Спросить у Google

Вы искали: παχυνει (Греческий - Английский)

Переводы пользователей

Добавлены профессиональными переводчиками и компаниями и на основе веб-страниц и открытых баз переводов.

Добавить перевод

Греческий

Английский

Информация

Греческий

Ο κύριος όγκος της αλιευτικής δραστηριότητας εκτελείται πλέον με μεγάλες μηχανότρατες με συρόμενα δίχτυα, που μεταφέρουν τα αλιεύματά τους ζωντανά σε ιχθυοτροφεία τόνου, όπου οι τόνοι παχύνονται για αρκετούς μήνες προτού σφαγούν και εξαχθούν στην αγορά της Ιαπωνίας.

Английский

The bulk of the activities are now undertaken by large purse-seiners, which transfer their catches alive to tuna farms where the tunas are fed for several months, before being slaughtered and exported to the Japanese market.

Последнее обновление: 2017-04-26
Частота использования: 1
Качество:

Греческий

Εξουσιοδοτούνται τα κράτη μέλη να δημιουργήσουν ρυθμιστικά ταμεία για τους κτηνοτρόφους των οποίων οι χοίροι παχύνονται στο έδαφός των.

Английский

The Member States are authorised to establish a regulatory fund for pigfarmers whose pigs are fattened in their territory.

Последнее обновление: 2017-04-06
Частота использования: 1
Качество:

Греческий

κάθε είδους ζώο που συντηρείται, παχύνεται ή εκτρέφεται από ανθρώπους και χρησιμοποιείται για την παραγωγή τροφίμων, μαλλιού, γούνας, φτερών, δερμάτων και κάθε άλλου προϊόντος ζωικής προέλευσης ή για άλλους κτηνοτροφικούς σκοπούς·

Английский

any animal that is kept, fattened or bred by humans and used for the production of food, wool, fur, feathers, hides and skins or any other product of animal origin or for other farming purposes;

Последнее обновление: 2017-04-06
Частота использования: 1
Качество:

Греческий

Εκτρεφόμενα ζώα: κάθε ζώο που συντηρείται, παχύνεται ή εκτρέφεται με στόχο την παραγωγή τροφίμων (κρέατος, γάλακτος, αυγών), μαλλιού, γούνας, φτερών, δερμάτων και κάθε άλλου προϊόντος ζωικής προέλευσης.

Английский

Farmed animals: any animal which is kept, fattened or bred for the production of food (meat, milk, eggs), wool, fur, feathers, skins, or any other product of animal origin;

Последнее обновление: 2017-04-06
Частота использования: 1
Качество:

Греческий

Μια επιπλέον απλούστευση του καθεστώτος πριμοδότησης είναι η κατάργηση του καθεστώτος, βάσει του οποίου οι παραγωγοί που εμπορεύονται γάλα ή γαλακτοκομικά προϊόντα δικαιούνται πλήρη πριμοδότηση, υπό τον όρο ότι παχύνουν τους αμνούς για τη λήψη «βαρέων σφαγίων».

Английский

An additional simplification to the premium regime is the abolition of the scheme whereby producers marketing milk or milk products are entitled to the full level of premium provided that they fatten the lambs as 'heavy carcasses'.

Последнее обновление: 2017-04-06
Частота использования: 1
Качество:

Греческий

στ) εκτρεφόμενα ζώα: κάθε ζώο που συντηρείται, παχύνεται ή εκτρέφεται από ανθρώπους και χρησιμοποιείται για την παραγωγή τροφίμων (κρέατος, γάλακτος, αυγών και άλλων), μαλλιού, γούνας, φτερών, δερμάτων και κάθε άλλου προϊόντος ζωικής προέλευσης·

Английский

farmed animal: any animal that is kept, fattened or bred by humans and used for the production of food (including meat, milk and eggs), wool, fur, feathers, skins or any other product of animal origin;

Последнее обновление: 2016-10-07
Частота использования: 2
Качество:

Источник: Translated.com

Греческий

Τα προϊόντα ή οι μεταποιημένες ζωικές πρωτεΐνες που παράγονται από τα εν λόγω ζώα (γουνοφόρα ζώα, ζώα συντροφιάς, ζώα ζωολογικών κήπων και ζώα τσίρκων) δεν μπορούν να εισέλθουν στην τροφική αλυσίδα και δεν μπορούν να χορηγηθούν για τη σίτιση εκτρεφόμενων ζώων τα οποία φυλάσσονται, παχύνονται ή αναπαράγονται για την παραγωγή τροφίμων.

Английский

The products or processed animal proteins produced from these animals (fur animals, pet animals, zoo and circus animals) cannot enter the food chain and cannot be fed to farmed animals which are kept, fattened or bred for the production of food.

Последнее обновление: 2014-11-21
Частота использования: 3
Качество:

Источник: Translated.com

Греческий

εάν αποφασίσει σχετικά η αρμόδια αρχή, τα αμνοερίφια μπορούν να μετακινηθούν σε άλλη εκμετάλλευση με μοναδικό σκοπό την πάχυνση πριν από τη σφαγή· η εκμετάλλευση προορισμού δεν περιέχει άλλα αιγοπρόβατα πέραν εκείνων που παχύνονται πριν από τη σφαγή και δεν αποστέλλει ζωντανά αιγοπρόβατα σε άλλες εκμεταλλεύσεις, παρά μόνο για άμεση σφαγή εντός της επικράτειας του οικείου κράτους μέλους·

Английский

if the competent authority so decides, lambs and kids may be moved to one other holding solely for the purposes of fattening prior to slaughter; the holding of destination shall not contain any ovine or caprine animals other than those being fattened prior to slaughter, and shall not dispatch live ovine or caprine animals to other holdings, except for direct slaughter within the territory of the concerned Member State;

Последнее обновление: 2014-11-21
Частота использования: 2
Качество:

Источник: Translated.com

Греческий

κατά παρέκκλιση από το στοιχείο β), εάν αποφασίσει σχετικά η αρμόδια αρχή, τα αμνοερίφια μπορούν να μετακινηθούν σε άλλη εκμετάλλευση εντός του ίδιου κράτους μέλους με μοναδικό σκοπό την πάχυνση πριν από τη σφαγή, υπό τον όρο ότι η εκμετάλλευση προορισμού δεν περιέχει άλλα αιγοπρόβατα πέραν εκείνων που παχύνονται πριν από τη σφαγή και δεν αποστέλλει ζωντανά αιγοπρόβατα σε άλλες εκμεταλλεύσεις, παρά μόνο για άμεση σφαγή εντός της επικράτειας του οικείου κράτους μέλους.

Английский

by way of derogation of point (b) if the competent authority so decides, lambs and kids may be moved to another holding within the same Member State solely for the purposes of fattening prior to slaughter; provided that the holding of destination shall not contain any ovine or caprine animals other than those being fattened prior to slaughter, and shall not dispatch live ovine or caprine animals to other holdings, except for direct slaughter within the territory of the concerned Member State.

Последнее обновление: 2014-11-21
Частота использования: 2
Качество:

Источник: Translated.com

Греческий

Περιλαμβάνει όλα τα ζώα που είναι παρόντα στην εκμετάλλευση, καθώς και εκείνα που εκτρέφονται ή παχύνονται βάσει σύμβασης (ζώα που δεν ανήκουν στην εκμετάλλευση, τα οποία εκτρέφονται ή παχύνονται σε αυτήν με όρους τέτοιους, ώστε η εν λόγω δραστηριότητα να αποτελεί ουσιαστικά παροχή υπηρεσιών εκ μέρους του κατόχου της εκμετάλλευσης χωρίς ο τελευταίος να αναλαμβάνει τον οικονομικό κίνδυνο που κανονικά συνδέεται με την εκτροφή ή την πάχυνση αυτών των ζώων) και τα ζώα που έχουν ληφθεί ή έχουν δοθεί για βόσκηση, για την περίοδο του έτους κατά την οποία είναι παρόντα στην εκμετάλλευση.

Английский

It includes all animals present on the holding, also animals raised or fattened under contract (animals not belonging to the holding, which are raised or fattened there in such a manner that the activity merely constitutes a service rendered by the holder, who does not assume the financial risk normally associated with the rearing or fattening of such animals) and animals taken or given into agistment for the period of the year during which they are present on the holding.

Последнее обновление: 2014-11-21
Частота использования: 3
Качество:

Источник: Translated.com

Греческий

έλεγχοι για την ανίχνευση της παρουσίας ουσιών των οποίων η χρήση απαγορεύεται ή μη επιτρεπόμενων ουσιών ή προϊόντων, στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις όπου τα ζώα εκτρέφονται, διατηρούνται ή παχύνονται (συμπεριλαμβανομένων των εκμεταλλεύσεων που συνδέονται διοικητικά με τις εκμεταλλεύσεις αυτές) ή στις εκμεταλλεύσεις καταγωγής ή προέλευσης των ζώων αυτών.

Английский

checks to detect substances the use of which is prohibited or of unauthorized substances or products on the farms where the animals are being reared, kept or fattened (including holdings administratively connected with such farms) or on the animals' farms of origin or departure.

Последнее обновление: 2014-11-21
Частота использования: 2
Качество:

Источник: Translated.com

Греческий

Οι κανονισμοί (ΕΟΚ) αριθ. 2644/80 του Συμβουλίου, της 14ης Οκτωβρίου 1980, περί των γενικών κανόνων σχετικά με την παρέμβαση στον τομέα του προβείου και αιγείου κρέατος(4), (ΕΟΚ) αριθ. 3901/89 του Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 1989, για τον καθορισμό του ορισμού των αμνών που παχύνονται ώστε να γίνουν βαρείς αμνοί(5), (ΕΟΚ) αριθ. 1323/90 του Συμβουλίου, της 14ης Μαΐου 1990, που καθιερώνει ειδική ενίσχυση για την εκτροφή προβατοειδών και αιγοειδών σε ορισμένες μειονεκτικές περιοχές της Κοινότητας(6), (ΕΟΚ) αριθ. 3493/90 του Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 1990, για τον καθορισμό των γενικών κανόνων σχετικά με τη χορήγηση της πριμοδότησης στους παραγωγούς προβείου και αιγείου κρέατος(7), (ΕΟΚ) αριθ. 338/91 του Συμβουλίου, της 5ης Φεβρουαρίου 1991, για τον καθορισμό της κοινοτικής τυποποιημένης ποιότητας των νωπών ή διατηρημένων με απλή ψύξη σφαγίων προβατοειδών(8) και ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2467/98 του Συμβουλίου, της 3ης Νοεμβρίου 1998, για την κοινή οργάνωση αγορών στον τομέα του προβείου και αιγείου κρέατος(9) αντικαθίστανται από νέες ρυθμίσεις στον παρόντα κανονισμό και θα πρέπει επομένως να καταργηθούν.

Английский

Council Regulations (EEC) No 2644/80 of 14 October 1980 laying down general rules for intervention with regard to the sheepmeat and goatmeat sector(4), (EEC) No 3901/89 of 12 December 1989 defining lambs fattened as heavy carcasses(5), (EEC) No 1323/90 of 14 May 1990 instituting specific aid for sheep and goat farming in certain less-favoured areas of the Community(6), (EEC) No 3493/90 of 27 November 1990 laying down general rules for the granting of premiums to sheepmeat and goatmeat producers(7), (EEC) No 338/91 of 5 February 1991 determining the Community standard quality of fresh or chilled sheep carcasses(8) and Council Regulation (EC) No 2467/98 of 3 November 1998 on the common organisation of the market in sheepmeat and goatmeat(9) are replaced by new arrangements in this Regulation and should therefore be repealed.

Последнее обновление: 2014-11-21
Частота использования: 2
Качество:

Источник: Translated.com

Греческий

αμνός που παχύνεται ώστε να γίνει βαρύς αμνός

Английский

lamb fattened as a heavy carcase

Последнее обновление: 2014-11-15
Частота использования: 5
Качество:

Источник: IATE

Греческий

παχύνω

Английский

to fatten

Последнее обновление: 2014-11-14
Частота использования: 5
Качество:

Источник: IATE

Греческий

Θα πρέπει να σφαχτούν μοσχάρια, αφού προηγουμένως τα έχουμε παχύνει, και το κρέας τους, στη συνέχεια, να το διαθέσουμε στην αγορά.

Английский

In France, we have seen farmers from Chanoux, in the Vienne, setting out on foot to drive theh cattle up to Paris as if they were going to see the king, because if the king knew he would not allow it!

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 2
Качество:

Источник: IATE

Греческий

• κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3561/91, της 6ης Δεκεμ­βρίου 1991 (ΕΕ L 336 της 7.12.1991) — αμνοί που παχύνονται σε βαρείς αμνούς'

Английский

Regulation (EEC) No 3574/91, 9.12.1991: OJ L338, 10.12.1991 — calculation of prices recorded

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 2
Качество:

Источник: IATE

Греческий

• κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 642/92, της 13ης Μαρτίου 1992 (ΕΕ L 69 της 14.3.1992) — αμνοί που παχύνονται σε βαρείς αμνούς· • κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ.

Английский

• Regulation (EEC) No 642/92, 13.3.1992: OJ L 69, Ì4.3.1992 — lambs fattened as heavy car­casses; • Regulation (EEC) No 645/92, 13.3.1992: OJ L 69, 14.3.1992 — certificates for export.

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 2
Качество:

Источник: IATE

Греческий

Pandolfi στη χρήση των ορμονών, τότε θα πρέπει οπωσδήποτε να πάμε στις μονάδες παχύνσεως, να πάρουμε δείγμα­τα ούρων από τα ζώα που εκτρέφονται και παχύνονται εκεί και να τα υποβάλουμε σε εξέταση.

Английский

PANDOLFI, Vice-President of the Commission. — (IT) Mr President, ladies and gentlemen, it is vital to supervise the use of hormones and other substances, such as growth-promoters, in cattle breeding for at least two reasons: firstly on grounds of health, as is well known; and secondly for commercial reasons, bearing in mind the overall state of the beef market in Europe.

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 2
Качество:

Источник: IATE

Греческий

COM(89) 622 τελικό Πρόταση-χανονισμού (ΕΟΚ) του Συμβουλίου για τον καθορισμό του ορισμού των αμνών που παχύνονται ώστε να γίνουν βαρείς αμνοί (υποβληθείσα από την Επιτροπή) 08.12.1989 - 7 σελίδες

Английский

COM(89) 673 final Proposal for a Council Regulation (EEC) laying down health rules for the production and placing on the market of fresh meat (presented bv the Commission) 01.02.1990 -58 pp. ISBN 92-77-56542-X CB-CO-90-008-EN-C

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 2
Качество:

Источник: IATE

Греческий

Αντιθέτως, με την πρόταση για λήψη περισσοτέρων αποφάσεων με πλειοψηφία, μπορούμε να είμαστε βέβαιοι ότι η Ε.Ε. θα φορτωθεί κι άλλες διατάξεις επί διατάξεων και θα παχύνει ακόμη περισσότερο.

Английский

With Maastricht Π, not a single one of these provisions is being returned to the voters and their elected representatives in local authorities or national parliaments.

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 2
Качество:

Источник: IATE

Получите качественный перевод благодаря усилиям
4,401,923,520 пользователей

Сейчас пользователи ищут:Для Вашего удобства мы используем файлы cookie. Факт перехода на данный сайт подтверждает Ваше согласие на использование cookies. Подробнее. OK