Спросить у Google

Вы искали: because i sit next to my friend, melissa (Английский - Валлийский)

Переводы пользователей

Добавлены профессиональными переводчиками и компаниями и на основе веб-страниц и открытых баз переводов.

Добавить перевод

Английский

Валлийский

Информация

Английский

I give way to my friend Nick Bourne

Валлийский

Ildiaf i fy nghyfaill Nick Bourne

Последнее обновление: 2009-11-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Английский

David Melding : I am grateful to my friend

Валлийский

David Melding : Yr wyf yn ddiolchgar i'm cyfaill

Последнее обновление: 2009-11-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Английский

David Melding : I am grateful to my friend for making that point

Валлийский

David Melding : Yr wyf yn ddiolchgar i'm cyfaill am wneud y pwynt hwnnw

Последнее обновление: 2009-11-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Английский

Until we achieve that I will have to turn to my friend , the squeezy GP , for help

Валлийский

Hyd nes y byddwn yn cyflawni hynny bydd yn rhaid imi droi at fy ffrind , fy nhegan o feddyg teulu , am gymorth

Последнее обновление: 2009-11-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Английский

I place on record my thanks to my friend , the Minister for Environment , Sue Essex

Валлийский

Cofnodaf fy niolch i'm ffrind , Sue Essex , y Gweinidog dros yr Amgylchedd

Последнее обновление: 2009-11-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Английский

I will close with these remarks , because I will leave shortly to go to my constituency

Валлийский

Gorffennaf gyda'r sylwadau hyn , gan fy mod yn gadael cyn bo hir i fynd i'm hetholaeth

Последнее обновление: 2009-11-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Английский

I pay tribute to my friend , the Minister , on the way that she has negotiated this power down to us

Валлийский

Talaf deyrnged i'm ffrind , y Gweinidog , am y modd y negododd i drosglwyddo'r pwer hwn i ni

Последнее обновление: 2009-11-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Английский

I have not been to my bank in the last two years , because I use the post office to cash my cheques

Валлийский

Nid wyf wedi bod i'm banc yn ystod y ddwy flynedd diwethaf , am fy mod yn defnyddio'r swyddfa bost i newid sieciau

Последнее обновление: 2009-11-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Английский

I suspect that you are not referring to the Greater London Authority , or to my friend , the Mayor of London

Валлийский

Yr wyf yn amau nad ydych yn cyfeirio at Awdurdod Llundain Fwyaf , nac at fy ffrind , Maer Llundain

Последнее обновление: 2009-11-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Английский

That may be uncongenial news to my friend Peter Law , but those are the facts

Валлийский

Efallai fod hynny'n newyddion annifyr i'm cyfaill Peter Law , ond dyna'r ffeithiau

Последнее обновление: 2009-11-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Английский

It has come to my attention primarily because I am concerned that , in Egypt , they may believe this to be a retaliatory strike for pyramid building in west Wales

Валлийский

Daeth i'm sylw yn bennaf oherwydd fy mod yn bryderus y gallai pobl yn yr Aifft gredu bod hyn yn ergyd ddialgar dros adeiladu pyramidiau yng ngorllewin Cymru

Последнее обновление: 2009-11-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Английский

As he sits next to Jonathan , I hope he will convey that to him

Валлийский

Gan ei fod yn eistedd wrth ymyl Jonathan , gobeithiaf y bydd yn cyfleu hynny iddo

Последнее обновление: 2009-11-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Английский

I have to say that because I recognise the band of incompetence running through the Brecon Beacons National Park Authority , which has created a culture of arrogance and negativity , leading to my constituents being treated with disdain

Валлийский

Rhaid imi ddweud hynny am fy mod yn cydnabod anallu Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog drwyddo draw , sydd wedi creu diwylliant o draha a negyddoldeb , gan olygu y caiff fy etholwyr eu trin gyda dirmyg

Последнее обновление: 2009-11-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Английский

In the spirit of today's discussion , I will send a message of goodwill to my friend , Lord Alderdice , Presiding Officer and Speaker of the Northern Ireland Assembly , on behalf of this Assembly

Валлийский

Yn ysbryd y drafodaeth heddiw , byddaf yn anfon neges o ddymuniadau da i'm cyfaill , yr Arglwydd Alderdice , Llywydd a Llefarydd Cynulliad Gogledd Iwerddon , oddi wrth y Cynulliad hwn

Последнее обновление: 2009-11-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Английский

I am indebted to my friend and colleague , Sue Essex , for starting the process and issuing a consultation document in March 2003 entitled the ` Review of the Historic Environment in Wales '

Валлийский

Mae fy nyled yn fawr i fy nghyfaill a fy nghyd-Aelod , Sue Essex , am ddechrau'r broses a chyhoeddi dogfen ymgynghori ym mis Mawrth 2003 yn dwyn y teitl ` Adolygiad o'r Amgylchedd Hanesyddol yng Nghymru '

Последнее обновление: 2009-11-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Английский

It is important that I make some key points , because I have heard a rant that does not bear any relation to my understanding of what is happening -- from my antennae in north Wales and from my experience there

Валлийский

Mae'n bwysig fy mod yn gwneud rhai pwyntiau allweddol , gan fy mod wedi gwrando ar ymosodiad llym gwbl amherthnasol i'm dealltwriaeth o'r hyn sy'n digwydd -- o'm cysylltiadau yn y Gogledd ac o'm profiad yno

Последнее обновление: 2009-11-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Английский

I am grateful to my friend Carwyn Jones for the positive statement that he has given today , assuring us that no action will be taken in future , unless the matter comes before the Assembly again for it to be fully consulted and voted on

Валлийский

Yr wyf yn ddiolchgar i'm cyfaill Carwyn Jones am y datganiad cadarnhaol a roddodd heddiw , gan roi sicrwydd inni na chymerir unrhyw gamau yn y dyfodol , oni ddaw'r mater gerbron y Cynulliad eto er mwyn cynnal ymgynghoriad llawn a phleidleisio arno

Последнее обновление: 2009-11-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Английский

I do not think that you listened carefully to my answer , Brian , because I said that the £2 .5 million relates to post offices in deprived and isolated parts of Wales

Валлийский

Ni chredaf ichi wrando'n ofalus ar fy ateb , Brian , oherwydd dywedais fod y £2 .5 miliwn yn ymwneud â swyddfeydd post mewn rhannau difreintiedig ac anghysbell o Gymru

Последнее обновление: 2009-11-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Английский

I sit in this chair because it happened to be an empty chair , not because I hope to be Secretary of State for Wales nor because I want to go back and sit beside the Plaid Cymru business officer

Валлийский

Yr wyf yn eistedd yn y gadair yma am ei bod yn wag , nid am fy mod yn gobeithio bod yn Ysgrifennydd Gwladol Cymru nac am fy mod i eisiau mynd yn ôl i eistedd wrth ymyl trefnydd busnes Plaid Cymru

Последнее обновление: 2009-11-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Английский

Phil Williams : Your answer to my previous supplementary question surprised me because I assumed that the Government of Wales Act 1998 , with royal assent , constitutes a definition of powers to this Assembly

Валлийский

Phil Williams : Cefais fy synnu gan eich ateb i'm cwestiwn ategol blaenorol oherwydd tybiais fod Deddf Llywodraeth Cymru 1998 , gyda chydsyniad brenhinol , yn ddiffiniad o bwerau i'r Cynulliad hwn

Последнее обновление: 2009-11-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Получите качественный перевод благодаря усилиям
4,401,923,520 пользователей

Сейчас пользователи ищут:Для Вашего удобства мы используем файлы cookie. Факт перехода на данный сайт подтверждает Ваше согласие на использование cookies. Подробнее. OK