Спросить у Google

Вы искали: watchings (Английский - Коса)

Переводы пользователей

Добавлены профессиональными переводчиками и компаниями и на основе веб-страниц и открытых баз переводов.

Добавить перевод

Английский

Коса

Информация

Английский

In stripes, in imprisonments, in tumults, in labours, in watchings, in fastings;

Коса

sinemivumbo, sisezintolongweni, siseziphithiphithini, sibulaleka, singalali, sizila ukudla,

Последнее обновление: 2012-05-05
Частота использования: 1
Качество:

Английский

In weariness and painfulness, in watchings often, in hunger and thirst, in fastings often, in cold and nakedness.

Коса

ngokubulaleka nangemigu, ngokungabi nakulala okufuthi, ngokulamba nokunxanwa, ngokuzila ukudla okufuthi, ngengqele nobuze.

Последнее обновление: 2012-05-05
Частота использования: 1
Качество:

Английский

we are watching the weather

Коса

simagade

Последнее обновление: 2020-09-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Английский

i m watching a movie

Коса

Just missing you here

Последнее обновление: 2020-07-30
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Английский

watching tv

Коса

Tv

Последнее обновление: 2020-04-25
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Английский

i am watching you

Коса

ndikujongile

Последнее обновление: 2020-01-14
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Английский

And beside it, all night long, a lantern burns, and they never take their eyes off it, and there is always a man watching the Star [by which he means the compass-card] and he sings out a sweet tune telling that all goes safely, and with the same chant directs the helmsman.

Коса

Kwaye ngaphandle kwayo, ubusuku bonke obude, isibane savutha, kwaye zange bawasuse amehlo wabo kuso, kusoloko kukho indoda ebukule iinkwenkwezi (Ngendlela athi yikhampasi-khadi).

Последнее обновление: 2018-02-15
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Английский

Branch of mine countermeasures concerned with determining the positions of individual mines and concentrating countermeasures on those positions, as opposed to techniques directed at a more extensive area suspected of containing; mines; includes mine locating, clearance of located mine and mine watching

Коса

Isebe lamanyathelo okhuselo lwebhombu elizikhathaza ngokufumana iindawo zebhombu nganye namanyathelo okhuseleko lwebhombu ajolise kwezo ndawo, ngokuphikisana nobuchule obungqaliswe kweyona ngingqi inkulu erhaneleka ngokuba; neebhombu; kuquka nokubonwa kwendawo ekuyo ibhombu, ukucocwa kwendawo ekubonwe kuyo ibhombu kunye nokugadwa kwebhombu

Последнее обновление: 2018-02-15
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Английский

Faulty timing, which may be caused by rushing the forward swing, recovering too early or too late, under- or over-reaching at the start of the stroke, or watching the blade of the oar at the recovery.

Коса

Uphazamo xesha, lungabangelwa kukungxamela ukutshovela phambili, ukuyeka kwangoko okanye emva kwexesha, ngaphantsi okanye ngaphaya kokufikelela ekuqaleni komgama wotsalo, okanye ukubukela izembe elenziwe ngomthi liyekelela.

Последнее обновление: 2018-02-15
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Английский

In a wind or tidal stream, however, the movement of the ship must be observed by watching transits on shore.

Коса

Kumoya okanye kumsinga wolwandle, ukushukuma kwenqanawa makubukelwe ngokubukela ukugqitha unxweme.

Последнее обновление: 2018-02-15
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Английский

It flings overboard the crewmember who sat on it watching the towline.

Коса

Liphesela emanzini abasebenzi abahleli kulo bejonge intambo yekutsala.

Последнее обновление: 2018-02-15
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Английский

It is not watching when carried under the surface by the stream or the rise of the tide.

Коса

Ayijongi xa iphethe phantsi komphandle ngomlanjana okanye ukukhula kokuzala nokurhoxa kolwandle.

Последнее обновление: 2018-02-15
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Английский

It must also be convenient for constant watching by the steersman.

Коса

Kufuneka ibe yinto encedayo uzinzo lokugadwa komqhubi.

Последнее обновление: 2018-02-15
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Английский

It would be more correct to say that South Africans are mad about watching sport.

Коса

Lo nto isenoba yinyani epheleleyo Umzantsi Afrika uphambene kukuthanda ukubukela umdlalo.

Последнее обновление: 2018-02-15
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Английский

Nor does the helmsman dare alter course in the slightest except at the command of the one watching the Stella Maris, from which he sees whether the ship should continue her course or alter.

Коса

Nokuba umqhubi wenqanawa udele utshintsho emva kwendlela ngokucuthekileyo ngaphandle kumyalelo womnye ogade uStella Maris, ukusuka apho abona ingaba inqanawa ingaqhubekeka indlela okanye iguquko.

Последнее обновление: 2018-02-15
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Английский

The line requires careful watching.

Коса

Umgca ufuna ukujongwa ngenyameko.

Последнее обновление: 2018-02-15
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Английский

The position of an undertow is easily established by watching the wave crests, which will show foam and break much earlier than at adjacent points on the same wave.

Коса

Indawo yotsalo oluphantsi yenziwa lula ngokujonga imbasa yamaza le iza kubonakalisa igwebu kwaye iphuke kwamsinya kunenqaku elisecaleni kwayo kwiliza elinye

Последнее обновление: 2018-02-15
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Английский

These factors of predominant wind or current effect or how the boat carries rudder, can, to a large extent be decided on by mere observation and "feel", although watching the reactions of the compass needle also helps.

Коса

La manqaku ongawomoya okanye iziphumo zomsinga okanye indlela isikhephe esiliphatha ngalo iplanga okanye iphini eliqhubayo, kubungakanani obukhulu singathathwa isinqumo kuqwalaselo nakwimizwa, nangona ukujonga iintshukumo zenaliti yekhampasi engancedayo.

Последнее обновление: 2018-02-15
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно
Предупреждение: Содержит скрытое HTML-форматирование

Английский

This is because you should be watching those instruments on the bridge that show what he has done.

Коса

Kungokuba unokugada izixhobo zebhlorho ezibonisa okwenziweyo.

Последнее обновление: 2018-02-15
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Английский

This is done by watching for any movement of your own forecastle up or down relative to the wake of the next ahead.

Коса

Oku kwenziwa ngokujonga nayiphi intshukumo eyeyakho eyinqaba ephezulu okanye esezantsi eyayanyaniswa nokuvuka kwangaphambili okuthi kulandele.

Последнее обновление: 2018-02-15
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Получите качественный перевод благодаря усилиям
4,401,923,520 пользователей

Сейчас пользователи ищут:Для Вашего удобства мы используем файлы cookie. Факт перехода на данный сайт подтверждает Ваше согласие на использование cookies. Подробнее. OK