Спросить у Google

Вы искали: yhteistyömekanismeja (Финский - Итальянский)

Переводы пользователей

Добавлены профессиональными переводчиками и компаниями и на основе веб-страниц и открытых баз переводов.

Добавить перевод

Финский

Итальянский

Информация

Финский

Turkki on hyödyntänyt tehokkaasti näitä yhteistyömekanismeja.

Итальянский

La Turchia ha sfruttato appieno i meccanismi previsti.

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Финский

Tutkimme parhaillaan yhteistyömekanismeja Euro-Välimeri-edustajakokouksen perustamiseksi.

Итальянский

Stiamo attualmente esaminando i meccanismi di cooperazione al fine di creare un' Assemblea parlamentare euromediterranea.

Последнее обновление: 2012-03-21
Частота использования: 2
Качество:

Финский

Komission tavoitteena on parantaa yksittäisten jäsenvaltioiden sekä jäsenvaltioiden ja petostentorjuntaviraston välisiä käytännön yhteistyömekanismeja.

Итальянский

La Commissione intende perfezionare i meccanismi di cooperazione concreta tra i diversi Stati membri, nonché tra questi e l’ Ufficio.

Последнее обновление: 2012-03-21
Частота использования: 2
Качество:

Финский

– parantaa asiaa koskevien kansallisten lakien yhteensopivuutta ja luoda jäsenvaltioiden viranomaisten välisiä yhteistyömekanismeja.

Итальянский

– promuovere la compatibilità delle normative nazionali sulla materia e stabilire meccanismi di cooperazione tra le autorità degli Stati membri.

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Финский

-yhteistyömekanismeja parannetaan ja tehokasta yhteistyötä poliisin ja turvallisuus-ja tiedustelupalvelujen välillä edistetään.

Итальянский

-migliorare i meccanismi di cooperazione e promuovere una collaborazione efficace tra i servizi di polizia, di intelligence e di sicurezza.

Последнее обновление: 2008-03-04
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Финский

Tehostetaan poliisin ja turvallisuuspalvelujen välisiä yhteistyömekanismeja asiantuntemuksen jakamiseksi suojaavan, tutkivan ja ennalta ehkäisevän turvallisuuspolitiikan alalla.

Итальянский

Il Consiglio europeo esorta ad utilizzare in modo ottimale tutte le risorse di polizia dell’UE schierate nei paesi terzi, anche nell’ambito della gestione delle crisi da parte dell’Unione europea.

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Финский

Viranomaisten välille luotiin yhteistyömekanismeja, jotta pystytään varmistamaan perustamissopimuksen 81 ja 82 artiklan yhdenmukainen soveltaminen rinnakkaisen toimivallan järjestelmässä.

Итальянский

1/2003 e del pacchetto «modernizzazione» è permettere alle autorità nazionali di assumere un ruolo maggiore nell’applicazione delle regole di concorrenza comunitarie.

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Финский

Tarkennan kuitenkin tarkistuksen 3 kohdalla, että mielestämme ei ole esteitä sille, että uudet välineet voisivat sisältää erityisiä yhteistyömekanismeja.

Итальянский

Preciso tuttavia, a proposito dell' emendamento n. 3, che non vediamo ostacoli a che strumenti futuri possano prevedere meccanismi di cooperazione specifici.

Последнее обновление: 2012-03-21
Частота использования: 2
Качество:

Источник: Анонимно

Финский

Alueet haluaisivat yhteisiä päämääriä ja järjestelmällisiä yhteistyömekanismeja, ja toissijaisuusperiaatteen mukaisesti ne haluaisivat pystyä päättämään suoraan yhteistyöstä ja siihen tarvittavista varoista.

Итальянский

Le regioni vorrebbero avere obiettivi comuni, meccanismi organizzati di cooperazione e, nello spirito della sussidiarietà, vorrebbero poter decidere direttamente in materia di cooperazione e di fondi necessari.

Последнее обновление: 2012-03-21
Частота использования: 2
Качество:

Источник: Анонимно

Финский

Järjestelmä tukee aiempaa paremmin jäsenvaltioiden pyrkimyksiä saattaa kaikenlaisen syrjäytymisen torjuntaan käytettävät välineet ajan tasalle sekä luoda tähän tarvittavia yhteistyömekanismeja ja parantaa niitä.

Итальянский

Verrà inoltre garantito miglior sostegno agli sforzi profusi dagli Stati membri sia per modernizzare gli strumenti politici idonei a migliorare l'integrazione nel mercato del lavoro, nella società civile e nelle strutture istituzionale, sia per svi luppare e migliorare i meccanismi associativi a tal fine necessari.

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Финский

Serbian on vahvistettava julkishallinnon valmiuksia yhdentyä Euroopan unioniin luomalla vastuuministeriöihin ja kaikkialle hallintoon tarvittavat rakenteet ja parannettava yhteistyömekanismeja kaikkien Euroopan yhdentymiseen liittyviä asioita käsittelevien yksiköiden välillä.

Итальянский

Rafforzare ulteriormente la capacità di integrazione europea nella pubblica amministrazione, incorporando le necessarie strutture nei ministeri competenti e nell’insieme del governo; migliorare i meccanismi di cooperazione con tutti i servizi che si occupano di integrazione europea.

Последнее обновление: 2014-11-13
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Финский

Nykyisiä yhteistyömekanismeja on ehkä tarkasteltava näillä aloilla Euroopan mantereen nykytodellisuuden mukaisesti, jotta voidaan säilyttää ja kehittää edelleen alueellisen ja mantereen laajuisen yhteistyön arvokasta perintöä.

Итальянский

In questi settori può essere necessario rivedere gli attuali meccanismi internazionali anché riettano meglio la realtà del continente europeo, in modo da conservare e sviluppare ulteriormente il prezioso acquis della cooperazione su scala regionale e continentale.

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Финский

Meillä on siis suuria toiveita, että ensi viikolla pidettävässä assosiaationeuvostossa voitaisiin ottaa edistysaskeleita ja yksilöidä konkreettisia yhteistyömekanismeja, joihin kuuluu poliisiasiain yhteistyö rajavalvonnassa.

Итальянский

Nutriamo invece molte speranze che al Consiglio di associazione della settimana prossima si compiano passi avanti nell' individuazione di meccanismi di collaborazione ben precisi, ivi inclusa la cooperazione di polizia in materia di presidio delle frontiere.

Последнее обновление: 2012-03-21
Частота использования: 2
Качество:

Источник: Анонимно

Финский

Toisena huomionani haluan mainita, että myös maahanmuuttoa aiheuttava ulkoinen ulottuvuus on otettava huomioon, ja siksi yhteistyömekanismeja on lujitettava paljon tehokkaammin kuin nykyään.

Итальянский

La seconda osservazione riguarda le cause esterne dell' immigrazione, di cui si deve tener conto e che implicano un rafforzamento dei meccanismi di cooperazione per renderli molto più efficaci di quelli attuali.

Последнее обновление: 2012-03-21
Частота использования: 2
Качество:

Источник: Анонимно

Финский

Vuoden 2005 loppuun mennessä jommankumman sopimuspuolen pyynnöstä sopimuspuolet tarkastelevat uudelleen sopimuksen 53 ja 54 artiklan täytäntöönpanomekanismeja ja sopimuksen pöytäkirjassa 23 vahvistettuja yhteistyömekanismeja kyseisten artikloiden yhtenäisen ja tehokkaan soveltamisen varmistamiseksi.

Итальянский

Entro la fine del 2005, su richiesta di una delle parti contraenti le parti riesaminano i meccanismi di applicazione degli articoli 53 e 54 dell'accordo e i meccanismi di cooperazione del protocollo 23 dell'accordo, al fine di garantire che l'applicazione di detti articoli sia omogenea ed efficace.

Последнее обновление: 2014-11-16
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Финский

VAHVISTAVAT yhteisen sitoumuksensa luoda yhteisön ja Chilen avustus- ja yhteistyömekanismeja, joilla voidaan kansainvälisesti päätettyjen suuntaviivojen ja toimien mukaisesti estää valvottujen aineiden käyttö laittomiin tarkoituksiin,

Итальянский

AFFERMANDO l'impegno comune di attuare meccanismi di assistenza e cooperazione tra il Cile e la Comunità per lottare contro lo sviamento a fini illeciti di sostanze controllate, secondo gli orientamenti e le azioni adottati a livello internazionale;

Последнее обновление: 2014-11-14
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Финский

Olemme ehdottaneet, että perustettaisiin muuttovirtojen seurantakeskus, jonka tehtävänä on muiden asioiden lisäksi kehittää koordinoituja yhteistyömekanismeja, joiden avulla voidaan torjua laittomasta maahanmuutosta hyötyviä rikollisjärjestöjä.

Итальянский

Abbiamo proposto l' istituzione di un osservatorio dei flussi migratori incaricato, tra l' altro, di articolare i meccanismi di lotta coordinata alle mafie che traggono profitto dall' immigrazione illegale.

Последнее обновление: 2012-03-21
Частота использования: 2
Качество:

Источник: Анонимно

Финский

Serbia ja Montenegron on jatkettava Euroopan unioniin yhdentymiseen liittyvien rakenteiden kehittämistä erityisesti lujittamalla Euroopan unioniin yhdentymisestä vastaavia virastoja, ottamalla käyttöön juohevia yhteistyömekanismeja sekä perustamalla valtioliiton ja tasavaltojen ministeriöihin Euroopan unioniin yhdentymisestä vastaavia yksikköjä.

Итальянский

Sviluppare ulteriormente le strutture per l'integrazione europea, in particolare rafforzando gli Uffici per l'integrazione europea, instaurando meccanismi intesi ad agevolare la cooperazione e creando unità per l'integrazione europea nel quadro dei ministeri dell'Unione e a livello delle Repubbliche.

Последнее обновление: 2014-11-15
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Финский

OLAF tarjoaakin liittyville valtioille jaehdokasmaille teknistä apua ja edistääpetostentorjunnan koordinointivirastojenperustamista. Tavoitteena on vahvistaaliittyvien valtioiden ja ehdokasmaideninstitutionaalisia valmiuksia, jotta nepystyisivät koordinoimaan omiapetostentorjuntaan liittyviälainsäädännöllisiä, hallinnollisia jaoperatiivisia toimiaan, sekä vahvistaaniiden yhteistyömekanismeja suhteissakomissioon ja jäsenvaltioihin.

Итальянский

In quest’ottica,l’OLAF offre ai paesiaderenti e candidati un’assistenzatecnicavolta a promuovere l’istituzionedi servizi di coordinamento antifrode(AFCOS).L’obiettivo è consolidare sialacapacità istituzionale di quei paesiaffinché sappiano coordinare al lorointerno le attività legislative,amministrative e operative legateallalotta contro la frode,sia i loromeccanismi di cooperazione con la Commissione e gli Stati membri.

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Финский

Toimien koordinointi on toteutettava ottamalla käyttöön asianmukaisia yhteistyömekanismeja hallintoviranomaisten ja Erasmus+ -ohjelman mukaisesti perustettujen kansallisten virastojen välillä, mikä voi edistää avointa ja saavutettavaa viestintää kansalaisten kanssa unionin tasolla sekä kansallisesti ja alueellisesti.

Итальянский

Il coordinamento va realizzato mediante lo sviluppo di meccanismi di cooperazione opportuni tra le autorità di gestione e le agenzie nazionali istituite nell'ambito del programma Erasmus+, favorendo in tal modo una comunicazione trasparente e accessibile nei confronti dei cittadini a livello dell'Unione, nazionale e regionale.

Последнее обновление: 2014-11-18
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Получите качественный перевод благодаря усилиям
4,401,923,520 пользователей

Сейчас пользователи ищут:Для Вашего удобства мы используем файлы cookie. Факт перехода на данный сайт подтверждает Ваше согласие на использование cookies. Подробнее. OK