Вы искали: käytännönläheisiin (Финский - Литовский)

Переводы пользователей

Добавлены профессиональными переводчиками и компаниями и на основе веб-страниц и открытых баз переводов.

Добавить перевод

Финский

Литовский

Информация

Финский

tämäntyyppiset käytännönläheiset prosessit helpottavat valvontaa. mikäli säädösten täytäntöönpanossa havaitaan puutteita, komissio käynnistää nopeasti rikkomisesta johtuvan menettelyn. eri sidosryhmät korostavat, että lainsäädännön täytäntöönpanoon tarvitaan riittävästi aikaa. komissio on samaa mieltä. täytäntöönpanotoimien pitäisi kuitenkin edetä mahdollisimman samanaikaisesti sekä lainsäädännöllisellä (taso 1) että teknisellä (taso 2) tasolla, kun tason 2 toimet kehittyvät.

Литовский

Šie praktiniai procesai padės atlikti veiksmingą stebėseną. neteisingo įgyvendinimo atveju komisija nedelsdama pradės tirti pažeidimą. suinteresuotosios šalys pabrėžė, kad joms turi būti skirta pakankamai laiko perkelti es teisę į nacionalinę teisę. komisija su tuo sutinka. tačiau vystant 2 lygmens priemones, jei įmanoma, turi būti lygiagrečiai dirbama teisinio ir techninio teisės perkėlimo įgyvendinimo lygmenyse (1 ir 2 lygmenyse).

Последнее обновление: 2008-03-04
Частота использования: 3
Качество:

Источник: Анонимно

Финский

-tätä tulisi tukea käytännönläheisellä rahapolitiikalla, jossa otetaan huomioon koko talous ja siten myös työllisyysvaikutukset. etsk on tähän liittyen jo moneen kertaan vaatinut harkitsemaan vakavasti, mihin toimiin pitäisi ryhtyä, jotta ekp noudattaisi "laajasti ymmärrettyä" vakaustavoitetta, jolla pyritään rahan arvon vakauden lisäksi myös kasvun, täystyöllisyyden ja sosiaalisen yhteenkuuluvuuden järjestelmien vakauteen. tämä edellyttää jatkuvaa vuoropuhelua eu:n toimielinten ja työmarkkinaosapuolten kanssa ja vahvistaisi myös investoijien ja kuluttajien luottamusta.

Литовский

-tai turėtų būti stiprinama pragmatiškai orientuota pinigų politika, kuri atsižvelgtų į bendrą ekonomiką bei taip pat į poveikį užimtumui. eesrk šiuo klausimu jau daug kartų ragino pradėti galvoti, kokių priemonių reikia imtis, kad ecb laikytųsi stabilumo tikslo "platesne prasme", į kurį be pinigų vertės stabilumo įeitų ir augimo stabilumas, visiškas užimtumas ir socialinės sanglaudos sistemos. tai taip pat stiprintų investuotojų ir vartotojų pasitikėjimą. siekiant šio tikslo būtinas nuolatinis dialogas su europos sąjungos institucijomis ir socialiniais partneriais.

Последнее обновление: 2008-03-04
Частота использования: 3
Качество:

Источник: Анонимно
Предупреждение: Содержит скрытое HTML-форматирование

Финский

-laaditaan poliisien käyttöön hyvien käytänteiden käsikirja, jossa selitetään yksinkertaisesti ja käytännönläheisesti poliisien vastuu ja velvollisuudet tietosuojakysymyksissä,

Литовский

-pateiktas policijos pajėgoms skirtas geriausios patirties vadovas, kuriame paprastai ir praktiškai būtų išdėstomos jų su duomenų apsauga susijusios pareigos ir atsakomybė,

Последнее обновление: 2008-03-04
Частота использования: 3
Качество:

Источник: Анонимно

Финский

1. pitää uhkia, haasteita ja muutosta käsitelleen korkean tason asiantuntijaryhmän kertomukseen perustuvaa pääsihteerin kertomusta erittäin myönteisenä ja tukee voimakkaasti sen taustalla olevaa päättäväistä tahtoa yhdistyneiden kansakuntien johdonmukaiseen ja perusteelliseen uudistamiseen, minkä jälkeen järjestö olisi valmis kohtaamaan uudenlaisen maailman realiteetit ja pystyisi huolehtimaan tehokkaammin, tasapuolisemmin ja vastuullisemmin kollektiivisesta turvallisuudesta 2000-luvulla; pitää erityisen myönteisenä kertomusten realistista otetta, sillä aiemmista uudistusehdotuksista poiketen niissä on otettu visioiden rinnalle riittävästi konkreettisia ja käytännönläheisiä toimia;

Литовский

1. pritaria gsp, sekusiam po alka, bei stipriai remia pagrindinį sprendimą siekti nuoseklios ir visapusiškos jungtinių tautų reformos siekiant pritaikyti organizaciją prie dabartinės padėties pasaulyje ir padaryti jos veiklą efektyvesne, teisingesne, atskaitomesne ir atitinkančią ilgalaikę perspektyvą 21-ame amžiuje kuriant kolektyvinį saugumą; ypač pritaria realistiniam ataskaitos ir pranešimo požiūriui, kurie kitaip nei ankstesnės reformos pasiūlymai pakankamai suderina viziją su konkrečiomis ir į praktiką orientuotomis veiksmų priemonėmis;

Последнее обновление: 2008-03-04
Частота использования: 3
Качество:

Источник: Анонимно

Финский

kom(2005) 390 --1.9.2005 -komission tiedonanto neuvostolle, euroopan parlamentille, euroopan talous-ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle: muuttoliikkeen ja kehityksen yhteys — käytännönläheisiä suuntaviivoja -

Литовский

kom(2005) 390 --2005 9 1 -komisijos komunikatas tarybai, europos parlamentui, europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir regionų komitetui: migracija ir vystymasis: keletas konkrečių orientyrų -

Последнее обновление: 2008-03-04
Частота использования: 3
Качество:

Источник: Анонимно

Финский

pilotti-ja esittelyhankkeen tarkoituksena on kerätä tietoa käytännön edellytyksistä ja vaatimuksista, jotka liittyvät alueellisten maataloustuotteiden toimittamiseen koulujen käyttöön, laatia logistiikkaa, kustannuslaskentaa ja aterioiden suunnittelua koskevat yleispätevät käytännönläheiset standardit sekä lujittaa alueellista tarjontaa ja kysyntää verkottumisen avulla.

Литовский

bandomojo ir demonstravimo projekto tikslas — kaupti informaciją apie sąlygas ir praktinius poreikius aprūpinant pailgintos dienos mokyklas regioniniais žemės ūkio produktais, parengti bendrąsias, praktikoje pritaikomas logistikos, sąnaudų skaičiavimo ir meniu planavimo normas, bei sustiprinti regioninių produktų pasiūlą ir paklausą sukuriant tinklus.

Последнее обновление: 2008-03-04
Частота использования: 3
Качество:

Источник: Анонимно

Финский

pilotti-ja esittelyhankkeeseen valitaan tarjouskilpailulla kaksi vetäjää, jotka suunnittelevat ja toteuttavat ohjelmat eri alueilla ja kehittelevät niistä saatujen tulosten pohjalta yleispätevät käytännönläheiset standardit.

Литовский

pagal kvietimą teikti pasiūlymus projekto vykdymui atrinktos dvi organizacijos užsiima atitinkamų programų sudarymu ir įgyvendinimu įvairiuose regionuose ir, pasinaudodamos įgytomis žiniomis, kuria bendrąsias veiklos normas bandomajam ir demonstravimo projektui.

Последнее обновление: 2008-03-04
Частота использования: 3
Качество:

Источник: Анонимно

Финский

maahanmuuton, kehitysyhteistyön ja humanitaarisen avun toisiinsa yhdistävien politiikkojen olisi oltava johdonmukaisia, ja ne olisi kehitettävä kumppanuussuhteessa ja vuoropuhelussa alkuperämaiden ja -alueiden kanssa. eurooppa-neuvosto on tyytyväinen asiassa jo saavutettuun edistykseen mutta pyytää neuvostoa kehittämään näitä politiikkoja edelleen ja keskittymään erityisesti maastamuuton perussyihin, siihen vaikuttaviin maan sisäisiin tekijöihin ja köyhyyden lievittämiseen. lisäksi se kehottaa komissiota esittämään käytännönläheisiä ja huolellisesti valmisteltuja ehdotuksia kevääseen 2005 mennessä.

Литовский

migraciją, vystomąjį bendradarbiavimą ir humanitarinę pagalbą siejanti politika turėtų būti nuosekli ir ji turėtų būti kuriama partnerystės ir dialogo su kilmės šalimis bei regionais pagrindu. europos vadovų taryba palankiai vertina jau padarytą pažangą, ragina tarybą kurti šią politiką, ypač atkreipiant dėmesį į pagrindines priežastis, įtakojančius veiksnius ir skurdo sumažinimą, bei skatina komisiją iki 2005 m. pavasario pateikti konkrečius ir kruopščiai parengtus pasiūlymus.

Последнее обновление: 2008-03-04
Частота использования: 3
Качество:

Источник: Анонимно

Финский

3.5 ennen ehdotuksen tekemistä asiasta on julkaistu vihreä kirja [2], järjestetty kuulemistilaisuuksia ja asiantuntijatapaamisia sekä tutkittu kunkin jäsenvaltion tilannetta. niinpä ehdotus on johdonmukainen ja selkeä, ja se on laadittu käytännönläheisesti. sen avulla voitaneen poistaa jäljellä olevat esteet, jotka ovat vaikeuttaneet elatusapusaatavien perintää valtiosta toiseen.

Литовский

3.5 išankstinis žaliosios knygos [2] paskelbimas, konsultacijų rengimas ir ekspertų posėdžiai, taip pat padėties analizė kiekvienoje valstybėje narėje leido parengti nuoseklų, aiškų, taikymo požiūriu gerai parengtą pasiūlymą, kuriuo turėtų būti panaikinamos nuolatinės kliūtys, trukdančios išieškoti išlaikymo išmokų kitoje valstybėje.4. specialiosios pastabos

Последнее обновление: 2008-03-04
Частота использования: 3
Качество:

Источник: Анонимно

Финский

4.4 rahdille ja matkustajille ei saa suorittaa päällekkäistarkastuksia satama-alueelle tultaessa ja sen jälkeen mahdollisesti satamarakenteiden alueelle saavuttaessa. alusten miehistön, vierailijoiden ja tavarantoimittajien liikkuvuuteen on lisäksi suhtauduttava käytännönläheisesti.

Литовский

4.4 kroviniai ir keleiviai, patekę į uostų teritoriją, o galiausiai į uosto infrastruktūros teritoriją, neturi tapti dvigubo patikrinimo objektais. be to, reikalingas praktiškas požiūris į laivo įgulos, lankytojų ir laivo tiekėjų mobilumą.

Последнее обновление: 2008-03-04
Частота использования: 3
Качество:

Источник: Анонимно

Финский

3.4 merenkulkijoiden ja turvatarkastuksia tekevän satamahenkilöstön henkilöllisyyden tunnistamista koskevia vaatimuksia tulisi noudattaa käytännönläheisellä tavalla, jotta kaupallista toimintaa ei perusteettomasti estetä.

Литовский

3.4 skiriant apsaugos kontrolę atliekančius jūrininkus ir uosto darbuotojus, reikalavimai turėtų būtų taikomi lanksčiai, kad komercinės operacijos nebūtų stabdomos be reikalo.

Последнее обновление: 2008-03-04
Частота использования: 3
Качество:

Источник: Анонимно

Финский

komission ehdotus -ak:n muutosehdotus -jotta ohjelmaa koskevia tietoja levitettäisiin kohdennetusti, tehokkaasti ja käytännönläheisesti, ohjelmasta tuetaan "kulttuurin yhteyspisteitä". komissio perustaa nämä kansallisella tasolla toimivat elimet yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa vapaaehtoisuuden pohjalta. -jotta ohjelmaa koskevia tietoja levitettäisiin kohdennetusti, tehokkaasti ja käytännönläheisesti, ohjelmasta tuetaan "kulttuurin yhteyspisteitä". komissio perustaa nämä kansallisella tasolla toimivat elimet, jotka voivat toimia niin kansallisella kuin valtakunnallista tasoa alemmilla tasoilla, yhteistyössä jäsenvaltioiden tai niiden alueviranomaisten kanssa vapaaehtoisuuden pohjalta. -

Литовский

kultūrinio bendradarbiavimo centrams ir bendradarbiavimo priemonėms turi būti skirta po 30 proc. viso biudžeto, vietoj dabar atitinkamai numatytų 36 proc. ir 24 proc. komitetas mano, kad dabartiniu paskirstymu gali būti diskriminuojami paprastai daugiausiai eksperimentuojantys ir naujoves diegiantys mažesni operatoriai, kadangi tikėtina, kad jie turės mažiau galimybių nei didieji dalyviai penkeriems metams užsitikrinti kitą finansavimo dalį ir gebėjimų vykdyti reikalingus didelės apimties parengiamuosius darbus.

Последнее обновление: 2008-03-04
Частота использования: 3
Качество:

Источник: Анонимно
Предупреждение: Содержит скрытое HTML-форматирование

Финский

3.3.3 komissio on sisällyttänyt nämä tavoitteet osittain euroopan laajuisia verkkoja koskeviin tarkistettuihin suuntaviivoihin. olisi pystyttävä edistämään tavoitteiden toimeenpanoa ymmärrettävästi ja toteuttamaan se yhteisesti ja rajanylittävästi. etsk:lla on hyvät mahdollisuudet osallistua tähän erityisten ja käytännönläheisten toimien avulla.

Литовский

3.3.3 iš dalies šiuos tikslus komisija išdėstė savo redaguotose ten gairėse. tačiau yra menas tai įgyvendinti praktiškai, ilgam laikotarpiui ir dar tarptautiniu mastu. eesrk turi gerų galimybių prisidėti specifiniais ir praktikai svarbiais veiksmais, įgyvendinant numatytus tikslus.

Последнее обновление: 2008-03-04
Частота использования: 3
Качество:

Источник: Анонимно

Финский

3.1.1 edellytyksenä rinnakkaiselon järjestelyille ovat riittävä tieteellinen perusta eri muuntogeenisten kasvilajikkeiden (ja mahdollisesti mikro-organismien ja eläinten) alueellisen ja ajallisen levittäytymisen ja luonnonkasvien kanssa tapahtuvan risteytymisen arvioinnille sekä luotettavat käytännönläheiset kokemukset ja arviot mahdollisista leviämisteistä tuotannon, varastoinnin, kuljetuksen ja jalostuksen yhteydessä.

Литовский

3.1.1 siekiant veiksmingai sureguliuoti koegzistenciją, būtinas tvirtas mokslinis pagrindas, kad būtų galima įvertinti įvairių augalų rūšių gmo išplitimo greitį ir mastą bei kryžminimąsi (o kai kuriais atvejais — mikroorganizmų ir gyvūnų išplitimą). labai svarbi yra ir patikima praktinė patirtis ir galimų pernešimo būdų vertinimas gaminant, saugant, vežant ir perdirbant.

Последнее обновление: 2008-03-04
Частота использования: 3
Качество:

Источник: Анонимно

Финский

4.1.1 rinnakkaiselon sääntöjen laatimisessa tulisi ottaa huomioon ennaltavarautumisen periaate, luonnollisen ja viljellyn biologisen moninaisuuden säilyttäminen, kustannusten minimointi, taloudellisten ja sosiaalisten mahdollisuuksien maksimointi, alueellisen moninaisuuden ja taloudellisen omavastuun edistäminen sekä aiheuttamisperiaate. sääntöjen tulisi olla kestäviä, vakaita, käytännönläheisiä ja virheitä sietäviä.

Литовский

4.1.1 koegzistencijos taisyklės turėtų būti parengtos pagal principus, kurie paremti rūpinimusi natūralia ir kultivuojama biologine įvairove bei jos išsaugojimu, kaštų mažinimu, ekonominių ir socialinių galimybių didinimu, regioninės įvairovės skatinimu ir savo paties atsakomybe už ekonomines galimos žalos pasekmes; taisyklės turi būti ilgalaikės, su tvirtomis nuostatomis, artimos praktikai ir tolerantiškos klaidoms.

Последнее обновление: 2008-03-04
Частота использования: 3
Качество:

Источник: Анонимно

Финский

4.3 komissiossa toimivan pk-yritysten seurantaelimen tulisi seurata entistä tiiviimmin puiteohjelman toteuttamista. näin voitaisiin parantaa tiedon ja kokemusten vaihtoa niin jäsenvaltioiden kesken ja yritysten välillä kuin talous-ja tiedemaailman sekä hallinnon parissakin. tulisi varmistaa, että seurantaelinten kertomukset ovat käytännönläheisiä sekä kohderyhmiä ajatellen tärkeitä. olisi hyödyllistä määritellä seurantaelimen tehtävät siten, että jokaisen kohderyhmän panos olisi selkeä (kohdassa 3.9 esitetyn mukaisesti).

Литовский

4.3 Įgyvendinant pagrindų programą turėtų dar labiau prisidėti komisijos mvĮ stebėjimo centras. tai galėtų dar labiau pagerinti keitimąsi žiniomis ir patirtimi tarp valstybių narių, įmonių, taip pat ekonomikos, mokslinių tyrimų ir administravimo institucijų. turėtų būti vertinamos stebėjimo centro ataskaitos atsižvelgiant į jų tinkamumą praktikoje ir artumą tikslinėms grupėms. būtų tikslinga stebėjimo centro veiklos sritį apibrėžti taip, kad išryškėtų visų tikslinių grupių įnašas (3.9 punkto požiūriu).

Последнее обновление: 2008-03-04
Частота использования: 3
Качество:

Источник: Анонимно

Финский

5.3 komitea on tyytyväinen siihen, että puiteohjelma on eu:n keskeisten talous-, sosiaali-, ympäristö-ja energiapoliittisten tavoitteiden mukainen. puiteohjelmaa toteutettaessa on tärkeää, että vuosittaiset työohjelmat laaditaan käytännönläheisiksi ja että ne ovat selkeästi merkittäviä kohderyhmille ja etenkin innovatiivisille yrityksille. tämä edellyttää, että kohderyhmät ovat asianmukaisesti mukana jo työohjelmien suunnittelussa.

Литовский

5.3 komitetas sveikina pagrindų programos orientavimąsi į pagrindinius es ekonominius, socialinius, aplinkosaugos ir energetikos politikos tikslus. Įgyvendinant šią programą bus svarbu, kad metinės darbo programos būtų glaudžiai susijusios su praktika ir tikrai tiktų tikslinėms grupėms, ypač inovacinėms įmonėms. tai bus užtikrinta tik tada, jei tikslinės grupės galės tinkamai dalyvauti rengiant tokias programas.

Последнее обновление: 2008-03-04
Частота использования: 3
Качество:

Источник: Анонимно

Финский

-sellaisen hyviä käytäntöjä sisältävän käsikirjan antaminen poliisivoimille, jossa vahvistetaan yksinkertaisella ja käytännönläheisellä tavalla poliisivoimien tietosuojavastuut ja -velvollisuudet,

Литовский

-paruošti policijos pajėgoms skirtą geros veiklos vadovą, kuriame būtų aiškiai pateiktos jų su duomenų apsauga susijusios pareigos ir atsakomybė;

Последнее обновление: 2008-03-04
Частота использования: 3
Качество:

Источник: Анонимно

Финский

604. yrityskeskittymien valvontaa koskeva yhteistyö yhdysvaltojen kilpailuviranomaisten kanssa jatkui tiiviinä vuonna 2005. eu:n ja yhdysvaltojen vuonna 2002 antamat parhaat käytänteet, jotka koskevat yhteistyötä yrityskeskittymien arvioinnissa, tarjoavat hyvän perustan yhteistyölle. niissä osoitetaan sellaiset kohdat arviointimenettelyssä, joissa yhteistyö voisi olla erityisen hyödyllistä. käytännössä yksittäisissä kilpailuasioissa tehtävä yhteistyö sujuu hyvin käytännönläheisesti ja joustavasti, ja se mukautetaan kuhunkin asiaan ja käsiteltäviin kysymyksiin.

Литовский

604. 2005 m. buvo toliau intensyviai bendradarbiaujama su jav kovos su monopolijomis institucijomis susijungimo srityje. 2002 m. es ir jav patvirtinta geriausia praktika susijungimo tikrinimo srityje – tai svarbus bendradarbiavimo pagrindas, ypač dėl to, kad ji nusako svarbius procedūros aspektus, su kuriais susijęs bendradarbiavimas būtų ypač naudingas. praktikoje bendradarbiavimas bylose vyksta labai pragmatiškai ir lanksčiai ir yra pritaikytas konkrečioms byloms ir iškylantiems klausimams.

Последнее обновление: 2008-03-04
Частота использования: 3
Качество:

Источник: Анонимно

Финский

yhteinen monivuotinen ohjelmakehys olisi hyväksyttävä vuoden 2006 puoliväliin mennessä, ja se olisi pantava täytäntöön käytännönläheisesti, asteittain ja realistisesti. esimerkiksi mosambikissa tähän on erinomainen tilaisuus, sillä maan 12 avunantajan nykyiset ohjelmakaudet vastaavat toisiaan. komissio ehdottaakin, että vaikka toimintamalli on maailmanlaajuinen, käytännön toteutuksessa keskityttäisiin joukkoon maita, jotka täyttävät seuraavat yksinkertaiset valintaperusteet:

Литовский

bps sistema turėtų būti priimta iki 2006 m. vidurio, tačiau ji turėtų būti įgyvendinta pragmatiškai, palaipsniui ir naudingai, pvz., faktas, kad į programavimo ciklą mozambike įsijungė dvylika pagalbos teikėjų, reiškia išskirtinę galimybę. todėl, laikydamiesi pasaulinio požiūrio, mes siūlome įgyvendinimo siekti tam tikrose šalyse, jas atrenkant pagal šiuos paprastus kriterijus:

Последнее обновление: 2008-03-04
Частота использования: 3
Качество:

Источник: Анонимно

Получите качественный перевод благодаря усилиям
4,401,923,520 пользователей

Сейчас пользователи ищут:Для Вашего удобства мы используем файлы cookie. Факт перехода на данный сайт подтверждает Ваше согласие на использование cookies. Подробнее. OK