Pergunte ao Google

Você procurou por: zprostředkovávání (Tcheco - Estoniano)

Contribuições humanas

A partir de tradutores profissionais, empresas, páginas da web e repositórios de traduções disponíveis gratuitamente

Adicionar uma tradução

Tcheco

Estoniano

Informações

Tcheco

Sitagliptin je i substrátem p- glykoproteinu, který se může podílet na zprostředkovávání vylučování sitagliptinu ledvinami.

Estoniano

Sitagliptiin on ka p- glükoproteiini substraat, mis võib samuti osaleda sitagliptiini renaalse eliminatsiooni vahendamises.

Última atualização: 2012-04-11
Frequência de uso: 2
Qualidade:

Tcheco

Sitagliptin je rovněž substrátem p- glykoproteinu, který se může podílet na zprostředkovávání vylučování sitagliptinu ledvinami.

Estoniano

Sitagliptiin on ka p- glükoproteiini substraat, mis võib samuti osaleda sitagliptiini renaalse eliminatsiooni vahendamises.

Última atualização: 2012-04-11
Frequência de uso: 2
Qualidade:

Tcheco

zlepšení úrovně poznatků o zprostředkovávání informací o vědě, s cílem zvýšit kvalitu a efektivnost vzájemného působení mezi vědci, hromadnými sdělovacími prostředky a veřejností.

Estoniano

parandada teadmisi teaduskommunikatsioonist, et parandada teadlaste, meedia ja ühiskonna vahelise suhtluse kvaliteeti ja tulemuslikkust.

Última atualização: 2014-11-18
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Tcheco

zlepšení úrovně poznatků o zprostředkovávání informací o vědě, s cílem zvýšit kvalitu a efektivnost vzájemného působení mezi vědci, hromadnými sdělovacími prostředky a veřejností.

Estoniano

parandada teadmisi suhtlusest teaduse vallas, et parandada teadlaste, üldiste massiteabevahendite ja üldsuse vahelise suhtluse kvaliteeti ja tõhusust.

Última atualização: 2014-11-09
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Tcheco

a) podporu včasného varování, vytváření důvěry, zprostředkovávání a urovnávání sporů a řešení vznikajícího napětí mezi společenstvími;

Estoniano

a) edendada varajast hoiatamist, usalduse suurendamist, vahendustegevust ja lepitamist ning lahendada tekkivaid kogukonnasiseseid pingeid;

Última atualização: 2014-10-23
Frequência de uso: 4
Qualidade:

Tcheco

Externí dodavatel bude skupině poskytovat administrativní pomoc, včetně pořádání setkání a studijních cest, zprostředkovávání interní komunikace a náhrad cestovních nákladů a nákladů na ubytování členů.

Estoniano

Välislepingupartner osutab rühmale haldusabi, mis hõlmab koosolekute ja õppekülastuste korraldamist, sise- ja välissuhtluse hõlbustamist ning liikmete reisi- ja majutuskulude hüvitamist.

Última atualização: 2014-11-13
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Tcheco

- služby doplňující výrobu (informační technologie, transfery technologií a zprostředkovávání informací, technické a ekonomické poradenství)

Estoniano

- tootmisteenused (infotehnoloogia, tehnosiire ja IT-vahendus, tehnilised ja majandusalased konsultatsioonid).

Última atualização: 2014-10-23
Frequência de uso: 4
Qualidade:

Tcheco

a) koordinoval praktická opatření nezbytná ke zprostředkovávání a vyrovnávání nabídky a poptávky po zaměstnání na úrovni Společenství a analyzoval z toho vyplývající pohyb pracovníků;

Estoniano

a) kooskõlastada vajalikke praktilisi meetmeid ühenduse ulatuses vabade töökohtade ja töötaotlejate vahendamiseks ning sellest tuleneva töötajate liikumise analüüsimiseks;

Última atualização: 2014-10-23
Frequência de uso: 4
Qualidade:

Tcheco

- UNIDIR, žádost Nizozemska o srovnávací studii o zprostředkovávání obchodu, která má být zveřejněna před hodnotící konferencí OSN, a finanční podpora na tuto studii

Estoniano

- UNIDIR, Hollandi taotlus viia läbi vahendustegevuse võrdlev uuring ja rahaline toetus sellele uuringule, mis avaldatakse enne ÜRO läbivaatamiskonverentsi

Última atualização: 2014-10-23
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Tcheco

7.3 V průběhu tří až čtyř let by se měla vyplácet postupně klesající podpora na vypracovávání studií proveditelnosti a zahajovacích studií, zprostředkovávání sítí a úhradu nákladů na udržitelný vývoj a nákladů na zkušebny pro certifikační účely.

Estoniano

7.3 Vähenev abi tuleks välja maksta kolme- või nelja-aastase perioodi jooksul, et katta teostatavus- ja algusjärgu analüüse, võrgustiku vahenduse ja jätkusuutliku arengu kulusid ning sertifitseerimisega seotud laboratooriumikulusid.

Última atualização: 2014-10-23
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Tcheco

Posílit makroekonomickou stabilitu zajištěním udržitelného vývoje veřejných financí a využíváním náležitých politických nástrojů k udržení finanční stability s ohledem na rychlý rozvoj finančního zprostředkovávání.

Estoniano

Tugevdada makromajanduslikku stabiilsust jätkusuutlike rahanduspoliitika põhimõtete ja järelevalvepoliitika vahendite kasutamise kaudu, et säilitada vaatamata finantsvahenduse kiirele arengule finantsstabiilsus.

Última atualização: 2014-11-12
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Tcheco

Ačkoli pojmy jako „oblasti výsadního vlivu“ jsou EU cizí, úlohu důležitých regionálních aktérů při zprostředkovávání, poskytování pomoci nebo jako garantů řešení regionálních krizí nelze podceňovat.

Estoniano

Kuigi sellised arusaamad nagu mõjusfäärid on ELile võõrad, ei saa alahinnata oluliste piirkondlike tegijate rolli vahendajana ning piirkondlikele kriisidele lahenduse leidmise hõlbustamisel või käendajana tegutsemisel.

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Tcheco

V této diskusi, o kterou se zajímají odborníci na zprostředkovávání informací o politice EU na místní úrovni, paní van Turnhout zdůraznila význam subjektů organizované občanské společnosti zastoupených v EHSV pro předávání evropských myšlenek na místní úrovni, porozumění obavám občanů a rovněž význam interinstitucionální spolupráce v této oblasti.

Estoniano

Kohtumisel, kus osalesid ELi tegevust kohalikul tasandil kajastavad spetsialistid (teabevahetuse eest vastutavad juhid, piirkondlike ja kohalike omavalitsuste toimetiste väljaandjad), rõhutas Jillian van Turnhout komitees esindatud organiseeritud kodanikuühiskonna osapoolte olulist rolli Euroopa sõnumi edastamisel kohalikul tasandil ning kodanike murede mõistmisel, samuti institutsioonidevahelise koostöö tähtsust selles valdkonnas.

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Tcheco

(42) Odchylky v úpravě odpovědnosti stanovené v této směrnici zahrnují pouze případy, v nichž je činnost poskytovatele služeb informační společnosti omezena na technický postup provozování komunikační sítě a na zprostředkovávání přístupu k této síti, na níž jsou informace poskytnuté třetími osobami přenášeny nebo dočasně ukládány za jediným účelem zlepšení účinnosti přenosu. Tato činnost má čistě technickou, automatickou a pasivní podobu, což znamená, že poskytovatel služeb informační společnosti nezná ani nekontroluje přenášené či ukládané informace.

Estoniano

(42) Erandid käesoleva direktiiviga kehtestatud vastutusest hõlmavad ainult neid juhtumeid, kui infoühiskonna teenuse osutaja tegevus piirdub kolmandate osapoolte pakutava teabe edastamiseks või ajutiseks talletamiseks vajaliku sidevõrgu käitamise ja sellele juurdepääsu võimaldamise tehnilise toiminguga, mille ainus eesmärk on side tõhustamine; see tegevus on üksnes tehnilise, automaatse ja passiivse iseloomuga, seega pole infoühiskonna teenuse osutajal edastatava või talletatava teabe kohta teadmisi ega kontrolli selle üle.

Última atualização: 2014-10-23
Frequência de uso: 4
Qualidade:

Tcheco

(56) Informace o nežádoucích účincích léčivých přípravků, které jsou na trhu ve Společenství, by měly být v hojnější míře zprostředkovávány prostřednictvím elektronických sítí, aby měly příslušné orgány možnost sdílet informace ve stejný okamžik.

Estoniano

(56) Üha sagedamini edastatakse ühenduses turustatavate ravimite kõrvaltoimeid käsitlevat teavet arvutivõrgu kaudu, mis peaks võimaldama pädevatel asutustel saada teavet samaaegselt.

Última atualização: 2014-10-23
Frequência de uso: 4
Qualidade:

Tcheco

- tyto jednotky jsou koordinovány koordinátorem Evropské unie, který má mimo jiné za úkol: koordinaci jednotek vyslaných členskými zeměmi, zprostředkovávání kontaktu s úřady postižené země, koordinaci s Úřadem OSN pro humanitární záležitosti atd.;

Estoniano

- Nende meeskondade tegevust koordineerib ELi koordinaator, kelle ülesandeks on kooskõlastada liikmesriikide poolt saadetud erinevate meeskondade tööd, pidada sidet katastroofi läbi kannatanud riigi ametiasutustega, ÜRO humanitaarküsimuste koordineerimisbürooga jne.

Última atualização: 2014-10-23
Frequência de uso: 4
Qualidade:

Tcheco

21. uzákonit účinné trestní sankce za účelem odrazení od nezákonného vývozu, tranzitu a zprostředkovávání, obchodování, jakož i souvisejícího financování, a to podle rezoluce Rady bezpečnosti č. 1540 (2004);

Estoniano

21. kooskõlas julgeolekunõukogu resolutsiooniga 1540 (2004) tõhusate kriminaalsanktsioonide jõustamine, et ära hoida ebaseaduslikku eksporti, transiiti, vahendamist, kauplemist ja nendega seotud rahastamist;

Última atualização: 2014-10-23
Frequência de uso: 4
Qualidade:

Tcheco

23 Výroční zpráva evropského koordinátora, Etienne zprostředkováváním kontaktů mezi zainteresovanými stra-namiscílemdátimpulsvývojinaproblematickýchúse-cích prioritních projektů, především pokud bylo nezbytné shodnout se najasné a sdílené vizi cílového trhu železniční dopravy a specifikacích požadovaného rozvojeinfrastruk-tury22(např. dohoda mezifrancouzskými a španělskými orgány ostředozemnívětvi prioritního projektu323a plat-formatýkajícíse brennerského koridoru(vizrámeček 5)), ο

Estoniano

edendades sidusgruppidevahelisi kontakte, võimaldamaks edasiliikuda esmatähtsate projektide probleemsetelõiku-dearendamisega,eriti olukordades,kus on olnudvajalik jõuda ühisele arusaamale raudteetranspordi sihtturu ning vajalikuinfrastruktuuri tehnilise kirjelduse osas22 (ntPrant-susmaaja Hispaania ametkondade vaheline kokkulepe esmatähtsa projektinr3 Vahemere haru puhul23, ning Brenneri koridori platvorm(vt 5. selgitus));

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Tcheco

Evropský koordinační úřad je zejména pověřen, aby: a) koordinoval praktická opatření nezbytná ke zprostředkovávání a vyrovnávání nabídky a poptávky po zaměstnání na úrovni Společenství a analyzoval z toho vyplývající pohyb pracovníků; b) přispíval ve spolupráci s technickým výborem k zavedení společných prostředků činnosti na administrativní a technické úrovni k dosažení těchto cílů; c) prováděl, objeví-li se zvláštní potřeba, v dohodě se zvláštními službami zprostředkování nabídek a poptávky po zaměstnání, jejichž vyrovnání provádějí tyto služby.

Estoniano

Euroopa koordinatsiooniameti ülesanne on eelkõige: a) kooskõlastada vajalikke praktilisi meetmeid ühenduse ulatuses vabade töökohtade ja töötaotlejate vahendamiseks ning sellest tuleneva töötajate liikumise analüüsimiseks; b) aidata kaasa nende eesmärkide saavutamisele, rakendades koostöös tehnilise komiteega ühiseid toimimisviise haldus- ja tehnilisel tasandil; c) erivajaduse tekkides ja kokkuleppel eriasutustega viia kokku nende asutuste poolt vahendatavad vabad töökohad ja töötaotlused.

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Tcheco

Také zde mohou hrát veřejné služby zaměstnanosti důležitou úlohu, zprostředkováváním informací o“příležitostech pro podnikání a“samostatnou výdělečnou činnost a“poradenstvím pro mladé, kteří hledají zaměstnání.

Estoniano

Selle programmiga tehakse kindlaks riiklike tööhõiveteenistuste heade tavade põhielemendid ja toetatakse nende ülekandmist.

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Consiga uma tradução melhor através
4,401,923,520 de colaborações humanas

Usuários estão solicitando auxílio neste momento:Utilizamos cookies para aprimorar sua experiência. Se avançar no acesso a este site, você estará concordando com o uso dos nossos cookies. Saiba mais. OK