Спросить у Google

Вы искали: bruttoinvestoinnit (Финский - Польский)

Переводы пользователей

Добавлены профессиональными переводчиками и компаниями и на основе веб-страниц и открытых баз переводов.

Добавить перевод

Финский

Польский

Информация

Финский

Bruttoinvestoinnit maahan

Польский

Nakłady inwestycyjne brutto w grunty

Последнее обновление: 2014-11-17
Частота использования: 1
Качество:

Финский

Bruttoinvestoinnit aineelliseen käyttöomaisuuteen

Польский

Inwestycje brutto w dobra materialne

Последнее обновление: 2014-11-17
Частота использования: 1
Качество:

Финский

Bruttoinvestoinnit koneisiin ja laitteisiin

Польский

Inwestycje brutto w maszyny i urządzenia

Последнее обновление: 2014-11-17
Частота использования: 1
Качество:

Финский

Bruttoinvestoinnit uudisrakentamiseen ja rakennusten muutostöihin

Польский

Nakłady inwestycyjne brutto na budowę i ulepszenie istniejących budynków

Последнее обновление: 2014-11-17
Частота использования: 1
Качество:

Финский

Bruttoinvestoinnit olemassa oleviin rakennuksiin ja rakennelmiin

Польский

Nakłady inwestycyjne brutto na zakup istniejących budynków i budowli

Последнее обновление: 2014-11-17
Частота использования: 1
Качество:

Финский

Bruttoinvestoinnit toimilupiin, patentteihin, lisensseihin, tavaramerkkeihin ja vastaaviin oikeuksiin

Польский

Inwestycje brutto w koncesje, patenty, licencje, znaki towarowe oraz pokrewne prawa

Последнее обновление: 2014-11-17
Частота использования: 1
Качество:

Финский

Vuodesta 2004 vuoteen 2005 julkisen talouden yleiset kiinteät bruttoinvestoinnit jatkoivat kasvuaan aina 1,8 prosenttiin BKT:stä, ja Yhdistyneen kuningaskunnan talousarvion valmisteluraportin mukaan niiden on määrä saavuttaa 2,2 prosenttia 2006/2007 ja 2,3 prosenttia 2007/2008.

Польский

W latach 2004 i 2005 tworzenie trwałego kapitału brutto sektora instytucji rządowych i samorządowych stale wzrastało, dochodząc do 1,8 % PKB, a według sprawozdania przedbudżetowego Zjednoczonego Królestwa ma osiągnąć 2,2 % w roku budżetowym 2006/07 i 2,3 % w roku budżetowym 2007/08.

Последнее обновление: 2014-11-06
Частота использования: 1
Качество:

Финский

(8) Yhdistyneen kuningaskunnan liiallisia alijäämiä koskevan menettelyn yhteydessä elokuussa 2005 ilmoittamien tietojen mukaan sen julkisen talouden alijäämä pysyi 3,2 prosentissa BKT:stä budjettivuonna 2004/2005 ja ylitti siten niukasti perustamissopimuksen mukaisen 3 prosentin viitearvon. Alijäämän 3 prosentin viitearvon ylittyminen ei ollut poikkeuksellinen. Ylityksen syynä ei ollut sellainen poikkeuksellinen tapahtuma, jota Yhdistyneen kuningaskunnan viranomaiset eivät olisi kyenneet hallitsemaan, eikä talouden vakava taantuma. Talouden 3,2 prosentin kasvun vuonna 2004 arvioidaan ylittäneen potentiaalisen kasvun, samoin budjettivuoden 2004/2005 kasvun. Tuotantokuilun arvioidaan olleen vuonna 2004 positiivinen, mikä viittaa siihen, että talousarvion alijäämä oli ylimalkaan rakenteellinen. Tämän vuoksi ei voida katsoa, että alijäämän viitearvon ylittyminen johtuisi talouden vakavasta taantumasta. Komission yksiköiden syksyn 2005 ennusteiden perusteella 3 prosentin viitearvon ylittymistä ei pidetä myöskään väliaikaisena. Vuodesta 2004 vuoteen 2005 julkisen talouden yleiset kiinteät bruttoinvestoinnit jatkoivat kasvuaan aina 1,8 prosenttiin BKT:stä, ja Yhdistyneen kuningaskunnan talousarvion valmisteluraportin mukaan niiden on määrä saavuttaa 2,2 prosenttia 2006/2007 ja 2,3 prosenttia 2007/2008. Jos Yhdistyneen kuningaskunnan finanssipolitiikan oletetaan pysyvän tähän mennessä ilmoitetun mukaisena, ennusteiden mukaisen alijäämän odotetaan kasvavan hieman alle 3,5 prosenttiin BKT:stä 2005/2006 ja pysyvän yli 3 prosentissa BKT:stä 2006/2007. Näiden ennusteiden perusteella viitearvon ylittymistä ei voida pitää poikkeuksellisena eikä väliaikaisena perustamissopimuksessa ja vakaus-ja kasvusopimuksessa tarkoitetulla tavalla, vaikka alijäämä onkin lähellä viitearvoa. Kun komission yksiköiden syksyn talousennuste oli julkistettu, Yhdistynyt kuningaskunta ilmoitti 5 päivänä joulukuuta parlamentille annetussa talousarvion valmisteluraportissa toimintaperiaatteita koskevista päätöksistä. Yhdistyneen kuningaskunnan viranomaisten laskelmien mukaan nämä toimenpiteet merkitsevät nettomääräisesti, että politiikkaa löysennetään kuluvana budjettivuotena 0,1 prosenttiyksiköllä BKT:stä ja kiristetään 2006/2007 0,1 prosenttiyksiköllä BKT:stä ilmoitetun politiikan peruslinjasta (joka oli komission yksiköiden syksyn talousennusteiden pohjana). Verrattuna tilanteeseen, jossa politiikkaa ei muutettaisi, talousarvion valmisteluraportin mukaan tiukennus on 0,2 prosenttiyksikköä BKT:stä 2007/2008, minkä oletetaan jäävän pysyväksi. Talousarvion valmisteluraportissa Yhdistyneen kuningaskunnan viranomaiset odottavat alijäämän olevan alle 3 prosenttia 2006/2007 ja laskevan 2,4 prosenttiin 2007/2008. Kun otetaan huomioon nämä toimenpiteet, jotka ovat kaikki rakenteellisia, komission arvion mukaan alijäämä kuitenkin ylittää 3 prosenttia BKT:stä ja on 2006/2007 noin 3,1 prosenttia BKT:stä eikä siten ole väliaikainen. Tämä osoittaa, että alijäämää koskeva perustamissopimuksen vaatimus ei täyty.

Польский

(8) W roku budżetowym 2004/05, zgodnie z danymi zgłoszonymi w sierpniu 2005 r. przez Zjednoczone Królestwo w związku z procedurą nadmiernego deficytu, deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych utrzymywał się na poziomie 3,2% PKB, po raz kolejny przekraczając zawartą w Traktacie wartość odniesienia wynoszącą 3% PKB, ale był do niej zbliżony. Przekroczenie wartości odniesienia wynoszącej 3% PKB nie było wyjątkowe. W szczególności nie wynikało ono z nadzwyczajnego zdarzenia pozostającego poza kontrolą władz Zjednoczonego Królestwa, ani też ze znacznego pogorszenia koniunktury gospodarczej. Szacuje się, że wzrost o 3,2% w 2004 r. przekroczył wartość potencjalną, podobnie jak wzrost w roku budżetowym 2004/05. Szacuje się, że luka podażowa w 2004 r. miała wartość dodatnią, co sugeruje, że deficyt budżetowy był w zasadzie deficytem strukturalnym. Zatem nie można uznać, że przekroczenie przez deficyt wartości odniesienia wynika ze znacznego pogorszenia koniunktury gospodarczej. Na podstawie opracowanych jesienią 2005 r. prognoz służb Komisji nie można uznać przekroczenia wartości odniesienia wynoszącej 3% PKB za tymczasowe. W latach 2004 i 2005 tworzenie trwałego kapitału brutto sektora instytucji rządowych i samorządowych stale wzrastało, dochodząc do 1,8% PKB, a według sprawozdania przedbudżetowego Zjednoczonego Królestwa ma osiągnąć 2,2% w roku budżetowym 2006/07 i 2,3% w roku budżetowym 2007/08. Zakładając, że polityka podatkowa Zjednoczonego Królestwa prowadzona będzie zgodnie z dotychczasowymi zapowiedziami, w omawianych prognozach przewidywano, że deficyt wzrośnie do poziomu nieznacznie poniżej 31/2% PKB w roku budżetowym 2005/06 i utrzyma się na poziomie powyżej 3% PKB w roku budżetowym 2006/07. Zgodnie z tymi prognozami przekroczenie wartości odniesienia nie może być uznane za wyjątkowe ani za tymczasowe w rozumieniu Traktatu oraz Paktu na rzecz stabilności i wzrostu, chociaż deficyt zbliżony jest do wartości odniesienia. Po publikacji jesiennej prognozy służb Komisji Zjednoczone Królestwo ogłosiło decyzje dotyczące polityki w sprawozdaniu przedbudżetowym przedstawionym parlamentowi w dniu 5 grudnia. Dla władz Zjednoczonego Królestwa wyrażone w kwotach netto koszty tych środków, w porównaniu do kosztów bazowych ogłoszonej polityki (uwzględnionych w jesiennej prognozie służb Komisji), oznaczają rozluźnienie polityki o 0,1 punktu procentowego PKB w bieżącym roku budżetowym oraz zacieśnienie polityki o 0,1 punktu procentowego PKB w roku budżetowym 2006/2007. W porównaniu z sytuacją w razie zachowania dotychczasowej polityki, sprawozdanie przedbudżetowe przewiduje na rok budżetowy 2007/08 zacieśnienie o 0,2 punktu procentowego PKB, które ma być stałe. W sprawozdaniu przedbudżetowym władze Zjednoczonego Królestwa przewidują, że deficyt w roku budżetowym 2006/07 będzie niższy niż 3% i że w roku budżetowym 2007/08 spadnie do 2,4%. Biorąc pod uwagę wyżej wymienione środki – z których wszystkie to środki strukturalne – ocena Komisji pozostaje niezmieniona i zgodnie z nią deficyt w roku budżetowym 2006/07 wyniesie około 3,1% PKB i w dalszym ciągu będzie przekraczał 3% PKB, w związku z czym nie ma on charakteru tymczasowego. Oznacza to, że zapisany w Traktacie wymóg dotyczący kryterium deficytu nie jest spełniony.

Последнее обновление: 2008-03-04
Частота использования: 2
Качество:

Источник: Анонимно

Финский

1.5 Vuonna 2002 bruttoinvestoinnit vastasivat noin 9:ää prosenttia alan lisäarvosta ja olivat siis noin 5 miljardia euroa. Investointeihin käytetystä summasta noin 70 prosenttia sijoitettiin luonnollisesti tekstiilialaan, kun taas vaatetusalan osuus oli noin 30 prosenttia. Tekstiilialan kauppatase oli positiivinen, kun taas vaatetusalalla tuonti ylitti viennin. Tekstiili-ja vaatetusteollisuus, johon lasketaan mukaan myös jalkineteollisuus, on hyvin epäyhtenäinen ja monimuotoinen teollisuudenala, jolle on ominaista juuri erilaisten tuotteiden suuri määrä. Tuotetyypit vaihtelevat huipputeknisistä synteettisistä kuiduista villatuotteisiin, puuvillasta teollisuussuodattimiin, rievuista huippumuotiin sekä tohveleista turvajalkineisiin, jotka suojaavat syövyttäviltä kemikaaleilta.

Польский

1.5 Inwestycje brutto stanowiły w roku 2002 ok. 9% wartości dodanej sektora i wyniosły ok. 5 mld euro. Z tego na sektor tekstylny przypada oczywiście prawie 70%, zaś na przemysł odzieżowy około 30%. W sektorze tekstyliów bilans handlowy jest pozytywny, natomiast w sektorze odzieżowym przeważają importy. Poza tym sektor tekstylno-odzieżowy, do którego należy też przemysł obuwniczy, jest niezwykle różnorodnym i złożonym sektorem przemysłu z szeroką paletą różnych produktów, takich jak syntetyczne włókna high-tech i wyroby z wełny, bawełna i filtry przemysłowe, ścierki do zmywania i haute couture, pantofle domowe i buty nowoczesnej technologii do ochrony przed żrącymi chemikaliami.

Последнее обновление: 2008-03-04
Частота использования: 2
Качество:

Источник: Анонимно

Финский

Osaamistalouteen siirtymisessä on edistytty hitaasti, … … minkä vuoksi tutkimusta ja kehitystä koskevat Lissabonin tavoitteet voivat jäädä toteutumatta -Osaamistalouteen siirtymistä on pyritty nopeuttamaan lukuisilla toimilla, mutta edistyminen on hidasta. EU on edelleen selvästi jäljessä Yhdysvaltoja tutkimuksessa ja innovaatioissa (T%amp%K-toiminta). Viimeisimmästä suhdannetaantumasta johtunut yritysten investointien ja ulkomaisten suorien sijoitusten vähentyminen on haitannut tietämyksen ja teknologian leviämistä. Tällä on erityisen suuri merkitys uusille jäsenvaltioille. T%amp%K-menot ovat kasvaneet erittäin vähän, ja ne olivat 2 prosenttia suhteessa BKT:hen vuonna 2002. Tästä seuraa, että on käytännössä mahdotonta saavuttaa tavoitetta, jonka mukaan T%amp%K-investointien määrän pitäisi olla 3 prosenttia suhteessa BKT:hen vuoteen 2010 mennessä (josta kaksi kolmasosaa yksityissektorin rahoittamia investointeja). Ruotsissa ja Suomessa T%amp%K-menojen osuus on korkea, kun taas eräissä muissa jäsenvaltioissa osuus on pienentynyt vuodesta 1999 lähtien (Kreikka, Irlanti ja Alankomaat). Lähes kaikki jäsenvaltiot ovat asettaneet kansalliset tavoitteet julkisten ja yksityisten tutkimusinvestointien lisäämiseksi, ja yhä useammassa jäsenvaltiossa tuetaan välillisesti yritysten T%amp%K-toimintaa verokannustimilla. Uudet jäsenvaltiot hyötynevät ulkomaisten suorien sijoitusten myötä tapahtuvasta tietämyksen siirrosta. Tietämyksen siirto on keskeisessä asemassa uusien jäsenvaltioiden kuroessa vanhojen etumatkaa kiinni ja pyrkiessä erikoistumaan enemmän arvonlisää tuottavaan toimintaan. Henkilöresursseihin tehdyt julkiset investoinnit ovat lisääntyneet hieman, mutta yksittäisten jäsenvaltioiden välillä on suuria eroja. Rohkaisevasta edistyksestä huolimatta lisätoimia tarvitaan, jotta voidaan saavuttaa vuoteen 2010 mennessä tavoitteet, jotka liittyvät aikuisväestön osallistumiseen elinikäiseen oppimiseen ja pelkän oppivelvollisuuskoulun suorittaneiden henkilöiden määrän vähentämiseen. Keskiasteen koulutuksen suorittaneiden 22-vuotiaiden henkilöiden lukumäärää ei ole juuri pystytty nostamaan. Yhteenvetona voidaan todeta, että vaikka jäsenvaltiot pyrkivät uudistamaan tutkimus-, innovaatio-ja koulutusjärjestelmiään, unioni ei nykyisellä uudistustahdilla kenties pysty saavuttamaan Lissabonissa ja Barcelonassa asetettuja osaamistaloutta koskevia tavoitteita. Julkiset bruttoinvestoinnit suhteessa BKT:hen, jotka olivat vähentyneet 1970-luvulta lähtien, vakiintuivat noin 2 ½ prosenttiin suhteessa BKT:hen vuosina 2000–2004. Euroopan kasvualoitteessa korostetaan keskeiseen liikenneinfrastruktuuriin tehtävien julkisten investointien merkitystä pyrittäessä vahvistamaan sisämarkkinoiden dynamiikkaa. Nopeasti toteutettavista toimenpiteistä on laadittu luettelo, joka kuuluu Euroopan laajuisia verkkoja koskeviin painopistealueisiin, jotka unioni hyväksyi huhtikuussa 2004. Lisäksi EU:n budjetista rahoitetaan merkittävästi esim. infrastruktuuri-, T%amp%K-ja koulutusinvestointeja, joiden tavoitteena on nostaa tuottavuutta ja työllisyyttä. -

Польский

Tylko stopniowy postęp w tworzeniu gospodarki opartej na wiedzy … …co zagroża realizacji celu lizbońskiego dotyczący B+R -Pomimo podjęcia różnych środków mających na celu wsparcie przejścia do gospodarki opartej na wiedzy, postęp jest jedynie stopniowy. UE w dalszym ciągu pozostaje znacznie w tyle za Stanami Zjednoczonymi w badaniach i innowacjach (B+R). Ostatnie cykliczne spowolnienie inwestycji biznesowych i bezpośrednich inwestycji zagranicznych zahamowało upowszechnianie wiedzy i technologii, co jest szczególnie ważne dla nowych Państw Członkowskich. Nakłady na badania i rozwój zwiększyły się jedynie nieznacznie i osiągnęły 2% PKB w 2002 roku, co powoduje, iż założony cel w wysokości 3% PKB na inwestycje w B+R do 2010 roku (z czego dwie trzecie ma być sfinansowane przez sektor prywatny) wydaje się nieosiągalny. Niektóre Państwa Członkowskie (Szwecja i Finlandia) mają wysoki wskaźnik B+R, podczas gdy w innych krajach wskaźnik ten spada od 1999 r. (Grecja, Irlandia oraz Niderlandy). Prawie wszystkie Państwa Członkowskie przyjęły krajowe cele zwiększenia publicznych i prywatnych inwestycji w badaniach oraz coraz większa ich liczba pośrednio wspiera komercyjne badania i rozwój poprzez stosowanie zachęt fiskalnych. Nowe Państwa Członkowskie powinny odnosić korzyści z transferu wiedzy dzięki bezpośrednim inwestycjom zagranicznym. Ten transfer jest istotny w procesie nadrabiania zaległości przez nowe Kraje Członkowskie, który pozwoli na specjalizowanie się w działalności o wyższej wartości dodanej. Inwestycje publiczne w zasoby ludzkie nieznacznie wzrastają, ale ich wielkość znacznie różni się w zależności od Państwa Członkowskiego. Pomimo zachęcającego postępu niezbędne będą dalsze wysiłki mające na celu osiągnięcie celów założonych na rok 2010 tj. udziału osób dorosłych w kształceniu ustawicznym oraz osób wcześniej kończących edukację. Nie osiągnięto zbyt wielkiego postępu w zwiększeniu proporcji osób w wieku 22 lat, które ukończyły szkoły średnie. Podsumowując można powiedzieć, że chociaż Państwa Członkowskie wkładają wiele wysiłku w reformowanie systemów badań, innowacji, edukacji i szkoleń, to jednak występuje ryzyko, że przy obecnym tempie prowadzonych reform, Unia nie będzie w stanie osiągnąć założonych w Lizbonie i Barcelonie celów dotyczących gospodarki opartej na wiedzy. Ogólnie rzecz biorąc, inwestycje publiczne brutto (wyrażone jako procent PKB), które zmniejszały się od lat 70-tych ustabilizowały się na poziomie 2½ procenta PKB w latach od 2000 do 2004. Europejska Inicjatywa na Rzecz Wzrostu podkreśla rolę inwestycji publicznych w rozwijaniu kluczowej infrastruktury transportowej pozwalającej na wzmocnienie dynamiki rynku wewnętrznego. Sporządzono listę „szybkiego startu”, która jest obecnie częścią priorytetów sieci transeuropejskich (TEN) zatwierdzonych przez Unię w kwietniu 2004 r. Ponadto budżetu UE w znacznym stopniu finansuje inwestycje np. w infrastrukturę, badania i rozwój, szkolnictwo, co ma przyczynić się do podniesienia zarówno wydajności jak i poziomu zatrudnienia. -

Последнее обновление: 2008-03-04
Частота использования: 2
Качество:

Источник: Анонимно

Получите качественный перевод благодаря усилиям
4,401,923,520 пользователей

Сейчас пользователи ищут:Для Вашего удобства мы используем файлы cookie. Факт перехода на данный сайт подтверждает Ваше согласие на использование cookies. Подробнее. OK