Спросить у Google

Вы искали: signaturgenereringssystem (Датский - Итальянский)

Переводы пользователей

Добавлены профессиональными переводчиками и компаниями и на основе веб-страниц и открытых баз переводов.

Добавить перевод

Датский

Итальянский

Информация

Датский

- ikke er genereret af et sikkert signaturgenereringssystem.

Итальянский

- non creata da un dispositivo per la creazione di una firma sicura.

Последнее обновление: 2014-10-23
Частота использования: 1
Качество:

Датский

Sikkert signaturgenereringssystem (Secure Signature Creation Device)

Итальянский

Dispositivo per la creazione di una firma sicura

Последнее обновление: 2014-11-08
Частота использования: 1
Качество:

Датский

5) "signaturgenereringssystem": konfigureret software eller hardware til behandling af signaturgenereringsdata

Итальянский

5) "dispositivo per la creazione di una firma", un software configurato o un hardware usato per applicare i dati per la creazione di una firma;

Последнее обновление: 2014-10-23
Частота использования: 1
Качество:

Предупреждение: Содержит скрытое HTML-форматирование

Датский

6) "sikkert signaturgenereringssystem": et signaturgenereringssystem, der opfylder kravene i bilag III

Итальянский

6) "dispositivo per la creazione di una firma sicura", un dispositivo per la creazione di una firma che soddisfa i requisiti di cui all'allegato III;

Последнее обновление: 2014-10-23
Частота использования: 1
Качество:

Предупреждение: Содержит скрытое HTML-форматирование

Датский

Medlemsstaterne sikrer, at avancerede elektroniske signaturer, der er baseret på et kvalificeret certifikat, og som er genereret af et sikkert signaturgenereringssystem,

Итальянский

Gli Stati membri provvedono a che le firme elettroniche avanzate basate su un certificato qualificato e create mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura:

Последнее обновление: 2014-10-23
Частота использования: 1
Качество:

Датский

Denne type signatur består af en avanceret elektronisk signatur, der er baseret på et kvalificeret certifikat, og som genereres af et sikkert signaturgenereringssystem. Denne type signatur skal opfylde kravene i bilag I, II og III.

Итальянский

Essa consiste in una firma elettronica avanzata basata su un certificato qualificato e creata da un dispositivo per la creazione di una firma sicura, e deve essere conforme ai requisiti specificati negli allegati I, II e III.

Последнее обновление: 2014-10-23
Частота использования: 1
Качество:

Датский

3) "underskriver": en person, der besidder et signaturgenereringssystem og handler på egne vegne eller på vegne af den fysiske eller juridiske person eller det organ, som vedkommende repræsenterer

Итальянский

3) "firmatario", una persona che detiene un dispositivo per la creazione di una firma e agisce per conto proprio o per conto della persona fisica o giuridica o dell'entità che rappresenta;

Последнее обновление: 2014-10-23
Частота использования: 1
Качество:

Предупреждение: Содержит скрытое HTML-форматирование

Датский

Når der efter en fællesskabsbestemmelse eller en national bestemmelse stilles krav om en underskrevet original af et dokument, opfylder et elektronisk dokument, som Kommissionen har udarbejdet eller modtaget, dette krav, hvis det pågældende dokument er forsynet med en avanceret elektronisk signatur baseret på et kvalificeret certifikat og genereret af et sikkert signaturgenereringssystem eller en elektronisk signatur, som frembyder tilsvarende garantier med hensyn til en signaturs funktioner.

Итальянский

Le disposizioni comunitarie o nazionali che prescrivano l’originale firmato di un determinato documento sono adempiute dal documento elettronico formato o ricevuto dalla Commissione se questo reca una firma elettronica avanzata basata su un certificato qualificato e creata da un dispositivo sicuro di creazione della firma, ovvero una firma elettronica che offra garanzie equivalenti riguardo alle funzioni assegnate alla sottoscrizione.

Последнее обновление: 2014-11-15
Частота использования: 1
Качество:

Датский

En AdES, der understøttes af et QC, og som genereres af et sikkert signaturgenereringssystem (SSCD), jf. definitionen i artikel 2 i direktiv 1999/93/EF.

Итальянский

AdES basata su un QC e creata da un dispositivo per la creazione di una firma sicura (Secure Signature Creation Device — SSCD), quale definito all’articolo 2 della direttiva 1999/93/CE.

Последнее обновление: 2014-11-08
Частота использования: 1
Качество:

Датский

De obligatoriske oplysninger i positivlisten skal omfatte et minimum af oplysninger om overvågede/akkrediterede certificeringstjenesteudbydere, som udsteder kvalificerede certifikater (QC) [5] i overensstemmelse med bestemmelserne i direktiv 1999/93/EF (artikel 3, stk. 2 og 3, og artikel 7, stk. 1, litra a)), herunder, når dette ikke er del af QC'erne, oplysninger om QC'erne, som understøtter en elektronisk signatur, samt hvorvidt denne signatur genereres af et sikkert signaturgenereringssystem (SSCD) [6].

Итальянский

Tra le informazioni obbligatorie da inserire nell’elenco di fiducia (TL) devono figurare, come minimo, le informazioni sui CSP soggetti a supervisione/accreditamento che rilasciano certificati qualificati (QC) [5] conformemente alle disposizioni della direttiva 1999/93/CE [articolo 3, paragrafi 2 e 3, e articolo 7, paragrafo 1, lettera a)], comprese, se non incluse nei certificati qualificati, le informazioni sui certificati qualificati sui quali si basa una firma elettronica, nonché l’indicazione se la firma è generata o no da un dispositivo per la creazione di una firma sicura (Secure Signature Creation Device — SSCD) [6].

Последнее обновление: 2014-11-08
Частота использования: 1
Качество:

Датский

(15) bilag III omfatter krav til sikre signaturgenereringssystemer med henblik på at sikre, at avancerede elektroniske signaturer fungerer hensigtsmæssigt; det omfatter ikke det samlede omgivende miljø, som systemerne opererer i; for at det indre marked kan fungere efter hensigten, er det påkrævet, at Kommissionen og medlemsstatene handler hurtigt med henblik på at muliggøre udpegelsen af de organer, der skal foretage overensstemmelsesvurderingen af sikre signatursystemer, jf. bilag III; for at imødekomme markedets behov bør overensstemmelsesvurderingen være rettidig og effektiv;

Итальянский

(15) considerando che l'allegato III prevede requisiti relativi a dispositivi per la creazione di una firma sicura al fine di assicurare la funzionalità delle firme elettroniche avanzate; esso non contempla la globalità dell'ambiente del sistema in cui tali dispositivi operano; il funzionamento del mercato interno impone alla Commissione e agli Stati membri un'azione rapida al fine di permettere la designazione degli organismi preposti alla valutazione della conformità dei dispositivi di firma sicura rispetto all'allegato III; per rispondere alle esigenze del mercato, la valutazione della conformità deve essere tempestiva ed efficiente;

Последнее обновление: 2014-10-23
Частота использования: 1
Качество:

Датский

(2) Bilag III til direktiv 1999/93/EF indeholder krav til sikre signaturgenereringssystemer.

Итальянский

(2) L'allegato III della direttiva 1999/93/CE stabilisce i requisiti relativi ai dispositivi per la creazione di una firma sicura.

Последнее обновление: 2014-10-23
Частота использования: 1
Качество:

Датский

(20) harmoniserede kriterier vedrørende retsvirkningen af elektroniske signaturer vil gøre det muligt at bevare en sammenhængende retlig ramme i hele Fællesskabet; der er i de nationale lovgivninger fastlagt forskellige krav for at anse håndskrevne underskrifter for juridisk gyldige; certifikater kan anvendes til at certificere identiteten af en person, der underskriver elektronisk; avancerede elektroniske signaturer, som er baseret på kvalificerede certifikater, tilsigter at skabe et højt sikkerhedsniveau; avancerede elektroniske signaturer, som er baseret på kvalificerede certifikater, og som er genereret af et sikkert signaturgenereringssystem, kan kun betragtes som retligt ligestillede med håndskrevne underskrifter, hvis kravene til håndskrevne underskifter er opfyldt;

Итальянский

(20) criteri armonizzati relativi agli effetti giuridici delle firme elettroniche manterranno un quadro giuridico coerente in tutta la Comunità; il diritto nazionale stabilisce differenti requisiti per la validità giuridica delle firme autografe; i certificati possono essere usati per confermare l'identità di una persona che ricorre alla firma elettronica; le firme elettroniche avanzate basate su un certificato qualificato mirano ad un più alto livello di sicurezza; le firme elettroniche avanzate basate su un certificato qualificato e create mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura possono essere considerate giuridicamente equivalenti alle firme autografe solo se sono rispettati i requisiti per le firme autografe;

Последнее обновление: 2014-10-23
Частота использования: 1
Качество:

Датский

- enten ved hjælp af en avanceret elektronisk signatur, jf. artikel 2, nr. 2), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/93/EF af 13. december 1999 om en fællesskabsramme for elektroniske signaturer(9); medlemsstaterne kan dog kræve, at den avancerede elektroniske signatur er baseret på et kvalificeret certifikat og genereret ved hjælp af et sikkert signaturgenereringssystem, jf. artikel 2, stk. 6 og 10, i nævnte direktiv

Итальянский

- mediante una firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 2, punto 2), della direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche(9); gli Stati membri possono tuttavia esigere che la firma elettronica avanzata sia basata su un certificato qualificato e sia creata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi dell'articolo 2, paragrafi 6 e 10, della citata direttiva,

Последнее обновление: 2014-10-23
Частота использования: 1
Качество:

Датский

Derfor må organet, dets direktør og det personale, der er ansvarligt for udførelsen af overensstemmelsesvurderingen ikke være konstruktør, producent, leverandør eller installatør af sikre signaturgenereringssystemer, og ej heller en certificeringstjensteudbyder, der udsteder certifikater til offentligheden, eller repræsentant for nogen af ovennævnte.

Итальянский

Di conseguenza, l'organismo, il suo direttore esecutivo e il personale incaricato della verifica di conformità non devono essere progettisti, fabbricanti, fornitori o installatori di dispositivi per la creazione di una firma sicura, né fornitori di servizi di certificazione che rilasciano certificati al pubblico, né rappresentanti autorizzati delle suddette parti.

Последнее обновление: 2014-10-23
Частота использования: 1
Качество:

Датский

Desuden skal de være økonomisk uafhængige og må ikke involvere sig direkte i udvikling, konstruktion, markedsføring eller vedligeholdelse af sikre signaturgenereringssystemer eller repræsentere parter, der er involveret i disse aktiviteter.

Итальянский

Gli organismi godono di indipendenza finanziaria e non partecipano direttamente ad attività di progettazione, costruzione, commercializzazione o manutenzione di dispositivi per la creazione di una firma sicura, né rappresentano parti coinvolte in tali attività.

Последнее обновление: 2014-10-23
Частота использования: 1
Качество:

Датский

Egnede offentlige eller private organer, som udpeges af medlemsstaterne, afgør, om sikre signaturgenereringssystemer opfylder kravene i bilag III.

Итальянский

La conformità dei dispositivi per la creazione di una firma sicura ai requisiti di cui all'allegato III è determinata dai pertinenti organismi pubblici o privati designati dagli Stati membri.

Последнее обновление: 2014-10-23
Частота использования: 1
Качество:

Датский

Formålet med denne beslutning er at fastlægge, hvilke kriterier medlemsstaterne skal anvende, når de udpeger nationale organer for overensstemmelsesvurdering af sikre signaturgenereringssystemer.

Итальянский

La presente direttiva stabilisce i criteri in base ai quali gli Stati membri designano gli organismi incaricati di determinare la conformità dei dispositivi per la creazione di una firma sicura.

Последнее обновление: 2014-10-23
Частота использования: 1
Качество:

Датский

Hvis det udpegede organ er en del af en organisation, der er involveret i andre aktiviteter end vurdering af sikre signaturgenereringssystemers overensstemmelse med de krav, der er fastsat i bilag III til direktiv 1999/93/EF, skal organet være klart afgrænset inden for denne organisation.

Итальянский

Qualora appartenga ad un'organizzazione che svolge attività diverse dalla valutazione della conformità dei dispositivi per la creazione di una firma sicura ai requisiti stabiliti nell'allegato III della direttiva 1999/93/CE, l'organismo designato è chiaramente identificabile all'interno di detta organizzazione.

Последнее обновление: 2014-10-23
Частота использования: 1
Качество:

Датский

Ifølge direktivets artikel 3, stk. 4, skal egnede offentlige eller private organer, som udpeges af medlemsstaterne, afgøre, om sikre signaturgenereringssystemer opfylder kravene i bilag III, og Kommissionen skal fastlægge, hvilke kriterier medlemsstaterne skal anvende, når de afgør, om et organ skal udpeges til at udføre en sådan overensstemmelsesvurdering.

Итальянский

Conformemente all'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva, la conformità dei dispositivi per la creazione di una firma sicura ai requisiti di cui all'allegato III è determinata dai pertinenti organismi pubblici o privati designati dagli Stati membri, mentre la Commissione fissa i criteri in base ai quali gli Stati membri stabiliscono se un organismo può essere designato per determinare tale conformità.

Последнее обновление: 2014-10-23
Частота использования: 1
Качество:

Получите качественный перевод благодаря усилиям
4,401,923,520 пользователей

Сейчас пользователи ищут:Для Вашего удобства мы используем файлы cookie. Факт перехода на данный сайт подтверждает Ваше согласие на использование cookies. Подробнее. OK