Спросить у Google

Вы искали: accountability (Польский - Финский)

Переводы пользователей

Добавлены профессиональными переводчиками и компаниями и на основе веб-страниц и открытых баз переводов.

Добавить перевод

Польский

Финский

Информация

Польский

Accountability

Финский

Accountability

Последнее обновление: 2011-10-23
Частота использования: 1
Качество:

Польский

Transparency and Accountability

Финский

Avoimuus ja tilivelvollisuus

Последнее обновление: 2012-03-19
Частота использования: 3
Качество:

Польский

Accountability, credibility and trust.

Финский

Tilivelvollisuus, uskottavuus ja luotettavuus.

Последнее обновление: 2012-03-19
Частота использования: 3
Качество:

Польский

The Eurosystem attaches utmost importance to credibility, trust, transparency and accountability.

Финский

Eurojärjestelmälle uskottavuus, luotettavuus, avoimuus ja tilivelvollisuus ovat erittäin tärkeitä.

Последнее обновление: 2012-03-19
Частота использования: 3
Качество:

Польский

« The Democratic Accountability of the European Central Bank » , BNL Quarterly Review , June 1998

Финский

« The Democratic Accountability of the European Central Bank » , BNL Quarterly Review , kesäkuu 1998

Последнее обновление: 2011-10-23
Частота использования: 1
Качество:

Польский

PEFA— Wydatki publiczne i odpowiedzialność finansowa (Public Expenditure and Financial Accountability)

Финский

PER— Public Expenditure Review (julkisten menojen arviointi)PETS— Public Expenditure Tracking Survey (julkisten menojen tarkastus)

Последнее обновление: 2008-03-04
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Польский

CFAA— Ocena krajowego systemu finansów publicznych (Country Financial Accountability Assessment)

Финский

FRA— Fiduciary Risk Assessment (ilman vakuuksia annettuun lainaan liittyvien riskien arviointi)

Последнее обновление: 2008-03-04
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Польский

-wprowadzić obowiązek odpowiedzialności (%quot%accountability%quot%) przed członkami organizacji;

Финский

-Järjestön on oltava vastuuvelvollinen toimistaan organisaation jäsenille ("accontability").

Последнее обновление: 2008-03-04
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно
Предупреждение: Содержит скрытое HTML-форматирование

Польский

PEMFA— Zarządzanie wydatkami publicznymi i odpowiedzialność finansowa (Public Expenditure Management and Financial Accountability)

Финский

PFMA— Public Finance Management Assessment (julkistalouden hallinnoinnin arviointi)PPARP— Programme Pluriannuel d'Appui à la Réduction de la Pauvreté (monivuotinen köyhyyden vähentämistä koskeva tukiohjelma)

Последнее обновление: 2008-03-04
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Польский

The Communication adopted by the Commission on 1 December 2004 on accountability issues stemming from the revision of Greek budgetary data clearly shows that there is a need to reinforce the legal basis and to develop the operational capacities of Commission departments dealing with data monitoring .

Финский

The Communication adopted by the Commission on 1 December 2004 on accountability issues stemming from the revision of Greek budgetary data clearly shows that there is a need to reinforce the legal basis and to develop the operational capacities of Commission departments dealing with data monitoring .

Последнее обновление: 2011-10-23
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Польский

Nowsze sprawozdanie Government Accountability Office (Rządowego Urzędu ds. Odpowiedzialności, GAO) Stanów Zjednoczonych dokonało przeglądu przedstawionej przez Departament Energii wartości docelowej redukcji kosztów neutralizacji obiektów jądrowych.

Финский

Yhdysvaltojen hallituksen tilitoimiston GAO:n (Government Accountability Office) uudemmassa kertomuksessa tarkistettiin energiaministeriön asettamaa supistamistavoitetta ydinlaitosten puhdistamiskustannuksille.

Последнее обновление: 2014-11-05
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Польский

W praktykach rynkowych wykorzystywane s¬ róªne narz…dzias™uª¬ce ukazaniu zaangaªowania.Niektóre maj¬ charakter nieformalny i w™¬czone s¬ do procesu zarz¬dzania danej firmy, podczasgdy inne s¬ formalnymi µwiadectwami wydanymi przez niezaleªne organy, takie jak standardy lubetykiety ISO, QS oraz Social Accountability International (SAI).

Финский

Markkinakäytännöissä käytetäänerilaisia välineitäsitoutumisen osoittamiseen. Toiset niistä ovat epämuodollisia ja osa yrityksen hallinnointiprosessia ja toiset taas ulkopuolisten riippumattomien laitostenmyöntämiä muodollisia sertifiointeja, esimerkiksi ISO:n, QS:n ja Social Accountability Internationalinstandardeja tai merkintöjä.

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Польский

Komisja ściśle współpracuje z innymi największymi donatorami, w szczególności z Bankiem Światowym, w ramach inicjatywy dotyczącej wydatków publicznych i odpowiedzialności finansowej (Public Expenditure and Financial Accountability – PEFA), opracowując metody poprawienia przejrzystości i skuteczności w zarządzaniu finansami publicznymi w krajach otrzymujących pomoc, oraz uczestniczyła w 2004 r. w ocenie testu wskaźników wydajności.

Финский

Komissio on työskennellyt läheisesti muiden johtavien avunantajien kanssa, joihin kuuluu erityisesti Maailmanpankki, julkisia menoja ja taloudellista vastuuta koskevassa ohjelmassa (PEFA) kehitettäessä tapoja parantaa avoimuutta ja tehokkuutta avun vastaanottajamaiden julkisessa varainhoidossa, ja se osallistui vuonna 2004 suorituskykyä mittaavien indikaattorien testauksen arviointiin.

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Польский

W maju 2002 r. otrzyma™a ona certyfikat SA8000, który jest mi…dzynarodow¬norm¬ ustanowion¬ w roku 1997 przez SAI (Social Accountability International).

Финский

Yritys sai toukokuussa 2002 SAI:n (Social Accountability International) vuonna1997 laatiman kansainvälisen standardin mukaisen SA 8000 -sertifikaatin.

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Польский

« Independence and Accountability in Supervision : General Principles and European Setting » in « Designing Financial Supervision Institutions » , edited by Donato Masciandaro and Marc Quintyn , Elgar , 2007 , pp. 41-62

Финский

« Independence and Accountability in Supervision : General Principles and European Setting » , teoksessa Designing Financial Supervision Institutions , toim . Donato Masciandaro ja Marc Quintyn , Elgar , 2007 , s. 41 – 62

Последнее обновление: 2011-10-23
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно
Предупреждение: Содержит скрытое HTML-форматирование

Польский

4. W Czadzie 3,7 mln EUR jest zarezerwowanych na wzmocnienie instytucjonalne. Cel ten nie jest jednak dobrze zdefiniowany, ponieważ potrzeby w tej dziedzinie nie zostały określone podczas redagowania propozycji finansowania. Przygotowanie ogólnego programu wsparcia jest przewidziane po sfinalizowaniu, na koniec 2004 r., wniosków z "Country Financial Accountability Assessment [26]" (CFAA).

Финский

4. Tšad: Hallintorakenteiden vahvistamiseen on varattu 3,7 miljoonaa euroa. Hallintorakenteiden vahvistamisesta ei ole annettu tarkempaa selvitystä, koska alan tarpeita ei ollut yksilöity rahoitusehdotuksen laadintavaiheessa. Yleinen tukiohjelma on tarkoitus laatia vuoden 2004 lopussa eli sen jälkeen kun "Country Financial Accountability Assessment" -päätelmät (CFAA) [26] on saatu valmiiksi.

Последнее обновление: 2008-03-04
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно
Предупреждение: Содержит скрытое HTML-форматирование

Польский

5. W Zambii, ocena nawiązuje do planu reform rządowych, "Public Expenditure Management and Financial Accountability (PEMFA) Action Plan [20]", który istniał tylko w formie projektu w momencie przygotowywania oceny początkowej.

Финский

5. Sambia: Arvioinnissa viitataan selkeästi hallituksen uudistussuunnitelmaan ("Public Expenditure Management and Financial Accountability (PEMFA) Action Plan") [20], joka oli vasta luonnosvaiheessa alkutilanteen kartoitusta laadittaessa.

Последнее обновление: 2008-03-04
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно
Предупреждение: Содержит скрытое HTML-форматирование

Польский

Komisja opracowała narzędzia pozwalające na ocenę sytuacji krajów będących beneficjentami pomocy budżetowej według każdego z kryteriów art. 61.2 Umowy z Kotonu, zarówno w okresie przygotowania programów, jak i podczas ich realizacji. Komisja nadal pracuje w ścisłej koordynacji z MFW i Bankiem Światowym w kwestiach dotyczących reform gospodarczych. Komisja zwiększyła również liczbę instrumentów umożliwiających rzetelną analizę zarządzania finansami publicznymi przez kraje będące beneficjentami: półroczne sprawozdania kontrolne sporządzane przez przedstawicielstwa oraz przede wszystkim nowe ramy analizy opracowane wspólnie z innymi dawcami (w tym z Bankiem Światowym) w ramach partnerstwa „PEFA” (wydatki publiczne i odpowiedzialność finansowa, ang. Public Expenditure and Financial Accountability) , które powinno stać się operacyjne począwszy od drugiej połowy 2005 r.

Финский

Komissio on ottanut käyttöön välineitä, joiden avulla voidaan arvioida talousarviotukea saavien maiden tilannetta kaikkien Cotonoun sopimuksen 61 artiklan 2 kohdassa mainittujen perusteiden osalta ohjelmien valmisteluvaiheessa ja niiden toteutuksen aikana. Komissio tekee jatkossakin tiivistä yhteistyötä Kansainvälisen valuuttarahaston ja Maailmanpankin kanssa talousuudistusten arvioimiseksi. Komissiolla on lisäksi käytettävissään aiempaa enemmän välineitä, joiden avulla se voi erittäin hyvin arvioida tuensaajamaiden julkista taloutta. Näitä välineitä ovat edustustojen puolivuosittain esittämät seurantaraportit ja ennen kaikkea arvioinnin uudet puitteet, jotka kehitetään yhdessä muiden rahoittajien (muun muassa Maailmanpankin) kanssa julkisia menoja ja taloudellista vastuuta koskevan ohjelman (PEFA) osana. PEFA-ohjelman pitäisi olla toiminnassa vuoden 2005 toiselta vuosipuoliskolta alkaen.

Последнее обновление: 2008-03-04
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Польский

(132) Na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat rząd Stanów Zjednoczonych wprowadził uzależnione od wyników umowy na neutralizację obiektów jądrowych. Jest to podejście do neutralizacji obiektów jądrowych, które NDA jest obecnie zobowiązana realizować. Doświadczenie w USA pokazało, że w ciągu okresu około pięciu lat możliwe jest odwrócenie tendencji wzrostowej szacunkowych wartości zobowiązań oraz obniżenie szacunkowych wartości zobowiązań poprzez przyspieszenie pracy i redukcje kosztów. Na przykład, sprawozdanie finansowanie Departamentu Skarbu USA za 2003 r. odnotowuje, że Departament Energii zmniejszył swoje zobowiązania z tytułu ochrony środowiska o 26,3 miliarda USD czyli 12,5% w roku podatkowym 2003; jest to drugi z rzędu rok, w którym zobowiązania środowiskowe Departamentu Energii uległy zmniejszeniu. Zmniejszenie w 2003 r. było głównie spowodowane restrukturyzacją programu neutralizacji ze skoncentrowaniem się na jego podstawowej misji oraz przyspieszeniem neutralizacji [22]. Nowsze sprawozdanie Government Accountability Office (Rządowego Urzędu ds. Odpowiedzialności, GAO) Stanów Zjednoczonych dokonało przeglądu przedstawionej przez Departament Energii wartości docelowej redukcji kosztów neutralizacji obiektów jądrowych. Sprawozdanie GAO ustaliło, że według stanu na marzec 2005 r. Departament Energii był na bieżąco lub wyprzedzał harmonogram w przypadku wielu spośród 16 działań związanych z neutralizacją obiektów, jakie ocenia, i przekroczył terminy w przypadku trzech ambitnych i kosztownych działań. W sprawozdaniu GAO uznano, że Departament Energii nadal spodziewa się znacznych redukcji kosztów w stosunku do początkowej wartości docelowej wynoszącej 50 miliardów USD [23].

Финский

(132) Viimeisten kymmenen vuoden ajan Yhdysvaltojen hallitus on soveltanut tulosperusteisia sopimuksia ydinlaitosten puhdistamiseen. Myös NDA on nyt sitoutunut noudattamaan tätä käytäntöä. Yhdysvalloissa saadut kokemukset osoittavat, että noin viiden vuoden ajan vastuuennusteiden taipumusta kasvuun on voitu hillitä ja ennusteita on voitu pienentää töiden nopeutuessa ja kustannusten supistuessa. Esimerkiksi Yhdysvaltain valtiovarainministeriön toimintakertomuksessa varainhoitovuodelta 2003 todetaan, että energiaministeriö on supistanut ympäristövastuitaan 26,3 miljardilla Yhdysvaltain dollarilla eli 12,5 prosentilla varainhoitovuonna 2003. Ympäristövastuita voitiin supistaa jo toisena vuonna peräkkäin. Vastuiden supistaminen vuonna 2003 johtui pääasiassa puhdistamisohjelman uudelleensuuntaamisesta päätehtäviin ja puhdistamisen nopeutumisesta [22]. Yhdysvaltojen hallituksen tilitoimiston GAO:n (Government Accountability Office) uudemmassa kertomuksessa tarkistettiin energiaministeriön asettamaa supistamistavoitetta ydinlaitosten puhdistamiskustannuksille. GAO:n kertomuksessa osoitettiin, että maaliskuussa 2005 energiaministeriön yhteensä 16:sta puhdistushankkeesta moni oli toteutettu aikataulussa tai jopa nopeammin. Ainoastaan kolme hanketta oli viivästynyt haasteellisuuden ja suurten kustannusten vuoksi. GAO:n kertomuksessa todettiin, että energiaministeriö odottaa voivansa supistaa kustannuksia edelleen tuntuvasti alkuperäisestä 50 miljardin Yhdysvaltain dollarin tavoitteesta [23].

Последнее обновление: 2008-03-04
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Польский

-zasady funkcjonowania, które muszą być demokratyczne, przejrzyste i obejmować między innymi pojęcie odpowiedzialności (%quot%accountability%quot%) organów kierowniczych wobec organizacji członkowskich;

Финский

-toimintasäännöt, joiden on oltava demokraattiset ja avoimet ja joihin on sisällyttävä vastuullisuuden käsite eli johtavien elinten on oltava vastuuvelvollisia suhteessa jäsenorganisaatioihin

Последнее обновление: 2008-03-04
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Получите качественный перевод благодаря усилиям
4,401,923,520 пользователей

Сейчас пользователи ищут:Для Вашего удобства мы используем файлы cookie. Факт перехода на данный сайт подтверждает Ваше согласие на использование cookies. Подробнее. OK