Спросить у Google

Вы искали: unterhaltsberechtigte (Немецкий - Болгарский)

Переводы пользователей

Добавлены профессиональными переводчиками и компаниями и на основе веб-страниц и открытых баз переводов.

Добавить перевод

Немецкий

Болгарский

Информация

Немецкий

unterhaltsberechtigte Eltern

Болгарский

родители на издръжка

Последнее обновление: 2014-11-15
Частота использования: 1
Качество:

Источник: IATE

Немецкий

unterhaltsberechtigte Großeltern

Болгарский

баби и дядовци на издръжка

Последнее обновление: 2014-11-15
Частота использования: 1
Качество:

Источник: IATE

Немецкий

unterhaltsberechtigte Person

Болгарский

лице на издръжка

Последнее обновление: 2014-11-14
Частота использования: 1
Качество:

Источник: IATE

Немецкий

insbesondere Grenzarbeitnehmer und deren unterhaltsberechtigte Familienangehörige, mittelbar diskriminieren.

Болгарский

и по-специално на пограничните работници и членовете на семействата им, които са на тяхна издръжка,

Последнее обновление: 2017-04-25
Частота использования: 1
Качество:

Источник: IATE

Немецкий

Das Protokoll soll eine größere Rechtssicherheit und Berechenbarkeit für Unterhaltsberechtigte und Unterhaltspflichtige gewährleisten.

Болгарский

Целта на протокола е да осигури по‑голяма правна сигурност и предсказуемост за взискатели и длъжници по задължения за издръжка.

Последнее обновление: 2017-04-25
Частота использования: 1
Качество:

Источник: IATE

Немецкий

Es hat verschiedene kinderbezogene Leistungen deutlich erhöht und die Grundfreibeträge für unterhaltsberechtigte Personen angehoben.

Болгарский

Тя значително увеличи различни обезщетения, свързани с деца, и повиши праговете на необлагаемите лични доходи за лицата на издръжка.

Последнее обновление: 2017-04-06
Частота использования: 1
Качество:

Источник: IATE

Немецкий

Veranschlagt sind Mittel für die pauschale Erstattung der Reisekosten der jeweiligen Mitarbeiter, deren Ehegatten und unterhaltsberechtigte Personen vom Ort der dienstlichen Verwendung zum Herkunftsort.

Болгарский

Тези бюджетни средства са предназначени за покриване на една глобална сума, изплащана за пътни разходи на съответните служители, техните съпрузи и лицата на тяхна издръжка, от местоработата им до родното им място.

Последнее обновление: 2012-04-12
Частота использования: 2
Качество:

Источник: IATE

Немецкий

die Berechnung der Leistungen, einschließlich der Zuschläge für den Ehegatten und für unterhaltsberechtigte Personen, sowie die Bedingungen betreffend die Geltungsdauer und die Aufrechterhaltung des Leistungsanspruchs.

Болгарский

изчисляването на обезщетенията, включително и увеличенията, дължими за съпрузи и лица на издръжка, и условията, които определят продължителността и запазването на правото на обезщетение.

Последнее обновление: 2014-10-18
Частота использования: 1
Качество:

Источник: IATE

Немецкий

Andererseits ist es möglich, dass jemand voll erwerbstätig ist, jedoch sehr gering entlohnt wird, zahlreiche unterhaltsberechtigte Personen zu versorgen hat und folglich unter die Armutsgrenze fällt.

Болгарский

И обратно, човек може да е много активно зает, но много ниско заплатен, да издържа много лица и поради това да се намира под прага на бедността.

Последнее обновление: 2017-04-06
Частота использования: 1
Качество:

Источник: IATE

Немецкий

Andererseits ist es möglich, dass jemand voll erwerbstätig ist, jedoch sehr gering entlohnt wird, zahlreiche unterhaltsberechtigte Personen zu versorgen hat und folglich unter die Ar­mutsgrenze fällt.

Болгарский

И обратно, човек може да е много активно зает, но много ниско заплатен, да издържа много лица и поради това да се намира под прага на бедността.

Последнее обновление: 2017-04-06
Частота использования: 1
Качество:

Источник: IATE

Немецкий

„Familienangehörige“ sind der Ehepartner, Lebensgefährte, registrierte Partner, Angehörige in direkter Linie, Geschwister und Unterhaltsberechtigte des Opfers;

Болгарский

„членове на семейството“ означава съпруг, небрачен партньор, регистриран партньор, роднини по пряка линия, братя и сестри и зависимите от жертвата лица;

Последнее обновление: 2017-04-06
Частота использования: 1
Качество:

Источник: IATE

Немецкий

Ruhegehaltszahlungen an unterhaltsberechtigte Hinterbliebene der ehemaligen Beamten, Bediensteten auf Zeit und Vertragsbediensteten sämtlicher Organe und Agenturen der Europäischen Gemeinschaften, einschließlich der aus den Mit­teln für Forschung und technologische Entwicklung besoldeten Beamten und Bediensteten,

Болгарский

— наследствени пенсии за роднини на бивши длъжностни лица, срочно нает персонал и договорно нает персонал от всички институции и агенции на Европейските общности, включително на тези, които получават заплащането си от бюджетни кре­дити за научни изследвания и технологично развитие,

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Источник: IATE

Немецкий

In solchen Fällen stellen die Mitgliedstaaten sicher, dass unterhaltsberechtigte Volljährige der Antragstellung in ihrem Namen zustimmen; wird diese Zustimmung nicht erteilt, so gewährleisten die Mitgliedstaaten ihnen die Möglichkeit einer Antragstellung im eigenen Namen.

Болгарский

В този случай държавите-членки гарантират пълнолетните лица на издръжка на кандидата да са дали съгласието си молбата да бъде подадена от тяхно име; при липса на такова съгласие тези лица имат възможност да подадат молба от свое име.

Последнее обновление: 2017-04-06
Частота использования: 1
Качество:

Источник: IATE

Немецкий

FI: Die Höhe der Einkommensgrenze basiert auf dem Schwellenwert für die verfügbaren Mittel einer Person ohne unterhaltsberechtigte Angehörige sowie auf den durchschnittlichen jährlichen Wohnkosten in FI im Jahr 2013 (SILC).

Болгарский

FI: Минималният размер на доходите се основава на прага на средства, необходими за едно лице, което не издържа зависими членове на семейството, и на средните годишни разходи за жилище във FI през 2013 г. (SILC).

Последнее обновление: 2017-04-06
Частота использования: 1
Качество:

Источник: IATE

Немецкий

Abhängig von den Ergebnissen der Konsultation schlägt die Kommission unter Umständen Maßnahmen mit zwei Zielen vor: Zum einen soll die Erwerbstätigenquote von Frauen gesteigert werden (da Frauen die Hauptverantwortung für die Betreuung von Kindern und sonstigen unterhaltsberechtigten Personen tragen) und zum anderen soll die demographische Herausforderung bewältigt werden.

Болгарский

В зависимост от изхода на консултациите Комисията може да предложи мерки, които ще преследват двойствена цел, а именно повишаването на равнището на заетостта сред жените (поради това, че жените носят главна отговорност за отглеждането на децата и други зависими лица) и справяне с демографското предизвикателство.

Последнее обновление: 2017-04-06
Частота использования: 1
Качество:

Источник: IATE

Немецкий

Diese Maßnahmen verfolgen zwei Ziele: Zum einen soll die Erwerbstätigenquote von Frauen gesteigert werden, da Frauen die Hauptverantwortung für die Betreuung von Kindern und sonstigen unterhaltsberechtigten Personen tragen, zum anderen soll die demographische Herausforderung bewältigt werden.

Болгарский

Тези мерки имат двойна цел да повишат процента на трудова заетост на жените, въпреки че жените носят основната отговорност за грижа за децата и други лица на издръжка, както и с цел справяне с демографските проблеми.

Последнее обновление: 2017-04-06
Частота использования: 1
Качество:

Источник: IATE

Немецкий

Sind beide Ehegatten Beamte der Europäischen Union, so hat jeder von ihnen nach den vorstehenden Bestimmungen für sich und für die unterhaltsberechtigten Personen Anspruch auf die Pauschalvergütung der Reisekosten; jeder unterhaltsberechtigten Person wird die Zahlung nur einmal gewährt.

Болгарский

Ако и двамата съпрузи са длъжностни лица на Европейския съюз, всеки от тях има право на еднократна обща сума за пътните разноски за себе си и за лицата на издръжка в съответствие с горните разпоредби, като всяко лице на издръжка има право само на едно плащане.

Последнее обновление: 2017-04-06
Частота использования: 1
Качество:

Источник: IATE

Немецкий

In Frankreich umfasst der Mehrjahresplan gegen Armut und soziale Ausgrenzung auch Maßnahmen für Familien mit unterhaltsberechtigten Kindern, etwa verbesserten Zugang zu Schulkantinen und mehr Kinderbetreuungsplätze (wobei 10 % Kindern aus Haushalten mit niedrigem Einkommen vorbehalten sind).

Болгарский

Във Франция многогодишният план срещу бедността и социалното изключване също съдържа мерки, насочени към семейства с деца на издръжка, като например подобряването на достъпа до училищните столове и предвиждането на допълнителни места в детски заведения (като 10 % от местата са запазени за децата от домакинства с ниски доходи).

Последнее обновление: 2017-04-06
Частота использования: 1
Качество:

Источник: IATE

Немецкий

Für den Fall, dass der Ehegatte und die unterhaltsberechtigten Personen im Sinne von Artikel 2 Absatz 2 ihren Wohnsitz nicht am Dienstort des Beamten haben, haben sie einmal je Kalenderjahr Anspruch auf die Erstattung der Kosten für die Reise vom Herkunftsort zum Ort der dienstlichen Verwendung oder bis zur Höhe dieser Kosten auf Erstattung der Kosten für die Reise nach einem anderen Ort.

Болгарский

Независимо от това, ако съпругът и лицата по член 2, параграф 2 не живеят с длъжностното лице в мястото на неговата работа, те имат право за всяка календарна година на възстановяване на пътните разноски от мястото на произход до мястото на работа или до друго място, но не повече от стойността на посоченото пътуване.

Последнее обновление: 2017-04-06
Частота использования: 1
Качество:

Источник: IATE

Немецкий

Der EuGH hat ferner entschieden, dass Stipendien eine soziale Vergünstigung für einen Wanderarbeitnehmer darstellen, der weiterhin einem Kind Unterhalt gewährt, und dass je nach dem innerstaatlichen Recht ein unterhaltsberechtigtes Kind sich als mittelbarer Nutznießer der dem Wanderarbeitnehmer zuerkannten Gleichbehandlung ebenfalls auf Artikel 7 Absatz 2 der Verordnung berufen kann97.

Болгарский

СЕС счете също така, че стипендиите за обучение представляват социално предимство за работниците мигранти, които продължават да издържат дете, и че в зависимост от националното законодателство към детето на издръжка може също така да се прилага член 7, параграф 2 от Регламента като лице, което непряко се ползва от равното третиране на работник мигрант97.

Последнее обновление: 2017-04-06
Частота использования: 1
Качество:

Источник: IATE

Получите качественный перевод благодаря усилиям
4,401,923,520 пользователей

Сейчас пользователи ищут:Для Вашего удобства мы используем файлы cookie. Факт перехода на данный сайт подтверждает Ваше согласие на использование cookies. Подробнее. OK