksamheter [7] som återges i skrivelse A/36773 av den 18 september 2002, samt för några mikroföretag inom handelssektorn.

Última atualização: 2010-09-26
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: MatteoT

Consiga uma tradução melhor através
4,401,923,520 de colaborações humanas

Usuários estão solicitando auxílio neste momento:Utilizamos cookies para aprimorar sua experiência. Se avançar no acesso a este site, você estará concordando com o uso dos nossos cookies. Saiba mais. OK