Спросить у Google

Вы искали: ynganu (Валлийский - Английский)

Переводы пользователей

Добавлены профессиональными переводчиками и компаниями и на основе веб-страниц и открытых баз переводов.

Добавить перевод

Валлийский

Английский

Информация

Валлийский

ynganu blaidd yn y Gymraeg

Английский

pronounce blaidd in welsh

Последнее обновление: 2016-04-30
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Валлийский

Nid wyf yn anghytuno ag unrhyw air y mae Dafydd Wigley newydd ei ynganu

Английский

I do not disagree with any word that Dafydd Wigley has just said

Последнее обновление: 2009-11-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Валлийский

Gall hyn gynnwys hyfforddiant sut i ynganu enwau lleoedd ac enwau pobl?

Английский

Can this include training on how to pronounce place names and personal names?

Последнее обновление: 2009-07-21
Частота использования: 1
Качество:

Источник: LowriWilliams

Валлийский

Yr oedd yn ymddangos nad oedd yn gallu ynganu ei enw ac yr oedd yn eithaf sarhaus

Английский

He seemed unable to utter his name and was quite insulting

Последнее обновление: 2009-11-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Валлийский

Nododd PJ fod <PROTECTED>, <PROTECTED> yn cael ei gam ynganu yn gyson gan y cyfryngau.

Английский

PH noted that <PROTECTED>, <PROTECTED>, is consistently mispronounced by the media.

Последнее обновление: 2009-01-08
Частота использования: 1
Качество:

Источник: LowriWilliams
Предупреждение: Содержит скрытое HTML-форматирование

Валлийский

Edwina Hart : Ni cheisiaf ynganu hynny , ond mae'n swnio'n iawn i mi

Английский

Edwina Hart : I will not attempt to pronounce that , but it sounds all right to me

Последнее обновление: 2009-11-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Валлийский

Dywedodd fod adeiladu a datblygu sgiliau sylfaenol yn y Gymraeg yn bwysig iawn er mwyn hwyluso ynganu enwau llefydd ac enwau personol yn y man cyntaf.

Английский

He said that building and developing basic skills in Welsh was very important in order to facilitate pronouncing place names and personal names in the first place.

Последнее обновление: 2007-08-23
Частота использования: 1
Качество:

Источник: LowriWilliams

Валлийский

Mae llawer o adnoddau ar gael er mwyn cefnogi swyddogion ac unigolion i allu cyfarch yn ddwyieithog ac ynganu rhai geiriau’n Gymraeg.

Английский

There are many resources available to support officers and individuals to address people bilingually and pronounce some words in Welsh.

Последнее обновление: 2007-11-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: LowriWilliams

Валлийский

Prif Weinidog Cymru : I ddechrau , nid BAE ydyw , ac yn ail , nid dyna'r ffordd i'w ynganu

Английский

The First Minister : First , it is not BAE , and secondly , it is not pronounced like that

Последнее обновление: 2009-11-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Валлийский

Mae gan y Bwrdd CD <PROTECTED>’n <PROTECTED> a all fod o fudd i rai o’r staff i gynorthwyo gydag ynganu enwau pobl ac enwau lleoedd.

Английский

The Board has a CD, Sounds Good (<PROTECTED>’n <PROTECTED>), which could help some members of staff to pronounce the names of people and places.

Последнее обновление: 2009-08-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: LowriWilliams
Предупреждение: Содержит скрытое HTML-форматирование

Валлийский

Anerchwyd y cyfarfod gan Willy Madisha -- gobeithiaf imi ynganu ei enw yn gywir -- llywydd Cyngres Undebau Llafur De Affrica , a siaradodd yn fywiog am bwysigrwydd materion megis hwn i dde Affrica

Английский

The meeting was addressed by Willy Madisha -- I hope that I pronounced his name correctly -- the president of the Congress of South African Trade Unions , who spoke graphically about the importance of issues such as this one to southern Africa

Последнее обновление: 2009-11-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Валлийский

Mae <PROTECTED> yn gweithredu fel strwythur uwch i gynorthwyo anghenion geiriadurol gan gynnwys terminoleg, thesawri, geiriaduron arferol, enwau lleoedd, rhestri eiriau, lecsiconau ynganu a chyfieithu peirianyddol.

Английский

<PROTECTED> operates as a higher-level structure to assist dictionary needs including terminology, thesauri, general dictionaries, place names, word lists, pronunciation lexicons and machine translation.

Последнее обновление: 2007-08-23
Частота использования: 1
Качество:

Источник: LowriWilliams
Предупреждение: Содержит скрытое HTML-форматирование

Валлийский

Ceisiwch ynganu y geiriau cyffredin canlynol: anne (UHN-^eh) - mam baba (BUH-buh)-tad çocuk (CHO-juk) - plant ev (ehv) - ty pide (Pee-deh) - bwyd sy'n debyg i pizza giinaydin (goon-NYE-din) — bore da

Английский

Lipica is to be found in south-west Slovenia near the Italian border and for 400 years has been the place where the

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Источник: LowriWilliams

Валлийский

Yr oeddwn eisiau ei ynganu fel ` amy ', yn hytrach nag ` aim ', ond yr oeddent yn dweud wrthyf na fyddai'r bechgyn yn y gymdeithas yn derbyn hynny

Английский

I wanted to pronounce it as ` amy ', rather than ` aim ', but they said that the boys in the association would not accept that

Последнее обновление: 2009-11-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Валлийский

Carwyn Jones : Crybwyllasoch , Peter , yr anawsterau a gawsoch ychydig wythnosau yn ôl wrth ynganu rhai geiriau , a fyddai wedi gofyn am gymorth yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch , ynghyd â meddyg teulu , pe byddent wedi bod yn gywir

Английский

Carwyn Jones : You mentioned , Peter , the difficulties that you had some weeks ago in pronouncing some words , which would have necessitated the assistance of the Health and Safety Executive , as well as a general practitioner , if they had been correct

Последнее обновление: 2009-11-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Валлийский

Nick Bourne : Efallai nad oeddech yn gwrando , ond ni chredaf fy mod wedi ynganu'r geiriau ` America ' neu ` Unol Daleithiau '

Английский

Nick Bourne : Perhaps you were not listening , but I do not think that the words ` America ' or ` United States ' crossed my lips

Последнее обновление: 2009-11-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Валлийский

Canlyniad anochel y strwythur cymhleth yr ydych wedi'i sefydlu yw y ceir canolfannau galwadau pell , a all fod yn Sheffield neu yn rhywle arall , nad ydynt yn gwybod am yr ardal leol na hyd yn oed yn gallu ynganu'r enwau

Английский

The natural consequence of the complicated structure that you have set up is remote call centres , which can be in Sheffield or anywhere else , and which do not have a local understanding and cannot even pronounce the names

Последнее обновление: 2009-11-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Валлийский

Fodd bynnag , a allwch ofyn i'r bwrdd a yw'n credu ei fod yn mynd yn rhy bell pan fydd yn creu ffug gyfieithiadau ar gyfer enwau pentrefi bach , megis Rockfield ger Trefynwy , a alwyd yn Rockfield ers y bymthegfed ganrif , o leiaf , fel y dengys dogfennau , hyd yn oed pan oedd poblogaeth a oedd yn Gymraeg ei hiaith yn bennaf yn byw yno ? Mae ganddo enw yn awr na all neb ei adnabod na'i ynganu , ac y mae pawb o'r farn nad oes a wnelo dim â'r enw gwreiddiol

Английский

However , can you ask the board whether or not it believes that it is going too far when it creates artificial translations for the names of hamlets , such as Rockfield near Monmouth , which has been known as Rockfield since the fifteenth century , at least , as documents will show , even when it had a largely Welsh-speaking population ? It now has a name which no-one can recognise or pronounce , and which no-one feels has anything to do with the original name

Последнее обновление: 2009-11-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Валлийский

Jeff Cuthbert : Diolchaf i'r holl siaradwyr am eu sylwadau cadarnhaol ac am beidio ag ymyrryd yn ystod fy araith i'm gorfodi i ynganu termau meddygol hir ac anodd y byddwn wedi baglu drostynt

Английский

Jeff Cuthbert : I thank all the speakers for their positive comments and for not intervening on my speech to make me say long , hard medical terms that I would have spluttered over

Последнее обновление: 2009-11-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Валлийский

Dylid ystyried tystiolaeth dafodieithol neu arferiad leol wrth drafod sillafu, ynganu ac aceniad, yn arbennig os yw wedi ennill ei phlwyf yn genedlaethol: <PROTECTED>, <PROTECTED>, <PROTECTED> <PROTECTED>, <PROTECTED>.

Английский

Dialectal or local evidence should be considered when discussing spelling, pronunciation and accentuation, especially if it‘s in common use nationally: <PROTECTED>, <PROTECTED>, <PROTECTED> <PROTECTED>, <PROTECTED>.

Последнее обновление: 2008-02-29
Частота использования: 1
Качество:

Источник: LowriWilliams
Предупреждение: Содержит скрытое HTML-форматирование

Получите качественный перевод благодаря усилиям
4,401,923,520 пользователей

Сейчас пользователи ищут:Для Вашего удобства мы используем файлы cookie. Факт перехода на данный сайт подтверждает Ваше согласие на использование cookies. Подробнее. OK