Спросить у Google

Вы искали: samarbejdsforanstaltningen (Датский - Польский)

Переводы пользователей

Добавлены профессиональными переводчиками и компаниями и на основе веб-страниц и открытых баз переводов.

Добавить перевод

Датский

Польский

Информация

Датский

højst 13 % til den tværfaglige streng, idet mindst 4 % bevilges til de tværnationale samarbejdsforanstaltninger i artikel 15 og til netværket af kontorerne for Et Kreativt Europa.

Польский

maksymalnie 13 % dla komponentu międzysektorowego, z czego co najmniej 4 % przydzielonych na działania w zakresie współpracy transnarodowej wymienione w art. 15 oraz na biura programu „Kreatywna Europa”.

Последнее обновление: 2014-11-18
Частота использования: 1
Качество:

Датский

specificering af karakteristika for pilotprojekter, klynger, netværk, korte forsyningskæder og lokale markeder, der vil være støtteberettiget i henhold til samarbejdsforanstaltningen, samt betingelserne for tildeling af støtte til de typer operationer, der er opført i henhold til den foranstaltning.

Польский

specyfikację cech projektów pilotażowych, klastrów, sieci, krótkich łańcuchów dostaw i rynków lokalnych, które będą się kwalifikowały do wsparcia na mocy działania dotyczącego współpracy, a także warunki przyznawania pomocy rodzajom operacji wymienionym w ramach tego działania.

Последнее обновление: 2014-11-18
Частота использования: 1
Качество:

Датский

når Fællesskabet deltager i finansieringen af regionale eller interregionale samarbejdsforanstaltninger, hvori tredjelande er inddraget

Польский

w przypadku gdy Wspólnota uczestniczy w finansowaniu programów regionalnych i międzyregionalnych dotyczących takich państw;

Последнее обновление: 2014-11-14
Частота использования: 1
Качество:

Датский

Andre samarbejdsforanstaltninger end dem, der falder ind under statslig udviklingsbistand (Sydafrika)

Польский

Współpraca niewchodząca w zakres oficjalnej pomocy rozwojowej (Republika Południowej Afryki)

Последнее обновление: 2014-11-12
Частота использования: 1
Качество:

Датский

Bevillingerne under dette kapitel skal dække samarbejdsforanstaltninger med henblik på at støtte gennemførelsen af sådanne aftaler.

Польский

Środki przewidziane w niniejszym rozdziale przeznaczone są na finansowanie działań w ramach współpracy ukierunkowanych na wspieranie realizacji wspomnianych umów.

Последнее обновление: 2014-11-12
Частота использования: 1
Качество:

Датский

Denne bevilling skal særlig dække finansieringen af samarbejdsforanstaltninger, der hovedsageligt tager sigte på at støtte gennemførelsen af flerårige vejledende programmer, der dækker perioderne 2007-2010 og 2011-2013 under ENP-handlingsplanerne, der er indgået med Unionens Middelhavsnaboer.

Польский

Środki te przeznaczone są w szczególności na finansowanie działań w zakresie współpracy, ukierunkowanych przede wszystkim na wspieranie realizacji wieloletnich programów indykatywnych na lata 2007–2010 i 2011–2013, oraz planów działania w ramach EPS uzgodnionych ze śródziemnomorskimi krajami sąsiadującymi z Unią.

Последнее обновление: 2014-11-12
Частота использования: 1
Качество:

Датский

Støttekontoret bør oprettes for at styrke og udvikle disse samarbejdsforanstaltninger.

Польский

Urząd powinien zostać utworzony w celu wzmacniania i rozwijania tych działań w zakresie współpracy.

Последнее обновление: 2014-11-11
Частота использования: 1
Качество:

Датский

Støttekontoret bør tage behørigt hensyn til resultaterne af disse samarbejdsforanstaltninger og de indhøstede erfaringer.

Польский

Urząd powinien w należyty sposób uwzględniać te działania w zakresie współpracy oraz wynikające z nich wnioski.

Последнее обновление: 2014-11-11
Частота использования: 1
Качество:

Датский

Der er i de senere år allerede blevet iværksat et betydeligt antal praktiske samarbejdsforanstaltninger, navnlig vedtagelsen af en fælles tilgang for så vidt angår oplysninger om oprindelseslande og indførelse af et fælles europæisk uddannelsesprogram på asylområdet.

Польский

W ramach praktycznej współpracy podjęto w ostatnich latach szereg działań, w szczególności przyjęto wspólne podejście do kwestii informacji o krajach pochodzenia oraz ustanowiono wspólny europejski program szkoleń dla pracowników służb azylowych (European asylum curriculum).

Последнее обновление: 2014-11-11
Частота использования: 1
Качество:

Датский

Kommissionen kan beslutte at finansiere sådanne aktiviteter enten via den programmerbare støtte eller via den bevillingsramme, der er øremærket til faglige samarbejdsforanstaltninger.

Польский

Komisja może zdecydować o finansowaniu takich działań z pomocy podlegającej programowaniu lub z koperty finansowej zarezerwowanej dla środków współpracy technicznej.

Последнее обновление: 2014-11-09
Частота использования: 1
Качество:

Датский

(2) I aftalens artikel 36, stk. 3, forudses muligheden for administrative bestemmelser for samarbejde mellem parterne for at lette gennemførelsen af nævnte artikels stk. 1 og 2 samt muligheden for at indføre tekniske samarbejdsforanstaltninger.

Польский

(2) Artykuł 36 ust. 3 Układu przewiduje istnienie postanowień wykonawczych dotyczących współpracy między Stronami w celu ułatwienia wprowadzenia w życie postanowień ust. 1 i 2 tego artykułu oraz możliwość przyjęcia środków współpracy technicznej.

Последнее обновление: 2014-10-23
Частота использования: 2
Качество:

Источник: Анонимно

Датский

(9) De foranstaltninger, der er omfattet af denne afgørelse, er ikke samarbejdsforanstaltninger, der er umiddelbart omfattet af Fællesskabets udviklingssamarbejdspolitik og dets samarbejde med andre tredjelande, men er ikke desto mindre nødvendige for at nå et af Fællesskabets mål.

Польский

(9) Działania objęte niniejszą decyzją nie są środkami współpracy podlegającymi bezpośrednio politykom współpracy na rzecz rozwoju lub współpracy z innymi państwami trzecimi. Jednak są one niezbędne do osiągnięcia jednego z celów Wspólnoty.

Последнее обновление: 2014-10-23
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Датский

1) Følgende punkt indsættes efter punkt 2f (Forberedende samarbejdsforanstaltninger inden for uddannelses- og ungdomspolitik):

Польский

1) po pkt 2f (Działania przygotowawcze w dziedzinie edukacji i polityki młodzieżowej) dodaje się pkt 2g w brzmieniu:

Последнее обновление: 2014-10-23
Частота использования: 2
Качество:

Источник: Анонимно

Датский

15 49 04 01 Forberedende samarbejdsforanstaltninger inden for uddannelses- og ungdomspolitik — Udgifter til den administrative forvaltning

Польский

Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady, przedłożony przez Komisję w dniu 28 grudnia 2004 r., dotyczący Systemu Informacji Wizowej (VIS) oraz wymiany danych pomiędzy Państwami Członkowskimi na temat wiz krótkoterminowych (COM(2004) 835 wersja ostateczna). 18 08 04 Eurodac

Последнее обновление: 2014-10-23
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Датский

15 49 04 01 _BAR_ Forberedende samarbejdsforanstaltninger inden for uddannelses- og ungdomspolitik — Udgifter til den administrative forvaltning _BAR_ 3 _BAR_ — _BAR_ 200000 _BAR_ — _BAR_ 400000 _BAR_ 0,— _BAR_ 819784,31 _BAR_

Польский

29000000 _BAR_ 19000000 _BAR_ 3300000 [] _BAR_ 1650000 [] _BAR_ 5000000,— _BAR_ 0,— _BAR_

Последнее обновление: 2014-10-23
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Датский

18 01 04 05 Samarbejdsforanstaltninger, der skyldes initiativer fra medlemsstaterne — udgifter til den administrative forvaltning

Польский

19 09 02 Współpraca polityczna, gospodarcza i kulturalna z krajami rozwijającymi się Ameryki Łacińskiej

Последнее обновление: 2014-10-23
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Датский

18 01 04 05 _BAR_ Samarbejdsforanstaltninger, der skyldes initiativer fra medlemsstaterne — udgifter til den administrative forvaltning _BAR_ 3 _BAR_ 182700 _BAR_ 203000 _BAR_ 0,— _BAR_

Польский

- dostarczać informacje finansowe dotyczące wsparcia udzielonego w każdym sektorze, zgodnie z kryteriami sprawozdawczości OECD.

Последнее обновление: 2014-10-23
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Датский

18 05 03 Samarbejdsforanstaltninger, der skyldes initiativer fra medlemsstaterne

Польский

Szczegóły dotyczące artykułów 1, 2, 3 i 5 znajdują się w rozdziale XX 01

Последнее обновление: 2014-10-23
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Датский

18 49 04 05 Samarbejdsforanstaltninger, der skyldes initiativer fra medlemsstaterne — udgifter til den administrative forvaltning

Польский

Międzynarodowa umowa kawowa renegocjowana w latach 2000 i 2001: decyzja Rady 2001/877/WE z dnia 24 września 2001 r. w sprawie podpisania i zawarcia w imieniu Wspólnoty Europejskiej Międzynarodowej umowy kawowej z 2001 r. (Dz.U. L 326 z 11.12.2001, str. 22): okres obowiązywania od dnia 1 października 2001 r. do dnia 30 września 2007 r., z możliwością przedłużenia o dodatkowy okres nie dłuższy niż sześć lat.

Последнее обновление: 2014-10-23
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Датский

18 49 04 05 _BAR_ Samarbejdsforanstaltninger, der skyldes initiativer fra medlemsstaterne — udgifter til den administrative forvaltning _BAR_ 3 _BAR_ — _BAR_ p.m. _BAR_ — _BAR_ 127579 _BAR_ 0,— _BAR_ 73422,70 _BAR_

Польский

Odnośne akty prawne Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 12 kwietnia 2005 r. w sprawie roli Unii Europejskiej w osiągnięciu Milenijnych Celów Rozwoju (Dz.U. C …).

Последнее обновление: 2014-10-23
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Получите качественный перевод благодаря усилиям
4,401,923,520 пользователей

Сейчас пользователи ищут:Для Вашего удобства мы используем файлы cookie. Факт перехода на данный сайт подтверждает Ваше согласие на использование cookies. Подробнее. OK