Спросить у Google

Вы искали: madara anan (Тагальский - Английский)

Переводы пользователей

Добавлены профессиональными переводчиками и компаниями и на основе веб-страниц и открытых баз переводов.

Добавить перевод

Тагальский

Английский

Информация

Тагальский

Madara

Английский

Madara

Последнее обновление: 2013-04-14
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Wikipedia

Тагальский

pakabaling angka anan

Английский

convert numbers

Последнее обновление: 2020-06-08
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Тагальский

english of anan skin disease

Английский

english home skin disease, white patches on skin

Последнее обновление: 2016-01-05
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Zuperclark

Тагальский

Kadusa kaden anan hindi pa tapus ang usapan namin

Английский

Sometimes we are still using our usapsn

Последнее обновление: 2018-04-03
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Тагальский

Panun mmbo Edikalini na mma Anan selka mmbo Ah paped kanisan k ged mmbo

Английский

magandang gabi

Последнее обновление: 2016-06-02
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Тагальский

maranao language to tagalog translatorKuya sa MSU anan, Kiyadakul a Raga Ron, Daka puman makaunot

Английский

Kuya sa MSU anan, Kiyadakul a Raga Ron, Daka puman makaunot

Последнее обновление: 2018-12-10
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Тагальский

Namba epesapal anan salka.kamuli muli di nenk kapekalini lon kuwenta kaba niya paon madakel kpia nin..kuwenta kasa mpia apia bsi niya nenk bo kapagitong na kapekasakit ginawa nenkmuslim to tagalog translator

Английский

Namba epesapal anan salka.kamuli muli di nenk kapekalini lon kuwenta kaba niya paon madakel kpia nin..kuwenta kasa mpia apia bsi niya nenk bo kapagitong na kapekasakit ginawa nenk

Последнее обновление: 2015-03-25
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Тагальский

muslim to mapea anan edas na..dakn p'n tabana prc hehe .. in shaa allah pag qualified na..ameen words

Английский

muslim to mapea anan edas na..dakn p'n tabana prc hehe.. in shaa allah pag qualified na..ameen words

Последнее обновление: 2019-10-03
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Тагальский

BABAI A SANGAT A KAWASA😑 aden isa babae a kawasa sya tampal sa iraq.subra so kakawasa nin na da den kalinyan a makambityala a mga tao ka yanin kelay kanu mga tao miskinan na madu maledsek magyabu,. Yanin bu kalinyan na kawasa bun,. Na uman makelay sa mga tao ah makaseken kanu walay nin na pedtandingen nin,pedsude nin..babagwanin sa yanin kadtalo"hoy!panget!!,m adu!,maledsek!, magyabu!!, awaka san. Ka melay ako na mga tagapeda q a mga kawasa na yanilan katao ka pagali ko seka,.. Taman sa aden isa ah mama nakauma ah barasimba kanu allaho taala ganat sa sham,.sangat a kamiskinan nin na mama, metem, uliyan nu kinalalakaw nin pakapangelay sa kapangentelenan in ka subra so kinalugat nin sa kina lalakaw nin nangakabpego den sa ating nin napunu na libubuk eh mga banggala nin.. Guna nin melay eh lamalama na walay na babae anto kawasa na luba sekanin nangentelen taman sa kinapangentelni n na nauwma skanin nu wakt0 na duhur. .. Taman sa luden ckanin medsambyang sa wakto na duhur. Na andaw gay na kapedsambayang nin na nelay sekanin nu babae kawasa nasasangan ged e kinapasad nin semalam sa biwang na pedtalutaluwan na babae anto ah kawasa sa yanin pedtlo : hey! Panget a mama, ngenan ka nangka sa lama lama ko anan??? awa ka san!!! kataw na mga pagedsan ko sa kakawasa ka pagali ko seka.. na awa ka sya!!! pangelay ka sa kabpawangan nengka!!! lew sa walay ko anya!!! para bo enya sa mga tao a mga mapya.... mga kawasa.!!nya bo senumpat nu mama salekanin"alhamdulillah" sabap sakanu gelek nu mama kanu allaho taala na dala den sekanin edtalu sa ped ah bityala yatabya na alhamdulillah.. ka yanin bangabungan na egkalat so adab nu agama islam.. Taman sa minawa den sekanin nangelay so mama anto taman sa nakat0n ckanin sa isa a masjed lubumba sa unan na baryo anto a inangayanin.. Na so babae a kawasa dala den malini salekanin kanu mga pagubay nin sabap kanu palangay nin..taman sa isa a gay aden bangaluma salekanin isa bun ah kawasa a mama mas kawasa pan salekanin.. Napasad den so mga sungguran, napasad den so mga nasisita kanu pegkawingen napasad den so mga ipapegkan kanu mga bisita nilan. Yabu sama na pembityalan den so kadtimpunga nlan.. Andaw gay na kapadtatanusan sakanu babae a kawasa para kakawingen den selan kanu mama na nauma silan nu batalo nu allaho ta.ala so baryo nlan.. Nilimen0g sa mabagel senemambel sa mabagel kinemelat minulan sa mabagel, taman sa so mga walay nangaguba sabap kanu lin0g andu mabandas a kabagel nu sambel ando megkadalem so eg na nangaguba so mga walay taman sa kanu walay nu babae a kawasa naguba dala de nasama lun nangaled,nangan ud so sabad kanu mga tao. Taman sa luden ba so babae a kawasa bangeni sekanin sa tabang kanu mga tao na ya enisawal nu mga tao salekanin. . . panget ka babae!! magyabu ka babae!!!! maledsek ka babae!!! yapan temu e manud ka maled ka samba sa eg anan!!!. Guna lusekanin bangeni sa tabang kanu mama a bangaluma salekanin na dala epamantag nu mama a bangaluma salekanin ka makin initagak sekanin kanu eg... pinadtaday sa eg ka minawa so mama sa nageda sa awang.. Taman sa namangakulyang so babae.Sa dala den pedtabang salkanin taman sa Nagugulyang den sa tidto tidto.ah kabagugulyang So babae ah kawasa pegkesek sa mabagel kapangeni sa tabang!..ka kanud.kaleden den sekanin taman sa dala den napas nin nangakenum sa eg ,. Dibu makapilaka uras na aden tinimebpo.sakan u eg ka nilemang0y semangol kanu babae a kawasa a kanud,kaled.. Taman sa nakaawa so babae kanu eg,. Naawa na malay den so babae. Sabap kanu kadakel nu eg a nenum nin.eg dibo makapila ka kotika. Na naadenan den ckanin na tanud.. Na yanin nambamatan na isa a mama mitem.. Dala ged buntal na balegkas nin.. Na yanin nadtalo kanu mama shukran saleka, sa kinaledtas nengka salaki. . na ya nadtalo na mama daka sya bangenshukur salaki ka luka kapangenshukur kanu allaho taala ka pinadsabapan ako nin bu sa kinalegtas ko saleka sakanu bataluwan nen saleka .taman sa namangakulyang so babae sa napaget0ng nin eh dala besen katagana kakawasa ka dibesen makatabang kanu tao. Taman sa inidsan nin so mama anto a tinimabang salekanin sa yanin nadtalo na manaso nangkupan seka nelay sya?tagandaw ka?ngenan ka nakasya ka sa dalpa nami anya? Ya nadtalo nu mama. Saki ba tigen so mama a pinaawa nengka kanu timpo a nangentelen ako kanu lama lama nengka.. Na ya nakasawal nu babae sobhanallah.. Nakulyang so babaena da nin kategkeley na nakasujud kanu ay nu mama sa tanda na kinakaya nin kanu penggula nin.. Namangenengeni sa ampun kanu mama sa penggula nin taman sa ya bun pedtalu nu mama salekanin daka tegen sya bangeni sa ampun salaki ka luka sujud kanu allaho ta.ala ka pangeni ka sa ampun ka sben sabenal so allahota.ala na bagampunen nin anten e babagampun salekanin.. Taman sa ya pedtalu nu babae edtalu ka tigen sya salaki e ngen eh kalinyang nengka ebayad ko sa penggula nengka salaki aden mga tamok ko lo tampal sa egypt enggay ko den saleka entoba langon na tamok ando asenda ko leka den langon asal bo kabayaran ko saleka so penggula nengka salaki..yabu enesawal nu mama salekanin.. Dala kanisisita ko ah bayaran ako nengka kanu penggula ko saleka kagena di magaga na alaga sya sa dunya eh alaga ah epembayad nu allaho taala kanu manusya a tenemabang kanu tao a napasangan.. taman sa ya den pedtalo no babae na oh di ka myog na gnwa ko den.. pangaloma ako nengka den ka di ako tigin malini sa sya ako makasangol kno mga tao ah da gelek nin kno allah ka seka tigin na nelay ko saleka so katidto no kaparitya nengka kano allaho taala ka langon na pedtalon ko na kano allaho taala den langon na. yako kababanganay na pangaloma ako nengka den ka ando ako matotolo kno allaho taala..na yabo pedtalo no mama sa kno babae..sakiman na dala man tigin tamok ko miskinan ako minangay ako sya sa ula-ula ah bangilay sa ilmo no allaho taala..oh yanin makagkapya e so kabanontot ko kano ilmo e makadtabangay ako nengka makapanontot kabon na da maksapal menem sa pegkyogan nengka anan..taman sa nakadtimpong den slan taman sa nerejkyan den slan no allaho taala sa mga wata a mga mapya.......... ...... alhamdulillah nya ah tudtulan na sya matun sa kitab ah yanin tittle almar-atul-ghal iya..nya nakapanodtul lon na c""ahmad ibno sahare Sukran bo gyd sa kinabatea balasan kanu Allah ♥️ like follow my Page para sa mga sunood tudtulan 👇

Английский

Последнее обновление: 2020-09-11
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно
Предупреждение: Содержит скрытое HTML-форматирование

Тагальский

Pamgan niu dn sa libre a mga cp niu anan.. Dikano bo makaphasa sa isaka oras na byagsak iyu so price taubat.. Dikano di dokaw magonline. Siyubraan iyu pn so supplier sa price🙄

Английский

Последнее обновление: 2020-07-24
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Тагальский

Baqara, Surah Lucman Kabanata 31. Aden gai a inenggat ni Lucman i wata nin sa tigin endadalakawta dwa dingid na kwaka i Donkey anan ka gamiten ng isang kapagedan. Yapinagkuda ni wata na si ama nin.ngaka pan ka nakadsumbak silan sa mga taw na migkomento suntuba sa tigilan ngaden mambu a matuwa i seka anan na nakalimutan ko nanam nengka sa wata nengka dapat na maging sekanin i papageda ka san sa kabayo walang ka wata na kapasangan plakaw .midsaliw silan yanin pinagkuda na su watanin linumalag si Lucman. Namakapila lenet na

Английский

Baqara, Surah Lucman Chapter 31. Aden gai a inenggat ni Lucman i wata nin sa tigin endadalakawta dwa ugaid na kwaka i Donkey anan ka gamiten ta a kapagedan. Yapinagkuda ni wata na si ama nin.ngaka pan ka nakadsumbak silan sa mga taw na migkomento suntuba sa tigilan ngaden mambu a matuwa i seka anan dikalat i nanam nengka sa wata nengka dapat na sekanin i papageda ka san sa kuda anan ka wata na kapasangan plakaw.midsaliw silan yanin pinagkuda na su watanin linumalag si Lucman. Namakapila lenet na

Последнее обновление: 2020-06-29
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Тагальский

muslim to tagalog Basta motang ka ko taw na amay ka mawma so pasad iyo na panamaringka i kapakabayad ka, ka inoka pun inotangan o taw ka ininkapdi ka niyan go siyarigangka niyan. Mayroong marata kapangotang na angkoto isang skatangka o inotangan ka na pthalikodan ka na dusa walang ka nauugnay thoman sa pasad, dika khasarigan ago apiya o adun a khibayad ka na kinamusta sa mamokhag na olawla anan a MONAFIQ. Pitharo nabi (saw), tlo a toos ko mga taw a monafiq: 1.) Igira siyarigan na di Basta.

Английский

muslim to tagalog Basta motang ka ko taw na amay ka mawma so pasad iyo na panamaringka i kapakabayad ka , ka inoka pun inotangan o taw ka ininkapdi ka niyan go siyarigangka niyan . Na aya marata kapangotang na angkoto a skatangka o inotangan ka na pthalikodan ka na dusa anan ka dika thoman sa pasad , dika khasarigan ago apiya o adun a khibayad ka na dikapun di mamokhag na olawla anan a MONAFIQ . Pitharo nabi (s.a.w ) , tlo a toos ko mga taw a monafiq : 1.) Igira siyarigan na di khasarigan .

Последнее обновление: 2020-05-04
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Тагальский

Salamat tabi sa satong tagapagmibid na si……/ an satong pigrespetar na Supervisor na si Dr. …..Navas/ an satuyang Principal na si Mr. ……/ mga konsehal kan satuyang barangay na anion sa ngunyan/ ang satuyang ginagalangang barangay kapitan na si Mrs. Endaya/ an mga bagong halal na opisyales kan satong organisasyon/ an mga butihing guro/ mga magurang/ diyos maray na aldaw tabi sa indo gabos/. Satuyang makukua an maray na pagasenso/ asin progresibong paagi/ kung kita gabos magkakasararo asin magkakaigwa ki pagkakatarabangan/. Pagtabang sa satuyang mga kaakian/ na anion sa poder kan satong mga ikaduwang magurang/ na urualdaw nagagabay asin nagtatao ki edukasyon/. Bilang namamayo kan satuyang organisasyon/ kamo an sakuyang kamot/ para maipaluwas ta sa mga kaakian asin sa mga guro an bulahos na pagtabang/ sa anuman na pamamaraan para mas mapaunlad an satong eskwelahan/. Kamo an sakong mga mata/ para mahiling ta kung ano an dapat na gibuhon/ asin kung ano an dapat na iwasan/ kung igwa man ki maraot sa satong nahihiling/. Obligasyon tan na ipahiling bilang magurang kan mga kaakian an maray na asal/ maray na pagiging magurang/ sa laog kan harong para an mga kaakian man madara ninda sa eskwelahan an tama na paguugali/. An koordinasyon kan mga magurang asin mga guro/ saro sa pinaka epektibong paagi/ para mahiling an pagaasenso kan sarong eskwelahan/ kaya ngani tabi nagkakaigwa ki paghururon asin magmukna ki organisayon na satong pigapod na “Parent-Teacher Organization”/, ini po an paagi para maitao kan mga magurang an saindang expresyon/ o kagustuhan para sa ikakaunlad kan mga kaakian asin maaraman man kasabay kang mga guro an saindang kasimbagan/. Nagpopoon tabi an moral na obligasyon sa harong/ asin dadarahon kan mga aki pasiring sa eskwelahan…/dahil duman/ an satuyang mga guro an bahala palakawon an tama na edukasyon para sa inda/. Sa panahon ngunyan/ aram ta tabi na an saro sa problema bako lang kan satong lugar alagad sa luwas pa an droga/ iu ini an cancer na naglalaganap sa gabos/ nagraraot sa pamilya lalo na sa mga kaakian ta/. An satong gobyerno piglalabanan na an sa ngunyan…./kita /bilang mga magurang dapat maging aktibo sa mga kaakian na ipahiling sa inda na ining droga magpaparaot kan buhay kan sarong tawo/kaipuhan ta an tabang kan mga guro na ipaaram iyan pag yaon na sinda sa eskwelahan/ ituro lugod ninda na dae ki maitatao na tama sa buhay kan sarong tawo/. Sana gabos kita matarabangan para maiwasan an gabos na karautan kan satong mga kaakian /ngunyan man…../sa aga……/o sa maabot pa na panahon…../ sentence

Английский

sentence

Последнее обновление: 2016-07-28
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Получите качественный перевод благодаря усилиям
4,401,923,520 пользователей

Сейчас пользователи ищут:Для Вашего удобства мы используем файлы cookie. Факт перехода на данный сайт подтверждает Ваше согласие на использование cookies. Подробнее. OK