Pergunte ao Google

Você procurou por: smýšlejíce (Tcheco - Francês)

Contribuições humanas

A partir de tradutores profissionais, empresas, páginas da web e repositórios de traduções disponíveis gratuitamente

Adicionar uma tradução

Tcheco

Francês

Informações

Tcheco

Buďte vespolek jednomyslní, ne vysoce o sobě smýšlejíce, ale k nízkým se nakloňujíce.

Francês

Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N`aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux.

Última atualização: 2012-05-05
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Tcheco

Naplňte radost mou v tom, abyste jednostejného smyslu byli, jednostejnou lásku majíce, jednodušní jsouce, jednostejně smýšlejíce,

Francês

rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée.

Última atualização: 2012-05-05
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Tcheco

EU bude spolupracovat s obdobně smýšlejícími partnery na tom, aby otázka diskriminace osob na základě jejich sexuální orientace a genderové identity a násilí páchaného na těchto osobách zůstala i nadále na pořadu jednání OSN, a to v návaznosti na rezoluci Rady pro lidská práva z roku 2011 a na úspěšné meziregionální činnosti v New Yorku.

Francês

L'UE s'emploiera, avec des partenaires qui partagent les mêmes convictions, à ce que la question de la discrimination et de la violence contre les personnes fondées sur l'orientation sexuelle et l'identité de genre demeure à l'ordre du jour des Nations unies, dans le prolongement de la résolution du CDH de 2011 et des activités transrégionales menées avec succès à New York.

Última atualização: 2017-04-25
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Tcheco

Rada znovu připomíná význam pravidelných konzultací s podobně smýšlejícími zeměmi v zájmu dalšího posílení spolupráce při podpoře a ochraně lidských práv na celém světě.

Francês

Le Conseil rappelle l'importance que revêtent les consultations menées régulièrement avec les pays attachés aux mêmes principes afin de renforcer encore la coopération dans la promotion et la protection des droits de l'homme dans le monde entier.

Última atualização: 2017-04-25
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Tcheco

Ty nejsou doménou pouze několika ekologicky smýšlejících nadšenců.

Francês

Ces dernières ne sont pas un domaine réservé aux bien-pensants écologistes.

Última atualização: 2017-04-25
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Tcheco

Tyto dialogy mají různou podobu: od strukturovaných dialogů o lidských právech až ke konzultacím s podobně smýšlejícími zeměmi.

Francês

Ils se tiennent sous diverses formes, qui vont du dialogue structuré aux consultations menées avec des pays attachés aux mêmes principes.

Última atualização: 2017-04-25
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Tcheco

Ústřední součást kampaně tvoří partnerství s podobně smýšlejícími organizacemi.

Francês

Les partenariats avec des organisations animées d'un même esprit sont un élément central de la campagne.

Última atualização: 2017-04-25
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Tcheco

10.1 Komplexní dohody o leteckých službách se sousedními zeměmi a významnými a podobně smýšlejícími partnery by se měly zabývat regulačními podmínkami pro spravedlivou hospodářskou soutěž a pro udržitelné letecké odvětví, včetně zásadních aspektů, jakými jsou bezpečnost a ochrana, životní prostředí a hospodářská regulace, a slaďovat je.

Francês

10.1 Des accords globaux de services aériens avec les pays voisins et les principaux partenaires partageant la vision de l'UE devraient examiner et synchroniser les conditions réglementaires permettant une concurrence loyale et une industrie aéronautique durable, y compris des questions essentielles comme la sécurité, la sûreté, l'environnement et la réglementation économique.

Última atualização: 2017-04-07
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Tcheco

3.3 Tomuto riziku lze čelit tak, že koalice subjektů z politické sféry a občanské společnosti vyšle toto poselství: ochrana klimatu znamená změny, ale všichni členové společnosti mají příležitosti tyto změny aktivně utvářet, buď samostatně nebo společně se stejně smýšlejícími lidmi, a to tak, aby to bylo přínosné nejen pro klima, ale také se tím zlepšily životní podmínky v daném místě.

Francês

3.3 Ce risque peut être contré si une alliance entre le monde politique et la société civile diffuse le message que la préservation du climat implique effectivement des changements, mais que chaque membre de la société a la possibilité, seul ou en association avec d’autres personnes partageant ses idées, de façonner activement ces évolutions, et ce, de telle manière que non seulement son action profite au climat mais que les conditions de vie sur place s’en trouvent également améliorées.

Última atualização: 2017-04-07
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Tcheco

4.6.1 EHSV právě z tohoto důvodu doporučuje, aby se Evropská unie na základě konsenzu členských států a s ohledem na lidská práva a vědecké důkazy ujala úlohy kriticky smýšlejícího strážce úmluv OSN o omamných látkách a jejich provádění.

Francês

4.6.6 Pour cette raison, le CESE recommande que l'Union européenne endosse le rôle de gardienne critique des conventions des Nations unies sur les stupéfiants et de leur mise en œuvre en s'appuyant sur un consensus des États membres et tenant grand compte des droits de l'homme et des preuves scientifiques.

Última atualização: 2017-04-07
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Tcheco

6.3 Nejenže jsou USA největším obchodním partnerem EU, ale jsou i podobně smýšlejícím partnerem, s nímž sdílíme mnohé ideály a hodnoty.

Francês

6.3 Les États-Unis ne sont pas seulement notre plus important partenaire commercial, ils sont aussi un partenaire partageant les mêmes idées, avec lequel nous avons nombre d'idéaux et de valeurs en commun.

Última atualização: 2017-04-07
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Tcheco

9.2 Vytvořením „oázy“ blízkosti a otevřenosti právních předpisů, která bude otevřena i novým zájemcům, by dohoda mezi EU a USA mohla nahradit Chicagskou úmluvu z roku 1944 tak, že by se pomalu rozšířila i do jiných, stejně smýšlejících států a případně přiměla více a více zemí, aby přezkoumaly své politiky, aby tak mohly využívat výhod vyplývajících z této dohody.

Francês

9.2 En créant une "oasis" de convergence réglementaire et d'ouverture qui serait également accessible aux nouveaux venus, l'accord UE–États-Unis pourrait dépasser la Convention de Chicago de 1944 en étendant la démarche à d'autres États partageant les mêmes conceptions, pour finalement encourager toujours plus de pays à revoir leurs politiques afin de bénéficier des principes de l'accord.

Última atualização: 2017-04-07
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Aviso: contém formatação HTML invisível

Tcheco

9.2 Výbor připomíná existenci pracovní skupiny WTO pro vládní veřejné zakázky, která umožňuje obdobně smýšlejícím zemím konsensuální postup ve veřejných zakázkách s podporou WTO, čímž se otevírá možnost nárůstu dynamičnosti, aniž se některé země nutily k tomu, aby zacházely za úroveň, kterou považují za dosažitelnou nebo přijatelnou.

Francês

9.2 Le Comité prend acte de l'existence du groupe de travail de l'OMC sur les marchés gouvernementaux qui permet aux pays partageant les mêmes options de parvenir, sous les auspices de l'OMC, à un consensus sur les marchés publics, ouvrant ainsi la possibilité d'avancer sans pour autant faire pression sur les pays afin de les contraindre à aller au-delà de ce qu'ils peuvent faire ou de ce qu'ils peuvent supporter.

Última atualização: 2017-04-07
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Tcheco

Je to rovněž o příležitost, jak v souladu s externím hodnocením, které zadala Komise, a s duchem závěrů Evropské rady z června 2012 rozšířit akcionářskou základnu EIF získáním dalších obdobně smýšlejících vnitrostátních či regionálních institucí poskytujících podporu.

Francês

C’est aussi l’occasion d'élargir la base d’actionnaires du FEI en attirant davantage d'organismes d'investissement nationaux/régionaux partageant les mêmes valeurs, conformément à l’évaluation externe commandée par la Commission et dans l’esprit des conclusions du Conseil européen de juin 2012.

Última atualização: 2017-04-07
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Tcheco

Komise bude i nadále podporovat místní přístup k energetické účinnosti prostřednictvím Paktu starostů a primátorů a rovněž partnerství s podobně smýšlejícími městy, včetně měst ze zemí mimo EU.

Francês

La Commission continuera à soutenir l'approche locale de l'efficacité énergétique par l'intermédiaire de la convention des maires, et elle s'efforcera d'encourager les partenariats avec d'autres villes partageant les mêmes vues, y compris dans des pays ne faisant pas partie de l'Union.

Última atualização: 2017-04-07
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Tcheco

Komplexní a integrované politika v oblasti letectví by proto měla usilovat o využití stávajících nástrojů, jako je smíšený výbor EU-USA, k tomu, aby EU s dalšími podobně smýšlejícími zeměmi celého světa došla ke sdílenému uznání skutečnosti, že udržitelné letectví závisí na respektu k základním hodnotám.

Francês

Une politique globale et intégrée de l’aviation devrait dès lors s’efforcer d’utiliser les instruments existants, tels que le comité mixte UE-USA, comme moyen d'aboutir à une vision commune avec d’autres États à travers le monde partageant également l'idée selon laquelle l’aviation durable dépend du respect de valeurs fondamentales.

Última atualização: 2017-04-07
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Tcheco

Kromě kontaktů mohli vracející se bojovníci získat bojové a operační zkušenosti – a být tudíž schopni provádět ničivější útoky i na několik cílů současně – a mohou pravděpodobně sloužit i jako vzory pro podobně smýšlející mladé lidi.

Francês

Outre des contacts, ces combattants de retour peuvent avoir acquis une expérience de combat et opérationnelle – et par conséquent être capables de perpétrer des d’attentats plus graves ou multiples – et sont susceptibles de jouer un rôle de modèle auprès de jeunes partageant les mêmes opinions.

Última atualização: 2017-04-07
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Tcheco

On-line interakce se stejně smýšlejícími osobami může určitým lidem nahrazovat fyzickou komunitu a vytvářet on-line sociální prostředí, ve kterém se deviantní chování a násilí považuje za přijatelné.

Francês

Les interactions en ligne avec des personnes partageant les mêmes opinions peuvent se substituer à la communauté physique d'une personne et créer un environnement social virtuel au sein duquel un comportement déviant et la violence sont acceptables.

Última atualização: 2017-04-07
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Tcheco

Opatření zaměřená na prioritní země zahrnují posílení spolupráce se stejně smýšlejícími zeměmi, zahájení dialogů o právech k duševnímu vlastnictví, přesun zdrojů technické pomoci směrem k vymáhání práv a zvyšování informovanosti o otázkách práv k duševnímu vlastnictví ve společnostech EU, které v těchto zemích působí.

Francês

Les actions menées avec les pays prioritaires comprennent un renforcement de la coopération avec les pays partageant les mêmes valeurs, l’établissement de dialogues sur les DPI, le transfert de ressources d’assistance technique vers le contrôle du respect des DPI et la sensibilisation aux problèmes liés aux DPI dans les entreprises de l’UE actives dans ces pays.

Última atualização: 2017-04-07
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Tcheco

Růst nevzniká ve vzduchoprázdnu; jsou k němu zapotřebí podobně smýšlející lidé, sítě a zainteresované strany.

Francês

La croissance ne se crée pas en vase clos, elle requiert un ensemble de personnes de même sensibilité, des réseaux et des parties prenantes.

Última atualização: 2017-04-07
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Consiga uma tradução melhor através
4,401,923,520 de colaborações humanas

Usuários estão solicitando auxílio neste momento:Utilizamos cookies para aprimorar sua experiência. Se avançar no acesso a este site, você estará concordando com o uso dos nossos cookies. Saiba mais. OK