Спросить у Google

Вы искали: 许多学界人士都不愿表态 (Китайский (упрощенный) - Вьетнамский)

Переводы пользователей

Добавлены профессиональными переводчиками и компаниями и на основе веб-страниц и открытых баз переводов.

Добавить перевод

Китайский (упрощенный)

Вьетнамский

Информация

Китайский (упрощенный)

%s 发表的目的是希望它能够对您有用,但我们没有任何保证;对于以任何用途使用它所造成的任何直接或间接后果都不承担任何责任。请参看 GNU GPL 协议中的细节。

Вьетнамский

%s được phát hành vì mong muốn nó có ích, nhưng KHÔNG CÓ BẢO HÀNH GÌ CẢ, THẬM CHÍ KHÔNG CÓ BẢO ĐẢM ĐƯỢC NGỤ Ý KHẢ NĂNG BÁN HAY KHẢ NĂNG LÀM ĐƯỢC VIỆC DỨT KHOÁT. Xem Giấy Phép Công Cộng GNU để biết thêm chi tiết.

Последнее обновление: 2014-08-15
Частота использования: 1
Качество:

Китайский (упрощенный)

借助开源的力量像专业人士一样管理照片

Вьетнамский

Quản lý hình ảnh của bạn như một người chuyên nghiệp với sức mạnh của mã nguồn mở

Последнее обновление: 2014-08-15
Частота использования: 1
Качество:

Китайский (упрощенный)

... 您直接输入名称即可插入支持的许多符号。 只需按下反斜线键 (\\) , 输入符号的名称, 然后按空格键 。

Вьетнамский

... rằng bạn có thể chèn bất cứ biểu tượng được hỗ trợ nào bằng cách gõ tên của nó? Chỉ cần ấn phím gạch ngược (\\), gõ tên của biểu tượng và ấn dấu cách.

Последнее обновление: 2011-10-23
Частота использования: 3
Качество:

Китайский (упрощенный)

KDE 3. 1 中的 Konqi 有标签页, 现在您还可以使用手势 。\\ 只需要按住鼠标中键并且开始绘制一个手势, 在您完成之后, 释放鼠标按键。 如果您只需要粘贴这个选择, 它还可以工作, 只需要简单地点击鼠标中键 。 (您可以改变全局设置中的鼠标按键) 。\\ 现在, 有如下可用的手势 :\ 向右移动然后回到左面 - 前进( Alt+Right)\ 向左移动然后回到右面 - 后退( Alt+Left)\ 向上移动然后回到下面 - 向上( Alt+Up)\ 逆时针画圈 - 重新加载( F5)\ (等我找到 Opera 和 Mozilla 中更多的手势, 我将会把它们添加进来并且保证它们是一致的。 或者如果您也可以自己参与, 请把您的 khotkeysrc 发给我 。)\\ 这些手势形状( 一些对话框来自于 KGesture, 谢谢 Mike Pilone) 可以在配置对话框中输入。 您还可以看一下小键盘, 它可以帮助您, 手势被识别为一个 3x3 的网格区域, 标识为 1 至 9 。\\ 注意您必须准确地执行手势来触发动作。 因此, 它允许多个手势进入一个动作。 您必须试图避免使用复杂的手势, 例如您改变鼠标移动方向的次数超过一次( 例如 45654 或者 74123 很简单就可以执行, 但是 1236987 也许就太难了) 。\\ 所有手势的条件都定义在这个组中。 这些手势只有在激活窗口为 Konqueror( 类别包含“ konqueror ”) 时才会有效。 Name

Вьетнамский

Chương trình Konqi trong KDE3. 1 có khả năng chuyển giữa nhiều thẻ khác nhau, giờ cũng có khả năng điệu bộ. Không còn cần lại dùng trình duyệt khác. >;).\\ Chỉ bấm cái nút nằm giữa trên con chuột, bắt đầu vẽ điệu bộ và khi kết thúc, nhả nút chuột. Chỉ cần dán vùng chọn thì vẫn còn hoạt động: chỉ nhấn nút giữa trên chuột. (Cũng có thể thay đổi cái nút cần dùng trên chuột, trong thiết lập toàn cục).\\ Hiện thời có sẵn những điệu bộ này:\ di chuyển bên phải rồi về bên trái - Tới (ALt+Phải)\ di chuyển bên trái rồi về bên phải - Lùi (Alt+Trái)\ di chuyển lên rồi về xuống - Lên (Alt+Lên)\ cvẽ hình tròn theo xuôi chiều - Nạp lại (F5)\ (Một khi tôi tìm biết những điều trong trình Opera hay Mozilla, tôi sẽ thêm hành động nữa, cũng đảm bảo chúng là trùng. Hoặc nếu bạn tự làm như thế, mời bạn tham gia bằng cách gửi cho tôi tập tin tài nguyên « khotkeysrc » của bạn.)\\ Những hình điệu bộ (một số hộp thoại bắt nguồn từ trình KGesture, cám ơn Mike Pilone) có thể được nhập vào đơn giản bằng cách thực hiện mỗi điều trong hộp thoại cấu hình. Bạn cũng có thể thấy vùng số: điệu bộ di chuyển trong một lưới trường 3 × 3, mỗi trường có số từ 1 đến 9.\\ Ghi chú rằng bạn cần phải thực hiện chính xác điệu bộ sẽ gây ra hành động riêng. Như thế thì cũng có thể nhập điệu bộ thêm cho mỗi hành động. Bạn nên cố gắng tránh các điệu bộ phức tạp trong đó bạn thay đổi hương con chuột hơn một lần (tức là làm hành động trên lưới số v. d. 45654 hay 74123 là đơn giản, nhưng một điệu bộ như 1236987 có thể hơi khó).\\ Điều kiện cho mọi điệu bộ được xác định trong nhóm này. Mọi điệu bộ hoạt động được chỉ nếu cửa sổ hoạt động là Konqueror (hạng chứa « konqueror »). Name

Последнее обновление: 2011-10-23
Частота использования: 3
Качество:

Предупреждение: Содержит скрытое HTML-форматирование

Китайский (упрощенный)

KDE 程序将用该列表中的第一个可用语言显示 。 如果任何语言都不可用, 将使用美国英语 。

Вьетнамский

Các chương trình KDE sẽ được hiển thị bằng ngôn ngữ sẵn sàng thứ nhất trong danh sách. Nếu không có ngôn ngữ sẵn sàng trong danh sách này, tiếng Anh của Mỹ sẽ được dùng.

Последнее обновление: 2011-10-23
Частота использования: 3
Качество:

Китайский (упрощенный)

SQL 后端和许许多多特性

Вьетнамский

Hậu phương SQL và nhiều tính năng

Последнее обновление: 2011-10-23
Частота использования: 3
Качество:

Китайский (упрощенный)

Windows 共享 如果配置正确, Konqueror 可以访问共享的微软 Windows 文件系统。 如果您希望访问一台指定的计算机, 请填写 浏览服务器 域。 如果您没有在本地运行 Samba, 这是必需的。 如果您使用本地代码, 或者使用 Samba 的选项是从“ smb. conf” 文件中读取的话 , 广播地址 和 WINS 地址 域也能自动获得。 在任何情况下, 如果不能正确地获取或者您有多个网卡, 都必须设置广播地址。 WINS 服务器通常能改善性能, 并极大地减轻网络负载 。 捆绑是给特定的服务器指定一个默认的用户, 可能需要相应的密码, 或是用于访问特定的共享。 如果您愿意, 新的捆绑将在登录或者浏览过程中访问共享的时候被建立。 您可以在这里编辑所有设置。 密码将被保存在本地, 并被故意打乱让别人看不懂。 由于安全原因您可能不愿意这样做, 需要密码的共享本来就是为了提高安全性 。

Вьетнамский

Chia sẻ WindowsTrình Konqueror có khả năng truy cập hệ thống Windows đã chia sẻ, nếu được cấu hình cho đúng. Nếu bạn muốn duyệt qua một máy tính nào đó, hãy điền vào trường Duyệt qua máy phục vụ. Thông tin này bắt buộc phải nhập, nếu bạn không chạy cục bộ phần mềm Samba. Những trường Địa chỉ quảng bá và địa chỉ WINS sẽ cũng sẵn sàng, nếu bạn sử dụng mã sở hữu, hay địa điểm của tập tin & lt; smb. confgt; từ đó các tùy chọn được đọc, khi sử dụng Samba. Trong bất kỳ trường hợp, địa chỉ quảng bá (giao diện trong & lt; smb. confgt;) phải được thiết lập nếu nó được đoán sai hoặc nếu bạn có nhiều thẻ mạng. Máy phục vụ WINS thường tăng hiệu suất, và giảm nhiều tải trọng lên mạng. Những tổ hợp được dùng để gán một người dùng mặc định cho mỗi máy phục vụ đưa ra, có thể với mật khẩu tương ứng, hoặc để truy cập phần chia sẻ đặc biệt. Nếu bạn chọn, tổ hợp mới sẽ được tạo cho sự đăng nhập và phần chia sẻ được truy cập trong khi duyệt. Bạn có thể hiệu chỉnh mọi thứ từ đây. Các mật khẩu sẽ được cất giữ cục bộ, cũng được trộn hỗn độn để không ai đọc trộm được. Vì lý do bảo mật, có lẽ bạn không muốn làm như thế, vì mục nhập chứa mật khẩu được ngụ ý rõ như vậy.

Последнее обновление: 2011-10-23
Частота использования: 3
Качество:

Предупреждение: Содержит скрытое HTML-форматирование

Китайский (упрощенный)

不安全锁定 此选项会告知 NFS 服务器对锁定请求不要求验证( 例如 NLM 协议的请求) 。 一般 NFS 服务器会要求锁定请求提供一个用户对文件的读权限凭证。 使用此标记则不会进行此权限检查 。 较早的 NFS 客户端不会发送锁定请求凭证, 许多当前的 NFS 客户端也依然沿循了旧的设计。 如果您发现自己只能锁定全局可读的文件, 也请使用此标记 。

Вьетнамский

Khoá bất an Tùy chọn này báo trình phục vụ NFS không cần thiết sự xác thực của các yêu cầu khoá (tức là yêu cầu sử dụng giao thức NLM). Bình thường trình phục vụ NFS sẽ cần thiết yêu cầu khoá cũng chứa thông tin xác thực người dùng có quyền đọc tập tin đó. Bật tùy chọn này thì không kiểm tra. Ứng dụng khách NFS cũ không gửi thông tin xác thực cùng với yêu cầu khoá, và nhiều ứng dụng khách NFS hiện thời vẫn còn dựa vào khách cũ. Hãy bật tùy chọn này nếu bạn tìm biết chỉ có khả năng khoá tập tin cho phép mọi người đọc.

Последнее обновление: 2011-10-23
Частота использования: 3
Качество:

Китайский (упрощенный)

你可以在这里选择 KDE 所使用的语言。 如果列表中的第一种语言不可用, 将使用第二种, 以此类推。 要是只有美国英语, 则代表没有安装任何翻译。 您可以从获得 KDE 的地点获得许多语言翻译包 。 请注意, 可能有一些程序没有被翻译为您所使用的语言。 如果是这样的话, 这些程序依然会使用美国英语 。

Вьетнамский

Ở đây bạn có thể chọn những ngôn ngữ sẽ bị KDE dùng. Nếu ngôn ngữ thứ nhất trong danh sách không phải sẵn sàng, điều thứ hai sẽ được dùng, v. v. Nếu chỉ có tiếng Anh của Mỹ sẵn sàng, chưa cài đặt bản dịch nào. Bạn có thể lấy gói dịch cho nhiều ngôn ngữ khác nhau từ cùng nơi lấy KDE. Ghi chú rằng một số ứng dụng có thể chưa được dịch sang ngôn ngữ của bạn: trong trường hợp đó, chương trình tự động dự trữ tiếng Anh của Mỹ.

Последнее обновление: 2011-10-23
Частота использования: 3
Качество:

Китайский (упрощенный)

将浏览器标识发送给网站 。 注意: 许多网站依靠该信息来正确显示网页, 因此, 推荐您不要完全禁止该特性, 而是对其进行适当的自定义 。 默认情况下, 仅会向远程网站发送很少的标识信息。 将要发送的标识文字显示在下面 。

Вьетнамский

Gởi cho các nơi Mạng thông tin nhận diện trình duyệt. GHI CHÚ: nhiều nơi Mạng nhờ thông tin này để hiển thị trang cho đúng. Vì vậy, rất khuyên bạn không tắt tính năng này, mà tùy chỉnh nó thay thế. Mặc định là gởi cho nơi Mạng ở xa chỉ thông tin nhận diện tối thiểu. Bên dưới hiển thị đoạn nhận diện cần gởi.

Последнее обновление: 2011-10-23
Частота использования: 3
Качество:

Китайский (упрощенный)

局域网浏览 这里您可以设置 “ 网络邻居 ” 。 您可以选用 LISa (LAN 信息服务) 守护程序和 lan: / ioslave 子系统, 或者选用 ResLISa (受限制的 LAN 信息服务) 和 rlan: / ioslave 子系统 。 关于 LAN ioslave 的配置 : 如果您用它, ioslave (如果可用) 将在您打开主机时查看该主机是否支持此服务。 请注意特别偏执的人也许认为即使这也可以算是攻击 。 总是 意味着不管该主机是否提供这些服务, 您都一直能看到这些服务的链接 ; 决不 意味着您将决不使用这些服务的链接。 两种情况下您都不会联络该主机, 因此没人能认为您在进行攻击 。 关于 LISa 的详细信息请见 LISa 主页 或者联系 Alexander Neundorf & lt; neundorf@ kde. org gt; 。

Вьетнамский

Duyệt qua mạng cục bộ Ở đây bạn thiết lập Hàng Xóm Mạng. Bạn có thể sử dụng hoặc trình nền LISa với ioslave « lan: / », hoặc trình nền ResLISa với ioslave « rlan: / ». Thông tin về cấu hình LAN ioslave: nếu bạn chọn cấu hình này, khi bạn mở máy đó, ioslave này, nếu sẵn sàng, sẽ kiểm tra nếu máy đó hỗ trợ dịch vụ không. Vui lòng ghi chú rằng người rất cẩn thận có thể xem là ngay cả việc này là sự tấn công. Luôn luôn có nghĩa là bạn sẽ luôn luôn xem liên kết đến những dịch vụ này, bất chấp máy đó thật sự cung cấp. Không bao giờ có nghĩa là bạn sẽ không bao giờ có liên kết đến những dịch vụ này. Trong cả hai trường hợp, bạn sẽ không liên lạc với máy đó nên không có ai sẽ xem là bạn là người tấn công. Có thể tìm thông tin thêm về LISa trên Trang chủ LISa, hoặc bạn có thể liên lạc với Alexander Neundorf & lt; neundorf@ kde. org gt;.

Последнее обновление: 2011-10-23
Частота использования: 3
Качество:

Предупреждение: Содержит скрытое HTML-форматирование

Китайский (упрощенный)

您所有的文件都不被支持

Вьетнамский

Mọi tập tin của bạn không được hỗ trợ

Последнее обновление: 2011-10-23
Частота использования: 3
Качество:

Китайский (упрощенный)

日志等级( LogLevel) 用于控制记录到错误日志文件中的消息数量 , 它可以是下列各值中的一个 : debug2 : 记录全部 。 debug : 记录几乎全部 。 info : 记录所有的请求和状态变化 。 warn : 记录错误和警告 。 error : 仅记录错误 none : 什么都不记录 。 如 : info Do not translate the keyword between brackets (e. g. ServerName, ServerAdmin, etc.)

Вьетнамский

Cấp bản ghi (LogLevel) Điều khiển số thông điệp được ghi lưu vào tập tin ghi lưu lỗi. Giá trị có thể: debug2: Ghi lưu tất cả (_ gỡ lỗi 2 _). debug: Ghi lưu gần tất cả (_ gỡ lỗi _). info: Ghi lưu tất cả các yêu cầu và việc thay đổi tính trạng (_ thông tin _). warn: Ghi lưu các lỗi và _ cảnh báo _ đều.. error: Ghi lưu chỉ _ lỗi _ thôi. none: _ Không _ ghi lưu _ gì _. v. d.: info Do not translate the keyword between brackets (e. g. ServerName, ServerAdmin, etc.)

Последнее обновление: 2011-10-23
Частота использования: 3
Качество:

Китайский (упрощенный)

欢迎使用 digiKam% 1digiKam 是一款开放源代码的照片管理程序。 它可以双向导入、 组织、 增强、 搜索和导出您计算机中的数码图像。 目前, 您在 digiKam 的相册浏览模式中。 相册是用于存储文件的真实容器, 它们等同
于您磁盘上的文件夹。 digiKam 具备许多在文档中所描
述强大的特性digiKam 主页提供了有关新版 digiKam 的信息 。% 7本次 digiKam 发布中的一些特性包括( 相对于 digiKam% 4) :% 5% 6我们希望您使用 digiKam 愉快 。 此致, 敬礼digiKam 团队

Вьетнамский

Chào mừng bạn dùng digiKam% 1digiKam là một chương trình quản lý ảnh chụp cho Môi trường KDE. Nó được thiết kế để nhập khẩu, tổ chức và xuất khẩu các ảnh chụp số của bạn trên máy tính. digiKam có nhiều tính năng mạnh mẽ mà được diễn tả trong tài liệu hướng dẫn Trang chủ digiKam cũng cung cấp thông tin về các phiên bản digiKam mới% 8 Phiên bản digiKam này có một số tính năng mới (so sánh ví digiKam% 4), v. d.:% 5% 6 Mong muốn bạn thích thú sử dụng digiKam. Cám ơn bạn. nbsp; & nbsp; Nhóm digiKam

Последнее обновление: 2011-10-23
Частота использования: 3
Качество:

Предупреждение: Содержит скрытое HTML-форматирование

Китайский (упрощенный)

此应用程序由某个不愿透露姓名的人编写 。

Вьетнамский

Ứng dụng này có tác giả vô danh.

Последнее обновление: 2011-10-23
Частота использования: 3
Качество:

Китайский (упрощенный)

添加文件到任务 此按钮将调用“ 打开文件/ 浏览目录” 对话框, 您可从中选择进行打印的文件。 请注意 , 您可以选择 ASCII 或国际文本、 PDF、 PostScript、 JPEG、 TIFF、 PNG、 GIF 及许多其它图形格式 。 您可以从不同的路径中选择各种文件, 并将它们作为“ 多文件任务” 一同发送给打印系统 。

Вьетнамский

Thêm tập tin vào công việc Cái nút này mở hộp thoại « Mở tập tin / Duyệt thư mục » để cho bạn chọn tập tin cần in. Ghi chú rằng: bạn có thể chọn văn bản ASCII hoặc văn bản quốc tế, PDF, PostScript, JPEG, TIFF, PNG, GIF và nhiều định dạng đồ họa khác. bạn có thể chọn nhiều tập tin từ đường dẫn khác nhau và gửi các tập tin dạng cùng một « công việc đa tập tin » cho hệ thống in.

Последнее обновление: 2011-10-23
Частота использования: 3
Качество:

Китайский (упрощенный)

确保您指定的任何地址或 URL 都不包含无效字符或通配符, 例如空格、 星号 (*) 或问号 (?) 。 有效的内容包括 : http: // mycompany. com、 192. 168. 10. 1、 mycompany, com、 localhost、 http: // localhost 无效的内容包括 : http: // my company. com、 http: / mycompany、 com file: / localhost

Вьетнамский

Hãy kiểm tra xem bạn đã không nhập địa chỉ Mạng nào chứa ký tự không hợp lệ hay ký tự đại diện như dấu cách, dấu sao (*), hay dấu hỏi (?). Thí dụ mục nhập ĐÚNG: http: // mycompany. com, 192. 168. 10. 1, công_ ty_ tôi. com, localhost, http: // localhostThí dụ mục nhập SAI: http: // công ty_ tôi. com, http: / công_ ty_ tôi, com file: / localhost

Последнее обновление: 2011-10-23
Частота использования: 3
Качество:

Китайский (упрощенный)

绘制一个周期性突出许多随机尖刺的球体。 哎哟! 由 Jamie Zawinski 编写 。

Вьетнамский

Vẽ một quả bóng mà thỉnh thoảng tự sinh ra các gai xung quanh. Oái! Viết bởi Jamie Zawinski.

Последнее обновление: 2011-10-23
Частота использования: 3
Качество:

Китайский (упрощенный)

绘制一个由许多摇晃不定的气泡组成的指针式时钟。 由 Bernd Paysa 编写 。

Вьетнамский

Chương trình này vẽ một đồng hồ điện tử đang chạy chứa các số thập phân và các bọt sôi rộn ràng. Viết bởi Bernd Paysan.

Последнее обновление: 2011-10-23
Частота использования: 3
Качество:

Китайский (упрощенный)

许多修正

Вьетнамский

Nhiều sửa lỗi

Последнее обновление: 2011-10-23
Частота использования: 3
Качество:

Получите качественный перевод благодаря усилиям
4,401,923,520 пользователей

Сейчас пользователи ищут:Для Вашего удобства мы используем файлы cookie. Факт перехода на данный сайт подтверждает Ваше согласие на использование cookies. Подробнее. OK