Спросить у Google

Вы искали: synergedd (Валлийский - Английский)

Переводы пользователей

Добавлены профессиональными переводчиками и компаниями и на основе веб-страниц и открытых баз переводов.

Добавить перевод

Валлийский

Английский

Информация

Валлийский

Mae angen synergedd arnom rhwng polisïau tai

Английский

We need synergy between housing policies

Последнее обновление: 2009-11-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Валлийский

Yr ydym yn cadw'r ddau adolygiad hynny mewn synergedd

Английский

We are keeping those two reviews in synergy

Последнее обновление: 2009-11-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Валлийский

Mae hyn yn arddangos diffyg synergedd rhwng dogfennau a strategaethau amrywiol y Cynulliad

Английский

This demonstrates the lack of synergy between various Assembly documents and strategies

Последнее обновление: 2009-11-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Валлийский

Dosberthir llawer o'n harian i sefydliadau nad oes gennym y math hwnnw o synergedd â hwy o ddydd i ddydd

Английский

Much of our money is distributed to organisations , so we do not have that kind of synergy from day to day

Последнее обновление: 2009-11-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Валлийский

Ceir manteision hefyd o ran y masnachu sydd rhyngddynt , hyfforddiant ar y cyd , a gofynion eraill a meysydd lle y ceir synergedd

Английский

There are also benefits in terms of inter-trading , shared training , and other requirements and areas of synergy

Последнее обновление: 2009-11-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Валлийский

Gallai eu cyd-leoli o dan yr un to arwain nid yn unig at arbedion yng ngorbenion y sefydliadau ond at synergedd creadigol newydd rhyngddynt

Английский

Their co-location under the same roof could lead not only to savings in the organisations ' overheads but to a new creative synergy between them

Последнее обновление: 2009-11-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Валлийский

Byddai'r ffordd y caiff ei gyflwyno o ddiddordeb iddo , ac felly mae'n bwysig sicrhau synergedd

Английский

The way that is delivered would be of interest to it , therefore it is important that there is a synergy

Последнее обновление: 2009-11-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Валлийский

Rhaid i Gymru sicrhau'r synergedd cynaliadwy mwyaf posibl rhwng chwaraeon , gweithgaredd corfforol a'r amgylchedd

Английский

Wales needs to maximise the synergy between sport , physical activity and the environment in a sustainable way

Последнее обновление: 2009-11-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Валлийский

Gwnaed gwaith ardderchog yn y portffolio cyfiawnder cymdeithasol o ran edrych yn ddychmygus ar sut y gallwn sicrhau synergedd rhwng trosglwyddo stoc tai a datblygu sgiliau yn y sector adeiladu

Английский

Superb work has been done in the social justice portfolio in terms of looking imaginatively at how we can get synergy from the transfer of housing stock and the development of skills in the construction sector

Последнее обновление: 2009-11-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Валлийский

Mae'r diffyg synergedd hwn yn ein gadael ag adroddiad nad yw'n hanner mor gryf ag y gallasai fod pe baem wedi penderfynu hyrwyddo adfywio cymunedol yn llawn

Английский

This lack of synergy leaves us with a report that is not half as strong as it could have been , had we decided to promote community regeneration in full

Последнее обновление: 2009-11-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Валлийский

Bydd cynghreiriau iechyd lleol yn helpu i leihau anghydraddoldeb ym maes iechyd drwy gryfhau gwaith partneriaeth lleol , drwy sicrhau synergedd rhwng cynlluniau gwella iechyd , gwaith grwpiau iechyd lleol a strategaethau cymunedol

Английский

Local health alliances will help reduce inequalities in health by strengthening local partnership working , by ensuring synergy between health improvement plans , the work of local health groups and community strategies

Последнее обновление: 2009-11-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Валлийский

Cyhoeddwyd y pendefyniad hwn yn gynharach eleni ac mae'n adlewyrchu'r synergedd sydd rhwng y gronfa honno a nifer o raglenni'r WDA

Английский

This decision was announced earlier this year and reflects the synergy between the fund and a number of WDA programmes

Последнее обновление: 2009-11-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Валлийский

Byddwn yn parhau i rannu cymaint o wybodaeth â phosibl gyda'n partneriaid yn y sector cyhoeddus yng Nghymru er mwyn cynnal y natur gydweithredol a'r synergedd sydd yn bodoli

Английский

We will continue to share as much information as we can with our public sector partners in Wales to maintain the spirit of co-operation and synergy that exists

Последнее обновление: 2009-11-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Валлийский

Mae angen inni sicrhau synergedd rhwng holl wariant y cronfeydd strwythurol : Amcanion 1 , 2 a 3 , yr arian trosiannol a'r amryfal raglenni eraill , fel y rhaglen drefol

Английский

We need to ensure synergy between all the structural funds expenditure : Objectives 1 , 2 and 3 , the transitional funding and the various other programmes , such as the urban programme

Последнее обновление: 2009-11-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Валлийский

Noda'r fframwaith strategaeth gydgysylltiedig ar gyfer datblygiadau TGCh ar draws ystod o swyddogaethau'r Cynulliad i sicrhau'r budd a'r synergedd mwyaf rhwng prosiectau

Английский

The framework set out a coherent strategy for ICT developments across the range of Assembly functions to ensure maximum benefit and synergy between projects

Последнее обновление: 2009-11-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Валлийский

Yn ogystal â gwell ymgysylltu ar y lefel ymarferol hon , mae ymateb Llywodraeth y Cynulliad hefyd yn tynnu sylw at yr angen am y synergedd mwyaf posibl rhwng cyfrifoldebau plismona'r Swyddfa Gartref a'n cyfrifoldebau ym meysydd llywodraeth leol , iechyd ac addysg

Английский

As well as better engagement at this practical level , the Assembly Government's response also draws attention to the need for maximum synergy between the policing responsibilities of the Home Office and our responsibilities in local government , health , and education

Последнее обновление: 2009-11-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Валлийский

Symbylwn y broses honno a sicrhau y cânt y synergedd mwyaf posibl er budd pawb , gan fod y rhai sy'n ethol cynrychiolwyr i'r awdurdod lleol hefyd yn disgwyl cael gwasanaethau da gan y bwrdd iechyd lleol , a gynhyrchir ar y cyd â hwy

Английский

We will stimulate that process and ensure that they achieve maximum synergy for the benefit of all , because the voters who elect the local authority representatives also expect to see good services from the local health board , produced in concert with them

Последнее обновление: 2009-11-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Валлийский

Mae'n hanfodol eu bod yn cydweithio a'u bod nid yn unig yn osgoi dyblygu gwaith , ond eu bod hefyd yn cyflawni synergedd o brofiadau ategol ar gyfer yr ymwelydd , nid yn unig er mwyn coffáu hanes sydd wedi ei wreiddio yn y gorffennol , ond hefyd i edrych ymlaen at y dyfodol

Английский

It is vital that they work together in a co-ordinated way and do not only avoid duplication , but achieve a synergy of complementary experiences for visitors , not only to commemorate history that is rooted in the past , but also to look forward to the future

Последнее обновление: 2009-11-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Валлийский

Pam , felly , y buddsoddodd Dysgu ac Addysgu Cymru £900 ,000 mewn canolfan hyfforddi afioneg newydd ym mharc diwydiannol Glannau Dyfrdwy pan fyddai'r hyfforddiant pellach , yn ôl y wybodaeth ddibynadwy a gefais , wedi gallu cael ei ymgorffori'n gost-effeithiol yng Ngholeg Glannau Dyfrdwy ? Oni ddylai'r Llywodraeth , a'r cwangos , felly , fod yn fwy gwybodus er mwyn osgoi dyblygu a manteisio ar y synergedd sy'n rhoi gwir werth am arian ?

Английский

Why , therefore , did Education and Learning Wales invest £900 ,000 in a new avionics training centre on Deeside industrial park when , as I have been reliably informed , the advanced training could have been cost-effectively incorporated into Deeside College ? Should the Government and the quangos , therefore , not become more streetwise in order to avoid duplication and to maximise the synergies that give real value for money ?

Последнее обновление: 2009-11-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Валлийский

Fe ddylai'r un synergedd ddod i'r golwg yn raddol oddi wrth ddatganoli pwerau yn y Deyrnas Unedig ac , os defnyddir ef yn briodol , gall fod yn rym er lles Cymru yn benodol a Phrydain yn gyffredinol

Английский

This same synergy should emerge gradually from the devolution of powers in the United Kingdom and , if applied properly , can be a force for the benefit of Wales in particular and Britain in general

Последнее обновление: 2009-11-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Получите качественный перевод благодаря усилиям
4,401,923,520 пользователей

Сейчас пользователи ищут:Для Вашего удобства мы используем файлы cookie. Факт перехода на данный сайт подтверждает Ваше согласие на использование cookies. Подробнее. OK