Спросить у Google

Вы искали: ilmanlaatunormit (Финский - Английский)

Переводы пользователей

Добавлены профессиональными переводчиками и компаниями и на основе веб-страниц и открытых баз переводов.

Добавить перевод

Финский

Английский

Информация

Финский

Alueille ja taajamille, joiden osalta ilman epäpuhtauspitoisuudet ylittävät kyseistä aluetta tai taajamaa koskevat ilmanlaatunormit sekä mahdolliset alueella sovellettavat tilapäiset sallitut poikkeamatt.

Английский

Plans or programmes should be developed for zones and agglomerations within which concentrations of pollutants in ambient air exceed the relevant air quality standards, plus any temporary margins of tolerance applicable.

Последнее обновление: 2017-04-06
Частота использования: 1
Качество:

Финский

Ymmärrän niiden puhujien huolen, jotka haluavat lisätä yhteisön toimia pilaantumisen torjumiseksi siten, että strategian tavoitteet ja ilmanlaatunormit voidaan saavuttaa.

Английский

I understand the concern expressed by those who want to see more Community pollution abatement measures so that the strategy’ s objective and air quality standards can be met.

Последнее обновление: 2012-03-21
Частота использования: 5
Качество:

Финский

Useimmat suuret kaupungit katsotaan tällaisiksi vyöhykkeiksi. Jos ilmanlaatunormit eivät täyty tietyllä vyöhykkeellä, jäsenvaltion on ilmoitettava siitä ja sen syistä Euroopan komissiolle.

Английский

Most big cities are declared to be such zones. If air‑quality standards are exceeded in a zone, the Member State has to report to the European Commission and explain the reasons.

Последнее обновление: 2018-02-13
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Demo

Финский

otetaan käyttöön ilmassa olevien pienhiukkasten (PM2,5) määrää koskevat ilmanlaatunormit tästä saatavan huomattavan terveyshyödyn vuoksi.

Английский

introduction of air quality standards for fine particulate matter (PM2.5) in the air, because of the major health benefits to be obtained.

Последнее обновление: 2017-04-26
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Demo

Финский

otetaan käyttöön ilmassa olevien pienhiukkasten (PM2,5) määrää koskevat ilmanlaatunormit tästä saatavan huomattavan terveyshyödyn vuoksi.

Английский

the introduction of air quality standards for fine particulate matter (PM2.5) in the air, because of the major health benefits to be obtained.

Последнее обновление: 2017-04-26
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Demo

Финский

Jäsenvaltioiden olisi kuultava toisiaan, jos epäpuhtauden taso ylittää tai todennäköisesti ylittää toisen jäsenvaltion aiheuttaman merkittävän pilaantumisen seurauksena sovellettavat ilmanlaatunormit, joihin on lisätty sallittu poikkeama, tai tapauksesta riippuen varoituskynnyksen.

Английский

Member States should consult with one another if, following significant pollution originating in another Member State, the level of a pollutant exceeds, or is likely to exceed, the relevant air quality standards plus the margin of tolerance or, as the case may be, the alert threshold,.

Последнее обновление: 2017-04-06
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Demo

Финский

Sen lisäksi, että tietyille saasteille on annettu ilmanlaatunormit ja vuotuiset maakohtaiset päästörajat, EU:n lainsäädännöllä on myös tarkoitus puuttua erityisiin sektoreihin, jotka ovat ilmansaastepäästöjen lähteitä.

Английский

In addition to setting air quality standards for specific pollutants and annual country-level ceilings, European legislation is also designed to target particular sectors that act as sources of air pollution.

Последнее обновление: 2018-02-13
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Demo

Финский

Ilmanlaatua koskevassa puitedirektiivissä43 ja sen perusteella annetuissa direktiiveissä vahvistetaan ilman epäpuhtauspitoisuuksien raja-arvoja.44 Nämä ilmanlaatunormit perustuvat pääasiallisesti sellaisiin pitoisuuksiin, joilla epäpuhtauksien suora sisäänhengittäminen ei vaikuta haitallisesti ihmisten terveyteen.

Английский

The Air Quality Framework Directive43 and Directives adopted on the basis of that Directive set limit values for the concentration of pollutants in ambient air.44 These air quality standards are primarily based on the prevention of negative effects on human health through direct inhalation.

Последнее обновление: 2017-04-06
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Demo

Финский

Yhden esteen sille, ettei Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus pysty toteuttamaan aikomustaan raivata kolmas kiitorata Heathrowin lentokentälle, muodostavat EU: n ilmanlaatunormit ja erityisesti typpidioksidin raja-arvot.

Английский

One barrier between the UK Government and its goal of bulldozing through a third runway at Heathrow is EU air-quality limits, in particular nitrogen dioxide.

Последнее обновление: 2012-03-21
Частота использования: 5
Качество:

Источник: Demo

Финский

b) Asetetaan uusia ilmanlaatunormeja ilmassa oleville pienhiukkasille (PM2,5) tästä saatavan suuren terveyshyödyn vuoksi.

Английский

b) the introduction of new air quality standards for fine particulate matter (PM2.5) in air, because of the large health benefits to be obtained.

Последнее обновление: 2017-04-26
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Demo

Финский

Auto-Oil II -ohjelman tarkoituksena oli löytää kustannustehokkaat strategiat, joilla täytettäisiin erilaisten ympäristön ilmanlaatunormien ja muiden ilman saastumiseen liittyvien ohjelmien vaatimukset EU:ssa.

Английский

The intention of the Auto-Oil II programme was to find cost-effective strategies to meet the requirements of the different ambient air quality standards and other air pollution programmes within the EU.

Последнее обновление: 2017-04-06
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Demo

Финский

EUROPIA JA CONCAWE tukevat korkearikkisen meriliikenteessä käytettävän polttoaineen käytön maantieteellisesti rajoitettua kieltoa, joka on johdonmukainen rikin oksidien päästöjen valvonta-alueen kanssa, mikäli tämän avulla voidaan kustannustehokkaasti noudattaa ilmanlaatunormeja sekä vähentää kriittisten kuormitusten ylityksiä.

Английский

EUROPIA and CONCAWE support a geographically limited ban on the use of high-sulphur marine fuels, consistent with the SOx Emission Control Area, where this would contribute to cost-effective attainment of air quality standards and reduced exceedances of critical loads.

Последнее обновление: 2017-04-06
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Demo

Финский

täytäntöönpano: varmistetaan, että uusia ilmanlaatunormeja, mukaan luettuina hiukkasia, rikkidioksidia, typpidioksideja, hiilimonoksidia, raskasmetalleja, aromaattisia hiilivetyjä kuten bentseeniä koskevat normit , noudatetaan vuoteen 2005 ja 2010 mennessä, ja että ajoneuvoja ja paikallaan pysyviä saastelähteitä koskevia normeja noudatetaan,

Английский

implementation: to ensure that the new air quality standards, including standards for particulates, sulphur dioxide, nitrogen dioxide, carbon monoxide, heavy metals, and aromatic hydrocarbons such as benzene, are met by 2005 and 2010 accordingly and that standards for vehicles and stationary sources of pollution are complied with;

Последнее обновление: 2017-04-06
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Demo

Финский

Kun sovelletaan parhaan käytettävissä olevan tekniikan käsitettä eli vaaditaan ainoastaan sellaisen tekniikan käyttöä, joka on taloudellisesti ja teknisesti mahdollista, estetään se, että olemassa olevat laitokset joutuisivat lopettamaan toimintansa ilmanlaatunormien vuoksi.

Английский

In particular the concept of BAT, i.e. requiring only such techniques which allow implementation under economically and technically viable conditions, prevents the closure of existing installations to meet air quality standards.

Последнее обновление: 2017-04-06
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Demo

Финский

asetetaan uusia ilmanlaatunormeja ilmassa oleville pienhiukkasille (PM2,5)

Английский

the introduction of new standards for fine particulate matter (PM2.5) in the air;

Последнее обновление: 2017-04-06
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Demo

Финский

Olisi laadittava toimintasuunnitelmia, joissa esitellään lyhyellä aikavälillä toteutettavat toimet alueilla, joilla on riski yhden tai useamman kyseisiin alueisiin sovellettavan ilmanlaatunormin tai varoituskynnyksen ylittymisestä, jotta voidaan vähentää tällaisten ylitysten riskiä ja rajoittaa niiden kestoa.

Английский

Action plans should be drawn up indicating the measures to be taken in the short term where there is a risk of an exceedence of one or more relevant air quality standards or alert thresholds in order to reduce that risk and to limit the duration of such an occurrence.

Последнее обновление: 2017-04-06
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Demo

Финский

Kyseisten alojen säännöstöllä on suora vaikutus liikenteeseen sinänsä, kuten tavaroiden liikkumisvapauteen sisämarkkinoilla, ilmanlaatunormeihin, ympäristöön ja valtionapua koskevaan päätöksentekoon sekä liikennealan sulautumiin.

Английский

In these fields the acquis has a direct influence on transport as such, e.g. with regard to the free movement of goods on the internal market, air quality standards, the environment and decision-making on state subsidies and mergers in the transport field.

Последнее обновление: 2017-04-06
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Demo

Финский

EU:n ilmanlaatunormeja on asetettu vuodesta 1996 alkaen, ja jäsenvaltioiden on perustettava järjestelmä ilmanlaadun arvioimista varten ja ylläpidettävä sitä, yksilöitävä alueet, joilla raja-arvot todennäköisesti ylitetään, sekä laadittava toimintasuunnitelmia ylittämisriskin vähentämiseksi ja EY:n direktiivien tavoitteiden saavuttamiseksi.

Английский

EU air quality standards have been set since 1996, requiring Member States to set up and maintain a system for assessing air quality, identifying areas where limit values are likely to be exceeded, and drawing up action plans to reduce the risk of exceedance as well as meeting the objectives of the EC directives.

Последнее обновление: 2017-04-06
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Demo

Финский

Ympäristövaikutusten arvioinnissa tarkastellaan lähinnä vain nykyisiä päästöjä ja varmistetaan, että ilmanlaatunormeja noudatetaan.

Английский

The EIA assessment will often not go beyond evaluating existing emissions and ensuring that ambient air quality standards are met.

Последнее обновление: 2017-04-06
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Demo

Финский

Tällaisten riskien arvioinnissa ja kasviston suojeluun liittyvien ilmanlaatunormien noudattamisessa olisi sen vuoksi keskityttävä rakennetun ympäristön ulkopuolella oleviin alueisiin.

Английский

The assessment of such risks and the compliance with air quality standards for the protection of vegetation should therefore focus on places away from built-up areas.

Последнее обновление: 2017-04-06
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Demo

Получите качественный перевод благодаря усилиям
4,401,923,520 пользователей

Сейчас пользователи ищут:Для Вашего удобства мы используем файлы cookie. Факт перехода на данный сайт подтверждает Ваше согласие на использование cookies. Подробнее. OK