Спросить у Google

Вы искали: αντιρρυπαντικά (Греческий - Литовский)

Переводы пользователей

Добавлены профессиональными переводчиками и компаниями и на основе веб-страниц и открытых баз переводов.

Добавить перевод

Греческий

Литовский

Информация

Греческий

να λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα προληπτικά αντιρρυπαντικά μέτρα, ιδίως με χρήση των βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών·

Литовский

būtų imamasi visų atitinkamų taršos prevencijos priemonių ypač taikant geriausią prieinamą gamybos būdą;

Последнее обновление: 2014-11-16
Частота использования: 1
Качество:

Греческий

α) να λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα προληπτικά αντιρρυπαντικά μέτρα, ιδίως με χρήση των βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών 7

Литовский

a) būtų imamasi visų atitinkamų taršos prevencijos priemonių ypač taikant geriausią prieinamą gamybos būdą;

Последнее обновление: 2008-03-04
Частота использования: 3
Качество:

Источник: Анонимно

Греческий

Παράλληλα, παρέχεται στήριξη στους δήμους που επιτρέπουν την πρόσβαση στο κέντρο των πόλεων ή στις πόλεις μόνο σε αντιρρυπαντικά οχήματα ή αθόρυβα οχήματα.

Литовский

Kartu numatoma parama savivaldybėms, siekiančioms apriboti įvažiavimą į miestą (miesto centrą), leidimą įvažiuoti suteikiant tik mažai teršiančioms arba triukšmo nesukeliančioms transporto priemonėms.

Последнее обновление: 2014-11-06
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Греческий

Επενδύσεις σε εξοπλισμό και εγκαταστάσεις που προορίζονται για την καταπολέμηση της ρύπανσης, και ειδικά αντιρρυπαντικά μέσα (κυρίως εξοπλισμός «στο τέλος της παραγωγικής διαδικασίας)»

Литовский

Investicijos į užterštumo kontrolės įrangą bei įrenginius ir specialius tokios kontrolės priedus (daugiausia naudojamus teršalų išleidimo vietoje)

Последнее обновление: 2014-11-17
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Греческий

Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται στον έλεγχο των αερίων και των σωματιδιακών ρύπων, στην ωφέλιμη διάρκεια ζωής του αντιρρυπαντικού εξοπλισμού, στη συμμόρφωση των εν χρήσει οχημάτων/κινητήρων και των ενσωματωμένων διαγνωστικών συστημάτων (OBD) όλων των μηχανοκίνητων οχημάτων, και στους κινητήρες όπως αναφέρονται στο άρθρο 1 εκτός από τα οχήματα της κατηγορίας Μ1, N1, N2 και M2 ο τύπος των οποίων έχει εγκριθεί στο πλαίσιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

Литовский

Ši direktyva taikoma kontroliuojant dujinius ir kietųjų dalelių teršalus, išmetamųjų teršalų kontrolės įtaisų eksploatavimo laiką, eksploatuojamų transporto priemonių/variklių ir visoms transporto priemonėms įrengtų diagnostikos sistemų (TPĮD) tinkamumą bei varikliams, kaip nurodyta 1 straipsnyje, išskyrus tų M1, N1, N2 ir M2 kategorijų transporto priemones, kurioms tipo patvirtinimas buvo suteiktas pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 715/2007.

Последнее обновление: 2014-11-16
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Греческий

Τέλος, η δέσμη μέτρων αποσκοπεί στην ανάληψη δράσης σε τοπικό επίπεδο, όπως με την εφαρμογή δημοτικών σχεδίων ποιότητας του αέρα, την παροχή πρόσθετων κονδυλίων, έτσι ώστε να ενθαρρυνθούν οι φιλικότερες προς το περιβάλλον τοπικές μεταφορές στους δήμους και τις επαρχίες, καθώς και με τη λήψη ενός μέτρου που θα βασίζεται στην επιστροφή σημαντικού μέρους των πρόσθετων δαπανών για τη χρήση αντιρρυπαντικών τεχνολογιών, όπως είναι οι παγίδες σωματιδίων.

Литовский

Galiausiai, priemonių paketu taip pat siekiama imtis veiksmų vietos lygmeniu, pavyzdžiui, įgyvendinant savivaldybių oro kokybės planus, skiriant papildomai lėšų mažiau teršiančiam vietos transportui savivaldybėse ir provincijose skatinti, ir įgyvendinant priemonę, paremtą didelės dalies papildomų išlaidų, susijusių su mažai aplinką teršiančiomis technologijomis, kaip antai kietųjų dalelių gaudyklės, kompensavimu.

Последнее обновление: 2014-11-06
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Греческий

"21 11 0 -Επενδύσεις σε εξοπλισμό και εγκαταστάσεις που προορίζονται για την καταπολέμηση της ρύπανσης, και ειδικά αντιρρυπαντικά μέσα (κυρίως εξοπλισμός 'στο τέλος της παραγωγικής διαδικασίας')."Στις μεταβλητές 21 11 0, 21 12 0 και 21 14 0, προστίθεται το ακόλουθο σχόλιο:

Литовский

"Jeigu valstybėje narėje bendra apyvartos suma arba asmenų, užimtų NACE 1 red. C–E sekcijų skyriuje nurodytomis veiklos rūšimis, skaičius sudaro mažiau kaip 1% nuo bendro skaičiaus Bendrijoje, taikant šį reglamentą nereikia rinkti informacijos, kuri būtina rengiant statistinius duomenis apie 21 11 0, 21 12 0, 22 11 0 ir 22 12 0 rodiklius. Vykdydama Bendrijos politiką, Komisija šio reglamento 13 straipsnyje nustatyta tvarka gali paprašyti surinkti šiuos duomenis ad hoc.";

Последнее обновление: 2008-03-04
Частота использования: 3
Качество:

Источник: Анонимно
Предупреждение: Содержит скрытое HTML-форматирование

Греческий

(1) ότι, με βάση τις πράξεις προσχώρησης της Αυστρίας, της Φινλανδίας και της Σουηδίας, και ιδίως τα άρθρα 69, 84 και 112 αντιστοίχως, προβλέπεται ότι, επί τέσσερα έτη, αρχής γενομένης από 1ης Ιανουαρίου 1995, ορισμένες διατάξεις του παραρτήματος Ι της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ δεν έχουν εφαρμογή για την Αυστρία, τη Σουηδία και τη Φινλανδία και ότι επανεξετάζονται σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στη συνθήκη ΕΚ·(2) ότι ορισμένες οργανοκασσιτερικές ενώσεις, και μάλιστα ο τριβουτυλοκασσίτερος (TBT), που χρησιμοποιείται για αντιρρυπαντικούς σκοπούς, είναι δυνάμει επικίνδυνες για το υδάτινο περιβάλλον και για την υγεία του ανθρώπου, συμπεριλαμβανομένων και ενδεχόμενων επιδράσεων που προκαλούν ενδοκρινικές διαταραχές· ότι ο διεθνής ναυτιλιακός οργανισμός του θαλάσσιου περιβάλλοντος (ΙΜΟ) έχει αναγνωρίσει τον κίνδυνο που αντιπροσωπεύει ο TBT και η επιτροπή προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος του ΙΜΟ έχει ζητήσει τη γενική απαγόρευση της χρήσης οργανοκασσιτερικών ενώσεων που δρουν ως βιοκτόνα σε αντιρρυπαντικά συστήματα σε πλοία από 1ης Ιανουαρίου 2003· ότι οι διατάξεις που αφορούν τον TBT θα αναθεωρηθούν λαμβάνοντας πλήρως υπόψη τις εξελίξεις που σημειώνονται στον ΙΜΟ· ότι έχουν αναπτυχθεί αντιρρυπαντικά προϊόντα ελεγχόμενης έκλυσης τριβουτυλοκασσίτερου (TBT), τα οποία και θα πρέπει να χρησιμοποιούνται αντί χρωμάτων βαφής ελεύθερης πρόσφυσης·

Литовский

(1) kadangi remiantis Aktu dėl Austrijos, Suomijos ir Švedijos stojimo į Europos Sąjungą, visų pirma jo 69, 84 ir 112 straipsniais, numatyta, kad nuo 1995 m. sausio 1 d. Direktyvos 76/769/EEB I priedo tam tikros nuostatos ketverius metus nebus taikomos Austrijai, Suomijai ir Švedijai ir bus patikslintos EB sutarties nustatyta tvarka;

Последнее обновление: 2008-03-04
Частота использования: 3
Качество:

Источник: Анонимно

Греческий

(50) Ως προκαταρκτικό σχόλιο, η Επιτροπή επιθυμεί να υπογραμμίσει ότι αναγνωρίζει σαφώς την ανάγκη περαιτέρω βελτίωσης των επιδόσεων των οχημάτων όσον αφορά τις εκπομπές ατμοσφαιρικών ρύπων. Γι'αυτό το λόγο υποβλήθηκε η πρόταση Euro 5, όπως ήδη αναφέρθηκε. Με βάση την πρόταση τα όρια εκπομπών σωματιδίων για τα νέα ντιζελοκίνητα επιβατικά αυτοκίνητα και τα μικρότερα ελαφρά επαγγελματικά οχήματα θα μειωθούν κατά 80%. Η Επιτροπή, διατυπώνοντας την πρόταση Euro 5, προσπάθησε να εξισορροπήσει την ανάγκη περαιτέρω βελτιώσεων των περιβαλλοντικών επιδόσεων και την ανάγκη να δοθεί στους κατασκευαστές αυτοκινήτων ο απαραίτητος χρόνος για το σχεδιασμό των οχημάτων και τον προγραμματισμό των δραστηριοτήτων παραγωγής. Η λογική αυτή αντικατοπτρίζεται ιδίως στις διατάξεις σχετικά με την έναρξη ισχύος του κανονισμού. Το μέτρο που κοινοποίησαν οι ολλανδικές αρχές, επισπεύδοντας την εφαρμογή των ορίων εκπομπής σωματιδίων που προβλέπει η πρόταση Euro 5, πρόκειται να μειώσει δραστικά το προτεινόμενο χρονικό διάστημα για την εφαρμογή τους. Το γεγονός αυτό αναμένεται να έχει σημαντικό αντίκτυπο για τους κατασκευαστές αυτοκινήτων, υποχρεώνοντας τους να προσαρμόσουν την παραγωγή τους στις απαιτήσεις της ολλανδικής νομοθεσίας ή να περιορίσουν τα μοντέλα που διοχετεύουν στην ολλανδική αγορά. Ως προς το θέμα αυτό πρέπει να σημειωθεί ότι προς το παρόν δεν διατίθενται όλοι οι τύποι οχημάτων στις κατηγορίες M1 και N1, κλάση I, με φίλτρο σωματιδίων. Οι ολλανδικές αρχές ενημέρωσαν την Επιτροπή ότι διατίθενται ήδη ή πρόκειται σύντομα να διατεθούν στην ολλανδική αγορά αρκετοί τύποι ντιζελοκίνητων επιβατικών αυτοκινήτων με φίλτρο σωματιδίων ντίζελ. Ωστόσο, η Επιτροπή σημειώνει ότι, με βάση τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της (από το Δεκέμβριο του 2005), υπάρχουν τουλάχιστον 240 διαφορετικοί τύποι επιβατικών αυτοκινήτων με φίλτρο σωματιδίων από περίπου 710 που δεν διατίθενται στην ολλανδική αγορά και οι οποίοι, κατά συνέπεια, πρόκειται να αποκλειστούν από αυτήν, εάν εκδοθεί το κοινοποιηθέν μέτρο. Όσον αφορά ορισμένα μοντέλα των οποίων οι μεγαλύτεροι κινητήρες είναι εξοπλισμένοι με φίλτρα σωματιδίων, το ολλανδικό μέτρο κινδυνεύει να αποκλείσει από την ολλανδική αγορά τους μικρότερους, πιο αποδοτικούς από πλευράς καυσίμων κινητήρες στα μοντέλα αυτά, γεγονός που αντίκειται στην καθιερωμένη πολιτική της ΕΕ για τον περιορισμό των εκπομπών CO2.(51) Οι ολλανδικές αρχές ενημέρωσαν την Επιτροπή ότι το μέτρο που μελετάται εντάσσεται σε μια δέσμη μέτρων [δέσμη μέτρων Budget day ("ημέρα του προϋπολογισμού")] που αποσκοπούν στη βελτίωση της ποιότητας του αέρα στις Κάτω Χώρες. Η εν λόγω δέσμη μέτρων επικεντρώνεται σε μέτρα για την κυκλοφορία, καθώς τα σωματίδια που παράγουν τα καυσαέρια είναι από τα πιο βλαβερά μεταξύ όλων των σωματιδίων. Στα μέτρα αυτά περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων η χορήγηση επιδοτήσεων για την εγκατάσταση φίλτρων σωματιδίων σε νέα και παλαιά αυτοκίνητα με κινητήρες ντίζελ, η παροχή κινήτρων για την προώθηση της φιλικής προς το περιβάλλον τοπικής κυκλοφορίας και μεταφορών εμπορευμάτων, καθώς και για τη χρήση καθαρών καυσίμων. Επίσης, έχει αρχίσει να μελετάται η αποδοτικότητα της χορήγησης μιας επιδότησης με σκοπό την απόσυρση παλαιότερων (ντιζελοκίνητων) αυτοκινήτων. Επιπλέον, στη δέσμη μέτρων περιλαμβάνονται και άλλα κυκλοφοριακά μέτρα γενικού χαρακτήρα καθώς και μέτρα που αφορούν τη βιομηχανία και τη γεωργία. Θα ληφθούν επίσης ορισμένα μέτρα σε τοπικό επίπεδο που επηρεάζουν τις εθνικές υποδομές, όπως μείωση της μέγιστης επιτρεπόμενης ταχύτητας σε ορισμένους δρόμους. Τέλος, η δέσμη μέτρων αποσκοπεί στην ανάληψη δράσης σε τοπικό επίπεδο, όπως με την εφαρμογή δημοτικών σχεδίων ποιότητας του αέρα, την παροχή πρόσθετων κονδυλίων, έτσι ώστε να ενθαρρυνθούν οι φιλικότερες προς το περιβάλλον τοπικές μεταφορές στους δήμους και τις επαρχίες, καθώς και με τη λήψη ενός μέτρου που θα βασίζεται στην επιστροφή σημαντικού μέρους των πρόσθετων δαπανών για τη χρήση αντιρρυπαντικών τεχνολογιών, όπως είναι οι παγίδες σωματιδίων. Παράλληλα, παρέχεται στήριξη στους δήμους που επιτρέπουν την πρόσβαση στο κέντρο των πόλεων ή στις πόλεις μόνο σε αντιρρυπαντικά οχήματα ή αθόρυβα οχήματα.

Литовский

(53) Siekdama įvertinti, ar priemonė, apie kurią buvo pranešta, yra proporcinga nustatytiems tikslams, Komisija mano, kad turėtų būti įvertinta, ar Nyderlandų valdžios institucijos galėtų imtis alternatyvių priemonių, kurios galėtų duoti tą pačią naudą mažinant kietųjų dalelių (pirmiausia itin smulkių kietųjų dalelių) kiekį, ir tuo pat metu mažiau trukdytų vidaus rinkai. Pirmuoju šios analizės žingsniu siekiama įvertinti galimą naudą, kuri galėtų susidaryti įgyvendinus priemonę, apie kurią buvo pranešta.(54) Nyderlandų valdžios institucijų teigimu, įgyvendinus įsipareigojimą nuo 2007 m. sausio 1 d. M1 kategorijos ir N1 kategorijos I klasės dyzelinėse transporto priemonėse įrengti kietųjų dalelių gaudykles, 2010 m. kietųjų dalelių sumažėtų maždaug 0,4–0,5 kilotonos (kt), tai yra maždaug 50% sumažėjimo, kurio siekiama visu Nyderlandų su transportu susijusių priemonių paketu. Šie skaičiai yra paremti faktu, kad pranešimo metu dyzelinių transporto priemonių, kuriose įrengtos kietųjų dalelių gaudyklės, dalis sudarė 10% visų lengvųjų automobilių, ir prielaida, kad Euro 5 reglamentas naujų tipų transporto priemonėms bus privalomas anksčiausiai nuo 2008 m. liepos 1 d., o naujoms transporto priemonėms – nuo 2010 m. sausio 1 d.

Последнее обновление: 2008-03-04
Частота использования: 3
Качество:

Источник: Анонимно
Предупреждение: Содержит скрытое HTML-форматирование

Греческий

Από 1ης Οκτωβρίου 2005 για τους νέους τύπους και από 1ης Οκτωβρίου 2006 για όλους τους τύπους, οι εγκρίσεις τύπου που χορηγούνται για τα οχήματα και τους κινητήρες θα επιβεβαιώνουν και την καλή λειτουργία των αντιρρυπαντικών διατάξεων κατά τη διάρκεια της κανονικής διάρκειας ζωής ενός οχήματος ή κινητήρος.

Литовский

Nuo 2005 m. spalio 1 d. — naujų tipų, o nuo 2006 m. spalio 1 d. — visų tipų transporto priemonėms išduodant tipo patvirtinimus taip pat būtina patvirtinti teisingą išmetamųjų teršalų kontrolės įtaisų veikimą visą transporto priemonės eksploatavimo laiką normaliomis sąlygomis (tinkamai prižiūrimų ir naudojamų eksploatuojamų transporto priemonių atitiktis).Šią nuostatą Komisija turi patvirtinti ir papildyti pagal 7 straipsnį.

Последнее обновление: 2008-03-04
Частота использования: 3
Качество:

Источник: Анонимно

Греческий

Από 1ης Οκτωβρίου 2005, για τους νέους τύπους και από 1ης Οκτωβρίου 2006 για όλους τους τύπους, οι εγκρίσεις τύπου που χορηγούνται για οχήματα απαιτούν επίσης να επιβεβαιώνεται η καλή λειτουργία των αντιρρυπαντικών διατάξεων κατά τη διάρκεια της κανονικής διάρκειας ζωής ενός οχήματος υπό ομαλές συνθήκες λειτουργίας (έλεγχος της συμμόρφωσης εν χρήσει οχημάτων που συντηρούνται και χρησιμοποιούνται κανονικά).

Литовский

c) varikliai, skirti montuoti į N3 kategorijos transporto priemones, kurių didžiausia techniškai leistina masė didesnė kaip 16 tonų ir M3 kategorijos III klasės ir B klasės transporto priemones, kurių didžiausia techniškai leistina masė didesnė kaip 7,5 tonos: 500000 km arba septynerius metus, atsižvelgiant į tai, kas būna pirmiau.Nuo 2005 m. spalio 1 d. naujiems tipams ir nuo 2006 m. spalio 1 d. visiems tipams išduodant transporto priemonės tipo patvirtinimą taip pat bus reikalingas patvirtinimas, kad tinkamai veikia išmetamųjų teršalų kontrolės prietaisai per įprastą transporto priemonės eksploatavimo laiką įprastomis naudojimo sąlygomis (tinkamai prižiūrimų ir naudojamų jau eksploatuojamų transporto priemonių atitiktis).

Последнее обновление: 2008-03-04
Частота использования: 3
Качество:

Источник: Анонимно

Греческий

Επιπλέον, ο παρών κανονισμός καθορίζει κανόνες για τη συμμόρφωση της χρήσης, την ανθεκτικότητα του αντιρρυπαντικού εξοπλισμού, των συστημάτων διάγνωσης επί του οχήματος (OBD), τη μέτρηση της κατανάλωσης καυσίμων και την πρόσβαση στις πληροφορίες επισκευής του οχήματος.Άρθρο 2 Πεδίο εφαρμογής

Литовский

(17) Siekiant užtikrinti sklandų perėjimą nuo esamų direktyvų prie šio reglamento, jo taikymas turėtų būti atidėtas tam tikram laikotarpiui po jo įsigaliojimo. Tačiau per tą laikotarpį gamintojai turėtų turėti galimybę pasirinkti tvirtinti transporto priemones arba pagal esamas direktyvas, arba pagal šį reglamentą. Be to, nuostatos dėl finansinių lengvatų turėtų būti taikytinos iškarto po šio reglamento įsigaliojimo. Įsigaliojus šiam reglamentui pagal tas direktyvas suteikti tipo patvirtinimai turi likti galioti.

Последнее обновление: 2008-03-04
Частота использования: 3
Качество:

Источник: Анонимно

Греческий

Η διεθνής διάστασηΗ εφαρμογή της στρατηγικής θα επιτρέψει στην ΕΕ να εκπληρώσει υποχρεώσεις που έχει αναλάβει στο πλαίσιο σχετικών διεθνών συμφωνιών και θα αναβαθμίσει τη συμβολή της ΕΕ σε στόχους και σκοπούς που τυγχάνουν παγκόσμιας αποδοχής. Παράλληλα τα κράτη μέλη ενθαρρύνονται να επικυρώνουν και να εφαρμόζουν διεθνείς συμβάσεις, που αποσκοπούν στην προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος (όπως η Διεθνής Σύμβαση για τον Έλεγχο και τη Διαχείριση του ερματικού ύδατος των πλοίων και η Διεθνής Σύμβαση για τον έλεγχο των επιβλαβών αντιρρυπαντικών συστημάτων στα πλοία). Δεδομένου ότι το θαλάσσιο περιβάλλον είναι εξ ορισμού διαμεθοριακό, εξακολουθεί να αποτελεί προτεραιότητα η συνέχιση των προσπαθειών της ΕΕ για την προώθηση της προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος σε παγκόσμιο επίπεδο, συμπεριλαμβανομένου του ευαίσθητου τομέα της διατήρησης και χρήσης των πόρων των βαθέων υδάτων.

Литовский

Tarptautinis matmuo

Последнее обновление: 2008-03-04
Частота использования: 3
Качество:

Источник: Анонимно

Греческий

Κατά την εκτίμηση κινδύνων εντοπίστηκαν και άλλες πηγές έκθεσης στην ουσία, οι οποίες έχουν σημασία για τον άνθρωπο και το περιβάλλον, ειδικότερα ο μεταβολίτης από τα παραγόμενα σε επόμενο στάδιο προϊόντα, π.χ. τα φυτοπροστατευτικα προϊόντα diuron, linuron και propanil και το βακτηριοκτόνο TCC (τριχλωροκαρβανιλίδιο). Οι κίνδυνοι που απορρέουν από αυτούς τους τρόπους έκθεσης αξιολογούνται στην παρούσα εκτίμηση κινδύνων. Πρέπει να αναμένονται εκπομπές 3,4-διχλωροανιλίνης στο περιβάλλον από τη χρήση diuron ως αντιρρυπαντικού επιχρίσματος και ως αλγοκτόνου στον κλάδο των κατασκευών. Οι εκλύσεις αυτές δεν ήταν δυνατόν να ληφθούν υπόψη στον χαρακτηρισμό των κινδύνων, αλλά μπορούν να αξιολογηθούν, σε εύθετο χρόνο, στο πλαίσιο της οδηγίας για τα βιοκτόνα (98/8/EΚ) [15].

Литовский

Remiantis turima informacija atlikus rizikos įvertinimą nustatyta, kad Europos bendrijoje ši cheminė medžiaga daugiausiai naudojama kaip tarpinė cheminė medžiaga fenilkarbamido ir fenilkarbamato herbicidų gamyboje. Ši cheminė medžiaga taip pat naudojama poliesterio pluošto dispersinių azo dažiklių gamyboje ir trichlorkarbanilido, kuris naudojamas kaip baktericidas namų ūkio produktuose, gamyboje. Nepavyko gauti informacijos apie bendrą Europos bendrijoje pagamintos arba į ją importuotos cheminės medžiagos kiekį, todėl gali būti į rizikos įvertinimą neįtrauktų šios cheminės medžiagos naudojimo būdų. Įvertinant riziką buvo nustatyti kiti žmogui ir aplinkai svarbūs šios cheminės medžiagos poveikio šaltiniai: metabolitai iš vėlesnių jų produktų, pvz., augalų apsaugos medžiagos diuronas, linuronas ir propanilas, ir baktericidas trichlorkarbanilidas (TCC). Įvertinant riziką buvo atsižvelgta į riziką, kylančią minėtais būdais naudojant šią cheminę medžiagą.Kai statybų sektoriuje diuronas naudojamas kaip puvimą stabdanti medžiaga ir kaip algicidas, galima tikėtis, kad 3,4-dichloranilinas gali patekti į aplinką. Į tokias cheminės medžiagos emisijas negali būti atsižvelgta šiame rizikos apibūdinime, tačiau tinkamu laiku juos bus galima įvertinti remiantis Biocidų direktyva 98/8/EB [15].

Последнее обновление: 2008-03-04
Частота использования: 3
Качество:

Источник: Анонимно

Греческий

δ) τις χρήσεις για τις οποίες έχει εγκριθεί το βιοκτόνο (π.χ. συντήρηση ξύλου, απολύμανση, βιοκτόνο επιφανείας, αντιρρυπαντικό επίχρισμα, κ.λπ.) 7

Литовский

b) produktuose, kuriuos turi teisę įsigyti plačioji visuomenė ir kurie gali būti palaikyti maistu, gėrimu arba pašarais, turi būti sudedamųjų dalių, atgrasančių juos vartoti maistui.

Последнее обновление: 2008-03-04
Частота использования: 3
Качество:

Источник: Анонимно

Получите качественный перевод благодаря усилиям
4,401,923,520 пользователей

Сейчас пользователи ищут:Для Вашего удобства мы используем файлы cookie. Факт перехода на данный сайт подтверждает Ваше согласие на использование cookies. Подробнее. OK