Pergunte ao Google

Você procurou por: predpísanými (Tcheco - Inglês)

Contribuições humanas

A partir de tradutores profissionais, empresas, páginas da web e repositórios de traduções disponíveis gratuitamente

Adicionar uma tradução

Tcheco

Inglês

Informações

Tcheco

b) Podrobné údaje o tom, ako získať a interpretovať všetky poruchové kódy, ktoré nie sú v súlade so štandardmi predpísanými v oddiele 4 prílohy XI;

Inglês

(b) Details of how to obtain and interpret all fault codes not in accordance with the standards prescribed in Annex XI Section 4:

Última atualização: 2010-08-26
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: MatteoT

Tcheco

Žiadateľ informuje notifikovaný orgán, ktorý uchováva technickú dokumentáciu týkajúcu sa certifikátu o preskúmaní typu, o všetkých úpravách schváleného výrobku, ktoré by mohli ovplyvniť zhodu s požiadavkami TSI alebo s predpísanými podmienkami týkajúcimi sa používania tohto výrobku.

Inglês

The applicant shall inform the Notified Body that holds the technical documentation concerning the type-examination certificate of all modifications to the approved product which may affect the conformity with the requirements of the TSI or the prescribed conditions for use of the product.

Última atualização: 2017-02-26
Frequência de uso: 2
Qualidade:

Referência: MatteoT

Tcheco

Predpísané palivo dřevní pelety d = 6 mm, l = 35 mm max.

Inglês

Prescribed fuel Wood pellets with d = 6–10 mm, l = 35 mm max.

Última atualização: 2018-02-13
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: MatteoT

Tcheco

Predpísané palivo dřevní pelety d = 6 mm, l = 35 mm max.

Inglês

Prescribed fuel wood pellets drevné pelety d = 6 mm, l = 35 mm max.

Última atualização: 2018-02-13
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: MatteoT

Tcheco

Predpísané sankcie a opatrenia musia byť účinné, primerané a odrádzajúce."

Inglês

The penalties provided for must be effective, proportionate and dissuasive."

Última atualização: 2010-09-22
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: MatteoT
Aviso: contém formatação HTML invisível

Tcheco

Predpísané sankcie musia byť účinné, primerané a odrádzajúce."

Inglês

The penalties provided for must be effective, proportionate and dissuasive."

Última atualização: 2010-09-22
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: MatteoT
Aviso: contém formatação HTML invisível

Tcheco

Členské štáty môžu povoliť spoločnostiam uvedeným v článku 27, aby nezverejňovali informácie predpísané v tomto písmene, pokiaľ tieto spoločnosti nie sú takého druhu, ako sa uvádza v článku 1 ods.

Inglês

Member States may permit the companies referred to in Article 27 to omit the disclosures prescribed in this point unless those companies are of a type referred to in Article 1(1) of Directive 77/91/EEC, in which case Member States may limit disclosure to, as a minimum, transactions entered into directly or indirectly between:

Última atualização: 2010-09-22
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: MatteoT

Tcheco

- v prípade potreby údaj "Predpísaná trasa".

Inglês

- The indication "Binding itinerary", where appropriate.

Última atualização: 2010-09-10
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: MatteoT
Aviso: contém formatação HTML invisível

Tcheco

V priebehu výrobnej fázy žiadateľ informuje notifikovaný orgán, ktorý uchováva technickú dokumentáciu týkajúcu sa osvedčenia o preskúmaní všetkých úprav konštrukčného riešenia, ktoré môžu ovplyvniť zhodu s požiadavkami TSI alebo predpísané podmienky používania subsystému; v takých prípadoch subsystém podlieha dodatočnému schváleniu.

Inglês

During the production phase, the applicant shall inform the Notified Body which holds the technical documentation concerning the design examination certificate of all modifications that may affect conformity with the requirements of the TSI or the prescribed conditions for use of the subsystem; the subsystem shall be subject to additional approval in such cases.

Última atualização: 2010-09-09
Frequência de uso: 2
Qualidade:

Referência: MatteoT

Tcheco

Žiadateľ je povinný priebežne informovať notifikovaný orgán, ktorý vydáva certifikát o preskúmaní konštrukčného riešenia, o všetkých úpravách schváleného konštrukčného riešenia, ktoré môžu ovplyvniť zhodu s požiadavkami TSI alebo predpísané podmienky pre používanie komponentu interoperability.

Inglês

The applicant shall keep the Notified Body that has issued the EC design examination certificate informed of all modifications to the approved design, which may affect the conformity with the requirements of the TSI or the prescribed conditions for use of the interoperability constituent.

Última atualização: 2010-09-09
Frequência de uso: 2
Qualidade:

Referência: MatteoT

Tcheco

Pri overovaní zhody vozidla, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky vybraných zo série sa výroba považuje za zhodnú s požiadavkami tejto smernice vzťahujúcimi sa k emisiám širokopásmového žiarenia a k emisiám úzkopásmového žiarenia vtedy, ak namerané úrovne nepresahujú o viac ako 2 dB (25 %) príslušné referenčné limity predpísané v bodoch 6.2.2.1, 6.2.2.2, 6.3.2.1 a 6.3.2.2.

Inglês

If the conformity of a vehicle, component or STU taken from the series is being verified, production shall be deemed to conform to the requirements of this Directive in relation to broadband radiated emissions and narrowband radiated emissions if the levels measured do not exceed by more than 2 dB, (25 %) the reference limits prescribed in points 6.2.2.1, 6.2.2.2, 6.3.2.1 and 6.3.2.2 (as appropriate).

Última atualização: 2010-09-05
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: MatteoT

Tcheco

Pri overovaní zhody vozidla, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky vybraných zo série sa výroba považuje za zhodnú s požiadavkami tejto smernice vzťahujúcimi sa k emisiám širokopásmového žiarenia a k emisiám úzkopásmového žiarenia vtedy, ak namerané úrovne nepresahujú o viac ako 2 dB (25 %) príslušné referenčné limity predpísané v bodoch 6.2.2.1, 6.2.2.2, 6.3.2.1 a 6.3.2.2.

Inglês

Jekk il-konformità ta' vettura, komponent jew UTS meħud mis-serje li jkun ittestjat, il-produzzjoni għandha tkun meqjusa li tkun konformi mar-rekwiżiti ta' din id-Direttiva fir-rigward ta' l-emissjonijiet radjati ta' firxa ta' frekwenza wiesgħa u l-emissjonijiet radjati ta' firxa ta' frekwenza dejqa, jekk il-livelli mkejla ma' jeċċedux b'aktar minn 2dB, (25 %) il-limiti ta' referenza stabbiliti fil-punti 6.2.2.1, 6.2.2.2, 6.3.2.1 u 6.3.2.2 (kif xieraq).

Última atualização: 2010-09-05
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: MatteoT

Tcheco

Pri overovaní zhody vozidla, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky vybraných zo série sa výroba považuje za zhodnú s požiadavkami tejto smernice vzťahujúcimi sa k odolnosti proti elektromagnetickému žiareniu vtedy, ak vozidlo, komponent alebo samostatná technická jednotka nevykazujú akékoľvek zhoršenie priameho ovládania vozidla, ktoré by mohol vodič alebo iný účastník cestnej premávky spozorovať, keď je vozidlo, komponent alebo samostatná technická jednotka v stave definovanom v prílohe VIII, bod 4, a keď sú vystavené intenzite poľa vyjadrenej vo V/m, do hodnoty 80 % referenčných limitov predpísaných v bode 6.4.2.1 tejto prílohy.

Inglês

If the conformity of a vehicle, component or STU taken from the series is being verified, production shall be deemed to conform to the requirements of this Directive in relation to immunity to electromagnetic radiation if the vehicle, component or STU does not exhibit any degradation relating to the direct control of the vehicle which could be observed by the driver or other road user when the vehicle, component or STU is in the state defined in point 4 of Annex VIII and subjected to a field strength, expressed in volts/m, up to 80 % of the reference limits prescribed in point 6.4.2.1 of this Annex.

Última atualização: 2010-09-05
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: MatteoT

Tcheco

Pri overovaní zhody vozidla, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky vybraných zo série sa výroba považuje za zhodnú s požiadavkami tejto smernice vzťahujúcimi sa k odolnosti proti elektromagnetickému žiareniu vtedy, ak vozidlo, komponent alebo samostatná technická jednotka nevykazujú akékoľvek zhoršenie priameho ovládania vozidla, ktoré by mohol vodič alebo iný účastník cestnej premávky spozorovať, keď je vozidlo, komponent alebo samostatná technická jednotka v stave definovanom v prílohe VIII, bod 4, a keď sú vystavené intenzite poľa vyjadrenej vo V/m, do hodnoty 80 % referenčných limitov predpísaných v bode 6.4.2.1 tejto prílohy.

Inglês

Jekk qed tkun verifikata l-konformità ta' vettura, komponent jew UTS meħud mis-serje, il-produzzjoni għandha titqies li hi konformi mar-rekwiżiti ta' din id-Direttiva f' relazzjoni ma' l-immunità għar-radjazzjoni elettromanjetika, jekk il-vettura, komponent jew UTS ma juri l-ebda degradazzjoni relatata mal-kontroll dirett tal-vettura li tista' tkun osservata mis-sewwieq jew minn xi ħadd li jkun qed juża t-triq meta l-vettura, l-komponent jew UTS huwa fl-istat definit f'Anness VIII, il-punt 4 u b'referenza għal qawwa ta' kamp, espress f'volti/m, sa 80 % tal-limiti ta' referenza stabbiliti fil-punt 6.4.2.1 ta' dan l-Anness.

Última atualização: 2010-09-05
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: MatteoT

Tcheco

V takom prípade členské štáty oznámia Komisii rozdiely medzi touto a predpísanou úpravou.

Inglês

In this instance, Member States shall inform the Commission of the differences between this presentation and the reference presentation.

Última atualização: 2010-09-04
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: MatteoT

Tcheco

Tieto požiadavky zahŕňajú osobitné ustanovenia o najväčších dovolených chybách s cieľom zabezpečiť presnosť a funkčnosť meradla a zaručiť, aby chyba merania v predpísaných pracovných podmienkach a pri absencii rušivého vplyvu nepresiahla stanovenú hodnotu najväčšej dovolenej chyby (MPE).

Inglês

These requirements include specific provisions on allowable errors in order to ensure the accuracy and performance of the measuring instrument and to guarantee that the error of measurement under rated operated conditions and in the absence of a disturbance does not exceed the defined Maximum Permissible Error (MPE) value.

Última atualização: 2010-09-01
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: MatteoT

Tcheco

(49) Dodatočne k spolkovému ručeniu boli založené dve účelovo zriadené spoločnosti - Special Purpose Vehicles (ďalej len "SPV"), zriaďovateľmi ktorých boli na jednej strane súkromné banky a na strane druhej poisťovne, aby sa zabezpečil predpísaný podiel základného kapitálu v BAWAG-PSK.

Inglês

(49) In addition to the State guarantee, two special-purpose vehicles (hereafter SPVs) had been created by private banks, on the one hand, and insurance companies, on the other hand, in order to strengthen the capital ratios of BAWAG-PSK.

Última atualização: 2010-08-31
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: MatteoT
Aviso: contém formatação HTML invisível

Tcheco

Zo štúdií a analýz vykonaných v rámci tohto preskúmania vyplýva, že stanovenie obsahu škrobu (alebo dextrínu) pomocou hydrolýzy hydroxidom sodným a stanovenie obsahu glukózy pomocou enzymatickej metódy so spektrofotometriou, v súčasnosti predpísané pre väčšinu tovaru, už nespĺňajú súčasné technické požiadavky, a preto ich treba aktualizovať.

Inglês

Studies and tests carried out in the framework of that examination indicate that the determination of the starch (or dextrin) content by hydrolysis by means of sodium hydroxide and the determination of the glucose content using the enzymatic method with spectrophotometry as prescribed for most goods now, do not meet any longer the current technical requirements and are therefore to be updated.

Última atualização: 2010-08-30
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: MatteoT

Tcheco

Počas prvej fázy nesmie časť sušiny obilnín predstavovať menej ako 45 % celkovej hmotnosti a povolené potraviny s výnimkou tých, ktoré sú predpísané pre druhú fázu, sú tieto: múka z kukuričného lepku a/alebo corn gluten feed, vylúpané plody rohovníka obyčajného (svätojánsky chlieb), rybia múčka, sójová múka, odpad destilácie alkoholu, cmar, tuky s bodom topenia vyšším ako 36 °C, proteínové lyzáty, kukuričná siláž.

Inglês

During the first phase, the level of dry matter in the grain must be at least 45 % of the total matter and, besides the feedstuffs prescribed for the second phase, the permitted feedstuffs are as follows: corn gluten feed, stoned carobs, fish meal, soybean meal, distiller's grains, buttermilk, fats with a melting point greater than 36 °C, protein lysates, silage corn.

Última atualização: 2010-08-29
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: MatteoT

Tcheco

Maximálne prípustné otáčky motora predpísané výrobcom: … min-1

Inglês

Maximum permitted engine speed as prescribed by the manufacturer: … min-1

Última atualização: 2010-08-26
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: MatteoT

Consiga uma tradução melhor através
4,401,923,520 de colaborações humanas

Usuários estão solicitando auxílio neste momento:Utilizamos cookies para aprimorar sua experiência. Se avançar no acesso a este site, você estará concordando com o uso dos nossos cookies. Saiba mais. OK