Спросить у Google

Вы искали: reciprociteit (Голландский - Латышский)

Переводы пользователей

Добавлены профессиональными переводчиками и компаниями и на основе веб-страниц и открытых баз переводов.

Добавить перевод

Голландский

Латышский

Информация

Голландский

TITEL XII RECIPROCITEIT

Латышский

XII SADAĻA

Последнее обновление: 2014-10-23
Частота использования: 1
Качество:

Голландский

Bekendmaking van de reciprociteit

Латышский

Savstarpīguma publicēšana

Последнее обновление: 2014-10-23
Частота использования: 1
Качество:

Голландский

RECIPROCITEIT, OVERGANGSPERIODE EN INWERKINGTREDING

Латышский

SAVSTARPĪGUMS, PĀREJAS LAIKS UN STĀŠANĀS SPĒKĀ

Последнее обновление: 2014-10-23
Частота использования: 1
Качество:

Голландский

Regel 101 Bekendmaking van de reciprociteit

Латышский

SAVSTARPĒJĪBA 101. noteikums

Последнее обновление: 2014-10-23
Частота использования: 1
Качество:

Голландский

Op basis van reciprociteit staat deelname ook open voor andere derde landen.

Латышский

Citas trešās valstis var piedalīties, ja ir ievērots savstarpīguma nosacījums.

Последнее обновление: 2014-10-23
Частота использования: 1
Качество:

Голландский

Het concept van de solidariteit-economiedraait rond drie polen: de markt,de staat en reciprociteit.

Латышский

Anglosakšu koncepcija, kasbalstīta uz brīvprātīgajiem, labdarību (Lielbritānijā) un fondiem (ASV), ir orientēta uz filantropijas un vērtībām un bezpeļņas kritēriju.

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Голландский

Indien de Commissie vaststelt dat de in lid 1 bedoelde reciprociteit wordt toegekend, publiceert zij een mededeling daaromtrent in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Латышский

Ja Komisija nosaka, ka savstarpējības režīms saskaņā ar 1. punktu ir piešķirts, tā šajā sakarā publicē paziņojumu Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī.

Последнее обновление: 2014-11-18
Частота использования: 2
Качество:

Голландский

Het belang erkennende van het coördineren en versterken van de vriendschap, samenwerking en reciprociteit tussen de Socialistische Republiek Vietnam en de Europese Gemeenschap,

Латышский

ŅEMOT VĒRĀ to, cik svarīgi ir koordinēt un nostiprināt draudzību, sadarbību un mijiedarbību starp Vjetnamas Sociālistisko Republiku un Eiropas Kopienu, un

Последнее обновление: 2014-10-23
Частота использования: 1
Качество:

Голландский

ZICH BEWUST VAN het belang van deze overeenkomst, die gebaseerd is op reciprociteit van belangen, wederzijdse concessies, samenwerking en dialoog;

Латышский

APZINOTIES šā nolīguma nozīmi, kas pamatojas uz abpusējām interesēm, savstarpējām koncesijām, sadarbību un dialogu;

Последнее обновление: 2014-10-23
Частота использования: 1
Качество:

Голландский

Indien de Commissie vaststelt, dat de in lid 1 bedoelde reciprociteit wordt toegekend, publiceert zij een mededeling daaromtrent in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Латышский

Ja Komisija konstatē, ka savstarpējas attieksmes piemērošana saskaņā ar 1. punktu ir nodrošināta, tā publicē par to paziņojumu Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī.

Последнее обновление: 2014-10-23
Частота использования: 1
Качество:

Голландский

Indien de Commissie vaststelt, dat de in lid 1 bedoelde reciprociteit wordt toegekend, gaat zij over tot bekendmaking van een mededeling daaromtrent in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Латышский

Ja Komisija nosaka, ka savstarpējības režīms saskaņā ar 1) punktu ir piešķirts, tā šajā sakarā publicē paziņojumu Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī.

Последнее обновление: 2014-10-23
Частота использования: 1
Качество:

Голландский

68. verwelkomt het feit dat de Commissie de behoefte aan een bijzondere en gedifferentieerde behandeling erkent, neemt nota van de bezorgdheid van de ontwikkelingslanden over het effect van de liberalisering van de handel en van reciprociteit;

Латышский

68. atzīst, ka jaunattīstības valstu bažas par tirdzniecības liberalizācijas un savstarpīguma ietekmi, taču atzinīgi novērtē Komisijas apstiprinājumu par īpašās un atšķirīgās attieksmes nepieciešamību;

Последнее обновление: 2014-10-23
Частота использования: 1
Качество:

Голландский

Het is niet langer van toepassing vanaf de datum waarop de Commissie in het Publicatieblad van de Europese Unie bekendmaakt dat de reciprociteit niet langer wordt toegekend, tenzij in de mededeling een vroegere datum wordt genoemd.”.

Латышский

Attiecīgo punktu vairs nepiemēro no dienas, kad Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī ir publicēts Komisijas paziņojums par to, ka savstarpējības režīmu vairs nepiemēro, ja vien paziņojumā nav noteikta agrāka diena, no kuras tas piemērojams.”

Последнее обновление: 2014-11-18
Частота использования: 2
Качество:

Голландский

Indien nodig, verzoekt de voorzitter van het Bureau de Commissie na te gaan of een land dat niet is aangesloten bij het Verdrag van Parijs of bij de Overeenkomst tot oprichting van de Wereldhandelsorganisatie, behandeling op basis van reciprociteit in de zin van artikel 29, lid 5, van de verordening toekent.

Латышский

Vajadzības gadījumā Biroja priekšsēdētājs pieprasa Komisijai uzzināt, vai valsts, kas nav Parīzes Konvencijas puse vai Pasaules Tirdzniecības organizācijas dibināšanas līguma puse, piešķir savstarpējības režīmu Regulas 29. panta 5. punkta nozīmē.

Последнее обновление: 2014-11-18
Частота использования: 2
Качество:

Голландский

Zij houden op gevolgen te hebben vanaf de bekendmaking van een mededeling van de Commissie in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen, welke inhoudt dat de reciprociteit niet langer wordt toegekend, tenzij in de mededeling een vroegere datum wordt vermeld, vanwaaraf zulks geldt.

Латышский

Attiecīgie punkti pārstāj būt spēkā no dienas, kad Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī publicēts Komisijas paziņojums par to, ka savstarpējības režīmu vairs nepiemēro, ja vien paziņojums nenosaka agrāku datumu, no kura tas piemērojams.

Последнее обновление: 2014-10-23
Частота использования: 1
Качество:

Голландский

overheidssteun voor de economische ontwikkeling en de behandeling van ontwikkelingslanden, met uitzondering van leden 1 tot en met 4, van het besluit van 28 november 1979 (L/4903) betreffende een gedifferentieerde en gunstigere behandeling, reciprociteit en vollediger deelneming van ontwikkelingslanden;

Латышский

valsts atbalstu ekonomikas attīstībai un attieksmi pret jaunattīstības valstīm, izņemot 1. līdz 4. punktu 1979. gada 28. novembra Lēmumā (L/4903) par atšķirīgu un labvēlīgāku attieksmi pret jaunattīstības valstīm, to savstarpīgumu un pilnīgāku līdzdalību;

Последнее обновление: 2014-11-14
Частота использования: 1
Качество:

Голландский

74. roept de Commissie op om, in een overgangsfase, haar steun te verlenen aan het principe van commerciële niet-reciprociteit dat de relaties moet beheersen tussen de geïndustrialiseerde en de ontwikkelingslanden, en om soepelheid aan de dag te leggen jegens ACS-landen bij de onderhandelingen over economisch partnerschap gezien hun ontwikkelingsniveau, de relatief beperkte schaal van hun ondernemingen en van hun financiële, ontwikkelings- en handelsbehoeften, en om te verzekeren dat, in werkelijkheid, economische partnerschappen uitgroeien tot instrumenten voor duurzame ontwikkeling in de ACS-landen;

Латышский

74. aicina Komisiju pārejas periodā atbalstīt komerciālās nesavstarpības principu, kam jābūt noteicošajam rūpnieciski attīstīto un jaunattīstības valstu attiecībās, un veicināt piemērošanās spēju attiecībās ar ĀKK valstīm partnerības nolīgumu ekonomikas jomā sarunu laikā, ņemot vērā to attīstības līmeni, relatīvi nelielos ekonomikas apjomus, to finansiālās, attīstības un tirdzniecības vajadzības, un nodrošināt, ka partnerības nolīgumi ekonomikas jomā reāli kļūst par ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanas instrumentu ĀKK valstīs;

Последнее обновление: 2014-10-23
Частота использования: 1
Качество:

Голландский

Artikel 41, lid 5, van Verordening (EG) nr. 6/2002 is niet meer van toepassing vanaf de datum waarop de Commissie in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen bekendmaakt dat de reciprociteit niet langer wordt toegekend, tenzij in de mededeling een vroegere datum wordt vermeld.

Латышский

Regulas (EK) Nr. 6/2002 41. panta 5. punkta piemērošanu izbeidz pēc dienas, kurā Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī ir publicēts Komisijas paziņojums par to, ka savstarpēju attieksmi vairs nenodrošina, ja vien paziņojumā nav noteikts agrāks piemērošanas datums.

Последнее обновление: 2014-10-23
Частота использования: 1
Качество:

Голландский

De Commissie dient haar multilaterale, regionale en bilaterale handelsbesprekingen onverdroten voort te zetten ter opheffing van technische belemmeringen voor de handel, ter liberalisering van investeringen en vestigingen in het buitenland en van zakelijke dienstverlening, en ter geleidelijke afbouw van invoerheffingen voor producten uit de sector machinebouw, op voorwaarde van reciprociteit.

Латышский

Komisijai ir jāturpina daudzpusējās, reģionālās un divpusējās tirdzniecības sarunas, lai panāktu tirdzniecības tehnisko barjeru likvidēšanu, liberalizētu ārējo investīciju un dibinājumu procesu, panāktu darījumu pakalpojumu liberalizāciju un saskaņā ar savstarpīguma nosacījumu pakāpeniski samazinātu mašīnbūves produktu importa tarifus.

Последнее обновление: 2014-10-23
Частота использования: 1
Качество:

Голландский

Indien nodig, verzoekt de voorzitter van het Bureau de Commissie stappen te ondernemen om vast te stellen of een Staat die niet bij het Verdrag van Parijs of bij de Overeenkomst tot oprichting van de Wereldhandelsorganisatie is aangesloten, behandeling op basis van reciprociteit in de zin van artikel 5, lid 1, onder d), artikel 5, lid 3, en artikel 29, lid 5, van de verordening toekent.

Латышский

1. Vajadzības gadījumā Biroja priekšsēdētājs pieprasa Komisijai izzināt, vai valsts, kas nav Parīzes Konvencijas dalībvalsts vai Pasaules tirdzniecības organizācijas dibināšanas līguma līgumslēdzēja puse, piešķir savstarpējības režīmu, Regulas 5. panta 1. punkta d) apakšpunkta, 5. panta 3. punkta un 29. panta 5. apakšpunkta nozīmē.

Последнее обновление: 2014-10-23
Частота использования: 1
Качество:

Получите качественный перевод благодаря усилиям
4,401,923,520 пользователей

Сейчас пользователи ищут:Для Вашего удобства мы используем файлы cookie. Факт перехода на данный сайт подтверждает Ваше согласие на использование cookies. Подробнее. OK