Спросить у Google

Вы искали: boekingsbescheiden (Голландский - Английский)

Переводы пользователей

Добавлены профессиональными переводчиками и компаниями и на основе веб-страниц и открытых баз переводов.

Добавить перевод

Голландский

Английский

Информация

Голландский

boekingsbescheiden

Английский

accounting records

Последнее обновление: 2014-11-15
Частота использования: 5
Качество:

Источник: IATE

Голландский

Aangezien wij niet over een receptie beschikken die 24 uur per dag geopend is, wordt op de boekingsbescheiden vermeld waar u de sleutels moet ophalen.

Английский

The reception desk is not open 24 hours a day, hence key collection details will be advised on the voucher.

Последнее обновление: 2018-02-13
Частота использования: 1
Качество:

Источник: IATE

Голландский

5. De voor de subsidiabiliteit van de kosten in aanmerking genomen data zijn de data waarop deze kosten zijn veroorzaakt, en niet die waarop de boekingsbescheiden zijn opgesteld.

Английский

5. The dates taken into account for the eligibility of costs are the dates when the costs are generated and not the dates when the accounting documents are drawn up.

Последнее обновление: 2019-05-31
Частота использования: 1
Качество:

Источник: SecretAgent879

Голландский

de voor de uitvoering van de regeling aangewezen organisaties de geëigende boekingsbescheiden en bewijsstukken bewaren en de bevoegde autoriteiten daartoe toegang verschaffen om de door deze nodig geachte controles te kunnen uitvoeren.

Английский

the designated implementing organizations maintain appropriate accounts and supporting documents and allow the competent authorities access to them to carry out whatever checks they deem necessary.

Последнее обновление: 2019-05-31
Частота использования: 1
Качество:

Источник: SecretAgent879

Голландский

De tussentijdse of saldobetalingen hebben betrekking op daadwerkelijk verrichte uitgaven, welke moeten overeenkomen met door de eindbegunstigden gedane en met voldane facturen of boekingsbescheiden met gelijkwaardige bewijskracht gestaafde betalingen.

Английский

Interim payments and payments of the balance shall relate to expenditure actually paid out, which must correspond to payments effected by the final beneficiaries, supported by receipted invoices or accounting documents of equivalent probative value.

Последнее обновление: 2017-03-03
Частота использования: 5
Качество:

Источник: Translated.com

Голландский

de voor de uitvoering van de acties aangewezen liefdadigheidsorganisaties de nodige boekingsbescheiden en bewijsstukken bewaren en de bevoegde autoriteiten daartoe toegang verschaffen met het oog op de uitvoering van de vereiste controles;

Английский

the designated charitable organisations for implementing the measures maintain appropriate accounts and supporting documents and allow the competent authorities access to them to carry out whatever checks they deem necessary;

Последнее обновление: 2014-11-21
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Голландский

Tussentijdse betalingen en saldobetalingen hebben betrekking op werkelijk verrichte uitgaven, die moeten worden gestaafd met voldane facturen of boekingsbescheiden met gelijkwaardige bewijskracht.".

Английский

Interim payments and payments of the balance shall relate to expenditure actually paid out, which must be supported by receipted invoices or accounting documents of equivalent probative value.";

Последнее обновление: 2014-10-23
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com
Предупреждение: Содержит скрытое HTML-форматирование

Голландский

c) de voor de uitvoering van de acties aangewezen liefdadigheidsorganisaties de nodige boekingsbescheiden en bewijsstukken bewaren en de bevoegde autoriteiten daartoe toegang verschaffen met het oog op de uitvoering van de vereiste controles;

Английский

(c) the designated charitable organisations for implementing the measures maintain appropriate accounts and supporting documents and allow the competent authorities access to them to carry out whatever checks they deem necessary;

Последнее обновление: 2014-10-23
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Голландский

i) tijdens de in de bijstandsbeschikking vastgelegde, in aanmerking komende periode daadwerkelijk zijn gedaan en door voldane facturen of boekingsbescheiden met gelijkwaardige bewijskracht kunnen worden gestaafd;

Английский

(i) that has been actually effected within the eligibility period laid down in the granting Decision and can be supported by receipted invoices or accounting documents of equivalent probative value;

Последнее обновление: 2014-10-23
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Голландский

Het is passend om specifieke regels voor het verschaffen van boekingsbescheiden vast te stellen, alsook bepalingen op grond waarvan de rekenplichtige van de Commissie sommige van zijn taken aan personeel van de Europese bureaus kan delegeren, en operationele procedures voor de bankrekeningen waarvoor die bureaus de toestemming kunnen krijgen deze in naam van de Commissie te openen.

Английский

It is appropriate to set out specific rules for the provision of accounting records, provisions authorising the Commission's accounting officer to delegate some of his tasks to staff in those offices and operating procedures for the bank accounts which the European offices may be authorised to open in the Commission's name.

Последнее обновление: 2017-04-06
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Голландский

Ingeval verscheidene projecten onder eenzelfde contract inzake het verrichten van werken of diensten vallen of ingeval de voor de uitvoering verantwoordelijke instantie de taken voor eigen rekening verricht, moet voor de besteding van de kosten een afzonderlijke en doorzichtige boekhouding worden gevoerd, gebaseerd op boekingsbescheiden of documenten met een gelijkwaardige bewijskracht.

Английский

Where several projects are covered by a single works contract or where the body responsible for implementation is carrying out the functions on its own account, costs must be assigned through a transparent and separate project-accounting system based on accounting documents or documents of equivalent probative value.

Последнее обновление: 2014-10-23
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Голландский

Wanneer de voor de uitvoering verantwoordelijke instantie voor eigen rekening werkzaamheden voor het bouwrijp maken van het terrein of bouwwerkzaamheden of gedeelten daarvan uitvoert, moet voor de toerekening van de kosten een afzonderlijke en doorzichtige boekhouding worden gevoerd, gebaseerd op boekingsbescheiden of documenten met een gelijkwaardige bewijskracht.

Английский

Where the body responsible for implementation is undertaking site preparation or construction works, or parts thereof, on its own account, costs must be assigned through a transparent and separate project-accounting system based on accounting documents or documents of equivalent probative value.

Последнее обновление: 2014-10-23
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Голландский

Zij houden ter beschikking van de Rekenkamer alle bescheiden inzake plaatsing en uitvoering van overheidsopdrachten die uit de begroting worden gefinancierd, en alle geld- en goederenrekeningen, alle boekingsbescheiden en bewijsstukken, alsmede de daarop betrekking hebbende administratieve documenten, alle documentatie betreffende de ontvangsten en uitgaven van de Unie, alle inventarislijsten en alle organigrammen welke de Rekenkamer voor de controle, aan de hand van stukken of ter plaatse, van het verslag over het resultaat van de begrotingsuitvoering nodig meent te hebben en, voor hetzelfde doel, alle op geautomatiseerde gegevensdragers opgestelde of bewaarde documenten en gegevens.

Английский

They shall place at the disposal of the Court of Auditors all documents concerning the award and performance of contracts financed by the budget and all accounts of cash or materials, all accounting records or supporting documents, and also administrative documents relating thereto, all documents relating to revenue and expenditure, all inventories, all organisation charts of departments, which the Court of Auditors considers necessary for auditing the budgetary and financial outturn report on the basis of records or on the spot and, for the same purposes, all documents and data created or stored on a magnetic medium.

Последнее обновление: 2017-04-06
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Голландский

Zij houden ter beschikking van de Rekenkamer alle bescheiden inzake plaatsing en uitvoering van overheidsopdrachten die uit de communautaire begroting worden gefinancierd, en alle geld- en goederenrekeningen, alle boekingsbescheiden en bewijsstukken, alsmede de daarop betrekking hebbende administratieve documenten, alle documentatie betreffende de uitgaven en ontvangsten van de Gemeenschappen, alle inventarislijsten en alle organigrammen welke de Rekenkamer voor de controle, aan de hand van stukken of ter plaatse, van het verslag over het resultaat van de begrotingsuitvoering nodig meent te hebben en, voor hetzelfde doel, alle op geautomatiseerde gegevensdragers opgestelde of bewaarde documenten en gegevens.

Английский

They shall place at the disposal of the Court of Auditors all documents concerning the award and performance of contracts financed by the Community budget and all accounts of cash or materials, all accounting records or supporting documents, and also administrative documents relating thereto, all documents relating to revenue and expenditure, all inventories, all organisation charts of departments, which the Court of Auditors considers necessary for auditing the budgetary and financial outturn report on the basis of records or on the spot and, for the same purposes, all documents and data created or stored on a magnetic medium.

Последнее обновление: 2017-04-06
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Голландский

In het bijzonder houdt zij ter beschikking van de Rekenkamer alle bescheiden inzake het sluiten en het uitvoeren van overeenkomsten en alle geld- en goederenrekeningen, alle boekingsbescheiden en bewijsstukken, alsmede de daarop betrekking hebbende administratieve documenten, alle documentatie betreffende de ontvangsten en uitgaven, alle inventarislijsten, alle organogrammen van de diensten die zij noodzakelijk acht en alle op geautomatiseerde dragers opgestelde of bewaarde documenten of gegevens.

Английский

In particular, it shall place at the disposal of the Court all documents concerning the conclusion and implementation of contracts and all accounts of cash or materials, all accounting records or supporting documents and also the administrative documents pertaining thereto, all documents relating to revenue and expenditure, all inventories, and all lists of posts in the departments which the Court of Auditors may consider necessary and all documents and data created or stored on a data medium.

Последнее обновление: 2017-02-22
Частота использования: 3
Качество:

Источник: Translated.com

Голландский

Zij houden ter beschikking van de Rekenkamer alle bescheiden inzake plaatsing en uitvoering van overheidsopdrachten die uit de communautaire begroting worden gefinancierd, en alle geld- en goederenrekeningen, alle boekingsbescheiden en bewijsstukken, alsmede de daarop betrekking hebbende administratieve documenten, alle documentatie betreffende de ontvangsten en uitgaven van de Gemeenschappen, alle inventarislijsten en alle organigrammen welke de Rekenkamer voor de controle, aan de hand van stukken of ter plaatse, van het verslag over het resultaat van de begrotingsuitvoering nodig meent te hebben en, voor hetzelfde doel, alle op geautomatiseerde gegevensdragers opgestelde of bewaarde documenten en gegevens.

Английский

They shall place at the disposal of the Court of Auditors all documents concerning the award and performance of contracts financed by the Community budget and all accounts of cash or materials, all accounting records or supporting documents, and also administrative documents relating thereto, all documents relating to revenue and expenditure, all inventories, all organisation charts of departments, which the Court of Auditors considers necessary for auditing the budgetary and financial outturn report on the basis of records or on the spot and, for the same purposes, all documents and data created or stored on a magnetic medium.

Последнее обновление: 2016-11-15
Частота использования: 4
Качество:

Источник: Translated.com

Голландский

tijdens de in de beschikking vastgelegde, in aanmerking komende periode daadwerkelijk zijn gedaan, in de vorm van uitgaven door eindbegunstigden zoals bedoeld in de punten 1.2, 1.3 en 2 van regel nr. 1 van de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1685/2000 van de Commissie(9), en die door voldane facturen of boekingsbescheiden met gelijkwaardige bewijskracht kunnen worden gestaafd;

Английский

that has been actually effected within the eligibility period laid down in the decision in the form of expenditure by final beneficiaries, within the meaning of paragraphs 1.2, 1.3 and 2 of Rule No 1 of the Annex to Commission Regulation (EC) No 1685/2000(9), which can be supported by receipted invoices or accounting documents of equivalent probative value;

Последнее обновление: 2016-11-15
Частота использования: 4
Качество:

Источник: Translated.com

Голландский

Zij houdt ter beschikking van de Rekenkamer alle bescheiden inzake plaatsing en uitvoering van overheidsopdrachten en alle geld- en goederenrekeningen, alle boekingsbescheiden en bewijsstukken, alsmede de daarop betrekking hebbende administratieve documenten, alle documentatie betreffende de ontvangsten en uitgaven, alle inventarislijsten en alle organigrammen welke de Rekenkamer voor de controle van het verslag over het resultaat van de financiële uitvoering aan de hand van stukken of ter plaatse nodig meent te hebben en, voor hetzelfde doel, alle op geautomatiseerde gegevensdragers opgestelde of bewaarde documenten en gegevens.

Английский

It shall place at the disposal of the Court of Auditors all documents concerning the award and performance of contracts and all accounts of cash or materials, all accounting records or supporting documents, and also administrative documents relating thereto, all documents relating to revenue and expenditure, all inventories, all organisation charts which the Court of Auditors considers necessary for auditing the financial outturn report on the basis of documents or on the spot and, for the same purposes, all documents and data created or stored on a magnetic medium.

Последнее обновление: 2014-11-21
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Голландский

Zij houden ter beschikking van de Rekenkamer alle bescheiden inzake plaatsing en uitvoering van overheidsopdrachten die uit de begroting worden gefinancierd, en alle geld- en goederenrekeningen, alle boekingsbescheiden en bewijsstukken, alsmede de daarop betrekking hebbende administratieve documenten, alle documentatie betreffende de ontvangsten en uitgaven van de Unie, alle inventarislijsten en alle organigrammen welke de Rekenkamer voor de controle, aan de hand van stukken of ter plaatse, van het verslag over het resultaat van de begrotingsuitvoering nodig meent te hebben en, voor hetzelfde doel, alle elektronisch opgestelde of bewaarde documenten en gegevens.

Английский

They shall place at the disposal of the Court of Auditors all documents concerning the award and performance of contracts financed by the budget and all accounts of cash or materials, all accounting records or supporting documents, and also administrative documents relating thereto, all documents relating to revenue and expenditure, all inventories, all organisation charts of departments, which the Court of Auditors considers necessary for auditing the budgetary and financial outturn report on the basis of records or on the spot auditing and, for the same purposes, all documents and data created or stored electronically.

Последнее обновление: 2014-11-21
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Голландский

Zij houden ter beschikking van de Rekenkamer alle bescheiden inzake plaatsing en uitvoering van opdrachten en alle geld- en goederenrekeningen, alle boekingsbescheiden en bewijsstukken, alsmede de daarop betrekking hebbende administratieve documenten, alle documentatie betreffende de ontvangsten en uitgaven, alle inventarislijsten en alle organogrammen van de diensten welke de Rekenkamer voor de controle van het verslag over het resultaat van de financiële uitvoering aan de hand van stukken of ter plaatse nodig meent te hebben en, voor hetzelfde doel, alle op geautomatiseerde gegevensdragers opgestelde of bewaarde documenten en gegevens.

Английский

They shall place at the disposal of the Court of Auditors all documents concerning the award and performance of contracts and all accounts of cash or materials, all accounting records or supporting documents, and also administrative documents relating thereto, all documents relating to revenue and expenditure, all inventories, all organisation charts of departments, which the Court of Auditors considers necessary for auditing the financial outturn report on the basis of records or on the spot and, for the same purposes, all documents and data created or stored on a magnetic medium.

Последнее обновление: 2014-11-17
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Получите качественный перевод благодаря усилиям
4,401,923,520 пользователей

Сейчас пользователи ищут:Для Вашего удобства мы используем файлы cookie. Факт перехода на данный сайт подтверждает Ваше согласие на использование cookies. Подробнее. OK