Спросить у Google

Вы искали: disservizio (Итальянский - Шведский)

Переводы пользователей

Добавлены профессиональными переводчиками и компаниями и на основе веб-страниц и открытых баз переводов.

Добавить перевод

Итальянский

Шведский

Информация

Итальянский

Questo disservizio e le difficoltà che si incontrano nel raggiungere Strasburgo il lunedì sembrano ineluttabili.

Шведский

Denna slags service och svårigheter för att komma till Strasbourg på en måndag är någonting ganska hopplöst.

Последнее обновление: 2012-03-21
Частота использования: 2
Качество:

Итальянский

Rendiamo un grande disservizio alle donne che si occupano di un nucleo familiare se le consideriamo disoccupate.

Шведский

Jag ska nu gå över till ämnet kvinnor och fattigdom. Trots att det betänkande vi har framför oss är i fickformat så är det lika svårläst som en text ur Bibeln .

Последнее обновление: 2012-03-21
Частота использования: 2
Качество:

Итальянский

Se la riforma diventa un pretesto per non adottare decisioni importanti per l’ Europa, questo rende un disservizio all’ Europa.

Шведский

Om reformer blir en förevändning för att låta bli att anta viktiga beslut för EU är detta att göra EU en björntjänst.

Последнее обновление: 2012-03-21
Частота использования: 2
Качество:

Итальянский

Situazioni lavorative diverse richiedono soluzioni diverse, e se non consentiamo alla gente di trovarle, faremo un torto ai cittadini e renderemo un disservizio all’ Europa.

Шведский

Olika arbetssituationer kräver olika lösningar, och om vi inte gör det möjligt för människor att finna dem kommer vi att göra människorna orätt, och vi gör EU en björntjänst.

Последнее обновление: 2012-03-21
Частота использования: 2
Качество:

Итальянский

Lei crederà che, quando anteponiamo la nostra agenda nazionale o quella del nostro partito politico all’ agenda europea, rendiamo un disservizio all’ Unione.

Шведский

Ni skall mena att vi gör vår union en otjänst när vi tjänar våra nationella eller partipolitiska dagordningar framför vår europeiska dagordning .

Последнее обновление: 2012-03-21
Частота использования: 2
Качество:

Итальянский

Blandire i rende un disservizio alla Russia, se qualcuno crede ancora che la Russia possa diventare un paese europeo, e non che l’ Europa assumerà una posizione di dipendenza politica da una Russia non democratica.

Шведский

Att stryka ledare medhårs är att göra Ryssland en björntjänst om någon fortfarande skulle tro att Ryssland kan bli ett europeiskt land snarare än att Europa blir ett politiskt bihang till det odemokratiska Ryssland .

Последнее обновление: 2012-03-21
Частота использования: 2
Качество:

Итальянский

statistica dei disservizi

Шведский

felstatistik

Последнее обновление: 2014-11-14
Частота использования: 1
Качество:

Источник: IATE

Итальянский

Per evitare inutili disservizi e assicurare un approccio regolatorio stabile e trasparente, è necessario prevedere un periodo di transizione sufficientemente lungo.

Шведский

Det krävs en tillräckligt lång övergångsperiod för att undvika onödiga störningar och skapa en stabil regleringsmetod som medger insyn.

Последнее обновление: 2014-11-08
Частота использования: 1
Качество:

Источник: IATE

Итальянский

2) Per quanto attiene ai rapporti reciproci, le BCN e la BCE non si assumono vicendevolmente alcuna responsabilità per eventuali disservizi del gestore della rete.

Шведский

2. Varken de nationella centralbankerna eller ECB skall ha något ansvar gentemot varandra för brister hos leverantören av nättjänster.

Последнее обновление: 2014-10-23
Частота использования: 2
Качество:

Источник: IATE

Итальянский

Ho sentito parlare spesso di la mentele dovute a carenze di comunicazione imputabili alle agenzie nazionali; talvolta anche a livello delle uni versità europee si verificano disservizi di informazione.

Шведский

Det är beklagligt att hon kommit i ett läge som innebär att hon kanske inte återvänder till parlamentet nästa år.

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Источник: IATE

Итальянский

In conclusione tengo a ribadire che, a mio avviso, con lo sviluppo dei sistemi informatici non si dovrebbero registrare significativi aggravi di costo o disservizi: ecco perché queste disposizioni vanno applicate subito.

Шведский

Jag ser också på den sjöfartssituation som vi har upplevt i Östersjön i de finländska farvattnen att vi har sjöfarare som allt sämre behärskar trafiken där. Jag ser det inte som omöjligt att vi till och med skulle ha strängare krav för vissa farvatten som är särskilt sårbara, exempelvis Östersjön.

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Источник: IATE

Итальянский

In conclusione, chiediamo alla Commissione di inserire nella sua proposta al Consiglio le raccomandazioni del «comitato delle accise» al fine di evitare i disservizi amministrativi delle procedure che essa impone all'insieme degli operatori dell'Unione europea.

Шведский

Sammanfattningsvis ber vi kommissionen att i sitt förslag till rådet innefatta "punktskattekommitténs" rekommendationer i syfte att undvika den administrativa felande bi ten i de förfaranden, som kommissionen tvingar på aktörerna i Europeiska unionen.

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Источник: IATE
Предупреждение: Содержит скрытое HTML-форматирование

Итальянский

Sotto accusa la pubblicità ingannevole e i disservizi dei tour operators

Шведский

Nu ska plötsligt en rejäl portion euro köpas in.

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Источник: IATE

Итальянский

TEMPUS esorta ed assiste i paesi che per migliorare hanno bisogno di incentivi. Se non esistesse, ci sarebbero gravi disservizi nei si stemi di istruzione di questi paesi e noi, cittadini dell'Europa occidentale e delle nazioni più ricche, risentiremmo sicuramente degli effetti negativi di questa situazione.

Шведский

Ordföranden. - Nästa punkt på föredragningslistan är gemensam debatt om betänkande (A4-0464/98) av Evans för utskottet för kultur, ungdomsfrågor, utbildning och media om förslag till rådets beslut om antagande av den tredje fasen i det alleuropeiska samarbetsprogrammet för högre utbildning Tempus III (2000-2006) KOM(98)0454 - C4-0554/98-98/0246(CNS)).

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Источник: IATE

Итальянский

Tali disservizi hanno avuto pesanti ripercussioni anche sul sistema sanitario ellenico, che ha dovuto far fronte alla forte richiesta di prestazioni mediche dovute ai consistenti flussi migratoriprovenienti da tali aree.

Шведский

Detta har även fått konsekvenser för den grekiska sjuk- och hälsovården, som har kämpat för att bemästra belastningen på grund av invandringen från dessa områden.

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Источник: IATE

Итальянский

Taluni indicatori socioeconomici sono sensibilmente al di sotto della media cittadina o regionale, in particolare il tasso di disoccupazione, il livello d'istruzione, l'indice di criminalità, la qualità degli alloggi, la percentuale di beneficiari dell'assistenza pubblica, la composizione etnico-sociale, il degrado ambientale, il disservizio dei trasporti pubblici, la pe-

Шведский

Vissa socioekonomiska indikatorer är betydligt sämre än medeltalet för staden eller tätortsområdena.

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Источник: IATE

Итальянский

Va precisato che, oggi il turismo nei paesi dell'Unione europea garantisce un elevato grado di sicurezza, ma la no tevole espansione del settore prevista per i prossimi anni potrebbe comportare l'aumento di disservizi e disfunzioni nell'ambito dei trasporti.

Шведский

Han kritiserar sedan bristen på arbete som gemenskapens in stitutioner lagt ner på den här frågan, men i slutsatsen sak nas djärvheten att fråga om vi vill att turismen skall vara Europeiska unionens ansvarsområde eller inte.

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Источник: IATE

Итальянский

b) le opportunità di mercato e di lavoro per l'economia europea offerte dalla società dell'informazione — ad esempio nell'area della vendita elettronica e dei contenuti multimediali; d) che il corretto funzionamento del mercato in terno dev'essere migliorato; che, dato il rilievo sempre più ampio che i servizi prendono nell'economia, la fornitura e la libera circolazione degli stessi, specialmente quelli più recenti, hanno particolare rilevanza; e) la necessità che tutte le parti interessate tengano conto degli aspetti sociali della società dell'informazione e delle sue implicazioni per l'insieme della società, e rispettino la grande importanza della sua dimensione umana; e) la necessità di accelerare l'adozione di norme ufficiali a livello sia europeo che mondiale, e di garantire la chiarezza e la trasparenza delle specifiche tecniche, onde evitare lo sfruttamento abusivo di posizioni dominanti sul mercato; f) l'importanza che riveste la conclusione positiva, entro il 15 febbraio 1997, dei negoziati in sede di Organizzazione mondiale del commercio sui servizi de telecomunicazione di base; d) la necessità di principi comuni che garantiscano la fornitura e il finanziamento disservizi universali, considerando che il concetto di servizio universale deve evolvere per stare al passo con il progresso tecnologico, lo sviluppo dei mercati e i cambiamenti nelle esigenze degli utenti; e) la necessità di un quadro giuridico e regolamentare favorevole per tutte le imprese europee, in particolare la necessità di un ambiente migliore per le piccole e medie imprese (PMI) ad orientamento tecnologico; g) l'importanza che riveste la conclusione positiva degli attuali lavori nell'ambito dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (WIPO) su nuovi accordi internazionali in materia di protezione del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione;

Шведский

b) de marknads­ och sysselsättningsmöjligheter som informationssamhället erbjuder den europeiska ekonomin — till exempel på områdena för elek­tronisk handel och multimediainnehåll, d) att den inre marknadens sätt att fungera ytterli­gare måste förbättras, att mot bakgrund av den ökande delen tjänster i ekonomin, tillhandahål­lande av och fri rörlighet för tjänster — särskilt nya tjänster — är av särskilt intresse, c) behovet för alla berörda paner att beakta sociala och samhälleliga aspekter på informationssamhäl­let och visa respekt för den stora betydelsen för dess mänskliga dimension, e) behovet att påskynda att formella standarder an­tas både på europeisk och global nivå, och att öp­penhet och insyn säkerställs i tekniska specifika­tioner för att undvika missbruk av dominerande marknadspositioner, f) betydelsen av att förhandlingarna inom Världs­handelsorganisationen om grundläggande tele­kommunikationstjänster framgångsrikt avslutas per den 15 februari 1997, d) behovet av gemensamma principer som gör att universella tjänster tillhandahålls och finansieras, med beaktande av att begreppet universella tjäns­ter måste utvecklas för att hålla jämna steg med den tekniska utvecklingen, marknadsutvecklingen och ändrade krav från användarna, e) behovet av en gynnsam rättslig ram för alla euro­peiska bolag, särskilt för en bättre miljö för tek­nikorienterade små och medelstora företag, g) betydelsen av att det pågående arbetet inom Världsorganisationen för den internationella äganderätten (WIPO) med nya internationella avtal om skydd för copyright och närbesläktade rättigheter i informationssamhället framgångsrikt avslutas,

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Источник: IATE

Итальянский

In conclusione tengo a ribadire che, a mio avviso, con lo sviluppo dei sistemi informatici non si dovrebbero registrare significativi aggravi di costo o disservizi: ecco perché queste disposizioni vanno applicate subito.

Шведский

För att avsluta vill jag betona att, enligt min åsikt , med utvecklingen av datasystemen verkar varken kostnaden eller funktionsrubbningarna vara betydande och utifrån denna synpunkt är det viktigt att allt detta tillämpas så snart som möjligt.

Последнее обновление: 2012-03-21
Частота использования: 2
Качество:

Источник: IATE

Итальянский

Il mio gruppo, il PPE-DE, ha invece la netta sensazione che i colleghi parlamentari che hanno deferito la questione alla Corte di giustizia abbiano reso a tutti un disservizio. Allo stato attuale, infatti, è chiaro che il nuovo accordo non garantisce una protezione dei dati superiore a quella prevista dal precedente.

Шведский

Passagerarna anser förmodligen inte att detta äventyrar deras säkerhet – motsatsen är troligare – men min grupp, gruppen för Europeiska folkpartiet( kristdemokrater) och Europademokrater, har en stark känsla av att vissa ledamöter i kammaren har gjort oss alla en otjänst genom att återförvisa målet tillbaka till domstolen, för en sak som måste uppmärksammas i dag är att det nya avtalet inte ger bättre uppgiftsskydd än det gamla.

Последнее обновление: 2012-03-21
Частота использования: 2
Качество:

Источник: IATE

Получите качественный перевод благодаря усилиям
4,401,923,520 пользователей

Сейчас пользователи ищут:Для Вашего удобства мы используем файлы cookie. Факт перехода на данный сайт подтверждает Ваше согласие на использование cookies. Подробнее. OK