Você procurou por: povolit v anonymním režimu (Tcheco - Dinamarquês )

Contribuições humanas

A partir de tradutores profissionais, empresas, páginas da web e repositórios de traduções disponíveis gratuitamente

Adicionar uma tradução

Tcheco

Dinamarquês

Informações

Tcheco

automatické přesměrování můžete povolit v nastavení.

Dinamarquês

du kan aktivere automatisk omdirigering under indstillinger.

Última atualização: 2009-12-07
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Tcheco

povolit v iso9660 jménech souborů 31 znaků

Dinamarquês

tillad filnavne med 31 tegn i iso9660- filnavne

Última atualização: 2011-10-23
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Tcheco

povolit v iso9660 jménech souborů malá písmena

Dinamarquês

tillad små bogstaver i iso9660- filnavne

Última atualização: 2011-10-23
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Tcheco

povolit v iso9660 jménech souborů více teček

Dinamarquês

tillad flere punktummer i iso9660- filnavne

Última atualização: 2011-10-23
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Tcheco

povolit v iso9660 jménech souborů tečku na začátku

Dinamarquês

tillad indledende punktum i iso9660- filnavne

Última atualização: 2011-10-23
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Tcheco

povolit v iso9660 jménech souborů znaky ~ a #

Dinamarquês

tillad ~ og # i iso9660 filenames

Última atualização: 2011-10-23
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Tcheco

Úřad může takové lety povolit v souladu s těmito kritérii:

Dinamarquês

myndigheden kan godkende disse operationer i overensstemmelse med følgende kriterier:

Última atualização: 2014-11-17
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Tcheco

Účast třetích zemí na zakázkách financovaných společenstvím lze rovněž povolit v případě:

Dinamarquês

tredjelande kan ligeledes få tilladelse til at deltage i aftaler finansieret af fællesskabet:

Última atualização: 2014-11-14
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Tcheco

v případě spolufinancování může komise povolit v jednotlivých případech účast podniků ze třetích zemí na nabídkových řízeních a zadávání zakázek.

Dinamarquês

hvis der er tale om samfinansiering, kan kommissionen på et individuelt grundlag give tilladelse til, at virksomheder fra tredjelande deltager i indkaldelse af bud.

Última atualização: 2014-10-23
Frequência de uso: 3
Qualidade:

Tcheco

zde nastavte, jak jsou obrázky v režimu náhledu a na prohlížecím stolku zobrazeny:

Dinamarquês

sæt hvordan billeder vises i forhåndsvisningstilstand og på lysbordet:

Última atualização: 2011-10-23
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Tcheco

% 1 je neplatné jméno režimu šablony.

Dinamarquês

% 1 er et ugyldigt skabelontilstands- navn.

Última atualização: 2011-10-23
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Tcheco

pokud by si zvláštní okolnosti vyžádaly nepřiměřené náklady, mohou členské státy povolit v konsolidované účetní závěrce sdružování zásob.

Dinamarquês

hvis saerlige omstaendigheder medfoerer uforholdsmaessigt store omkostninger , kan medlemsstaterne tillade , at varebeholdninger sammendrages i det konsoliderede regnskab .

Última atualização: 2014-10-23
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Tcheco

požadovaná odchylka se týká úmyslu spojeného království povolit v severním irsku použití dusíku pocházejícího ze statkových hnojiv v zemědělských podnicích s travinnými porosty ve výši až 250 kg na hektar za rok.

Dinamarquês

anmodningen vedrører det forenede kongeriges hensigt om i nordirland at tillade tilførsel af op til 250 kg kvælstof pr. hektar årligt fra husdyrgødning på græsjordsbedrifter.

Última atualização: 2014-11-04
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Tcheco

proto je vhodné povolit v uzavřeném pásmu přemísťování zvířat z hospodářství, na něž se vztahuje zákaz přemísťování, v případě přímé přepravy na jatka.

Dinamarquês

det bør derfor tillades at flytte dyr fra bedrifter, der er berørt af forbuddet mod flytning inden for spærrezonen, hvis de transporteres direkte til et slagteri.

Última atualização: 2014-11-06
Frequência de uso: 2
Qualidade:

Tcheco

vzhledem k tomu, že je proto třeba pouze povolit v každém členském státě volný oběh množitelského materiálu odrůd, jejichž pěstování je na jeho území povoleno;

Dinamarquês

der bestaar saaledes kun et behov for at godkende formeringsmateriale af de sorter til fri omsaetning i en medlemsstat , der maa dyrkes der ;

Última atualização: 2014-10-23
Frequência de uso: 3
Qualidade:

Tcheco

komise může, poté, co uvědomí ostatní členské státy, povolit v tomto členském státě vyšší mezní hodnoty pro jednu nebo více palivových složek na období nepřesahující šest měsíců.

Dinamarquês

kommissionen kan efter at have underrettet de øvrige medlemsstater tillade højere grænseværdier i den pågældende medlemsstat for en eller flere brændstofkomponenter i en periode på højst seks måneder.

Última atualização: 2014-10-23
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Tcheco

pro některé linie podnikání mohou příslušné orgány za určitých podmínek úvěrové instituci povolit v souladu s přílohou x částí 2 body 5 až 11, aby pro určení svého kapitálového požadavku pro krytí operačního rizika použila alternativní relevantní ukazatel.

Dinamarquês

for visse forretningsområder kan de kompetente myndigheder under visse omstændigheder bemyndige et kreditinstitut til at benytte en alternativ relevant indikator til bestemmelse af dets kapitalkrav for de operationelle risici, som fastsat i bilag x, del 2, punkt 8-14.

Última atualização: 2014-10-23
Frequência de uso: 3
Qualidade:

Tcheco

b) povolit v případě sestavování konsolidovaných účetních závěrek, a aniž je dotčen článek 33, nezahrnutí do konsolidace výše uvedených podniků, které jsou dceřinými podniky.

Dinamarquês

b ) at i tilfaelde , hvor der udarbejdes et konsolideret regnskab , holdes ovennaevnte virksomheder uden for konsolideringen , hvis de er dattervirksomheder .

Última atualização: 2014-10-23
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Tcheco

Členské státy mohou takové očkování povolit v těch částech svého území, které nejsou prohlášeny za prosté dotyčných nákaz, nebo v případě, že je očkování součástí programu pro eradikaci schváleného v souladu s čl. 44 odst. 2.

Dinamarquês

medlemsstaterne kan tillade en sådan vaccination i dele af deres område, der ikke er erklæret fri for de pågældende sygdomme, eller hvis vaccinationen indgår i et udryddelsesprogram, der er godkendt i henhold til artikel 44, stk. 2.

Última atualização: 2014-10-23
Frequência de uso: 3
Qualidade:

Tcheco

odchylně od odstavce 1 mohou členské státy na vlastním území povolit v případě ošetření po sklizni prostřednictvím fumigantů limity reziduí účinných látek, které přesahují úrovně uvedené v přílohách ii a iii pro produkt zahrnutý v příloze i, jsou-li tyto kombinace účinné látky a produktu uvedeny v příloze vii, pokud

Dinamarquês

uanset stk. 1 kan medlemsstaterne på deres eget område i forbindelse med behandling efter høst med fumigeringsmidler tillade restkoncentrationer af aktive stoffer, der overstiger de i bilag ii og iii fastsatte værdier, for et produkt omfattet af bilag i, hvis disse kombinationer af aktivt stof og produkt er opført i bilag vii, forudsat:

Última atualização: 2014-10-23
Frequência de uso: 6
Qualidade:

Consiga uma tradução melhor através
4,401,923,520 de colaborações humanas

Usuários estão solicitando auxílio neste momento:Utilizamos cookies para aprimorar sua experiência. Se avançar no acesso a este site, você estará concordando com o uso dos nossos cookies. Saiba mais. OK