Спросить у Google

Вы искали: iechyd da i chwi yn awr ac yn oes oes... (Валлийский - Английский)

Переводы пользователей

Добавлены профессиональными переводчиками и компаниями и на основе веб-страниц и открытых баз переводов.

Добавить перевод

Валлийский

Английский

Информация

Валлийский

Disgynnodd hynny i 72 awr , ac yn awr bydd yn disgyn i 56 awr

Английский

That was reduced to 72 hours , and it will now be reduced to 56 hours

Последнее обновление: 2009-11-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Валлийский

Mae strategaeth yr ymddiriedolaeth yn dal i ddibynnu ar gymhorthdal refeniw hirdymor , yn awr ac yn y dyfodol

Английский

The trust's strategy still depends on long-term revenue subsidy , now and in the future

Последнее обновление: 2009-11-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Валлийский

Dim ond yn awr ac yn y man y gallaf ymwrthod â'r sialens honno

Английский

I can only resist that challenge occasionally

Последнее обновление: 2009-11-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Валлийский

Yn drydydd , y cyfleoedd economaidd i drosi hyn i fod er lles y bobl sydd angen swyddi yn awr ac yn y dyfodol

Английский

Thirdly , the economic opportunities to translate this into wellbeing for the people who need jobs now and in the future

Последнее обновление: 2009-11-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Валлийский

Mae angen i ddyfodol ac ansawdd gofal cymdeithasol fod yn ganolog i'n sylw , yn awr ac yn y dyfodol

Английский

The future and quality of social care needs to be at the centre of our attention , now and in the future

Последнее обновление: 2009-11-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Валлийский

Mae ar gael yn awr , ac yr ydym yn prynu yn ôl y rhestr brisiau ac yn cael gwell bargen

Английский

It is available now , and we are buying on the tariff and getting more bang for the buck

Последнее обновление: 2009-11-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Валлийский

Mae llawer ganddo i'w gynnig ac edrychwn ymlaen at gyfrannu at y strategaeth ar y celfyddydau yn awr ac yn y dyfodol

Английский

It has a great deal to offer and we look forward to contributing to the arts strategy now and in the future

Последнее обновление: 2009-11-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Валлийский

O ran cystadlu yn economi Cymru , yn awr ac yn y dyfodol , mae angen ymateb cydgysylltiedig arnom

Английский

In terms of competing in the Welsh economy , now and in the future , we need a joined-up response

Последнее обновление: 2009-11-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Валлийский

Bydd yn llywodraethu'n perthynas â'r sector gwirfoddol yn awr ac yn y dyfodol rhagweladwy

Английский

It will govern our relationship with the voluntary sector now and for the foreseeable future

Последнее обновление: 2009-11-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Валлийский

Golyga hynny fod yn rhaid i fuddsoddiadau a phrosiectau allweddol ymateb i'r hyn y mae cwsmeriaid ei eisiau yn awr ac yn y dyfodol

Английский

That means that key investments and projects must respond to what customers want now and in the future

Последнее обновление: 2009-11-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Валлийский

Gan fod cyn lleied o amser , canolbwyntiaf ar un maes pwysig , sef pwysigrwydd TGCh mewn ysgolion yn awr ac yn y dyfodol

Английский

As there is so little time , I will focus on one important area , which is the present and future importance of ICT in schools

Последнее обновление: 2009-11-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Валлийский

Ystyriodd y Pwyllgor y materion a oedd yn ymwneud â'r ffordd yr oedd am ystyried ysgolion yn awr ac yn y dyfodol

Английский

The Committee looked at the issues surrounding the manner in which it wanted to consider schools now and in the future

Последнее обновление: 2009-11-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Валлийский

Gobeithio y bydd y Pwyllgor Cyfle Cyfartal yn chwarae rhan lawn a gweithgar wrth sicrhau llwyddiant y strategaeth , yn awr ac yn y dyfodol

Английский

I hope that the Committee on Equality of Opportunity plays a full and active role in ensuring the success of the strategy , now and in years to come

Последнее обновление: 2009-11-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Валлийский

Mae rhai Aelodau wedi mynegi'r pryderon cyfiawn a chadarn eu sail sydd ganddynt am ffurf darlledu yng Nghymru yn awr ac yn y dyfodol

Английский

Some Members have voiced the fair and well-grounded concerns that they have about the current and future shape of broadcasting in Wales

Последнее обновление: 2009-11-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Валлийский

O dan y fenter cyllid preifat , mae'r sector cyhoeddus yn prynu yn awr ac yn talu'n ddrud iawn wedyn

Английский

Under PFI , the public sector buys now and pays very dearly later

Последнее обновление: 2009-11-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Валлийский

Bwriadwn gomisiynu astudiaeth i anghenion tai pobl ag anawsterau dysgu yn awr ac yn y dyfodol i fod yn sylfaen dystiolaeth i oleuo ein hymateb ac i fwrw ymlaen â'r mater hwn

Английский

We propose to commission a study into the present and future housing needs of people with learning difficulties to provide the evidence base to inform our response and to take this matter forward

Последнее обновление: 2009-11-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Валлийский

Byddai sicrhau bod gofal personol am ddim ar gael i bawb , yn cynnwys y rhai y gofelir amdanynt gartref , yn golygu llawer iawn o arian , yn awr ac yn y dyfodol

Английский

Making personal care free for everyone including those cared for at home carries a huge cost , both now and in the future

Последнее обновление: 2009-11-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Валлийский

Croesawaf y pwyslais a roddir yn y ddogfen ar yr adnodd mwyaf sydd gennym yn yr NHS yng Nghymru : ei staff , yn awr ac yn y dyfodol

Английский

I welcome the emphasis that the document places on the greatest resource that we have in the NHS in Wales : its staff , current and future

Последнее обновление: 2009-11-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Валлийский

Ein prif nod yw darparu fframwaith a fydd yn galluogi'r sector addysg uwch yng Nghymru i gyflawni'r heriau y mae'n eu hwynebu yn awr ac yn y dyfodol

Английский

Our overarching objective is to provide a framework that will enable the higher education sector in Wales to meet the challenges it faces now and in the future

Последнее обновление: 2009-11-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Валлийский

Gan hynny , a wnewch gyfiawnhau pam eich bod yn cymryd cyfrifoldeb oddi wrth awdurdodau addysg lleol yn awr ac yn ei roi yn nwylo un corff strategol mawr ?

Английский

Therefore , will you justify why you are now taking responsibility away from local education authorities and placing it in the hands of one large strategic body ?

Последнее обновление: 2009-11-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Несколько пользовательских переводов с низким соответствием были скрыты.
Показать результаты с низким соответствием.

Получите качественный перевод благодаря усилиям
4,401,923,520 пользователей

Сейчас пользователи ищут:Для Вашего удобства мы используем файлы cookie. Факт перехода на данный сайт подтверждает Ваше согласие на использование cookies. Подробнее. OK