Спросить у Google

Вы искали: nekontrolējošām (Латышский - Словацкий)

Переводы пользователей

Добавлены профессиональными переводчиками и компаниями и на основе веб-страниц и открытых баз переводов.

Добавить перевод

Латышский

Словацкий

Информация

Латышский

Kapitāla līdzdalība parasti ir nekontrolējošām mazākuma līdzdalībām un to atlīdzina, pamatojoties uz attiecīgā projekta darbības rezultātiem.

Словацкий

Účasť na vlastnom imaní má bežne formu nekontrolného minoritného balíka a vypláca sa na základe výkonnosti dotknutého projektu.

Последнее обновление: 2014-11-14
Частота использования: 1
Качество:

Латышский

Kapitāla līdzdalība parasti ir nekontrolējošām mazākuma līdzdalībām, un to atlīdzina, pamatojoties uz attiecīgā projekta darbības rezultātiem.

Словацкий

Majetková účasť má obvykle formu získania nekontrolného minoritného podielu a odmeňuje sa na základe výsledkov príslušného projektu.

Последнее обновление: 2014-10-19
Частота использования: 1
Качество:

Латышский

Līdzdalība akciju kapitālā parasti attiecas uz nekontrolējošām mazākuma akcijām, un to atlīdzina, pamatojoties uz attiecīgā projekta darbības rezultātiem.

Словацкий

Majetková účasť má obvykle formu získania nekontrolného minoritného podielu a odmeňuje sa na základe výsledkov príslušného projektu.

Последнее обновление: 2014-11-09
Частота использования: 1
Качество:

Латышский

B41.-B45. punktā sniegti norādījumi par to, kā novērtēt konkrētu identificējamu aktīvu patieso vērtību un nekontrolējošo līdzdalību iegādātajā uzņēmumā.

Словацкий

V odsekoch B41 až B45 sa poskytuje návod na určovanie reálnej hodnoty konkrétneho identifikovateľného majetku a nekontrolného podielu v nadobúdanom subjekte.

Последнее обновление: 2014-11-18
Частота использования: 1
Качество:

Латышский

Citiem vārdiem, līdzdalība iegādātā uzņēmuma pašu kapitālā, kurš atrodas tādu citu pušu turējumā, kas nav pircējs, jāatspoguļo pircēja pēcapvienošanās finanšu pārskatos kā nekontrolējoša līdzdalība pat tad, ja tās rezultātā visa līdzdalība iegādātā uzņēmuma pašu kapitālā ir attiecināta uz nekontrolējošo līdzdalību.

Словацкий

Inými slovami, podiely na vlastnom imaní nadobúdaného subjektu držané inými stranami ako je nadobúdateľ, predstavujú v účtovnej závierke nadobúdateľa po kombinácii nekontrolný podiel aj vtedy, keď všetky podiely na vlastnom imaní nadobúdaného subjektu sú priradené k nekontrolnému podielu.

Последнее обновление: 2014-11-18
Частота использования: 1
Качество:

Латышский

Katrā uzņēmējdarbības apvienošanas gadījumā pircējs novērtē nekontrolējošo līdzdalību iegādātajā uzņēmumā vai nu pēc patiesās vērtības, vai arī pēc nekontrolējošās līdzdalības proporcionālās daļas iegādātā uzņēmuma identificējamos neto aktīvos.

Словацкий

Pri každej podnikovej kombinácii nadobúdateľ ocení každý nekontrolný podiel v nadobúdanom subjekte reálnou hodnotou alebo pomerným podielom nekontrolného podielu v čistých identifikovateľných aktívach nadobúdaného subjektu.

Последнее обновление: 2014-11-18
Частота использования: 1
Качество:

Латышский

Piemēram, 20X1. gada 31. decembrī Uzņēmuma A turējumā atrodas 35 procenti nekontrolējošas līdzdalības Uzņēmuma B pašu kapitālā. Šajā datumā Uzņēmums A iegādājas papildu 40 procentu līdzdalību Uzņēmumā B, kas tam nodrošina kontroli pār Uzņēmumu B. Šajā SFPS šāds darījums dēvēts par pakāpenisku uzņēmējdarbības apvienošanu, un dažkārt to sauc arī par pakāpenisku iegādi.

Словацкий

Napríklad k 31. decembru 20X1 účtovná jednotka A drží 35 % nekontrolný podiel na vlastnom imaní účtovnej jednotky B. K tomuto dátumu účtovná jednotka A odkúpi ešte 40 % podiel v účtovnej jednotke B, čo jej umožní ovládať účtovnú jednotku B. V tomto IFRS sa takáto transakcia nazýva podnikovou kombináciou realizovanou vo fázach, ktorá sa niekedy nazýva aj postupným nadobudnutím.

Последнее обновление: 2014-11-18
Частота использования: 1
Качество:

Латышский

iegādātie identificējamie aktīvi, pārņemtās saistības un nekontrolējoša līdzdalība iegādātajā uzņēmumā;

Словацкий

identifikovateľný nadobúdaný majetok, prevzaté záväzky a každý nekontrolný podiel v nadobúdanom subjekte,

Последнее обновление: 2014-11-18
Частота использования: 1
Качество:

Латышский

nekontrolējošā līdzdalība iegādātajā uzņēmumā, ja tāda ir;

Словацкий

prípadný nekontrolný podiel v nadobúdanom subjekte,

Последнее обновление: 2014-11-18
Частота использования: 1
Качество:

Латышский

nekontrolējošās līdzdalības apmērs iegādātajā uzņēmumā, kas noteikts saskaņā ar šo SFPS; un

Словацкий

sumy každého nekontrolného podielu v nadobúdanom subjekte v súlade s týmto IFRS; a

Последнее обновление: 2014-11-18
Частота использования: 1
Качество:

Латышский

Iegādāto identificējamo aktīvu, pārņemto saistību un nekontrolējošas līdzdalības iegādātajā uzņēmumā atzīšana un novērtēšana

Словацкий

Vykazovanie a oceňovanie identifikovateľného nadobudnutého majetku, prevzatých záväzkov a akéhokoľvek nekontrolného podielu v nadobúdanom subjekte

Последнее обновление: 2014-11-18
Частота использования: 1
Качество:

Латышский

Pircējs, sākot ar iegādes datumu, atsevišķi no nemateriālās vērtības atzīst iegādātos identificējamos aktīvus, pārņemtās saistības un nekontrolējošo līdzdalību iegādātajā uzņēmumā.

Словацкий

Nadobúdateľ vykáže k dátumu nadobudnutia oddelene od goodwillu identifikovateľný nadobúdaný majetok, prevzaté záväzky a každý nekontrolný podiel v nadobúdanom subjekte.

Последнее обновление: 2014-11-18
Частота использования: 1
Качество:

Латышский

Pārskatītajā 3. SFPS ir noteikti principi un noteikumi, kā komercdarbības apvienošanā pārņēmējam savā grāmatvedībā jāatzīst un jānovērtē dažādi elementi (piemēram, identificējamie aktīvi, pieņemtās saistības, nekontrolējoša līdzdalība uzņēmumā un nemateriālā vērtība), kas saistīti ar pārņemšanas darījumam piemērojamo grāmatvedības metodi.

Словацкий

V revidovanom IFRS 3 sa ustanovujú zásady a pravidlá týkajúce sa toho, ako nadobúdateľ v podnikovej kombinácii musí vykazovať a oceňovať vo svojich účtovných knihách rôzne prvky (ako napríklad identifikovateľný majetok, prevzaté záväzky, nekontrolné podiely a goodwill) súvisiace so spôsobom účtovania akvizičnej transakcie.

Последнее обновление: 2014-11-18
Частота использования: 1
Качество:

Латышский

atzīst un novērtē savos finanšu pārskatos iegādātos identificējamos aktīvus, pārņemtās saistības un nekontrolējošo līdzdalību iegādātajā uzņēmumā;

Словацкий

vo svojej účtovnej závierke vykazuje a oceňuje identifikovateľný nadobúdaný majetok a každý nekontrolný podiel v nadobúdanom subjekte,

Последнее обновление: 2014-11-18
Частота использования: 1
Качество:

Латышский

jāatzīst un jānovērtē iegādātie identificējamie aktīvi, pārņemtās saistības un nekontrolējošā līdzdalība iegādātajā uzņēmumā; un

Словацкий

vykazovanie a oceňovanie identifikovateľného nadobudnutého majetku, prevzatých záväzkov a akéhokoľvek nekontrolného podielu v nadobúdanom subjekte a

Последнее обновление: 2014-11-18
Частота использования: 1
Качество:

Латышский

Ja konsolidācijā iekļauto meitasuzņēmumu akcijas pieder personām, kas nav minētie konsolidācijā iekļautie uzņēmumi, summu, kas attiecināma uz minētajām akcijām, uzrāda konsolidētajā bilancē atsevišķi kā nekontrolējošu līdzdalību.

Словацкий

Ak podiely v dcérskych podnikoch zahrnutých do konsolidácie majú v držbe iné osoby ako tieto podniky, suma priraditeľná týmto podielom sa v konsolidovanej súvahe vykáže samostatne ako nekontrolujúce podiely.

Последнее обновление: 2014-11-08
Частота использования: 1
Качество:

Латышский

Katras peļņas vai zaudējumu summu, kas attiecināma uz 4. punktā minētajām akcijām, uzrāda konsolidētajā peļņas un zaudējumu pārskatā atsevišķi kā peļņu vai zaudējumus, kas attiecināmi uz nekontrolējošu līdzdalību.

Словацкий

Výška zisku alebo straty priraditeľná podielom uvedeným v odseku 4 sa v konsolidovanom výkaze ziskov a strát vykáže samostatne ako zisk alebo strata priraditeľná nekontrolujúcim podielom.

Последнее обновление: 2014-11-08
Частота использования: 1
Качество:

Латышский

Konsolidācija prasa grupu uzņēmumu aktīvu un saistību, kā arī ieņēmumu un izdevumu pilnīgu iekļaušanu, atsevišķu informācijas atklāšanu par nekontrolējošu līdzdalību konsolidētās bilances sadaļā "Kapitāls un rezerves" un atsevišķu informācijas atklāšanu par nekontrolējošu līdzdalību postenī "Grupas peļņa vai zaudējumi" konsolidētajā peļņas un zaudējumu pārskatā.

Словацкий

Konsolidácia si vyžaduje zahrnutie majetku a záväzkov a výnosov a nákladov podnikov v skupine v plnej výške, samostatné vykázanie nekontrolujúcich podielov v konsolidovanej súvahe v rámci vlastného imania a samostatné vykázanie nekontrolujúcich podielov v rámci ziskov a strát skupiny v konsolidovanom výkaze ziskov a strát.

Последнее обновление: 2014-11-08
Частота использования: 1
Качество:

Предупреждение: Содержит скрытое HTML-форматирование

Получите качественный перевод благодаря усилиям
4,401,923,520 пользователей

Сейчас пользователи ищут:Для Вашего удобства мы используем файлы cookie. Факт перехода на данный сайт подтверждает Ваше согласие на использование cookies. Подробнее. OK